YH-urvalsprovet, våren 2020

Antagningen av studerande på basis av YH-urvalsprovet arrangeras i två steg

Urvalsproven till yrkeshögskolorna arrangeras i två steg i juni.

Det första skedet av provet arrangeras 4.6.2020 som ett digitalt prov på distans. Läs mera om förverkligandet av YH-urvalsprovets första skede. Det andra skedet av provet arrangeras 23.–25.6.2020 på yrkeshögskolornas campus på olika håll i landet. Läs mera om förverkligandet av YH-urvalsprovets andra skede.

Resultaten för YH-urvalsprovets första skede har publicerats

Resultaten för YH-urvalsprovets första skede har publicerats 15.6.2020.

I PDF-dokumentet ser du ditt ansökningsnummer (ansökans OID), dina poäng för varje del samt information om du har blivit kallad till YH-urvalsprovets andra skede eller ej. Ansökningsmålets totalpoäng utgörs av poängen för de delar som hör till ansökningsmålets prov. Totalpoängen varierar per utbildningsområde.

Du kan kontrollera dina egna poäng med hjälp av ditt ansökningsnummer (ansökans OID). Ansökningsnumret (OID) kan du kontrollera i e-postmeddelandet, som du fick efter att du skickade in din ansökan som en automatiskt bekräftelse på att ansökan mottagits. Ansökningsnumret står antingen i e-postens rubrikfält eller genast i början av meddelandet. OID-numret finns i också i din ansökan i Min Studieinfo, i slutet av webbläsarens adressfält.

Välj rätt dokument utgående från ditt ansökningsnummer (OID):

Om du har frågor om resultaten, kontakta vid behov yrkeshögskolornas antagningsservice.

YH-urvalsprovets första skede 4.6.2020

YH-urvalsprovet är ett digitalt prov som utförs självständigt på egen dator. Provsystemet stöder endast utförandet av provet i Finland. Det är tekniskt möjligt att utföra provet även utomlands, men i möjliga problemsituationer kan vi tvingas begränsa nättrafiken från utlandet. Detta betyder att vi inte kan garantera att man lyckas utföra provet utomlands.

Det första skedet av provet arrangeras 4.6.2020 som ett digitalt prov på distans. Alla som har anmält sig till provet utför provet på samma dag. Man kan inte utföra provet vid någon annan tidpunkt och man kan inte byta sin egen provtid.

Om du ursprungligen har anmält dig till YH-urvalsprovet på förmiddagen, kallas du den 4.6.2020 till provet på förmiddagen, som inleds inom tidsintervallet kl. 9-11. Om du ursprungligen anmält dig till YH-urvalsprovet på eftermiddagen, kallas du den 4.6.2020 till provet på eftermiddagen, som inleds inom tidsintervallet kl. 14-16.

Tidpunkt för ditt prov hittar du i urvalsprovskallelsen som sänds 1.6.2020. Urvalsprovets längd bestäms på basen av vilka ansökningsmål du ansökt till.

Utgångspunkten är att alla sökande kan delta i YH-urvalsprovet (se behörighet). Om du blir antagen på basis av betyg behöver du inte delta i urvalsprovet. Resultaten av antagning på basen av betyg blir klara senast 27.5.2020. Om du ändå vill ha en chans att bli antagen till ett eventuellt högre ansökningsmål bör du delta i urvalsprovet.

Vid misstanke om fusk kan en yrkeshögskola efter urvalsprovet be den sökande om en utredning om saken. Om det uppdagas att den sökande har fuskat underkänns urvalsprovsprestationen (Förvaltningslagen 434/2003 31 § och 50 §). Om studierätten har erhållits genom fusk kan den dras in också efter att studieplatsen har mottagits.

Bekanta dig noggrant med anvisningarna för YH-urvalsprovet som arrangeras på distans innan du deltar i provet.

Inloggning till YH-urvalsprovets första skede

Du kan logga in till YH-urvalsprovet endast via en personlig inloggningslänk.

Du får en inloggningslänk 1.6.2020 till den e-postadress som du uppgav när du ansökte i Studieinfo. Inloggningslänken är också tillgänglig i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo.

Du hittar inloggningstiden för ditt eget prov i urvalsprovskallelsen som har skickats till dig per e-post. Påbörja inloggningen till provet i tid. Ditt prov börjar 10 minuter efter din personliga inloggningstid.

Inloggningen kräver stark identifiering, vilket sker genom tjänsten Suomi.fi (mera information Suomi.fi). Du kan identifiera dig antingen med personliga bankkoder eller mobilcertifikat. Även sökande som saknar finsk personbeteckning eller möjlighet till stark identifiering kan logga in.

Krav på utrustning och nät i YH-urvalsprovets första skede

YH-urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egen dator. Du måste försäkra dig om att du på urvalsprovsdagen har tillgång till en dator som uppfyller kraven. Man kan inte utföra urvalsprovet på en telefon eller pekplatta.

För att urvalsprovet ska fungera måste man använda en lämplig webbläsare.

Provsystemet stöder uppdaterade versioner av följande webbläsare:
 • Chrome
 • Edge
 • Firefox
 • Internet Explorer 11
 • Safari
Även andra moderna webbläsare kan fungera.

Du måste ha aktiverat JavaScript och tillåtit cookies i din webbläsare.

Systemet har omfattande testats med följande operativsystem:
 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS
Du måste också ha en tillförlitlig internetanslutning. Observera att du själv ansvarar för att internetanslutningen fungerar.

Webbläsarens insticksprogram/tillägg
Diverse insticksprogram eller tillägg i webbläsaren kan förhindra inloggningen. Vi rekommenderar att du kopplar bort dem innan du loggar in till provet. Läs mera detaljerade anvisningar för hur man tar tillägg ur bruk i webbläsarna Firefox och Chrome.

