AMK-valintakoe, kevään 2022 toinen yhteishaku

Huom. Tämän sivun ohjeet koskevat kevään 2022 toista yhteishakua. Löydät syksyn 2022 AMK-valintakokeen ohjeet täältä.

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla kannettavalla tietokoneella.

AMK-valintakoe järjestetään keväällä ajalla 30.5.–3.6.2022. Ammattikorkeakoulujen tarjoamat valintakoetilaisuudet vaihtelevat ammattikorkeakouluittain. Löydät tarjolla olevat valintakoetilaisuudet taulukosta 2. Tutustu huolellisesti valintakokeeseen liittyviin ohjeisiin ennen AMK-valintakokeeseen osallistumista. 

AMK-valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

AMK-valintakoe on käytössä seuraavilla koulutusaloilla:

 • Humanistinen ala ja kasvatusala
 • Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
 • Luonnonvara-ala
 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • Merenkulun ala
 • Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoito-ala
 • Tekniikan ala

Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää AMK-valintakoetta. Näet taulukosta 1, ovatko omat hakukohteesi mukana AMK-valintakokeessa. Mikäli hakukohde ei käytä AMK-valintakoetta, tieto tästä löytyy Opintopolku.fi-palvelusta. Tällöin sinun tulee tarkistaa, onko koulutukseen hakemista varten määritelty esimerkiksi ennakkoon lähetettävä tehtävä tai erillinen valintakoe, johon pitää valmistautua.

Erillisiä soveltuvuuskokeita järjestetään AMK-valintakokeen lisäksi vain rakennusarkkitehti (AMK) ja merikapteeni (AMK) koulutuksiin haettaessa. Rakennusmestari (AMK) koulutuksessa AMK-valintakokeen lisäksi opiskelijavalinnassa huomioidaan rakennusalan työkokemus.

Kulttuurialalla ei lähtökohtaisesti ole käytössä AMK-valintakoetta, mutta on mahdollista, että ammattikorkeakoulujen kulttuurialan yksittäiset hakukohteet voivat käyttää AMK-valintakoetta. Kulttuurialan valintakokeista löydät tietoa Opintopolku.fi-palvelusta ja ammattikorkeakoulujen sivuilta.

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan alan sekä merenkulun alan hakukohteissa on terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Tarkempaa tietoa saat kohdasta Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky.

Jos olet saanut paikan todistusvalinnassa, sinun ei tarvitse osallistua AMK-valintakokeeseen. Jos sinut on hyväksytty alempaan hakutoiveeseesi todistusvalinnassa, voit halutessasi tavoitella ylemmän hakutoiveesi paikkaa AMK-valintakokeella. 

AMK-valintakokeen sisältö, kesto ja pisteytys

AMK-valintakoe koostuu eri osioista (kuvio 1). Valintakokeen osiot ja kesto määräytyvät sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Sinun tulee suorittaa hyväksytysti kaikki hakukohteelle kuuluvat osiot, jotta voit tulla siihen valituksi.

Valintakokeen kullekin osiolle on määritelty tietty suoritusaika. Kun osiokohtainen aika tulee täyteen, osio sulkeutuu. Jos osio jää sinulta kesken, viimeisin versio tallentuu vastaukseksi. AMK-valintakokeen osiot voit suorittaa haluamassasi järjestyksessä, mutta jokainen avattu osio tulee suorittaa kerralla loppuun eikä osioon voi palata enää myöhemmin.  

Valintakokeen jokaisessa osiossa on myös mukana tehtäviä, joita testataan tulevaisuuden kokeita varten. Näitä tehtäviä ei pisteytetä tai osoiteta erikseen, mutta tehtävien suorittaminen on huomioitu kunkin osion suoritusajassa.

Opiskelijavalinnassa käytetään AMK-valintakokeen kokonaispisteitä, jotka muodostuvat hakukohteen mukaisten koeosioiden vertaistetuista pisteistä. Vertaistamisessa hakijoiden koeosioiden pisteet saatetaan yhteismitalliseen muotoon AMK-valintakokeen yhtenäisen vaikeustason saavuttamiseksi.

Kokeen suorituskieli

Kokeen suorituskieli määräytyy hakukohteiden opetuskielen perusteella.

 • Jos haet vain suomenkielisiin hakukohteisiin, teet kokeen kaikki osiot suomeksi (pois lukien englannin kielen osio).
 • Jos haet vain ruotsinkielisiin hakukohteisiin, teet kokeen kaikki osiot ruotsiksi (pois lukien englannin kielen osio).
 • Jos haet sekä suomen- että ruotsinkielisiin hakukohteisiin, sinun täytyy valita kokeen alussa haluamasi kokeen suorituskieli: suomi tai ruotsi. Kokeen muusta suorituskielestä riippumatta suoritat opetuskielen osion sekä suomeksi että ruotsiksi. 

AMK-valintakokeen osiot

Kaikille koulutusaloille yhteiset osiot:

 • Päätöksentekotaidot (40 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Tehtävissä tulee tunnistaa olennainen tieto epäolennaisesta, ottaa huomioon useita ratkaisuun vaikuttavia tekijöitä, arvioida päätösten perusteita sekä tehdä johtopäätöksiä eri tavoin esitetyn informaation perusteella. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 piste. Tässä osiossa on käytössä miinuspisteet. Tutustu päätöksentekotaitojen esimerkkitehtäviin.
 • Opetuskieli (suomi tai ruotsi) (30 minuuttia): Kyseisen osion tehtävät määräytyvät hakukohteen opetuskielen perusteella. Suoritat kyseisen osion tehtävät suomeksi, jos haet suomenkieliseen hakukohteeseen. Suoritat kyseisen osion tehtävät ruotsiksi, jos haet ruotsinkieliseen hakukohteeseen. Jos haet suomen- ja ruotsinkieliseen hakukohteeseen, teet sekä suomen- että ruotsinkielisen opetuskielen osion tehtävät. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston ja tekstilajin hallintaa sekä kielellistä päättelyä. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 2 pistettä. Tässä osiossa on käytössä miinuspisteet. Tutustu opetuskielen esimerkkitehtäviin.
 • Englannin kieli (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 0,5 pistettä. Tässä osiossa on käytössä miinuspisteet. Tutustu englannin kielen esimerkkitehtäviin.

Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat koulutusalakohtaiset osiot:

 • Matemaattiset taidot (40 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, merenkulun alan tai sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan matemaattisten perustaitojen osaamista. Matemaattisista osa-alueista painottuvat peruslaskutoimitukset, prosenttilaskut, ensimmäisen asteen yhtälöt, yksikkömuunnokset, geometria, matemaattis-looginen päättely sekä taulukoiden ja kuvaajien tulkinta. Tässä osiossa laskimen käyttö ei ole sallittua. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 piste. Tässä osiossa on käytössä miinuspisteet. Tutustu matemaattisten taitojen esimerkkitehtäviin.
 • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (35 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan tai merenkulun alan hakukohteeseen. Osiossa arvioidaan valmiuksiasi matematiikassa ja fysiikassa. Kokeessa arvioidaan matemaattisia valmiuksiasi ratkaista lausekkeen sieventämiseen, yhtälön ratkaisemiseen sekä tasogeometriaan ja trigonometriaan (esimerkiksi suorakulmainen kolmio) liittyviä tehtäviä. Fysiikassa arvioidaan perustietojasi fysiikan ilmiöistä, kykyäsi tehdä fysiikan perustietämykseen tai annettuihin malleihin perustuvaa laskentaa ja päätelmiä sekä kykyäsi tulkita kaavioita ja kuvaajia. Tässä osiossa sinulla on käytössäsi koejärjestelmän funktiolaskin. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 2 pistettä. Tässä osiossa ei ole käytössä miinuspisteitä. Tutustu matemaattis-luonnontieteellisten taitojen esimerkkitehtäviin.
  Koejärjestelmän funktiolaskin on käytössä vain tekniikan ja merenkulun alan kokeeseen kuuluvassa matemaattis-luonnontieteellisessä -osiossa. Tietokoneen käyttöjärjestelmän laskin-sovelluksen tai muun erillisen laskimen käyttäminen on kielletty. Huomioithan, että matemaattisten taitojen -osiossa tai muissa valintakokeen osioissa laskimen käyttö ei ole sallittua.

  Laskimen toiminnot:

  • yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku
  • sulkeet
  • toinen potenssi ja neliöjuuri
  • kymmenpotenssi ja yleinen potenssi
  • trigonometriset funktiot (kulmien arvot asteina)
  • luonnollinen logaritmi (ln) ja kymmenkantainen logaritmi (log)
  • vakiot π ja e
  • edellisen laskutoimituksen tulos ANS-muuttujassa
  • lausekkeen arvon asettaminen muistiin Min ja arvon lukeminen muistista Mout.
  Esimerkki: Lausekkeen syöttäminen

   width=

   width=
 • Eettiset taidot (15 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunnistaa väittämien eettistä luonnetta. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 5 pistettä. Tässä osiossa ei ole käytössä miinuspisteitä. Tutustu eettisten taitojen esimerkkitehtäviin.
 • Tunneälytaidot (15 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunneälytaidoissa kuten tunteiden tunnistamisessa ja tunteiden hallinnassa. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 12 pistettä. Tässä osiossa ei ole käytössä miinuspisteitä. Tutustu tunneälytaitojen esimerkkitehtäviin.

Kuvio 1. AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain kevään 2022 toisessa yhteishaussa.

Humakin kulttuurituottaja (AMK) -koulutuksen AMK-valintakokeen osiot ovat päätöksentekotaidot, opetuskieli ja englannin kieli.

AMK-valintakokeen aika ja paikka & AMK-valintakokeeseen ilmoittautuminen

AMK-valintakoe järjestetään kevään 2022 toisessa yhteishaussa ajalla 30.5.–3.6.2022. Kaikki valintakoepäivät eivät välttämättä ole käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa. Tutustu ennen yhteishaun alkamista tarjolla oleviin valintakoetilaisuuksiin (ks. taulukko 2).

Aamupäivän valintakoetilaisuus alkaa klo 9:00. Ilmoittautuminen alkaa klo 8:00.

Iltapäivän valintakoetilaisuus alkaa klo 14:00. Ilmoittautuminen alkaa klo 13:00.

Saavu paikalle hyvissä ajoin ennen valintakoetilaisuuden alkua. Valintakokeeseen ei oteta myöhästyneitä hakijoita valintakoetilaisuuden alkamisajan jälkeen.

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Valitse hakulomaketta täyttäessäsi itsellesi sopiva valintakoepaikka ja -aika tarjolla olevista vaihtoehdoista. Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita suorituspaikkoja, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikaksi voit valita myös ammattikorkeakoulun, johon et ole hakenut, mutta joka on esimerkiksi lähellä asuinpaikkaasi.

Jokainen ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyn määrän suorituspaikkoja. Valintakoetilaisuuksien paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Kun paikat yksittäisessä valintakoetilaisuudessa täyttyvät, vaihtoehto sulkeutuu ja sinun on valittava jokin toinen vaihtoehto.

Yhteishaun hakulomakkeella tekemäsi ilmoittautuminen on sitova, eikä valintakoepaikkaa ja -aikaa voi vaihtaa enää hakuajan jälkeen. Voit suorittaa valintakokeen vain siinä valintakoetilaisuudessa, mihin olet ilmoittautunut. Jos saavut väärään valintakoetilaisuuteen, et pääse suorittamaan valintakoetta. Pääset tarkistamaan AMK-valintakokeesi aika- ja paikkatiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palveluun hakulomakkeen lähettämisen jälkeen.

Turvallisuus AMK-valintakokeessa

AMK-valintakoe toteutetaan viranomaisten turvallisuusohjeita noudattaen. THL:n yleinen maskisuositus on poistunut, mutta maskia voi oman harkinnan mukaan käyttää AMK-valintakokeessa. Eri alueilla voi olla voimassa paikallisia maskisuosituksia, joten tutustuthan sen ammattikorkeakoulun ohjesivuihin, mihin olet menossa tekemään AMK-valintakokeen: 

AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet sekä valintakoetilaisuudet

Taulukko 1. AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet ja aloituspaikat kevään 2022 toisessa yhteishaussa.

Huom. Muutokset mahdollisia.

Centria-ammattikorkeakoulu (Centria)

Centria päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, päivätoteutus, Kokkola 6 4 40 %
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 6 3 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 6 3 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Ylivieska 6 4 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 6 3 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Kokkola 6 4 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 5 2 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 5 2 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Kokkola 5 3 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, monimuotototeutus, Ylivieska 6 3 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus, Kokkola 6 4 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kokkola 18 13 50 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Ylivieska 18 9 50 %
Sosionomi (AMK, päivätoteutus, Kokkola 18 13 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kokkola 16 11 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Kokkola 9 5 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätoteutus, Kokkola 10 7 50 %
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, monimuotototeutus, Ylivieska 8 4 50 %
Sairaanhoitaja (AMK) monimuotototeutus, Kokkola 10 5 50 %

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Helsinki 33 28 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, päivätoteutus, Helsinki 15 12 60 %
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätoteutus, Helsinki 18 15 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Helsinki 27 23 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, kaksikielinen koulutus (suomi-ruotsi), yhteistyössä Arcadan kanssa 20 18 100 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu 27 23 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Pieksämäki 21 18 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuototeutus, Pieksämäki 27 23 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuototeutus, Pieksämäki 15 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuototeutus, Pori 30 25 60 %

