AMK-valintakoe, syksyn 2022 yhteishaku

Huom. Tämän sivun ohjeet koskevat syksyn 2022 yhteishakua. Löydät kevään 2023 AMK-valintakokeen ohjeet täältä.

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla kannettavalla tietokoneella.

AMK-valintakoe järjestetään syksyllä ajalla 31.10.–3.11.2022. Ammattikorkeakoulujen tarjoamat valintakoetilaisuudet vaihtelevat ammattikorkeakouluittain. Löydät tarjolla olevat valintakoetilaisuudet taulukosta 2. Tutustu huolellisesti valintakokeeseen liittyviin ohjeisiin ennen AMK-valintakokeeseen osallistumista. 

AMK-valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

AMK-valintakoe on käytössä seuraavilla koulutusaloilla:

 • Humanistinen ala ja kasvatusala
 • Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
 • Luonnonvara-ala
 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • Merenkulun ala
 • Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoito-ala
 • Tekniikan ala

Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää AMK-valintakoetta. Näet taulukosta 1, ovatko omat hakukohteesi mukana AMK-valintakokeessa. Mikäli hakukohde ei käytä AMK-valintakoetta, tieto tästä löytyy Opintopolku.fi-palvelusta. Tällöin sinun tulee tarkistaa, onko koulutukseen hakemista varten määritelty esimerkiksi ennakkoon lähetettävä tehtävä tai erillinen valintakoe, johon pitää valmistautua.

Erillisiä soveltuvuuskokeita järjestetään AMK-valintakokeen lisäksi vain rakennusarkkitehti (AMK) ja merikapteeni (AMK) koulutuksiin haettaessa. Rakennusmestari (AMK) koulutuksessa AMK-valintakokeen lisäksi opiskelijavalinnassa huomioidaan rakennusalan työkokemus.

Kulttuurialalla ei lähtökohtaisesti ole käytössä AMK-valintakoetta, mutta on mahdollista, että ammattikorkeakoulujen kulttuurialan yksittäiset hakukohteet voivat käyttää AMK-valintakoetta. Kulttuurialan valintakokeista löydät tietoa Opintopolku.fi-palvelusta ja ammattikorkeakoulujen sivuilta.

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan alan sekä merenkulun alan hakukohteissa on terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Tarkempaa tietoa saat kohdasta Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky.

Jos olet saanut paikan todistusvalinnassa, sinun ei tarvitse osallistua AMK-valintakokeeseen. Jos sinut on hyväksytty alempaan hakutoiveeseesi todistusvalinnassa, voit halutessasi tavoitella ylemmän hakutoiveesi paikkaa AMK-valintakokeella. 

AMK-valintakokeen sisältö, kesto ja pisteytys

AMK-valintakoe koostuu eri osioista (kuvio 1). Valintakokeen osiot ja kesto määräytyvät sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Sinun tulee suorittaa hyväksytysti kaikki hakukohteelle kuuluvat osiot, jotta voit tulla siihen valituksi.

Valintakokeen kullekin osiolle on määritelty tietty suoritusaika. Kun osiokohtainen aika tulee täyteen, osio sulkeutuu. Jos osio jää sinulta kesken, viimeisin versio tallentuu vastaukseksi. AMK-valintakokeen osiot voit suorittaa haluamassasi järjestyksessä, mutta jokainen avattu osio tulee suorittaa kerralla loppuun eikä osioon voi palata enää myöhemmin.  

Valintakokeen jokaisessa osiossa on myös mukana tehtäviä, joita testataan tulevaisuuden kokeita varten. Näitä tehtäviä ei pisteytetä tai osoiteta erikseen, mutta tehtävien suorittaminen on huomioitu kunkin osion suoritusajassa.

Opiskelijavalinnassa käytetään AMK-valintakokeen kokonaispisteitä, jotka muodostuvat hakukohteen mukaisten koeosioiden vertaistetuista pisteistä. Vertaistamisessa hakijoiden koeosioiden pisteet saatetaan yhteismitalliseen muotoon AMK-valintakokeen yhtenäisen vaikeustason saavuttamiseksi.

Kokeen suorituskieli

Kokeen suorituskieli määräytyy hakukohteiden opetuskielen perusteella.

 • Jos haet vain suomenkielisiin hakukohteisiin, teet kokeen kaikki osiot suomeksi (pois lukien englannin kielen osio).
 • Jos haet vain ruotsinkielisiin hakukohteisiin, teet kokeen kaikki osiot ruotsiksi (pois lukien englannin kielen osio).
 • Jos haet sekä suomen- että ruotsinkielisiin hakukohteisiin, sinun täytyy valita kokeen alussa haluamasi kokeen suorituskieli: suomi tai ruotsi. Kokeen muusta suorituskielestä riippumatta suoritat opetuskielen osion sekä suomeksi että ruotsiksi. 

AMK-valintakokeen osiot

Kaikille koulutusaloille yhteiset osiot:

 • Päätöksentekotaidot (40 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Tehtävissä tulee tunnistaa olennainen tieto epäolennaisesta, ottaa huomioon useita ratkaisuun vaikuttavia tekijöitä, arvioida päätösten perusteita sekä tehdä johtopäätöksiä eri tavoin esitetyn informaation perusteella. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 piste. Tässä osiossa on käytössä miinuspisteet. Tutustu päätöksentekotaitojen esimerkkitehtäviin.
 • Opetuskieli (suomi tai ruotsi) (30 minuuttia): Kyseisen osion tehtävät määräytyvät hakukohteen opetuskielen perusteella. Suoritat kyseisen osion tehtävät suomeksi, jos haet suomenkieliseen hakukohteeseen. Suoritat kyseisen osion tehtävät ruotsiksi, jos haet ruotsinkieliseen hakukohteeseen. Jos haet suomen- ja ruotsinkieliseen hakukohteeseen, teet sekä suomen- että ruotsinkielisen opetuskielen osion tehtävät. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston ja tekstilajin hallintaa sekä kielellistä päättelyä. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 2 pistettä. Tässä osiossa on käytössä miinuspisteet. Tutustu opetuskielen esimerkkitehtäviin.
 • Englannin kieli (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 0,5 pistettä. Tässä osiossa on käytössä miinuspisteet. Tutustu englannin kielen esimerkkitehtäviin.

Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat koulutusalakohtaiset osiot:

 • Matemaattiset taidot (40 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, merenkulun alan tai sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan matemaattisten perustaitojen osaamista. Matemaattisista osa-alueista painottuvat peruslaskutoimitukset, prosenttilaskut, ensimmäisen asteen yhtälöt, yksikkömuunnokset, geometria, matemaattis-looginen päättely sekä taulukoiden ja kuvaajien tulkinta. Tässä osiossa laskimen käyttö ei ole sallittua. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 piste. Tässä osiossa on käytössä miinuspisteet. Tutustu matemaattisten taitojen esimerkkitehtäviin.
 • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (35 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan tai merenkulun alan hakukohteeseen. Osiossa arvioidaan valmiuksiasi matematiikassa ja fysiikassa. Kokeessa arvioidaan matemaattisia valmiuksiasi ratkaista lausekkeen sieventämiseen, yhtälön ratkaisemiseen sekä tasogeometriaan ja trigonometriaan (esimerkiksi suorakulmainen kolmio) liittyviä tehtäviä. Fysiikassa arvioidaan perustietojasi fysiikan ilmiöistä, kykyäsi tehdä fysiikan perustietämykseen tai annettuihin malleihin perustuvaa laskentaa ja päätelmiä sekä kykyäsi tulkita kaavioita ja kuvaajia. Tässä osiossa sinulla on käytössäsi koejärjestelmän funktiolaskin. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 2 pistettä. Tässä osiossa ei ole käytössä miinuspisteitä. Tutustu matemaattis-luonnontieteellisten taitojen esimerkkitehtäviin.
  Koejärjestelmän funktiolaskin on käytössä vain tekniikan ja merenkulun alan kokeeseen kuuluvassa matemaattis-luonnontieteellisessä -osiossa. Tietokoneen käyttöjärjestelmän laskin-sovelluksen tai muun erillisen laskimen käyttäminen on kielletty. Huomioithan, että matemaattisten taitojen -osiossa tai muissa valintakokeen osioissa laskimen käyttö ei ole sallittua.

  Laskimen toiminnot:

  • yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku
  • sulkeet
  • toinen potenssi ja neliöjuuri
  • kymmenpotenssi ja yleinen potenssi
  • trigonometriset funktiot (kulmien arvot asteina)
  • luonnollinen logaritmi (ln) ja kymmenkantainen logaritmi (log)
  • vakiot π ja e
  • edellisen laskutoimituksen tulos ANS-muuttujassa
  • lausekkeen arvon asettaminen muistiin Min ja arvon lukeminen muistista Mout.
  Laskutoimitukset saa osin syötettyä myös näppäimistöltä.

  Esimerkki: Lausekkeen syöttäminen • Eettiset taidot (15 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunnistaa väittämien eettistä luonnetta. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 5 pistettä. Tässä osiossa ei ole käytössä miinuspisteitä. Tutustu eettisten taitojen esimerkkitehtäviin.

Kuvio 1. AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain syksyn 2022 yhteishaussa.

Humakin kulttuurituottaja (AMK) -koulutuksen AMK-valintakokeen osiot ovat päätöksentekotaidot, opetuskieli ja englannin kieli.

AMK-valintakokeen aika ja paikka & AMK-valintakokeeseen ilmoittautuminen

AMK-valintakoe järjestetään syksyn 2022 yhteishaussa ajalla 31.10.–3.11.2022. Kaikki valintakoepäivät eivät välttämättä ole käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa. Tutustu ennen yhteishaun alkamista tarjolla oleviin valintakoetilaisuuksiin (ks. taulukko 2).

Aamupäivän valintakoetilaisuus alkaa klo 9:00. Ilmoittautuminen alkaa klo 8:00.

Iltapäivän valintakoetilaisuus alkaa klo 14:00. Ilmoittautuminen alkaa klo 13:00.

Saavu paikalle hyvissä ajoin ennen valintakoetilaisuuden alkua. Valintakokeeseen ei oteta myöhästyneitä hakijoita valintakoetilaisuuden alkamisajan jälkeen.

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Valitse hakulomaketta täyttäessäsi itsellesi sopiva valintakoepaikka ja -aika tarjolla olevista vaihtoehdoista. Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita suorituspaikkoja, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikaksi voit valita myös ammattikorkeakoulun, johon et ole hakenut, mutta joka on esimerkiksi lähellä asuinpaikkaasi.

Jokainen ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyn määrän suorituspaikkoja. Valintakoetilaisuuksien paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Kun paikat yksittäisessä valintakoetilaisuudessa täyttyvät, vaihtoehto sulkeutuu ja sinun on valittava jokin toinen vaihtoehto.

Yhteishaun hakulomakkeella tekemäsi ilmoittautuminen on sitova, eikä valintakoepaikkaa ja -aikaa voi vaihtaa enää hakuajan jälkeen. Voit suorittaa valintakokeen vain siinä valintakoetilaisuudessa, mihin olet ilmoittautunut. Jos saavut väärään valintakoetilaisuuteen, et pääse suorittamaan valintakoetta. Pääset tarkistamaan AMK-valintakokeesi aika- ja paikkatiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palveluun hakulomakkeen lähettämisen jälkeen.