Innehåll, längd och poängsättning av YH-urvalsprovets första skede

Urvalsprovets innehåll och längd beror på vilka ansökningsmål du har ansökt till. Du avlägger vid ett tillfälle alla de delar som hör till dina ansökningsmål. I YH-urvalsprovet finns både delar som är gemensamma för alla sökande och delar som är specifika för de olika utbildningsområdena. Ansökningsmålens undervisningsspråk avgör vilket språk de olika delarnas uppgifter ska utföras på. Om du ansöker till endast svenskspråkiga ansökningsmål utför du provets alla delar på svenska (med undantag av den delen för det engelska språket). Om du ansöker till endast finskspråkiga ansökningsmål utför du provets alla delar på finska (med undantag av den delen för det engelska språket). Om du ansöker till både svensk- och finskspråkiga utbildningar, måste du först välja på vilket språk du vill utföra provet: svenska eller finska. Oberoende av vilket språk du väljer att utföra provet på utför du delen för undervisningsspråket på både svenska och finska.

Varje del av urvalsprovet ska utföras inom en på förhand bestämd tid. När tiden för delen tar slut stängs delen. Om delen blir på hälft är det den senaste versionen som sparas som ditt svar. Du kan utföra YH-urvalsprovets delar i valfri ordning, men varje del måste slutföras med en gång. Man kan inte gå tillbaka till en del efter det att den har stängts.

I figur 1 presenteras YH-urvalsprovets delar per utbildningsområde samt gränsen för godkänt och maximipoängen för delarna i vårens andra gemensamma ansökan 2020.

Gemensamma delar för alla utbildningsområden:

 • Färdigheter i beslutsfattande (20 minuter): Du utför uppgifterna i den ifrågavarande delen oberoende av ansökningsmål. I denna del utvärderas logisk slutledningsförmåga och färdigheter i problemlösning. Man kan få maximalt 20 poäng för delen.
 • Undervisningsspråket (svenska eller finska) (20 minuter): Ansökningsmålets undervisningsspråk avgör uppgifterna i denna del, som utvärderar dina färdigheter i att läsa och tolka text, t.ex. hur du förstår förhållandet mellan olika delar av texten, hur du behärskar ordförrådet och din språkliga slutledningsförmåga. Om du ansöker till både svensk- och finskspråkiga ansökningsmål ska du utföra uppgifter som hör till både den svenska och den finska delen. Man kan få maximalt 10 poäng för delen.
 • Engelska (15 minuter): Du utför uppgifterna i den ifrågavarande delen oberoende av ansökningsmål. I denna del utvärderas dina färdigheter i att läsa och tolka text, t.ex. hur du förstår förhållandet mellan olika delar av texten, hur du behärskar ordförrådet och din språkliga slutledningsförmåga. Man kan få maximalt 10 poäng för delen.

Förutom de delar som är gemensamma för alla områden innehåller YH-urvalsprovet följande delar som är branschspecifika:

 • Matematiska färdigheter (30 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom teknik, företagsekonomi och informationsbehandling, naturbruk, sjöfart, turism, kosthåll och ekonomi, social- och hälsovård, idrott eller skönhetsbranschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda utbildningsområden. I denna del utvärderas dina färdigheter i att lösa grundläggande räkne- och procentuppgifter, förstagradsekvationer, enhetsomvandlingar, uppgifter som kräver matematisk-logisk slutledningsförmåga samt din förmåga att tolka tabeller och figurer. Man kan få maximalt 20 poäng för delen.
 • Matematisk-naturvetenskapliga färdigheter (30 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom teknik. I delen utvärderas dina färdigheter i matematik och fysik. I provet utvärderas dina matematiska färdigheter genom uppgifter som berör förenkling av uttryck, lösning av ekvationer samt plangeometri och trigonometri (t.ex. en rätvinklig triangel). I fysik utvärderas dina grundkunskaper om fysikens fenomen och formler, din förmåga att göra uträkningar och dra slutsatser utgående från grundläggande kunskaper i fysik eller givna modeller samt din förmåga att tolka diagram och grafer. I denna del kan den sökande använda provsystemets funktionsräknare. Man kan få maximalt 20 poäng för delen.
Provsystemets funktionsräknare används endast i den matematisk-naturvetenskapliga delen.

Räknarens funktioner:

 • addition, subtraktion, multiplikation, division
 • parenteser
 • andra potens och kvadratrot
 • tiopotens ja allmän potens
 • trigonometriska funktioner (vinkelvärden i grader)
 • naturlig logaritm (ln) och tiologaritmer (log)
 • konstanterna π och e
 • resultatet av den föregående räkneoperationen i ANS-variabeln
 • uttryckets värde kan lagras i minnet Min och hämtas ur minnet Mout.
Exempel: Inmatning av uttryck • Etiska färdigheter (10 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen eller den humanistiska och pedagogiska branschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda branscher. I denna del utvärderas dina färdigheter i att identifiera olika påståendens etiska natur. Man kan få maximalt 20 poäng för delen.

Lägsta godkända poängantal

I distansprovet måste man uppnå ett visst antal totalpoäng för att man ska få fortsätta till YH-urvalsprovets andra skede.

Gränserna för godkänt resultat har slagits fasts per utbildningsområde och utgörs av följande totalpoäng:

 • Teknik: 5,5 poäng
 • Sjöfart: 4,5 poäng
 • Företagsekonomi och informationsbehandling: 4,5 poäng
 • Naturbruk: 4,5 poäng
 • Turism, kosthåll och ekonomi: 4,5 poäng
 • Social- och hälsovård, idrott och skönhetsbranschen: 5,5 poäng
 • Humanistiska och pedagogiska området : 4,5 poäng.
Här är en figur som presenterar YH-urvalsprovets delar per utbildningsområde i vårens andra gemensamma ansökan 2020.
Teknik: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska, Matematiska färdigheter och Matematisk-naturvetenskapliga färdigheter. 
Sjöfarten: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska och Matematiska färdigheter.
Företagsekonomi och informationsbehandling: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska och Matematiska färdigheter.
Naturbruk: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska och Matematiska färdigheter. 
Turism, kosthåll och ekonomi: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska, och Matematiska färdigheter. 
Social- och hälsovård, idrott och skönhetsbranschen: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska, Matematiska färdigheter och Etiska färdigheter. 
Humanistiska och pedagogiska området: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska och Etiska färdigheter.