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Heinola 39 20 49 %
Restonomi (AMK), päivätoteutus, Helsinki 75 38 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 150 106 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Porvoo 39 28 40 %
Restonomi (AMK), päivä- ja monimuotototeutus, Porvoo 40 20 50 %
Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, päivätoteutus, Helsinki 15 8 75 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Helsinki 63 43 49 %
Restonomi (AMK), monimuotototeutus, Helsinki 23 4 77 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 68 34 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Porvoo 17 7 47 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus, Helsinki 50 25 49 %

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humak päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, päivätotetus, Jyväskylä 14 12 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, päivätotetus, Kuopio 14 12 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, päivätotetus, Nurmijärvi 14 12 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, päivätotetus, Turku 14 12 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, verkkotutkinto 28 18 40 %
Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus, Jyväskylä 30 27 100 %
Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus, Kauniainen 30 27 100 %

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot 20 14 22 %
Hortonomi (AMK), puutarhatalous 12 8 27 %
Hortonomi (AMK), rakennettu ympäristö 13 9 24 %
Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous 14 10 25 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), kestävä kehitys, päivätoteutus 9 6 30 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), kestävä kehitys, monimuotototeutus 20 14 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Forssa 19 15 47 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Hämeenlinna 32 26 49%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Hämeenlinna 14 11 47 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 33 26 49 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 14 11 47 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 17 14 49 %
Insinööri (AMK), bio-ja elintarviketekniikka 20 16 33 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 32 19 80 %
Insinööri (AMK), liikenneala, päivätoteutus 9 7 26 %
Insinööri (AMK), liikenneala, monimuotototeutus 35 21 78 %
Insinööri (AMK), rakennus-ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 20 16 50 %
Insinööri (AMK), sähkö-ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 12 10 30 %
Insinööri (AMK), tieto-ja viestintätekniikka biotalous, päivätoteutus 9 7 26 %
Insinööri (AMK), tieto-ja viestintätekniikka biotalous, monimuotototeutus 8 5 27 %
Insinööri (AMK), tieto-ja viestintätekniikka, päivätoteutus 5 4 19 %
Insinööri (AMK), tieto-ja viestintätekniikka, monimuotototeutus 27 16 77 %
Rakennusmestari (AMK), rakennus-ja yhdyskuntatekniikka, rakennusmestari, päivätoteutus 15 12 50 %
Tradenomi (AMK), hevosalan liiketoiminta, monimuotototeutus 20 12 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 40 32 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 20 12 50 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 24 19 48 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 37 22 67 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 8 6 30 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 10 7 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 12 8 49 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus 20 14 49 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 20 14 49 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 20 14 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 44 31 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 53 42 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 14 11 49 %
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, päivätoteutus 14 11 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 10 7 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 17 12 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 10 7 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 20 8 70 %
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 28 22 70 %
Insinööri (AMK), Logistiikka, monimuotototeutus 10 4 49 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 6 49 %
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus 20 12 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 19 11 49 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 24 14 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 12 7 49 %

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kouvola 16 13 20 %
Tradenomi (AMK), data-analytiikka, monimuotototeutus, Kouvola 10 8 20 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Mikkeli 20 16 40 %
Tradenomi (AMK), hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen, päivätoteutus, Mikkeli 8 6 40 %
Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus, Savonlinna 16 12 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus, Mikkeli 25 - 100 %
Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, päivätoteutus, Savonlinna 5 4 20 %
Insinööri (AMK), kyberturvallisuus, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Insinööri (AMK), merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Insinööri (AMK), ohjelmistotekniikka, päivätoteutus, Mikkeli 5 4 20 %
Insinööri (AMK), peliohjelmointi, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), peliteknologiat, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, teollinen puurarakentaminen, päivätoteutus, Savonlinna 6 5 20 %
Insinööri (AMK), robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Mikkeli 8 6 20 %
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), päivätoteutus, Mikkeli 6 5 20 %
Insinööri (AMK, energiatekniikka, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Merikapteeni (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus, Kotka 40 - 100 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Mikkeli 20 - 100 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, monimuotototeutus, Mikkeli 20 - 100 %
Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, päivätoteutus, Mikkeli 12 10 30 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola 21 17 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kotka 21 17 60 %
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 21 17 60 %
Naprapaatti (AMK), päivätoteutus, Kotka 15 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 24 19 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kouvola 18 14 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Mikkeli 24 19 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 21 17 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 27 20 60 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 16 12 60 %
Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 15 12 60 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 21 17 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Savonlinna 18 14 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 21 17 60 %
Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus, Savonlinna 24 19 60 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus, Mikkeli 11 9 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus, Kotka 16 - 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisokasvatus ja nuorisotyö, päivätoteutus, Mikkeli 12 10 40 %

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 16 8 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 12 8 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 4 30 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Datacenter, päivätoteutus 8 5 40 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala, päivätoteutus, Raahe 8 5 40 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala, päivätoteutus, Kajaani 8 5 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Peliteknologia ja ÄJ, päivätoteutus 16 8 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Datasta tekoälyyn, päivätotetus 8 4 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Datasta tekoälyyn, monimuotototeutus 23 12 50 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Raahe 10 5 50 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Kajaani 10 5 50 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 10 5 50 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus, Kajaani, Raahe ja Kuusamo 24 12 50 %
Restonomi (AMK), Matkailu, päivätoteutus 8 6 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus 8 6 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 12 8 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 8 4 40 %

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), Energia ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 20 16 50 %
Fysioterapautti (AMK), päivätoteutus 15 12 60 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 15 12 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 32 26 40 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 30 24 50 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 35 26 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 35 28 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 18 14 70 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 18 14 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 18 14 70 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 18 14 70 %

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti 19 15 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 19 15 49 %
Insinööri (AMK), infratekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 13 10 49 %
Insinööri (AMK), puutekniikka, päivätoteutus, Lahti 13 10 49 %
Insinööri (AMK), talonrakennustekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 17 13 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot, Lahti 37 29 49 %
Insinööri (AMK), yhdyskuntasuunnittelu, päivätoteutus, Lahti 13 10 49 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta, päivätoteutus, Lahti 19 15 49 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Ensihoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 19 15 49 %
Ensihoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille, Lappeenranta 30 - 100 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lahti 14 11 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lahti 29 23 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 39 31 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti 14 11 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Terveydenhoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille, Lahti 30 - 100 %
Terveydenhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 19 15 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lahti 12 9 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 37 29 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot, Lahti 24 19 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lappeenranta 12 9 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta 37 29 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot, Lappeenranta 24 19 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 14 11 49 %