Ohjeita AMK-valintakokeeseen saapuvalle

Tutustu sen ammattikorkeakoulun saapumisohjeisiin, mihin olet menossa tekemään AMK-valintakokeen: 

AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet sekä valintakoetilaisuudet

Taulukko 1. AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet ja aloituspaikat syksyn 2022 yhteishaussa.

Huom. Muutokset mahdollisia.

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak, päivitetty, syksy 2022

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto (Helsinki) 21 18 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, monimuoto (Helsinki) 12 10 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, monimuoto (Oulu) 15 12 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuoto (Helsinki) 21 18 60 %
Sosionomi (AMK), monimuoto (Helsinki) 36 30 60 %
Sosionomi (AMK), monimuoto (Oulu) 21 18 60 %
Sosionomi (AMK), monimuoto (Pori) 24 20 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuoto (Helsinki) 15 12 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuoto (Oulu) 15 12 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuoto (Pori) 15 12 60 %
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö, monimuoto (Helsinki) 15 12 60 %

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia, päivitetty, syksy 2022

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 70 54 37 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 34 17 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Helsinki 54 31 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus, Helsinki 50 25 56 %
Restonomi (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 20 6 67 %
Restonomi (AMK), monimuotototeutus, Helsinki 25 3 78 %

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK, päivitetty, syksy 2022

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Valkeakoski 17 14 57 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 5 4 19 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 38 23 76 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 25 15 71 %
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus 40 24 100 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK, päivitetty, syksy 2022

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Kätilö (AMK), päivätoteutus 10 7 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 12 8 49 %
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus 10 4 49 %
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 28 22 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 20 8 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 12 7 49 %
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus 14 6 70 %
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus 10 4 49 %

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK, päivitetty, syksy 2022

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 32 26 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus 25 20 100 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, päivätoteutus 10 8 30 %
Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, monimuotototeutus 25 20 100 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka, monimuotototeutus 30 - 100 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, monimuotototeutus 30 - 100 %
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), monimuotototeutus 25 - 100 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 21 16 60 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 18 14 60 %
Jalkaterapeutti (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus 15 12 60 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus 21 16 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Kotka 24 19 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototetus, Mikkeli 24 19 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Savonlinna 18 14 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kotka 21 16 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 18 14 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 20 15 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, muuntokoulutus 30 - 100 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus 15 11 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä päivätoteutus 12 10 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisokasvatus ja nuorisotyö, verkkopainotteinen monimuotototeutus 25 - 100 %

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK, päivitetty, syksy 2022

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Liikunta ja vapaa-aika, monimuotototeutus 6 4 30 %
Restonomi (AMK), monimuotototeutus 8 5 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kajaani 16 10 40 %

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia, päivitetty, syksy 2022

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapia (AMK), monimuotototeutus 14 11 55 %
Geronomi (AMK), monimuototeutus 15 8 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 21 17 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 21 17 70 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 17 14 70 %
Terveydenhoitaja (AMK) muuntokoulutus sairaanhoitajasta terveydenhoitajaksi, monimuotototeutus 30 15 100 %

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB, päivitetty, syksy 2022

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 17 13 49 %
Fysioterapeutti (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 14 11 49 %
Fysioterapeutti (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainoitteinen monimuotototeutus, Lahti 29 23 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 19 15 49 %
Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 14 11 49 %
Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 19 15 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Lahti 22 17 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, verkko-opinnot 14 11 49 %
Insinööri (AMK), puutekniikka, verkko-opinnot 14 11 49 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, monimuotototeutus, Lahti 19 15 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 17 13 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 24 19 49 %

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK päivitetty, syksy 2022

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Metsätalousinsinööri (AMK), Rovaniemi, monimuoto-opinnot 12 9 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, Rovaniemi, verkko-opinnot 20 16 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), Kemi, monimuoto-opinnot 20 16 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), Rovaniemi, monimuoto-opinnot 20 16 40 %
Sosionomi (AMK), Kemi, verkko-opinnot 34 27 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, Rovaniemi, verkko-opinnot 11 9 30 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, Tornio, monimuoto-opinnot 8 6 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tornio, monimuoto-opinnot 12 10 40 %

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea, päivitetty, syksy 2022

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, projektijohtaminen, päivätoteutus, Hyvinkää 17 14 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, taloushallinto ja rahoitus, päivätoteutus, Leppävaara 17 14 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, henkilöstöjohtaminen, monimuotototeutus, Leppävaara 21 15 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, digitaalinen markkinointi, monimuotototeutus, Otaniemi 21 15 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, projektijohtaminen, päivätoteutus, Tikkurila 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkkototeutus, Verkkokampus 42 29 70 %
Tradenomi (AMK), oikeustradenomi, monimuotototeutus, Hyvinkää 24 17 70 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, digitaalisten palvelujen kehittäminen, monimuotototeutus, Leppävaara 24 17 70 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, digitaalisten palvelujen kehittäminen, monimuotototeutus, Tikkurila 21 15 70 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, kyberturvallisuus, monimuotototeutus, Leppävaara 24 17 70 %
Tradenomi (AMK), turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, Leppävaara 28 20 70 %
Restonomi (AMK), ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 14 11 49 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 17 12 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 28 20 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 24 17 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lohja 28 20 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 14 10 70 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Tikkurila 28 20 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Tikkurila 24 17 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 24 17 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 21 15 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 24 17 70 %
Sosionomi (AMK), verkkototeutus, Verkkokampus 28 20 70 %
Sosionomi (AMK), rikosseuraamusala, monimuotototeutus, Tikkurila 14 10 70 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia, päivitetty, syksy 2022