Humaks utbildning till kulturproducent (YH) använder följande delar i YH-urvalsprovet: färdigheter i beslutsfattande, undervisningsspråket och engelska. Gränsen för godkänt resultat till utbildningen är sammanlagt 3,5 poäng.

Exempel 1:

Du har ansökt till utbildning till byggmästare (teknik), sjukskötare (hälsovård) och tradenom (företagsekonomi och informationsbehandling).

I urvalsprovet gör du följande delar (6):

Delar som är gemensamma för alla: 1. färdigheter i beslutsfattande, 2. undervisningsspråket, 3. engelska

OCH

Delen för teknik, företagsekonomi och informationsbehandling och hälsovård: 4. matematiska färdigheter (görs endast en gång)

OCH

Delen för teknik: 5. matematisk-naturvetenskapliga färdigheter

OCH

Delen för hälsovård: 6. etiska färdigheter

Exempel 2:

Du har ansökt till utbildning till socionom (det sociala området), fotterapeut (hälsovård) och fysioterapeut (hälsovård).

I urvalsprovet gör du följande delar (5):

Delar som är gemensamma för alla: 1. färdigheter i beslutsfattande, 2.undervisningsspråket, 3. engelska

OCH

Social- och hälsovård: 4. matematiska färdigheter, 5. etiska färdigheter (görs endast en gång)

Yrkeshögskolornas ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet, nybörjarplatser och urvalprovstillfällen

Obs! Det kan ske ändringar i uppgifterna.

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, päivätoteutus, Kokkola 5 4 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 5 2 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Kokkola 4 3 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Kokkola 6 4 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 2 - 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 4 2 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, monimuotototeutus, Ylivieska 7 4 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus, Kokkola 5 4 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Kokkola 8 6 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kokkola 20 14 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kokkola 13 7 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kokkola 15 10 50 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Ylivieska 15 7 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kokkola 26 23 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätoteutus, Kokkola 12 9 50 %

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Helsinki 18 16 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, yhteistyössä Arcadan kanssa, Helsinki 15 12 100 %
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, Helsinki 12 11 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu 24 22 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Pieksämäki 18 16 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Pori 24 22 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Helsinki 18 16 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Helsinki 30 27 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, päivätoteutus, Helsinki 15 13 60 %
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätotetus, Helsinki 18 16 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototetus, Pieksämäki 21 19 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Pieksämäki 15 14 60 %

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), finanssi- ja talousasiantuntija, päivätoteutus 15 10 39,5 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 88 62 40 %
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 14 9 38 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 51 26 48,5 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 48 33 50,5 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 45 24 60 %
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet, päivätoteutus 39 29 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Porvoo 22 12 40 %
Tradenomi (AMK), myynti ja visuaalinen markkinointi, päivätoteutus 14 7 40 %
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus 19 10 47,5 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Porvoo 17 7 47 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus 40 20 47,5 %
Restonomi (AMK), matkailun liikkeenjohto, päivätoteutus 31 16 49 %
Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, päivätoteutus 22 11 69 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, monimuotototeutus 22 5 69 %
Restonomi (AMK), matkailun liikkeenjohto, monimuotototeutus 22 5 69 %
Liikunnanohjaaja (AMK), liikunta ja vapaa-aika 39 20 49 %

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humak

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, päivätoteutus, Kauniainen 25 20 100 %
Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus, Turku 25 20 100 %
Tulkki (AMK), puhevammaisten tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, päivätoteutus, Kuopio 12 10 48 %
Tulkki (AMK), viittomakielen tulkkaus, päivätoteutus, Helsinki 11 9 48 %
Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, Helsinki 37 30 49 %
Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, työyhteisön kehittäjä, Helsinki 15 12 50 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Nurmijärvi 17 14 49 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Kuopio 17 14 49 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Jyväskylä 17 14 49 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Turku 17 14 49 %

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), Hevosalan liiketoiminnan koulutus 10 8 25 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus 20 16 25 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus 10 6 25 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus 20 16 50 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus 20 12 67 %
Agrologi (AMK), Maaseutuelinkeinojen koulutus 15 10 19 %
Hortonomi (AMK), Puutarhatalouden koulutus 10 7 25 %
Hortonomi (AMK), Rakennetun ympäristön koulutus 12 8 24 %
Metsätalousinsinööri (AMK), Metsätalouden koulutus 10 7 25 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, päivätoteutus 6 4 30 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, monimuotototeutus 10 7 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Hämeenlinna 39 31 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Forssa 20 16 47 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Valkeakoski 13 10 43 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus 29 23 48 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, monimuotototeutus 14 11 47 %
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus 20 16 57 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikan koulutus 10 8 25 %
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, monimuotototeutus 24 14 80 %
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, päivätoteutus 8 6 27 %
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, monimuotototeutus 24 14 80 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 10 8 25 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, päivätoteutus 8 6 27 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, biotalous, päivätoteutus 8 6 27 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, monimuotototeutus 24 14 80 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 8 6 27 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, monimuotototeutus 24 14 80 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 8 6 30 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 12 8 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 12 8 49 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus 19 13 49 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 19 13 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 44 31 49 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 19 13 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 54 43 49 %
Tradenomi (AMK), tiimiakatemia, päivätoteutus 19 15 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 14 11 49 %
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, päivätoteutus 14 11 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 10 7 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 14 10 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 10 7 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 14 6 49 %
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 14 11 49 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 4 2 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 7 3 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus 12 5 49 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 6 49 %
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus 19 11 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 12 7 49 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 19 11 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 6 49 %