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 5 4 40 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 26 21 50 %
Geronomi (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 8 6 50 %
Geronomi (AMK), monimuoto-opinnot, Oulu 5 4 50 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päiväopinnot, Kemi 8 6 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuoto-opinnot, Kemi 14 11 40 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, monimuoto-opinnot, Rovaniemi 14 11 50 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päiväopinnot, Rovaniemi 12 10 50 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuoto-opinnot, Rovaniemi 16 13 50 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päiväopinnot, Rovaniemi 16 13 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto-opinnot, Kemi 14 11 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päiväopinnot, Kemi 8 6 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päiväopinnot, Rovaniemi 12 10 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot, Rovaniemi 12 10 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 14 11 40 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päiväopinnot, Rovaniemi 10 8 40 %
Rakennusmestari (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 12 10 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto-opinnot, Rovaniemi 26 21 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 18 14 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 20 16 40 %
Sosionomi (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 28 22 52 %
Sosionomi (AMK), päiväopinnot, Kemi 12 10 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 5 4 30 %
Tradenomi (AMK) , liiketalous, verkko-opinnot, Tornio 15 12 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päiväopinnot, Rovaniemi 15 12 30 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkko-opinnot, Tornio 15 12 40 %

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea päivitetty

'
Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 24 17 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 24 17 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Hyvinkää 17 13 49 %
Tradenomi (AMK), oikeustradenomi, monimuotototeutus, Hyvinkää 24 17 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Lohja 24 17 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Lohja 21 14 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lohja 24 17 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Leppävaara 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, kyberturvallisuus, monimuotototeutus, Leppävaara 21 14 70 %
Tradenomi (AMK), turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 22 18 49 %
Restonomi (AMK), palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, päivätoteutus, Leppävaara 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Otaniemi 21 14 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 49 34 70 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 24 17 70 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Otaniemi 17 14 49 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 24 17 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 14 10 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Tikkurila 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, digitaalisten palveluiden kehittäminen, päivätoteutus, Tikkurila 32 25 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 17 13 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Tikkurila 56 39 70 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 17 13 49 %
Estenomi (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkkototeutus, Verkkokampus 42 29 70 %
Sosionomi (AMK), verkkototeutus, Verkkokampus 28 20 70 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus 11 9 49 %
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus 14 11 49 %
Ensihoitaja (AMK), ensihoito, päivätoteutus 27 22 49 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 18 15 49 %
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 11 6 49 %
Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka, päivätoteutus 40 32 40 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 36 22 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 24 19 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus 38 3 95 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 42 34 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 30 14 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 70 56 50 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, kiinteistöjohtaminen, monimuotototeutus 12 5 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka: LVI-suunnittelu, monimuotototeutus 12 5 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 24 19 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 57 46 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 24 19 40 %
Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, monimuotototeutus 10 5 49 %
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 14 11 49 %
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus (täydentävä) 4 0 100 %
Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka, päivätoteutus 16 13 40 %
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 12 10 49 %
Osteopaatti (AMK), osteopatia, päivätoteutus 10 7 49 %
Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus 10 8 33 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto (LVI-tekniikka), päivätoteutus 12 10 40 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto (rakennustekniikka), päivätoteutus 36 29 40 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto: rakennustekniikka, monimuotototeutus 21 10 70 %
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, monimuotototeutus 12 10 49 %
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, päivätoteutus 12 10 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus 44 35 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 44 35 49 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivätoteutus 27 22 49 %
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, päivätoteutus 12 10 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 14 11 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 17 11 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 35 28 100 %
Tradenomi (AMK). liiketalous, päivätoteutus 67 54 45 %

Oulun ammattikorkeakoulu

OAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 16 13 40 %
Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus, Kajaani, Kemi, Kokkola, Rovaniemi 8 6 40 %
Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus, Oulu 13 10 40 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 8 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 16 13 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 16 13 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 48 38 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 22 18 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 30 24 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 8 6 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 14 11 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 52 42 40 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Optometristi (AMK), päivätoteutus 11 9 40 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 18 14 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 12 10 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 16 13 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Oulu 12 10 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 22 18 40 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 8 6 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 5 40 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Oulu 12 10 40 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 4 3 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 14 11 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 58 46 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 30 24 40 %

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Pori 10 8 50 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Pori 12 9 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Pori 12 9 40 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Rauma 10 7 40 %
Insinööri (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Rauma 10 7 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Pori 20 15 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Pori 16 12 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotekniikka ja tuotantotalous, päivätoteutus, Rauma 14 10 40 %
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus, Pori 14 10 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 15 12 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Pori 30 24 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Pori 28 21 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Rauma 8 6 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Pori 12 9 40 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia päivitetty K22

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 44 32 50 %
Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, päivätoteutus 20 16 50 %
Agrologi (AMK) päivätoteutus 15 12 50 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen ja johtaminen, päivätoteutus 28 20 50 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 15 12 50 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 17 14 50 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 20 16 50 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 17 14 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (Kuopio) 25 20 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus (Iisalmi) 15 12 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 24 16 50 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 15 12 50 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus 10 8 50 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 30 24 50 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 40 32 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 20 16 50 %
Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus 37 27 50 %
Insinööri (AMK), ympäristötekniikka, päivätoteutus 15 12 50 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 10 8 50 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), päivätoteutus 12 10 30 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 13 11 45 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 18 12 60 %
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus 18 15 30 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus 9 8 30 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 18 12 60 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 18 15 30 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 9 8 30 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 10 9 30 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniika, päivätoteutus 9 8 30 %
Restonomi (AMK), päivätoteutus 9 8 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 20 13 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Kauhava 9 6 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Kurikka 9 6 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 15 13 45 %
Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus 12 8 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 27 23 45 %
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus 10 9 30 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 18 12 60 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 30 26 30 %

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Insinööri (AMK), Autotekniikka, päivätoteutus 13 10 22 %
Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 12 10 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 32 26 38 %
Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikka, päivätoteutus 13 10 42 %
Insinööri (AMK), LVI-talotekniikka, päivätoteutus 12 10 38 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 28 22 25 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 9 7 36 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 15 12 45 %
Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, päivätoteutus 12 10 37 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 10 8 36 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 22 18 65 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 27 22 39 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 26 21 33 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 42 34 30 %
Restonomi (AMK), päivätoteutus 22 18 42 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 24 19 39 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 14 11 38 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 14 11 39 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 9 7 38 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 14 11 39 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 75 60 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 26 21 37 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 9 7 38 %

Turun ammattikorkeakoulu

TurkuAMK, päivitetty, syksy 2022

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 8 7 40 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 7 6 40 %
Insinööri (AMK), kemiantekniikka, monimuotototeutus 16 14 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 32 27 40 %
Insinööri (AMK), myynti-insinööri, monimuotototeutus 16 14 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 14 12 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Turku 20 17 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 10 9 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 16 14 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 10 9 40 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 7 6 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 10 9 40 %