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, monimuotototeutus 28 23 49 %
Ensihoitaja (AMK), ensihoito, päivätoteutus 14 11 49 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, monimuotototeutus 12 10 49 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 12 10 49 %
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 11 6 49 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 23 18 50 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 24 20 40 %
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 14 11 49 %
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus (täydentävä) 4 0 100 %
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 13 11 49 %
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, monimuotototeutus 16 13 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus 22 17 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 44 35 49 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, monimuotototeutus 12 10 49 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivätoteutus 27 22 49 %
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, monimuotototeutus 11 10 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, monimuotototeutus (täydentävä) 28 0 100 %
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 14 11 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 17 12 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 35 28 100 %

Oulun ammattikorkeakoulu

OAMK, päivitetty, syksy 2022

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus 32 26 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 28 22 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 14 11 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 14 11 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 12 10 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu 22 18 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 14 11 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 6 5 40 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 18 14 40 %

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK, päivitetty, syksy 2022

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 15 12 50 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia, päivitetty, syksy 2022

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Kätilö (AMK), päivätoteutus 12 11 50 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 12 11 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Iisalmi 15 12 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kuopio 20 16 50 %
Sosionomi (AMK), monimuototoutus 20 16 50 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK, päivitetty, syksy 2022

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), monimuotototeutus 15 10 60 %
Restonomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus 12 8 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 19 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 14 12 45 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 18 12 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 14 11 45 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 10 9 45 %
Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, verkkopainotteinen monimuotototeutus 18 12 60 %

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK, päivitetty, syksy 2022

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Röntgenhoitaja (AMK), Pori, päivätoteutus 9 7 38 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tampere 44 35 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Tampere 16 13 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Tampere, rajattu pohjakoulutus 16 13 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus, Tampere 15 12 40 %
Insinööri (AMK), laboratoriotekniikka, muuntokoulutus laborantista insinööriksi, monimuotototeutus, Tampere 15 - 100 %
Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, päivätoteutus, Tampere 7 6 28 %
Insinööri (AMK), lvi-talotekniikka, monimuotototeutus, Tampere 23 18 70 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Tampere 9 7 36 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, kiinteistönpito ja korjausrakentaminen, monimuotototeutus, Tampere 15 12 60 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus, Tampere 15 12 47 %

Turun ammattikorkeakoulu

TurkuAMK, päivitetty, syksy 2022

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 8 7 40 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 7 6 40 %
Insinööri (AMK), kemiantekniikka, monimuotototeutus 16 14 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 32 27 40 %
Insinööri (AMK), myynti-insinööri, monimuotototeutus 16 14 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 14 12 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Turku 20 17 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 10 9 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 16 14 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 10 9 40 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 7 6 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 10 9 40 %

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK, päivitetty, syksy 2022

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (hakukohdekohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 14 11 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 10 5 50 %

Taulukko 2. AMK-valintakoetilaisuudet syksyn 2022 yhteishaussa.

Huom. AMK-valintakokeen suorituspaikkamäärien muutokset mahdollisia. Jos paikkamääriä lisätään haun aikana, asiasta tiedotetaan etusivulla.

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak päivitetty syksy 2022

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Helsingin kampus, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
1.11.2022 aamupäivä/förmiddag 150
iltapäivä/eftermiddag 180
2.11.2022 aamupäivä/förmiddag 150
iltapäivä/eftermiddag 184
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Oulun kampus, Albertinkatu 16 B, 90100 Oulu
2.11.2022 aamupäivä/förmiddag 66
iltapäivä/eftermiddag 66
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Porin kampus, Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori
1.11.2022 aamupäivä/förmiddag 74
iltapäivä/eftermiddag 74

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia päivitetty syksy 2022

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
31.10.2022 aamupäivä/förmiddag 408
iltapäivä/eftermiddag 409
1.11.2022 aamupäivä/förmiddag 408
iltapäivä/eftermiddag 408
2.11.2022 aamupäivä/förmiddag 408
iltapäivä/eftermiddag 408

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK päivitetty syksy 2022

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna
31.10.2022 iltapäivä/eftermiddag 234
1.11.2022 aamupäivä/förmiddag 246
iltapäivä/eftermiddag 234
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Riihimäen kampus, Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki
31.10.2022 iltapäivä/eftermiddag 156
1.11.2022 aamupäivä/förmiddag 178
iltapäivä/eftermiddag 156

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK päivitetty syksy 2022

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
JAMK, Pääkampus, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
1.11.2022 iltapäivä/eftermiddag 252
2.11.2022 aamupäivä/förmiddag 252
iltapäivä/eftermiddag 252

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK päivitetty syksy 2022

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola
1.11.2022 aamupäivä/förmiddag 250
iltapäivä/eftermiddag 250
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli
1.11.2022 aamupäivä/förmiddag 280
iltapäivä/eftermiddag 278
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
2.11.2022 aamupäivä/förmiddag 250
iltapäivä/eftermiddag 250
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna 2.11.2022 iltapäivä/eftermiddag 300

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK päivitetty syksy 2022

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
KAMK, Taito 2, Ketunpolku 4, 87100 Kajaani
1.11.2022 aamupäivä/förmiddag 115
iltapäivä/eftermiddag 115

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia päivitetty syksy 2022

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
1.11.2022 aamupäivä/förmiddag 133
iltapäivä/eftermiddag 133
2.11.2022 aamupäivä/förmiddag 133
iltapäivä/eftermiddag 133