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 21 17 60 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus , Savonlinna 15 12 60 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola 21 17 60 %
Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 15 12 60 %
Naprapaatti (AMK), päivätoteutus, Kotka 15 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 24 19 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 21 17 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 18 14 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 21 17 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kotka 18 14 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 21 17 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kouvola 18 14 60 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 21 16 60 %
Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus, Savonlinna 24 20 60 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 12 10 40 %
Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, päivätoteutus, Savonlinna 5 4 20 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Mikkeli 8 6 20 %
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), päivätoteutus, Mikkeli 6 5 20 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen, päivätoteutus, Savonlinna 6 5 20 %
Insinööri (AMK), kyberturvallisuus, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), peliohjelmointi, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Merikapteeni (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus, Kotka 40 32 100 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Mikkeli 20 - 100 %
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), monimuotototeutus, Mikkeli 20 - 100 %
Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, päivätoteutus, Mikkeli 12 10 30 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus, Mikkeli 10 8 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus, Kotka 8 - 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus, Mikkeli 8 - 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kouvola 16 13 20 %
Tradenomi (AMK), data-analytiikka, päivätoteutus, Kouvola 7 6 20 %
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus, Kotka 8 6 20 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Mikkeli 4 3 20 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Mikkeli 20 16 40 %
Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus, Savonlinna 16 13 40 %

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 8 6 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), Techno Nurse, monimuotototeutus 10 6 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 4 30 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala tai Datacenter, päivätoteutus, Kajaani 16 11 40 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala, päivätoteutus, Raahe 8 5 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Peliteknologia ja ÄJ, päivätoteutus 16 8 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Datasta tekoälyyn, päivätotetus 8 4 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Kajaani 8 4 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Raahe 8 4 40 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 8 4 40 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus, Kajaani, Kuusamo, Raahe 12 6 40 %
Restonomi (AMK), Matkailu, päivätoteutus 10 8 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 15 12 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus 10 8 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 12 6 40 %

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapia (AMK), päivätoteutus 13 10 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 25 20 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 13 10 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 25 20 50 %
Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 15 12 50 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 25 20 50 %
Insinööri (AMK), Talotekniikka, päivätoteutus 25 20 50 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 25 20 50 %
Restonomi (AMK), Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus 31 26 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 40 32 50 %

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (hakukohdekohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 9 16 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lahti 12 20 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 9 16 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lahti 29 48 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lappeenranta 9 16 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 9 16 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti 14 24 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 24 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 9 16 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 19 32 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 34 56 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot 19 32 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta 32 52 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lahti 12 24 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lappeenranta 10 20 40 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta 14 24 49 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta, päivätoteutus, Lahti 19 32 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 15 24 49 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Lappeenranta 22 36 49 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Lahti 22 36 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti 17 28 49 %
Insinööri (AMK), puutekniikka, päivätoteutus, Lahti 12 20 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot 27 44 49 %

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Tornio 5 4 30 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Rovaniemi 12 10 30 %
Tradenomi (AMK) liiketalous, verkkototeutus, Tornio 10 8 30 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus, Tornio 6 6 30 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Tornio 5 4 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kemi 18 14 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 25 20 50 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kemi 5 4 30 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 10 8 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kemi 20 16 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 15 12 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuotototeutus 16 13 40 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 19 15 50 %
Metsätalousinsinööri (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 10 8 50 %
Agrologi (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 7 6 50 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 11 9 70 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 11 9 70 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 21 17 70 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 21 17 70 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 12 10 50 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 18 14 50 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 22 17 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Kemi 20 16 50 %
Restonomi (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 24 19 40 %

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, Hyvinkää 12 10 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, Tikkurila 19 15 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus, Hyvinkää 18 12 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus, Otaniemi 21 15 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, verkkototeutus, Lohja 28 20 70 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus, Tikkurila 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus, Leppävaara 21 15 70 %
Tradenomi (AMK), Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 17 14 49 %
Restonomi (AMK), Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, päivätoteutus, Leppävaara 14 11 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Hyvinkää 17 14 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Lohja 21 15 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Otaniemi 42 29 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Porvoo 21 15 70 %
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Otaniemi 18 12 70 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus, Otaniemi 17 14 49 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, Lohja 18 12 70 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, verkkototeutus, Hyvinkää 21 15 70 %
Fysioterapeutti (AMK), Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus, Otaniemi 17 14 49 %
Estenomi (AMK), Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, päivätoteutus, Tikkurila 19 15 49 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus 11 9 45 %
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus 13 10 45 %
Ensihoitaja, (AMK), ensihoito, päivätoteutus 13 10 45 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 11 9 45 %
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 10 5 45 %
Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 36 22 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 24 19 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus 20 2 50 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 42 34 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 30 15 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 70 56 50 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 16 8 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 42 34 70 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 12 10 10 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 23 18 50 %
Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, päivätoteutus 11 9 45 %
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 13 10 45 %
Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka, päivätoteutus 16 13 40 %
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 11 9 45 %
Osteopaatti (AMK), osteopatia, päivätoteutus 10 5 49 %
Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus 10 8 33 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka, päivätoteutus 12 10 40 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, rakennustekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, päivätoteutus 13 10 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus 27 22 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 41 32 45 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivätoteutus 25 20 45 %
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, päivätoteutus 11 9 45 %
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 13 10 45 %
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 16 8 45 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 35 28 100 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 68 54 45 %

Oulun ammattikorkeakoulu

OAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus 13 10 40 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 10 8 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 10 8 40 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 10 8 40 %
Optometristi (AMK), päivätoteutus 11 9 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 10 8 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 12 10 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Oulu 12 10 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 22 18 40 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 8 6 40 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 12 10 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätototeutus 48 38 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 12 10 40 %
Tradenomi (AMK), Tiimiyrittäjyys, Terwa-akatemia 16 13 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 16 13 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 14 11 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 4 3 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 48 38 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 31 25 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 17 14 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 14 11 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 4 3 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 14 11 40 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 15 12 40 %
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 14 11 40 %