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 24 19 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 20 16 40 %
Insinööri (AMK), Energiatekniikka, päivätoteutus 22 18 40 %
Insinööri (AMK), Ympäristöteknologia, päivätoteutus 10 8 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 16 13 40 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 24 19 40 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, monimuotototeutus 10 5 50 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 22 18 40 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 10 5 50 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 14 11 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 20 10 50 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, virtuaalitoteutus 15 8 50 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 40 32 40 %

Yrkeshögskolan Arcada

Arcada päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier 20 16 40 %
Ingenjör (YH), process- och materialteknik, dagstudier 12 10 40 %
Barnmorska (YH), dagstudier 6 5 40 %
Hälsovårdare (YH), dagstudier 6 5 40 %
Sjukskötare (YH), dagstudier 12 10 40 %
Sjukskötare (YH), samarbete med DIAK, flerform 20 16 100 %
Ergoterapeut (YH), flerform 8 5 40 %
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier 10 8 40 %
Socionom (YH), dagstudier 12 10 40 %
Socionom (YH), flerform 8 5 40 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier 24 19 40 %
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier 16 13 40 %

Yrkeshögskolan Novia

Novia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrolog (YH)/Skogsbruksingenjör (YH), dagstudier 10 7 30 %
Barnmorska (YH), dagstudier 6 - 49 %
Bioanalytiker (YH), dagstudier 8 - 49 %
Hälsovårdare (YH), Vasa, dagstudier 8 - 49 %
Hälsovårdare (YH), Åbo, dagstudier 7 - 49 %
Röntgenskötare (YH), dagstudier 6 - 49 %
Sjukskötare (YH), Vasa, dagstudier 27 19 49 %
Sjukskötare (YH), Åbo, dagstudier 22 15 49 %
Socionom (YH), Vasa, dagstudier 22 15 49 %
Socionom (YH), Åbo, dagstudier 24 17 49 %
Sjukskötare (YH), Vasa, flerform 20 - 49 %
Socionom (YH), Vasa, flerform 15 - 49 %
Socionom (YH), e-socionom, Åbo, flerform 10 - 49 %
Estenom (YH), dagstudier 10 7 49 %
Byggmästare (YH), dagstudier 4 - 30 %
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg, dagstudier 9 6 30 %
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Vasa, dagstudier 12 8 30 %
Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, dagstudier 21 15 30 %
Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, dagstudier 4 - 30 %
Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, dagstudier 15 11 30 %
Ingenjör (YH), produktionsekonomi, dagstudier 11 8 30 %
Sjökapten (YH), dagstudier 10 8 49 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa, dagstudier 12 8 30 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo, dagstudier 18 13 30 %

Taulukko 2. AMK-valintakoetilaisuudet kevään 2022 toisessa yhteishaussa.

Huom. AMK-valintakokeen suorituspaikkamäärien muutokset mahdollisia. Jos paikkamääriä lisätään haun aikana, asiasta tiedotetaan etusivulla.

Centria päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Centria, Talonpojankadun kampus, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola 30.5.2022 iltapäivä / eftermiddag 195
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 195
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 195
iltapäivä / eftermiddag 197
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Centria, Vierimaantien kampus, Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska 31.5.2022 iltapäivä / eftermiddag 80
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 80
iltapäivä / eftermiddag 80
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 80

Diak päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Helsingin kampus, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 250
iltapäivä / eftermiddag 265
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 250
iltapäivä / eftermiddag 264
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Porin kampus, Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 74
iltapäivä / eftermiddag 74
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä /Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Oulun kampus, Albertinkatu 16 B, 90100 Oulu
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 70
iltapäivä / eftermiddag 70
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Pieksämäen kampus, Huvilakatu 31 B, 76130 Pieksämäki
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 75
iltapäivä / eftermiddag 75

Haaga-Helia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 819
iltapäivä / eftermiddag 819
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 819
iltapäivä / eftermiddag 819
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 819
iltapäivä / eftermiddag 819
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Porvoon kampus, Taidetehtaankatu 1, 06100 Porvoo
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 70
iltapäivä / eftermiddag 70

Humak päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Humak, Kauniaisten kampus, Vanha Turuntie 14, 02700 Kauniainen
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 216
iltapäivä / eftermiddag 216
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 216
iltapäivä / eftermiddag 215

HAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna
30.5.2022 iltapäivä / eftermiddag 357
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 390
iltapäivä / eftermiddag 357
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 390
iltapäivä / eftermiddag 357
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 390
iltapäivä / eftermiddag 358
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 390
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Riihimäen kampus, Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki
30.5.2022 iltapäivä / eftermiddag 187
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 210
iltapäivä / eftermiddag 187
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 210
iltapäivä / eftermiddag 187
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 210
iltapäivä / eftermiddag 187
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 210

JAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
JAMK, Pääkampus, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
30.5.2022 iltapäivä / eftermiddag 603
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 603
iltapäivä / eftermiddag 603
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 603
iltapäivä / eftermiddag 603
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 603
iltapäivä / eftermiddag 603
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 603

XAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola
30.5.2022 iltapäivä / eftermiddag 270
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 275
iltapäivä / eftermiddag 275
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 300
iltapäivä / eftermiddag 300
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 300
iltapäivä / eftermiddag 300
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli
30.5.2022 iltapäivä / eftermiddag 274
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 275
iltapäivä / eftermiddag 275
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 275
iltapäivä / eftermiddag 275
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 300
iltapäivä / eftermiddag 300

KAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
KAMK, Taito 2, Ketunpolku 4, 87100 Kajaani
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 110
iltapäivä / eftermiddag 110
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 110
iltapäivä / eftermiddag 110
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 110
iltapäivä / eftermiddag 110
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
KAMK, Taito 1, Kuntokatu 5, 87100 Kajaani
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 135
iltapäivä / eftermiddag 135
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 135
iltapäivä / eftermiddag 135
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 135
iltapäivä / eftermiddag 135

Karelia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 116
iltapäivä / eftermiddag 116
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 116
iltapäivä / eftermiddag 115
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, 80200 Joensuu
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 116
iltapäivä / eftermiddag 116
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 116
iltapäivä / eftermiddag 115

LAB päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lahden kampus, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 350
iltapäivä / eftermiddag 350
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 350
iltapäivä / eftermiddag 350
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 350
iltapäivä / eftermiddag 350
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 350
iltapäivä / eftermiddag 350
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 350
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB Lappeenrannan kampus, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 152
iltapäivä / eftermiddag 153
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 153
iltapäivä / eftermiddag 153
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 153
iltapäivä / eftermiddag 153
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 153

Lapin AMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Kemin kampus, Tietokatu 1, 94600 Kemi
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 174
iltapäivä / eftermiddag 174
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 174
iltapäivä / eftermiddag 174
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 174
iltapäivä / eftermiddag 174
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Rovaniemen kampus, Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 309
iltapäivä / eftermiddag 309
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 309
iltapäivä / eftermiddag 309
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 309
iltapäivä / eftermiddag 309