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB päivitetty päivitetty syksy 2022

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lahden kampus, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
31.10.2022 aamupäivä/förmiddag 350
iltapäivä/eftermiddag 350
1.11.2022 aamupäivä/förmiddag 350
iltapäivä/eftermiddag 350
2.11.2022 aamupäivä/förmiddag 350
iltapäivä/eftermiddag 350
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lappeenrannan kampus, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
31.10.2022 aamupäivä/förmiddag 198
iltapäivä/eftermiddag 198
1.11.2022 aamupäivä/förmiddag 198
iltapäivä/eftermiddag 198
2.11.2022 aamupäivä/förmiddag 198
iltapäivä/eftermiddag 199

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK päivitetty syksy 2022

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Rovaniemen kampus, Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi
2.11.2022 aamupäivä/förmiddag 330
iltapäivä/eftermiddag 330
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Kemin kampus, Tietokatu 1, 94600 Kemi
2.11.2022 aamupäivä/förmiddag 216
iltapäivä/eftermiddag 217

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea päivitetty syksy 2022

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Hyvinkään kampus, Uudenmaankatu 22, 05800 Hyvinkää
31.10.2022 aamupäivä/förmiddag 120
iltapäivä/eftermiddag 120
1.11.2022 aamupäivä/förmiddag 120
iltapäivä/eftermiddag 120
2.11.2022 aamupäivä/förmiddag 120
iltapäivä/eftermiddag 120
3.11.2022 aamupäivä/förmiddag 120
iltapäivä/eftermiddag 120
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Leppävaaran kampus, Vanha Maantie 9, 02650 Espoo
31.10.2022 aamupäivä/förmiddag 240
iltapäivä/eftermiddag 240
1.11.2022 aamupäivä/förmiddag 240
iltapäivä/eftermiddag 240
2.11.2022 aamupäivä/förmiddag 240
iltapäivä/eftermiddag 240
3.11.2022 aamupäivä/förmiddag 240
iltapäivä/eftermiddag 240
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa
31.10.2022 aamupäivä/förmiddag 240
iltapäivä/eftermiddag 240
1.11.2022 aamupäivä/förmiddag 240
iltapäivä/eftermiddag 240
2.11.2022 aamupäivä/förmiddag 240
iltapäivä/eftermiddag 240
3.11.2022 aamupäivä/förmiddag 240
iltapäivä/eftermiddag 240

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu päivitetty syksy 2022

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Metropolia, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
31.10.2022 aamupäivä/förmiddag 838
iltapäivä/eftermiddag 836
1.11.2022 aamupäivä/förmiddag 836
iltapäivä/eftermiddag 836
2.11.2022 aamupäivä/förmiddag 836
iltapäivä/eftermiddag 836

Oulun ammattikorkeakoulu

Oamk päivitetty syksy 2022

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Oamk, Linnanmaan kampus, Yliopistokatu 9, 90570 Oulu 31.10.2022 aamupäivä/förmiddag 446
iltapäivä/eftermiddag 446
1.11.2022 aamupäivä/förmiddag 446
iltapäivä/eftermiddag 446

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK päivitetty syksy 2022

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SAMK, Kampus Pori, Satakunnankatu 23, 28130 Pori
31.10.2022 iltapäivä/eftermiddag 80
1.11.2022 iltapäivä/eftermiddag 80
2.11.2022 iltapäivä/eftermiddag 80

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia päivitetty syksy 2022

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Savonia, Microkadun kampus, Microkatu 1, 70210 Kuopio
1.11.2022 iltapäivä/eftermiddag 460
2.11.2022 iltapäivä/eftermiddag 463

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK päivitetty syksy 2022

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SeAMK, Frami F, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki 31.10.2022 iltapäivä/eftermiddag 199
1.11.2022 aamupäivä/förmiddag 199
iltapäivä/eftermiddag 199
2.11.2022 aamupäivä/förmiddag 199
iltapäivä/eftermiddag 200

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK päivitetty syksy 2022

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
TAMK, Pääkampus-Teiskontie, Teiskontie 33, 33520 Tampere 1.11.2022 aamupäivä/förmiddag 540
2.11.2022 iltapäivä/eftermiddag 532
3.11.2022 iltapäivä/eftermiddag 541

Turun ammattikorkeakoulu

Turku AMK päivitetty syksy 2022

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Turun AMK, Kupittaan kampus, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku 1.11.2022 aamupäivä/förmiddag 480
iltapäivä/eftermiddag 480
2.11.2022 aamupäivä/förmiddag 480
iltapäivä/eftermiddag 480
3.11.2022 aamupäivä/förmiddag 480

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK päivitetty syksy 2022

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
VAMK, Palosaaren kampus, Wolffintie 30, 65200 Vaasa 1.11.2022 aamupäivä/förmiddag 63
iltapäivä/eftermiddag 60

Mitä mukaan AMK-valintakokeeseen?

Valmistaudu valintakokeeseen huolehtimalla, että sinulla on valintakoepäivänä mukana tarvittavat välineet, joista on kerrottu tarkemmin alla.

Ota valintakokeeseen mukaan:

Henkilöllisyystodistus

Sinulla tulee olla valintakokeessa mukana kuvallinen henkilöllisyystodistus. Ilman hyväksyttävää henkilöllisyystodistusta et voi osallistua valintakokeeseen.