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Pori 6 - 30 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Pori 20 - 100 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Pori 8 - 20 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Pori 8 - 20 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Rauma 5 - 20 %
Insinööri (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Rauma 4 20 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Pori 12 - 20 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Pori 14 - 20 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous ja -tekniikka, päivätoteutus, Rauma 7 - 20 %
Kuntoutuksenohjaaja (AMK), monimuotototeutus, Pori 22 - 100 %
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus, Pori 8 - 20 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rauma 30 - 100 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 12 - 20 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Pori 20 - 100 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Pori 18 - 30 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Pori 15 - 20 %
Tradenomi (AMK), liiketalous/kansainvälinen kauppa, päivätoteutus, Rauma 10 - 21 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Pori 10 - 20 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), päivätoteutus 16 12 40 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 16 13 40 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 14 11 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 16 12 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 20 16 40 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 24 20 40 %
Insinööri (AMK), sähkötekniikka, päivätoteutus 16 12 40 %
Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus 21 18 40 %
Insinööri (AMK), ympäristötekniikka, päivätoteutus 12 10 40 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 30 24 (hakukohdekohtainen) 100 %
Restonomi (AMK),matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen ja johtaminen, päivätoteutus 24 20 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 14 11 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 18 15 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 34 27 40 %
Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, päivätoteutus 16 12 40 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), päivätoteutus 15 13 30 %
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus 18 16 30 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus 7 6 30 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 18 16 30 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 9 8 30 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 9 8 30 %
Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, päivätoteutus 10 9 30 %
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus 10 9 30 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 30 26 30 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 14 12 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 11 10 45 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 23 20 45 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 15 10 60 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 18 12 60 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus 18 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 15 10 60 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 18 12 60 %

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 11 9 44 %
Restonomi (AMK), päivätoteutus 20 16 40 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 16 13 47 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 12 10 46 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 16 13 44 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 11 9 48 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 16 13 47 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Seinäjoki 10 8 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 87 70 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 28 22 48 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 11 9 48 %
Insinööri (AMK), Autotekniikka, päivätoteutus 13 10 22 %
Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 12 10 48 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 39 31 46 %
Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikka, päivätoteutus 13 10 46 %
Insinööri (AMK), LVI-talotekniikka, päivätoteutus 12 10 48 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 54 43 49 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 10 8 50 %
Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, päivätoteutus 12 10 48 %
Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, Älykkäät kiinteistöjen hallintajärjestelmät, monimuotototeutus 14 11 50 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 34 27 49 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 9 7 32 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 40 32 29 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 34 27 45 %

Turun ammattikorkeakoulu

TurkuAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 39 33 30 %
Tradenomi (AMK), digitaalinen liiketoiminta, päivätoteutus 8 7 30 %
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus 12 10 30 %
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 12 10 30 %
Tradenomi (AMK), finanssipalvelut, päivätoteutus 9 8 30 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 15 13 30 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 45 38 30 %
Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, päivätoteutus 18 15 30 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 24 20 30 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 27 23 30 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 15 13 30 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 26 22 30 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 18 15 30 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 15 13 30 %
Insinööri (AMK), myynti-insinööri, päivätoteutus 12 10 30 %
Hammasteknikko (AMK), päivätoteutus 4 3 30 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 5 4 30 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 9 8 30 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 5 4 30 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 11 9 30 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 5 4 30 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 4 3 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 17 14 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot 6 5 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 12 10 30 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 6 5 30 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 6 5 30 %
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 6 5 30 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto 12 10 30 %
Tradenomi (AMK), taloushallinto, monimuoto 9 8 30 %
Insinööri (AMK), kemiantekniikka, monimuoto 9 8 30 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuoto 8 7 30 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, monimuoto 9 8 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto 6 5 30 %
Sosionomi (AMK), monimuoto 5 4 30 %

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (hakukohdekohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 40 80 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 40 20 100 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 14 28 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 24 48 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 16 32 40 %
Insinööri (AMK), sähkötekniikka, päivätoteutus 22 44 40 %
Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus 20 40 40 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus 12 24 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 16 32 40 %
Insinööri (AMK), tietotekniikka, monimuotototeutus 20 10 100 %
Insinööri (AMK), sähkötekniikka, monimuotototeutus 20 10 100 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, päivätoteutus 12 24 40 %

Yrkeshögskolan Arcada

Arcada

Ansökningsmål Nybörjarplatser för urvalsmetoden YH-urvalsprovet Kvot för förstagångssökande (köspecifik) Andel som antas till ansökningsmålet på basis av YH-urvalsprovet (%)
Barnmorska (YH), dagstudier 6 5 40 %
Ergoterapeut (YH), dagstudier 8 6 40 %
Hälsovårdare (YH), dagstudier 6 5 40 %
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier 10 8 40 %
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier 10 8 40 %
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier 12 10 40 %
Ingenjör (YH), process- och materialteknik, dagstudier 6 5 40 %
Sjukskötare (YH), dagstudier 11 9 40 %
Sjukskötare (YH), samarbete med DIAK, flerform 15 12 100 %
Socionom (YH), dagstudier 12 10 40 %
Socionom (YH), flerform 8 5 40 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier 20 16 40 %

Yrkeshögskolan Novia

Novia

Ansökningsmål Nybörjarplatser för urvalsmetoden YH-urvalsprovet Kvot för förstagångssökande (köspecifik) Andel som antas till ansökningsmålet på basis av YH-urvalsprovet (%)
Agrolog (YH)/ Skogsbruksingenjör (YH), dagstudier 10 7 30 %
Barnmorska (YH), dagstudier 6 - 49 %
Bioanalytiker (YH), dagstudier 6 - 49 %
Hälsovårdare (YH), dagstudier, Vasa 8 - 49 %
Hälsovårdare (YH), dagstudier, Åbo 8 - 49 %
Röntgenskötare (YH), dagstudier 6 - 49 %
Sjukskötare (YH), dagstudier, Vasa 27 19 49 %
Sjukskötare (YH), dagstudier, Åbo 20 14 49 %
Socionom (YH), dagstudier, Vasa 20 14 49 %
Socionom (YH), dagstudier, Åbo 22 15 49 %
Socionom (YH), flerform, Vasa 15 - 49 %
Socionom (YH), flerform, Åbo 12 - 49 %
Socionom (YH), e-socionom, flerform, Åbo 7 - 49 %
Byggmästare (YH), dagstudier 4 - 30 %
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, dagstudier, Raseborg 6 4 30 %
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, dagstudier, Vasa 12 8 30 %
Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, dagstudier 21 15 30 %
Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, dagstudier 4 - 30 %
Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, dagstudier 15 10 30 %
Ingenjör (YH), produktionsekonomi, dagstudier 11 7 30 %
Sjökapten (YH), dagstudier 10 7 49 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier, Vasa 12 8 30 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier, Åbo 18 13 30 %

Förberedelser inför YH-urvalsprovets första skede och instruktioner

Genom urvalsprovet bedöms dina förutsättningar för yrkeshögskolestudier. YH-urvalsprovet förutsätter inte att du förbereder dig på förhand och där ingår varken förhandsmaterial eller förhandsuppgifter.