Laurea päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Hyvinkään kampus, Uudenmaankatu 22, 05800 Hyvinkää
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 255
iltapäivä / eftermiddag 255
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 255
iltapäivä / eftermiddag 255
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 255
iltapäivä / eftermiddag 255
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 255
iltapäivä / eftermiddag 255
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Leppävaaran kampus, Vanha maantie 9, 02650 Espoo
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 387
iltapäivä / eftermiddag 387
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 387
iltapäivä / eftermiddag 388
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 388
iltapäivä / eftermiddag 388
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 388
iltapäivä / eftermiddag 388
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 357
iltapäivä / eftermiddag 357
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 357
iltapäivä / eftermiddag 357
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 357
iltapäivä / eftermiddag 357
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 357
iltapäivä / eftermiddag 357

Metropolia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Metropolia, Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 1100
iltapäivä / eftermiddag 1100
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 1100
iltapäivä / eftermiddag 1100
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 1099
iltapäivä / eftermiddag 1099
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 1099
iltapäivä / eftermiddag 1099
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 1099

OAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Oamk, Linnanmaan kampus, Yliopistokatu 9, 90570 Oulu 30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 599
iltapäivä / eftermiddag 599
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 599
iltapäivä / eftermiddag 599
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 598
iltapäivä / eftermiddag 598
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 598
iltapäivä / eftermiddag 598
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 598

SAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SAMK Kampus Pori, Satakunnankatu 23, 28100 Pori
30.5.2022 iltapäivä / eftermiddag 280
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 280
iltapäivä / eftermiddag 250
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 280
iltapäivä / eftermiddag 250
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 280
iltapäivä / eftermiddag 250
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 280

Savonia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Savonia, Microkadun kampus, Microkatu 1, 70210 Kuopio
30.5.2022 iltapäivä / eftermiddag 830
31.5.2022 iltapäivä / eftermiddag 830
1.6.2022 iltapäivä / eftermiddag 830

SeAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SeAMK, Frami F, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki
30.5.2022 iltapäivä / eftermiddag 291
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 291
iltapäivä / eftermiddag 291
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 292
iltapäivä / eftermiddag 292
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 292
iltapäivä / eftermiddag 292

TAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
TAMK, pääkampus, Teiskontie 33, 33520 Tampere
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 1333
iltapäivä / eftermiddag 1600
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 1330
iltapäivä / eftermiddag 1600
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 1330
iltapäivä / eftermiddag 1600

TurkuAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Turun AMK, Kupittaan kampus, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 850
iltapäivä / eftermiddag 850
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 850
iltapäivä / eftermiddag 850
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 850
iltapäivä / eftermiddag 850
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 850
iltapäivä / eftermiddag 850
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 850

VAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
VAMK, Palosaaren kampus, Wolffintie 30, 65200 Vaasa
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 164
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 164
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 164
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 164
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 165

Arcada päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Arcada, Campus Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors 30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 134
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 135
iltapäivä / eftermiddag 111
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 135
iltapäivä / eftermiddag 110
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 134

Novia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Campus Alere, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 100
iltapäivä / eftermiddag 96
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 100
iltapäivä / eftermiddag 90
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 100
iltapäivä / eftermiddag 90
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 100
iltapäivä / eftermiddag 90
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 100
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Campus Raseborg, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 20
iltapäivä / eftermiddag 20
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 20
iltapäivä / eftermiddag 20
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 20
iltapäivä / eftermiddag 20
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 20
iltapäivä / eftermiddag 20
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 20
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Campus Åbo, Henriksgatan 7, 20500 Åbo
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 70
iltapäivä / eftermiddag 65
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 70
iltapäivä / eftermiddag 65
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 70
iltapäivä / eftermiddag 65
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 70
iltapäivä / eftermiddag 65
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 70

Mitä mukaan AMK-valintakokeeseen?

Valmistaudu valintakokeeseen huolehtimalla, että sinulla on valintakoepäivänä mukana tarvittavat välineet, joista on kerrottu tarkemmin alla.

Ota valintakokeeseen mukaan:

Henkilöllisyystodistus

Henkilöllisyytesi tarkistetaan valintakokeen yhteydessä. Henkilöllisyyden voi todistaa voimassa olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Ilman voimassa olevaa kuvallista henkilöllisyystodistusta et voi osallistua valintakokeeseen.

Hengityssuojain on poistettava, mikäli tunnistaminen sitä vaatii.

Hyväksyttäviä todistuksia ovat seuraavat voimassa olevat henkilöllisyystodistukset::

 • passi
 • poliisin myöntämä suomalainen, kuvallinen henkilökortti
 • suomalainen ajokortti
 • kuvallinen KELA-kortti
 • kuvallinen EU/ETA-maan henkilökortti

Mikäli turvapaikanhakijan passi on tilapäisesti viranomaisen hallussa, voidaan todistus passin luovuttamisesta viranomaiselle ja kopio passista hyväksyä henkilöllisyystodistukseksi.

Kannettava tietokone ja laitteistovaatimukset

AMK-valintakoe on digitaalinen koe, jonka suoritat omalla kannettavalla tietokoneella. Et voi osallistua valintakokeeseen ilman kannettavaa tietokonetta. Lataa valintakoetta varten tietokoneesi akku täyteen. Ota mukaan tietokoneesi virtajohto, jotta voit ladata tietokonettasi tarvittaessa. Valintakokeeseen et voi osallistua tabletilla tai puhelimella (Microsoft Surface -laite hyväksytään).

Valintakokeen toimivuus riippuu ensi sijassa sopivan selaimen käyttämisestä.

Suosittelemme käyttämään seuraavien selainten ajantasaisia versioita:
 • Chrome
 • Firefox
 • Edge
 • Safari
Selaimessa on oltava JavaScript ja evästeet käytössä. Voit tarkistaa sivulta https://selain.ammattikorkeakouluun.fi/ selaimesi version sekä sen, ovatko JavaScript ja evästeet käytössä. Tarkista selaimen asetuksista, että selainversiosi on ajan tasalla ja päivitä tarvittaessa.

Internetselainten lisäosat voivat estää kirjautumisen. Niiden poistamista tai kytkemistä pois päältä suositellaan ennen kokeeseen kirjautumista. Katso tarkemmat ohjeet Firefox- ja Chrome-selaimen lisäosien käytöstä poistamiseen. Mahdolliset VPN-ohjelmistot tulee ottaa pois päältä ennen kokeeseen kirjautumista.

Suosittelemme seuraavia käyttöjärjestelmiä tai niiden uudempia versioita:
 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS
Emme suosittele valintakokeen suorittamista Chromebook-tietokoneella Googlen Chrome OS -käyttöjärjestelmän ja valintakoejärjestelmän yhteensopivuusongelmien vuoksi.