Hyväksyttäviä todistuksia ovat seuraavat voimassa olevat henkilöllisyystodistukset:

 • passi
 • poliisin myöntämä suomalainen, kuvallinen henkilökortti
 • suomalainen ajokortti
 • kuvallinen EU/ETA-maan henkilökortti

Myös vanhentunut passi tai henkilökortti kelpaa, jos sen voimassaolo on päättynyt enintään vuosi sitten. Vuoden aikaraja lasketaan siitä päivästä, kun osallistut AMK-valintakokeeseen. Sinut täytyy kuitenkin voida tunnistaa henkilöllisyystodistuksessa olevasta kuvasta.

Mikäli turvapaikan- tai oleskeluluvan hakijan passi on tilapäisesti viranomaisen hallussa, voidaan todistus passin luovuttamisesta viranomaiselle ja kopio passista hyväksyä henkilöllisyystodistukseksi.

Kannettava tietokone ja laitteistovaatimukset

AMK-valintakoe on digitaalinen koe, jonka suoritat omalla kannettavalla tietokoneella. Et voi osallistua valintakokeeseen ilman kannettavaa tietokonetta. Lataa valintakoetta varten tietokoneesi akku täyteen. Ota mukaan tietokoneesi virtajohto, jotta voit ladata tietokonettasi tarvittaessa. Valintakokeeseen et voi osallistua tabletilla tai puhelimella.

Valintakokeen toimivuus riippuu ensi sijassa sopivan selaimen käyttämisestä.

Suosittelemme käyttämään seuraavien selainten ajantasaisia versioita:
 • Chrome
 • Firefox
 • Edge
 • Safari
Selaimessa on oltava JavaScript ja evästeet käytössä. Voit tarkistaa sivulta https://selain.ammattikorkeakouluun.fi/ selaimesi version sekä sen, ovatko JavaScript ja evästeet käytössä. Tarkista selaimen asetuksista, että selainversiosi on ajan tasalla ja päivitä tarvittaessa.

Internetselainten lisäosat voivat estää kirjautumisen. Niiden poistamista tai kytkemistä pois päältä suositellaan ennen kokeeseen kirjautumista. Katso tarkemmat ohjeet Firefox- ja Chrome-selaimen lisäosien käytöstä poistamiseen. Mahdolliset VPN-ohjelmistot tulee ottaa pois päältä ennen kokeeseen kirjautumista.

Suosittelemme seuraavia käyttöjärjestelmiä tai niiden uudempia versioita:
 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS
Emme suosittele valintakokeen suorittamista Chromebook-tietokoneella Googlen Chrome OS -käyttöjärjestelmän ja valintakoejärjestelmän yhteensopivuusongelmien vuoksi.

Valintakoetilaan saa tuoda ainoastaan kannettavan tietokoneen ja suljetun matkapuhelimen. Langattomia verkkoyhteyksiä hyödyntäviä laitteita, esimerkiksi Bluetooth-yhteyksiä käyttäviä hiiriä, näppäimistöjä, kuulokkeita, älykelloja tai aktiivisuusrannekkeita ei saa tuoda koetilaan. Voit halutessasi ottaa mukaan erillisen langallisen hiiren.

Tietokoneen ruudun suojakalvoa ei saa käyttää AMK-valintakokeessa.

Tunniste

Saat noin viikkoa ennen AMK-valintakoetta linkin tunnisteeseen, joka sisältää QR-koodin ja tiedon hakulomakkeella valitsemastasi valintakokeen ajasta ja paikasta. Linkki tunnisteeseen toimitetaan sinulle tekstiviestillä ja sähköpostilla hakulomakkeella ilmoittamiesi yhteystietojen perusteella viikolla 43 (viimeistään 26.10.2022). Linkin tunnisteeseen löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolku -palvelusta viikolla 43 (viimeistään 26.10.2022). Varaudu esittämään saamasi tunniste puhelimen näytöltä tai paperille tulostettuna valintakokeeseen saapuessasi.

Oma kynä

Ota valintakokeeseen mukaan oma kynä. Valintakoetilassa on jokaiselle tarjolla paperia omia muistiinpanoja varten.

Valintakoepäivän eteneminen

 • Saavu valintakokeeseen ajoissa ohjeiden mukaisesti.
 • Ota mukaasi henkilöllisyystodistus, kannettava tietokone, tietokoneen virtajohto, tunniste ja kynä. Lue tarkemmat vaatimukset kohdasta ”Mitä mukaan AMK-valintakokeeseen?”.
 • Näytä henkilöllisyystodistus ja tunniste valvojalle, kun siirryt valintakoetilaan.
 • Sulje matkapuhelimesi, kun saavut valintakoetilaan. Matkapuhelimen käyttö on kielletty koko valintakokeen ajan.
 • Kytke tietokoneesi sähköverkkoon ja kirjaudu ohjeiden mukaisesti langattomaan koeverkkoon.
 • Ennen valintakokeen aloitusta saat valintakoetilassa ohjeet valintakokeen suorittamiseen. Noudata ohjeita huolellisesti.
 • Valintakoetilanteen aikana koetilassa vallitsee hiljaisuus. Mikäli tarvitset valvojan apua valintakokeen aikana, nosta kätesi ylös ja odota kunnes valvoja tulee luoksesi.
 • Valintakokeesta voi poistua aikaisintaan kahden tunnin kuluttua sen alkamisesta.

AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Toimita yksilöllisten järjestelyjen hakemus liitteineen viimeistään 21.9.2022 klo 15.00 sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa AMK-valintakokeeseen. Tarkista alla olevista ohjeista, tuleeko yksilöllisten järjestelyjen hakemus toimittaa ko. ammattikorkeakouluun paperisena vai sähköisesti.

AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Millä perusteella yksilöllisiä järjestelyjä voi hakea?