Förbered dig för urvalsprovet på följande sätt:

 • Du ska ha en dator som uppfyller kraven och en fungerande internetuppkoppling. Försäkra dig om att din webbläsare är uppdaterad.
 • Kontrollera din internetuppkoppling i god tid före YH-urvalsprovet. Testa din internetuppkoppling även på morgonen före provet börjar. Vänligen observera att du själv är ansvarig för att internetuppkopplingen fungerar.
 • Försäkra dig i tjänsten Min Studieinfo om att e-postadressen du uppgav är korrekt och följ med din e-post. Se till att det finns utrymme i din inkorg. Kontrollera också mappen för skräppost.
 • Försäkra dig om att du har fått urvalsprovskallelsen per e-post tre dagar före urvalsprovet. Försäkra dig om att du har din personliga inloggningslänk och din personliga inloggningstid.
 • Man loggar in till urvalsprovet genom Suomi.fi-tjänstens starka identifiering (tilläggsinformation: Suomi.fi). Se till att de uppgifter du behöver för identifieringen är tillgängliga under provtillfället.
 • Om du använder en bärbar dator, anslut den till ett eluttag.
 • Reservera papper och penna så att du kan göra anteckningar under provtillfället.

Instruktioner för YH-urvalsprovet

 • På morgonen innan provet börjar ska du testa din internetuppkoppling, försäkra dig om att din dator är ansluten till ett eluttag och ta fram anteckningsmaterial. Ta också fram de uppgifter som behövs för identifieringen.
 • Logga in till provsystemet genom din personliga inloggningslänk vid den tidpunkt som anvisats dig. Ditt prov börjar 10 minuter efter din personliga inloggningstid. Följ provsystemets anvisningar.
 • Om du har ansökt till både svensk-och finskspråkiga ansökningsmål ska du i början av provet själv välja vilket språk du utför provet på. Oberoende av vilket språk du väljer att utföra provet på utför du delen för undervisningsspråket på både svenska och finska.
 • Beakta att varje del av urvalsprovet ska utföras inom en på förhand bestämd tid. När tiden för delen tar slut stängs delen. Om du inte har slutfört delen är det den senaste versionen som sparas som ditt svar. Du kan utföra YH-urvalsprovets delar i valfri ordning, men varje del måste slutföras med en gång. Man kan inte senare gå tillbaka till en del. Följ med hur mycket tid du har kvar med hjälp av klockan i det övre högra hörnet.
 • Provsystemet sparar dina svar genast när du har valt dem.
 • Ditt prov slutar när du har slutfört alla delar, din provtid tar slut eller du själv väljer att avsluta provet.
 • När du är klar ska du logga ut ur provsystemet och stänga webbläsaren.

Vad ska jag göra om jag försenar mig från min inloggningstid?

Du kan också logga in som försenad, men identifieringsprocessen kan ta längre tid än normalt. Vänta i lugn och ro på din tur. Stängt inte webbläsaren och påbörja inte inloggningen på nytt. Obs! Din provtid börjar i alla fall löpa 10 minuter efter din personliga inloggningstid.

Vad ska jag göra om min nätförbindelse bryts mitt under provet?

Stängt inte webbläsaren. Återställ nätförbindelsen. Ladda om sidan (refresh). Fortsätt med provet.

Om det inte hjälper att ladda om sidan, logga in till provet på nytt via din personliga inloggningslänk. Vid behov, identifiera dig på nytt i tjänsten Suomi.fi.

Om webbläsaren har stängts måste du logga in på nytt till provet via din personliga inloggningslänk och identifiera dig på nytt i tjänsten Suomi.fi.

Efter avbrottet återvänder du till det ställe i provet där du var före avbrottet. Försäkra dig om att dina senaste svar har sparats.

Obs! I båda dessa fall löper din provtid hela tiden.

Vad ska jag göra om jag i misstag loggar ut från provsystemet mitt under urvalsprovet?

Logga in till provet på nytt via din personliga inloggningslänk. Vid behov, identifiera dig på nytt i tjänsten Suomi.fi.

Efter avbrottet återvänder du till det ställe i provet där du var före avbrottet. Försäkra dig om att dina senaste svar har sparats. Obs! Din provtid löper hela tiden.

Vad ska jag göra om tjänsten Suomi.fi inte fungerar?

Om du inte kommer in identifieringstjänsten Suomi.fi ska du återvända till inloggningssidan eller påbörja inloggningen på nytt via den personliga inloggningslänken. På inloggningssidan ska du i stället för ”Gå till identifieringen”-knappen välja ”Jag kan inte identifiera mig”-länken. Via denna länk kan du identifiera dig med din personbeteckning.

Vad händer om jag försöker logga in före min personliga inloggningstid?

Du kan logga in endast vid den personliga inloggningstidpunkten som har anvisats dig. Om du försöker logga in för tidigt kommer du till en väntsida som uppdateras automatiskt när det är din tur att logga in

Vad gör jag om jag inte har fått kallelsen till urvalsprovet tre dagar före urvalsprovet? Var hittar jag i så fall min personliga inloggningslänk och min personliga inloggningstid?

Du ska i god tid före urvalsprovet försäkra dig om att e-postadressen i Min Studieinfo är korrekt. Följ med din e-post och se till att det finns plats i din e-postlåda. Kontrollera också e-postens mapp för skräppost.

Du hittar din personliga inloggningslänk även i din ansökan i tjänsten Min Studieinfo tre dagar före urvalsprovet. Genom att klicka på länken ser du din personliga inloggningstid till ditt kommande prov.

Vanliga frågor om YH-urvalsprovets första skede

Första skedet: YH-urvalsprovet som ordnas på distans

Obs! Sidan uppdaterades senast 14.5.2020. Det kan ske ändringar i uppgifterna.