Valintakoetilaan saa tuoda ainoastaan kannettavan tietokoneen ja suljetun matkapuhelimen. Langattomia verkkoyhteyksiä hyödyntäviä laitteita, esimerkiksi Bluetooth-yhteyksiä käyttäviä hiiriä, näppäimistöjä, kuulokkeita, älykelloja tai aktiivisuusrannekkeita ei saa tuoda koetilaan. Voit halutessasi ottaa mukaan erillisen langallisen hiiren.

Tietokoneen ruudun suojakalvoa ei saa käyttää AMK-valintakokeessa.

Tunniste

Saat noin viikkoa ennen AMK-valintakoetta linkin tunnisteeseen, joka sisältää QR-koodin ja tiedon hakulomakkeella valitsemastasi valintakokeen ajasta ja paikasta. Linkki tunnisteeseen toimitetaan sinulle tekstiviestillä ja sähköpostilla hakulomakkeella ilmoittamiesi yhteystietojen perusteella viikolla 21 (viimeistään 25.5.2022). Linkin tunnisteeseen löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolku -palvelusta viikolla 21 (viimeistään 25.5.2022).. Tarvitset tunnisteen valintakoepäivänä ilmoittautuessasi, joten varaudu esittämään saamasi tunniste puhelimen näytöltä tai paperille tulostettuna

Oma kynä

Ota valintakokeeseen mukaan oma kynä. Valintakoetilassa on jokaiselle tarjolla paperia omia muistiinpanoja varten.

Valintakoepäivän eteneminen

 • Saavu valintakokeeseen ajoissa ohjeiden mukaisesti.
 • Ota mukaasi henkilöllisyystodistus, kannettava tietokone, tietokoneen virtajohto, tunniste ja kynä. Lue tarkemmat vaatimukset kohdasta ”Mitä mukaan AMK-valintakokeeseen?”.
 • Näytä henkilöllisyystodistus ja tunniste valvojalle, kun siirryt valintakoetilaan.
 • Sulje matkapuhelimesi, kun saavut valintakoetilaan. Matkapuhelimen käyttö on kielletty koko valintakokeen ajan.
 • Kytke tietokoneesi sähköverkkoon ja kirjaudu ohjeiden mukaisesti langattomaan koeverkkoon.
 • Ennen valintakokeen aloitusta saat valintakoetilassa ohjeet valintakokeen suorittamiseen. Noudata ohjeita huolellisesti.
 • Valintakoetilanteen aikana koetilassa vallitsee hiljaisuus. Mikäli tarvitset valvojan apua valintakokeen aikana, nosta kätesi ylös ja odota kunnes valvoja tulee luoksesi.
 • Valintakokeesta voi poistua aikaisintaan kahden tunnin kuluttua sen alkamisesta.

AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Toimita yksilöllisten järjestelyjen hakemus liitteineen viimeistään 6.4.2022 klo 15.00 sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa AMK-valintakokeeseen. Tarkista alla olevista ohjeista, tuleeko yksilöllisten järjestelyjen hakemus toimittaa ko. ammattikorkeakouluun paperisena vai sähköisesti.

AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Millä perusteella yksilöllisiä järjestelyjä voi hakea?

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, avustaja, tekninen apuväline, rauhallinen koetila, erillinen näyttö, terveydentilan seurantaan käytettävä langaton elektroninen laite, opas- tai avustajakoira tai muu erityisjärjestely), tulee sinun täyttää kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. Toimita hakemus siihen ammattikorkeakouluun, jossa olet ilmoittanut osallistuvasi valintakokeeseen. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Miten haen yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa?

Yksilöllisiä järjestelyjä haet erillisellä yksilöllisten järjestelyjen lomakkeella. Hakemukset jätetään siihen ammattikorkeakouluun, jonne olet ilmoittautunut tekemään valintakokeen. Hakemukseen tulee liittää kopio todistuksesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), joka osoittaa yksilölliseen järjestelyyn oikeuttavan perusteen.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus on toimitettava liitteineen viimeistään 6.4.2022 klo 15.00 sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa AMK-valintakokeeseen.

Osa ammattikorkeakouluista käyttää tulostettavaa paperista yksilöllisten järjestelyjen lomaketta. Paperista lomaketta käyttävien ammattikorkeakoulujen yksilöllisten järjestelyjen lomake tulostetaan tältä verkkosivustolta.

Sähköistä yksilöllisten järjestelyjen lomaketta käyttävät seuraavat ammattikorkeakoulut: Arcada, Haaga-Helia, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.
Mikäli olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen jossakin kyseisistä ammattikorkeakouluista, käytä yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen ammattikorkeakoulun verkkosivulta löytyvää sähköistä yksilöllisten järjestelyjen lomaketta. Älä käytä tällöin paperista yksilöllisten järjestelyjen lomaketta.

Täytä lomake huolellisesti. Hakemuksessa tulee yksilöllisiä järjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi ilmoittaa henkilö- ja yhteystiedot sekä ammattikorkeakoulu, jossa osallistut AMK-valintakokeeseen.

Yksilöllisten järjestelyjen lomakkeella haetaan yksilöllisiä järjestelyitä AMK-valintakokeeseen. Huomioithan, että mahdollisiin muihin ammattikorkeakouluissa käytössä oleviin valintakokeiseen ei haeta yksilöllisiä järjestelyjä tällä lomakkeella. Muiden valintakokeiden yksilöllisiä järjestelyitä hakiessasi toimi niiden ammattikorkeakoulujen ohjeiden mukaan, joihin olet hakenut.

Jos yksilöllisiä järjestelyjä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemuksen liitteet - todistukset ja lausunnot

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta). Lukihäiriön vuoksi tukitoimia, esimerkiksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Yksilöllisten järjestelyjen hakemusten käsittely ja ilmoitus yksilöllisistä järjestelyistä

Yksilöllisten järjestelyjen pyyntö käsitellään siinä ammattikorkeakoulussa, jossa hakija on osallistumassa valintakokeeseen. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa sinulle hyvissä ajoin ennen valintakoetta sähköpostitse yksilöllisistä järjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus.

Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Mikäli yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, ammattikorkeakoulu lähettää tällaisessa tapauksessa hakijalle kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.

Määräajan jälkeen lähetetty yksilöllisten järjestelyjen pyyntö otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Mikäli hakija on tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Seuraavia yksilöllisiä järjestelyitä ei ole mahdollista huomioida AMK-valintakokeessa:

 • Helpotetut tehtävät
 • Oikeus olla suorittamatta jokin kokeen osioista
 • Puutteellinen kielitaito, oikeus käyttää sanakirjaa
 • Laskimen käyttäminen matemaattisten taitojen osiossa
 • Oikeus suorittaa koe paperilla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä AMK-valintakokeesta

Usein kysyttyjä kysymyksiä AMK-valintakokeesta

Miten ilmoittaudun AMK-valintakokeeseen?