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, avustaja, tekninen apuväline, rauhallinen koetila, erillinen näyttö, terveydentilan seurantaan käytettävä langaton elektroninen laite, opas- tai avustajakoira tai muu erityisjärjestely), tulee sinun täyttää kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. Toimita hakemus siihen ammattikorkeakouluun, jossa olet ilmoittanut osallistuvasi valintakokeeseen. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Miten haen yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa?

Yksilöllisiä järjestelyjä haet erillisellä yksilöllisten järjestelyjen lomakkeella. Hakemukset jätetään siihen ammattikorkeakouluun, jonne olet ilmoittautunut tekemään valintakokeen. Hakemukseen tulee liittää kopio todistuksesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), joka osoittaa yksilölliseen järjestelyyn oikeuttavan perusteen.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus on toimitettava liitteineen viimeistään 21.9.2022 klo 15.00 sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa AMK-valintakokeeseen.

Osa ammattikorkeakouluista käyttää tulostettavaa paperista yksilöllisten järjestelyjen lomaketta. Paperista lomaketta käyttävien ammattikorkeakoulujen yksilöllisten järjestelyjen lomake tulostetaan tältä verkkosivustolta.

Sähköistä yksilöllisten järjestelyjen lomaketta käyttävät seuraavat ammattikorkeakoulut: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia, Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Savonia (käytössä oma paperinen lomake), Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.
Mikäli olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen jossakin kyseisistä ammattikorkeakouluista, käytä yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen ammattikorkeakoulun verkkosivulta löytyvää sähköistä yksilöllisten järjestelyjen lomaketta. Älä käytä tällöin paperista yksilöllisten järjestelyjen lomaketta.

Täytä lomake huolellisesti. Hakemuksessa tulee yksilöllisiä järjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi ilmoittaa henkilö- ja yhteystiedot sekä ammattikorkeakoulu, jossa osallistut AMK-valintakokeeseen.

Yksilöllisten järjestelyjen lomakkeella haetaan yksilöllisiä järjestelyitä AMK-valintakokeeseen. Huomioithan, että mahdollisiin muihin ammattikorkeakouluissa käytössä oleviin valintakokeiseen ei haeta yksilöllisiä järjestelyjä tällä lomakkeella. Muiden valintakokeiden yksilöllisiä järjestelyitä hakiessasi toimi niiden ammattikorkeakoulujen ohjeiden mukaan, joihin olet hakenut.

Jos yksilöllisiä järjestelyjä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemuksen liitteet - todistukset ja lausunnot

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta). Lukihäiriön vuoksi tukitoimia, esimerkiksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Yksilöllisten järjestelyjen hakemusten käsittely ja ilmoitus yksilöllisistä järjestelyistä

Yksilöllisten järjestelyjen pyyntö käsitellään siinä ammattikorkeakoulussa, jossa hakija on osallistumassa valintakokeeseen. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa sinulle hyvissä ajoin ennen valintakoetta sähköpostitse yksilöllisistä järjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus.

Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Mikäli yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, ammattikorkeakoulu lähettää tällaisessa tapauksessa hakijalle kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.

Määräajan jälkeen lähetetty yksilöllisten järjestelyjen pyyntö otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Mikäli hakija on tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Seuraavia yksilöllisiä järjestelyitä ei ole mahdollista huomioida AMK-valintakokeessa:

 • Helpotetut tehtävät
 • Oikeus olla suorittamatta jokin kokeen osioista
 • Puutteellinen kielitaito, oikeus käyttää sanakirjaa
 • Laskimen käyttäminen matemaattisten taitojen osiossa
 • Oikeus suorittaa koe paperilla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä AMK-valintakokeesta

Usein kysyttyjä kysymyksiä AMK-valintakokeesta

Miten ilmoittaudun AMK-valintakokeeseen?

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Valitse hakulomaketta täyttäessäsi itsellesi sopiva valintakoepaikka ja -aika tarjolla olevista vaihtoehdoista. Jokainen ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyn määrän suorituspaikkoja. Valintakoetilaisuuksien paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Kun paikat yksittäisessä valintakoetilaisuudessa täyttyvät, vaihtoehto sulkeutuu ja sinun on valittava jokin toinen vaihtoehto.

Miksi en ole saanut kutsua AMK-valintakokeeseen?

Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella tehty valintakoepaikan ja -ajan valinta toimii ilmoittautumisena. AMK-valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, mutta saat ennen valintakoetta linkin tunnisteeseen, joka sisältää tiedon hakulomakkeella valitsemastasi valintakokeen ajasta ja paikasta.

Olen hakenut Tampereen ammattikorkeakouluun, mutta asun Lappeenrannassa. Voinko tehdä AMK-valintakokeen Lappeenrannassa?

Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita paikkoja, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikaksi voit valita myös ammattikorkeakoulun, johon et ole hakenut, mutta joka on esimerkiksi lähellä asuinpaikkaasi.

Osallistunko eri päivinä AMK-valintakokeeseen, jos haen opiskelemaan liiketaloutta ja tekniikkaa?

Et. Teet yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi.

Olen saanut paikan todistusvalinnassa, tarvitseeko minun osallistua AMK-valintakokeeseen?

Jos olet saanut paikan todistusvalinnassa, sinun ei tarvitse osallistua AMK-valintakokeeseen. Jos sinut on hyväksytty alempaan hakutoiveeseesi, voit halutessasi tavoitella ylemmän hakutoiveesi paikkaa AMK-valintakokeella.

Voiko AMK-valintakokeeseen valmistautua jotenkin erityisesti? Mitä tulisi huomioida?