Provtid och -plats

När ordnas provet?

Det första skedet arrangeras 4.6.2020 som YH-urvalsprovet på distans. Alla som har anmält sig till provet utför provet på samma dag. Om du ursprungligen har anmält dig till YH-urvalsprovet på förmiddagen, kallas du den 4.6.2020 till provet på förmiddagen, som inleds inom tidsintervallet kl. 9-11. Om du ursprungligen anmält dig till YH-urvalsprovet på eftermiddagen, kallas du den 4.6.2020 till provet på eftermiddagen, som inleds inom tidsintervallet kl. 14-16.

Provets andra skede arrangeras 23–25.6.2020 på yrkeshögskolornas campus runt om i landet.

Kan jag utföra provet vid en annan tidpunkt?

Nej, tyvärr kan du inte det.

Var utförs provet?

Du kan utföra provet var som helst i Finland, där du har tillgång till en dator och en tillförlitlig internetuppkoppling. Vänligen beakta att du inte kan utföra provet utomlands.

Kan jag delta i YH-urvalsprovet?

Utgångspunkten är att alla sökanden kan delta i YH-urvalsprovet. Om du blir antagen på basis av betyg behöver du inte delta i urvalsprovet. Om du ändå vill ha en chans att bli antagen till ett eventuellt högre ansökningsmål bör du delta i urvalsprovet.

Provets innehåll och förberedelser

Hur kan jag förbereda mig för YH-urvalsprovet?

Bekanta dig med instruktionerna för hur du ska förbereda dig. Bekanta dig även med kraven på utrustning och nät.

Hurdant kunnande testar YH-urvalsprovet?

Urvalsprovet utvärderar färdigheterna för yrkeshögskolestudier.

Hurdana uppgifter finns det i YH-urvalsprovet?

YH-urvalsprovets innehåll bestäms av de ansökningsmål du har sökt till. Du utför på en och samma gång alla de delar som hör till dina ansökningsmål. YH-urvalsprovet har både delar som är gemensamma för alla sökanden och delar som hör till specifika utbildningsområden. Du hittar tilläggsinformation i sektionen YH-urvalsprovets innehåll, längd och poängsättning.

Ska jag utföra YH-urvalsprovet flera gånger om jag söker till t.ex. företagsekonomi och teknik?

Nej. Du utför på en och samma gång bara ett YH-urvalsprov och på basis av det kan du bli antagen till alla dina ansökningsmål. Urvalsprovets innehåll definieras av dina ansökningsmål. Du utför på en gång alla delar som hör till dina ansökningsmål.

Finns det en matematikdel i YH-urvalsprovet?

YH-urvalsprovet innehåller en matematikdel för alla sökanden, med undantag av dem som söker till ett ansökningsmål inom det humanistiska och pedagogiska området.

Hur länge räcker YH-urvalsprovet?

Varje del av urvalsprovet ska utföras inom en på förhand bestämd tid. När tiden för delen tar slut stängs delen.

Inloggning till provet och utförande av provet

Var hittar jag min personliga inloggningslänk till provet?

Du får din personliga inloggningslänk per e-post 1.6.2020. Vi använder den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo. Inloggningslänken finns också i din ansökan i tjänsten Min Studieinfo.

Vad gör jag om jag inte har fått kallelsen till urvalsprovet tre dagar före urvalsprovet? Var hittar jag i så fall min personliga inloggningslänk och min personliga inloggningstid?

Du ska i god tid före urvalsprovet försäkra dig om att e-postadressen i Min Studieinfo är korrekt. Följ med din e-post och se till att det finns plats i din e-postlåda. Kontrollera också e-postens mapp för skräppost.

Du hittar din personliga inloggningslänk även i din ansökan i tjänsten Min Studieinfo tre dagar före urvalsprovet. Genom att klicka på länken ser du din personliga inloggningstid till ditt kommande prov.

Jag klickade på min personliga inloggningslänk i Studieinfos blankett. Jag kan inte se min personliga inloggningstid. Vad ska jag göra?

Stäng webbläsaren. Logga in på nytt till din ansökningsblankett i Studieinfo och klicka på din personliga inloggningslänk på nytt.

Hur loggar man in till YH-urvalsprovet?

Man loggar in till provet via den personliga inloggningslänken vid den inloggningstidpunkt som anvisats dig. Inloggningen kräver att man identifierar sig i tjänsten Suomi.fi.

Vad betyder personlig inloggningstid?

Provets inloggningstider är differentierade. Personlig inloggningstid betyder den tid då du ska logga in till provsystemet. Ditt prov börjar 10 minuter efter din personliga inloggningstid.

När börjar mitt prov?

I e-postmeddelandet som skickats till dig finns det information om din personliga inloggningstid. Du hittar din personliga inloggningslänk även i din ansökan i tjänsten Min Studieinfo tre dagar före urvalsprovet. Genom att klicka på länken ser du din personliga inloggningstid till ditt kommande prov.

Vad händer om jag försöker logga in före min personliga inloggningstid?

Du kan logga in endast vid den personliga inloggningstidpunkten som har anvisats dig. Om du försöker logga in för tidigt kommer du till en väntsida som uppdateras automatiskt när det är din tur att logga in.

Vad ska jag göra om jag försenar mig från min inloggningstid?

Du kan också logga in som försenad, men identifieringsprocessen kan ta längre tid än normalt. Vänta i lugn och ro på din tur. Stängt inte webbläsaren och påbörja inte inloggningen på nytt. Obs! Din provtid börjar i alla fall löpa 10 minuter efter din personliga inloggningstid.

Vad ska jag göra om tjänsten Suomi.fi inte fungerar?

Om du inte kommer in identifieringstjänsten Suomi.fi ska du återvända till inloggningssidan eller påbörja inloggningen på nytt via den personliga inloggningslänken. På inloggningssidan ska du i stället för ”Gå till identifieringen”-knappen välja ”Jag kan inte identifiera mig”-länken. Via denna länk kan du identifiera dig med din personbeteckning.