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Valitse hakulomaketta täyttäessäsi itsellesi sopiva valintakoepaikka ja -aika tarjolla olevista vaihtoehdoista. Jokainen ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyn määrän suorituspaikkoja. Valintakoetilaisuuksien paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Kun paikat yksittäisessä valintakoetilaisuudessa täyttyvät, vaihtoehto sulkeutuu ja sinun on valittava jokin toinen vaihtoehto.

Miksi en ole saanut kutsua AMK-valintakokeeseen?

Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella tehty valintakoepaikan ja -ajan valinta toimii ilmoittautumisena. AMK-valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, mutta saat ennen valintakoetta linkin tunnisteeseen, joka sisältää tiedon hakulomakkeella valitsemastasi valintakokeen ajasta ja paikasta.

Olen hakenut Tampereen ammattikorkeakouluun, mutta asun Lappeenrannassa. Voinko tehdä AMK-valintakokeen Lappeenrannassa?

Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita paikkoja, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikaksi voit valita myös ammattikorkeakoulun, johon et ole hakenut, mutta joka on esimerkiksi lähellä asuinpaikkaasi.

Osallistunko eri päivinä AMK-valintakokeeseen, jos haen vaikka opiskelemaan liiketaloutta ja tekniikkaa?

Et. Teet yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi.

Olen saanut paikan todistusvalinnassa, tarvitseeko minun osallistua AMK-valintakokeeseen?

Jos olet saanut paikan todistusvalinnassa, sinun ei tarvitse osallistua AMK-valintakokeeseen. Jos sinut on hyväksytty alempaan hakutoiveeseesi, voit halutessasi tavoitella ylemmän hakutoiveesi paikkaa AMK-valintakokeella.

Voiko AMK-valintakokeeseen valmistautua jotenkin erityisesti? Mitä tulisi huomioida?

AMK-valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakoe ei edellytä ennakkovalmentautumista, eikä siihen liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

Varmista, että tiedät, milloin ja minne olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen. Pääset tarvittaessa tarkistamaan oman AMK-valintakokeesi aika- ja paikkatiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palveluun hakulomakkeen lähetyksen jälkeen.

Varmista, että sinulla on käytettävissäsi vaadittavat ominaisuudet täyttävä tietokone. Saavu valintakoetilaisuuteen ajoissa ohjeiden mukaisesti. Ota mukaasi tunniste, voimassa oleva virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus, tietokone, tietokoneen virtajohto sekä kynä. Voit ottaa mukaasi myös langallisen hiiren.

Mitä jos minulla ei ole omaa tietokonetta?

Sinun tulee huolehtia siitä, että sinulla on käytössäsi valintakoepäivänä vaatimukset täyttävä kannettava tietokone. Sinun kannattaa kysyä tietokonetta lainaksi omalta lähipiiriltäsi. Jotkut yritykset myös vuokraavat tietokoneita.

Millaista osaamista AMK-valintakoe testaa? 

Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin.

Millaisia tehtäviä AMK-valintakokeessa on?

AMK-valintakokeen sisältö määräytyy sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Löydät lisätietoa AMK-valintakokeen sisältö ja pisteytys -osiosta.

Onko AMK-valintakokeessa matematiikan osuus? 

AMK-valintakoe sisältää matematiikan osion kaikilla hakijoilla lukuun ottamatta humanistisen alan ja kasvatusalan koulutuksen hakukohteisiin hakeneita hakijoita.

Tarvitsenko AMK-valintakokeessa laskinta?

Koejärjestelmän funktiolaskin on käytössä vain tekniikan alaan kuuluvassa matemaattis-luonnontieteellisessä -osiossa. Tietokoneen käyttöjärjestelmän laskin-sovelluksen tai muun erillisen laskimen käyttäminen on kielletty. Huomioithan, että matemaattisten taitojen -osiossa tai muissa valintakokeen osioissa laskimen käyttö ei ole sallittua.

Voiko AMK-valintakokeen aikana käydä wc:ssä?

Kokeen aikana voi käydä valvotusti wc:ssä.

Voinko ottaa korvatulpat mukaani AMK-valintakokeeseen?

Voit ottaa mukaan pienet korvatulpat. Huomioithan, että korvatulppien käyttö on hakijan omalla vastuulla, sillä jokin valvojan ohjeista voi tällöin mennä ohi.

Voinko ottaa AMK-valintakokeeseen mukaan tarvitsemani lääkkeet?

Voit ottaa valintakokeeseen mukaan lääkkeet, jotka välttämättä tarvitset kokeen aikana.

Kuka korjaa AMK-valintakokeen?

Valintakoejärjestelmä laskee kokonaispisteesi AMK-valintakokeesta automaattisesti.

AMK-valintakokeen tulokset

Kevään 2022 toinen yhteishaku

AMK-valintakokeen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 8.7.2022. Saatat tulla vielä varasijalta valituksi 2.8.2022 klo 15.00 mennessä.

Näet AMK-valintakokeesta saamasi kokonaispisteet Oma Opintopolku -palvelussa, kun tulokset on julkaistu. AMK-valintakokeen pisteet ovat voimassa kyseisen haun ajan.

AMK-valintakokeen tehtäviä ja oikeita vastauksia ei julkaista.

Valintakoepisteet-palvelu

Näet AMK-valintakokeesta saamasi osiokohtaiset pisteet Valintakoepisteet-palvelussa.

Valintakoepisteet-palvelu on auennut 27.6.2022. AMK-valintakokeen osiokohtaisia pisteitä voi tarkastella Valintakoepisteet-palvelussa 31.8.2022 asti.

Valintakoepisteet-palveluun pääsee kirjautumaan seuraavasti:

 1. Mene sivulle https://tulokset.amkvalintakoe.fi/
 2. Kirjaudu sisään käyttäen Suomi.fi-palvelun vahvaa tunnistautumista.

Linkin palveluun löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolusta.

AMK-valintakokeen toteutuminen 30.5.–3.6.2022

Osalla hakijoista havaittiin virhe päätöksentekotaidot-osion tehtävässä 3. Virhe huomioitiin antamalla tehtävästä kaikille päätöksentekotaitojen osion suorittaneille hakijoille oikean vastauksen pisteet.

Tasasijasäännöt

Mikäli AMK-valintakokeen tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys ensisijaisesti hakutoivejärjestyksen mukaan. Mikäli hakutoivejärjestys kriteerillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevaa hakijaa tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat. Ammattikorkeakoulu on määritellyt valintaperusteissaan, miten toimii ylitäytön/alitäytön/arvonnan osalta.

Valikko