AMK-valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakoe ei edellytä ennakkovalmentautumista, eikä siihen liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

Varmista, että tiedät, milloin ja minne olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen. Pääset tarvittaessa tarkistamaan oman AMK-valintakokeesi aika- ja paikkatiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palveluun hakulomakkeen lähetyksen jälkeen.

Varmista, että sinulla on käytettävissäsi vaadittavat ominaisuudet täyttävä tietokone. Saavu valintakoetilaisuuteen ajoissa ohjeiden mukaisesti. Ota mukaasi tunniste, voimassa oleva virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus, tietokone, tietokoneen virtajohto sekä kynä. Voit ottaa mukaasi myös langallisen hiiren.

Mitä jos minulla ei ole omaa tietokonetta?

Sinun tulee huolehtia siitä, että sinulla on käytössäsi valintakoepäivänä vaatimukset täyttävä kannettava tietokone. Sinun kannattaa kysyä tietokonetta lainaksi omalta lähipiiriltäsi. Jotkut yritykset myös vuokraavat tietokoneita.

Millaista osaamista AMK-valintakoe testaa? 

Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin.

Millaisia tehtäviä AMK-valintakokeessa on?

AMK-valintakokeen sisältö määräytyy sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Löydät lisätietoa AMK-valintakokeen sisältö ja pisteytys -osiosta.

Onko AMK-valintakokeessa matematiikan osuus? 

AMK-valintakoe sisältää matematiikan osion kaikilla hakijoilla lukuun ottamatta humanistisen alan ja kasvatusalan koulutuksen hakukohteisiin hakeneita hakijoita.

Tarvitsenko AMK-valintakokeessa laskinta?

Koejärjestelmän funktiolaskin on käytössä vain tekniikan alaan kuuluvassa matemaattis-luonnontieteellisessä -osiossa. Tietokoneen käyttöjärjestelmän laskin-sovelluksen tai muun erillisen laskimen käyttäminen on kielletty. Huomioithan, että matemaattisten taitojen -osiossa tai muissa valintakokeen osioissa laskimen käyttö ei ole sallittua.

Saako AMK-valintakokeessa käyttää näppäimistön etsi-toimintoa (esimerkiksi "ctrl+F") tai suurentaa näkymää (esimerkiksi "ctrl+" -komennolla)?

Etsi-toiminnon käyttäminen esimerkiksi "ctrl+F"-komennolla on sallittua. Myös näkymän suurentaminen ja pienentäminen esimerkiksi "ctrl+"- tai "ctrl-"-komennoilla on sallittua.

Voiko AMK-valintakokeen aikana käydä wc:ssä?

Kokeen aikana voi käydä valvotusti wc:ssä.

Voinko ottaa korvatulpat mukaani AMK-valintakokeeseen?

Voit ottaa mukaan pienet korvatulpat. Huomioithan, että korvatulppien käyttö on hakijan omalla vastuulla, sillä jokin valvojan ohjeista voi tällöin mennä ohi.

Voinko ottaa AMK-valintakokeeseen mukaan vesipullon ja eväitä?

Juomapullon ja pienet eväät voi ottaa mukaan kokeeseen.

Voinko ottaa AMK-valintakokeeseen mukaan tarvitsemani lääkkeet?

Voit ottaa valintakokeeseen mukaan lääkkeet, jotka välttämättä tarvitset kokeen aikana.

Kuka korjaa AMK-valintakokeen?

Valintakoejärjestelmä laskee kokonaispisteesi AMK-valintakokeesta automaattisesti.

AMK-valintakokeen tulokset

Syksyn 2022 yhteishaku

AMK-valintakokeen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 25.11.2022. Saatat tulla vielä varasijalta valituksi 13.12.2022 klo 15.00 mennessä.

Näet AMK-valintakokeesta saamasi kokonaispisteet Oma Opintopolku -palvelussa, kun tulokset on julkaistu. AMK-valintakokeen pisteet ovat voimassa kyseisen haun ajan.

AMK-valintakokeen tehtäviä ja oikeita vastauksia ei julkaista.

Valintakoepisteet-palvelu

Näet AMK-valintakokeesta saamasi osiokohtaiset pisteet Valintakoepisteet-palvelussa.

Valintakoepisteet-palvelu on auennut 18.11.2022. AMK-valintakokeen osiokohtaisia pisteitä voi tarkastella Valintakoepisteet-palvelussa 4.1.2023 asti.

Valintakoepisteet-palveluun pääsee kirjautumaan seuraavasti:

 1. Mene sivulle https://tulokset.amkvalintakoe.fi/
 2. Kirjaudu sisään käyttäen Suomi.fi-palvelun vahvaa tunnistautumista.

Linkin palveluun löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolusta.

AMK-valintakokeen toteutuminen 31.10.–3.11.2022 

Matemaattiset taidot  
Osalla hakijoista havaittiin virhe matemaattiset taidot -osion tehtävässä 8. Virhe huomioitiin antamalla tehtävästä kaikille matemaattisten taitojen osion suorittaneille hakijoille oikean vastauksen pisteet. 

Tunneälytaidot 
Tunneälytaidot-osion alkuperäinen alin hyväksytty pistemäärä oli 12 pistettä. Kokeen vaikeustasosta johtuen osion lopullinen alin hyväksytty pistemäärä laskettiin 8 pisteeseen 10.11.2022.  

Tasasijasäännöt

Mikäli AMK-valintakokeen tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys ensisijaisesti hakutoivejärjestyksen mukaan. Mikäli hakutoivejärjestys kriteerillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevaa hakijaa tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat. Ammattikorkeakoulu on määritellyt valintaperusteissaan, miten toimii ylitäytön/alitäytön/arvonnan osalta.

Valikko