Jag kan inte identifiera mig starkt i tjänsten Suomi.fi. Vad ska jag göra?

Logga in till provet med din personliga länk. I stället för ”Gå till identifieringen”-knappen ska du välja ”Jag kan inte identifiera mig”-länken. Du kan identifiera dig för provet med din personbeteckning.

Jag har inte finsk personbeteckning. Vad ska jag göra?

Logga in till provet med din personliga länk. Du förflyttas till en sida där du kan identifiera dig utan personbeteckning.

Under provet och efter provet

Hur vet jag hur mycket provtid som återstår?

Du kan följa med provtiden på klockan som syns i övre högra hörnet.

Tid tog slut mitt i. Vad hände med mina svar?

Svaren du valt har sparats automatiskt.

Hur vet jag att mitt svar har sparats?

Efter att du har valt ett svarsalternativ syns meddelandet ”sparat” ovanför svarsalternativet en stund. Om du använder piltangenterna för att gå vidare i provet, försäkra dig om att svarsalternativet inte ändrar.

Vad ska jag göra om min nätförbindelse bryts mitt under provet?

Stängt inte webbläsaren. Återställ nätförbindelsen. Ladda om sidan (refresh). Fortsätt med provet.

Om det inte hjälper att ladda om sidan, logga in till provet på nytt via din personliga inloggningslänk. Vid behov, identifiera dig på nytt i tjänsten Suomi.fi.

Om webbläsaren har stängts måste du logga in på nytt till provet via din personliga inloggningslänk och identifiera dig på nytt i tjänsten Suomi.fi.

Efter avbrottet återvänder du till det ställe i provet där du var före avbrottet. Försäkra dig om att dina senaste svar har sparats.

Obs! I båda dessa fall löper din provtid hela tiden.

Provsystemet meddelar: ”Ett fel inträffade när sidan lästes in. Öppna sidan på nytt.” Vad ska jag göra?

Följ instruktionerna ovan (uppdatera sidan och logga in på nytt vid behov). Om problemet kvarstår, byt webbläsare. Försäkra dig om att din webbläsare är uppdaterad.

Vad ska jag göra om jag i misstag loggar ut från provsystemet mitt under urvalsprovet?

Logga in till provet på nytt via din personliga inloggningslänk. Vid behov, identifiera dig på nytt i tjänsten Suomi.fi.

Efter avbrottet återvänder du till det ställe i provet där du var före avbrottet. Försäkra dig om att dina senaste svar har sparats. Obs! Din provtid löper hela tiden.

Får jag en bekräftelse per e-post när jag lämnar in YH-urvalsprovet?

Vi skickar ingen separat bekräftelse på att provsvaren har mottagits.

Vem rättar YH-urvalsprovet?

Urvalsprovssystemet räknar automatiskt ut dina totalpoäng i YH-urvalsprovet.

Förverkligandet av YH-urvalsprovet första skede 4.6.

Över 62 000 sökanden deltog i första skedet av yrkeshögskolornas YH-urvalsprov, som ordnades 4.6. Provet lyckades tekniskt sätt väl.

Att låta bli att svara

Sökanden fick inte minuspoäng för provuppgifter om hen lät bli att svara på frågorna. Det tolkas som att sökanden lät bli att svara om hen antingen inte valde något svarsalternativ eller valde svarsalternativet ”Jag svarar inte på frågan”.

En uppgift i delen för matematiska färdigheter

I delen för matematiska färdigheter i eftermiddagens prov uppdagades ett fel. I uppgift 15 fanns två rätta svar i stället för ett. Man beaktade felet genom att ge poäng för rätt svar åt alla sökanden som hade valt något av de rätta svarsalternativen.

Om hur svaren sparas

Om sökandens tid har tagit slut innan hen har hunnit slutföra provet eller om sökanden i misstag har loggat ut ur provsystemet, har de senast valda svaren i provsystemet sparats automatiskt.

YH-urvalsprovets andra skede 23.–25.6.2020

Yrkeshögskolornas gemensamma YH-urvalsprov arrangeras i två steg. YH-urvalsprovets andra skede utförs under övervakning i yrkeshögskolornas utrymmen. I förverkligandet av provet följs myndigheternas anvisningar och begränsningar.

YH-urvalsprovets andra skede är ett digitalt prov som utförs självständigt på egen bärbar dator. Provet testar sökandenas högskolefärdigheter. Det finns inget förhandsmaterial.

Urvalsprovets andra skede utförs vid den yrkeshögskola, vars ansökningsmål är det högsta ansökningsmålet som dina poäng från första skedet räcker till för.

Bekanta dig med de allmänna anvisningarna för YH-urvalsprovets andra skede nedan. När du får en kallelse till YH-urvalsprovets andra skede ska du komma ihåg att läsa noggrant även anvisningarna från yrkeshögskolan som kallat dig.

Tid och plats för YH-urvalsprovets andra skede

YH-urvalsprovets andra skede ordnas på yrkeshögskolornas campus runt om i Finland. Din provdag är antingen tisdagen 23.6.2020, onsdagen 24.6.2020 eller torsdagen 25.6.2020. Varje dag ordnas två provtillfällen. Förmiddagens prov börjar kl. 9.00 och eftermiddagens prov börjar kl. 14.00.

Den urvalsprovstid- och plats som du ursprungligen valde på din blankett i Studieinfo ändrar. Du kan varken själv välja provtid- och plats i det andra skedet eller byta dem.

Till YH-urvalsprovets andra skede kallas sökandena enligt det antal som yrkeshögskolorna har meddelat på förhand för varje ansökningsmål.

De som kallas till YH-urvalsprovets andra skede får två e-postmeddelanden. Det första meddelandet innehåller yrkeshögskolornas kallelse till YH-urvalsprovet. Det andra meddelandet innehåller identifieraren. 

1. Yrkeshögskolornas kallelser som skickas per 16.6.

Yrkeshögskolorna skickar per 16.6 kallelser till sina egna sökanden per e-post. Kallelsen innehåller information om provplats- och tid samt när du ska infinna dig på platsen. Dessutom innehåller kallelsen yrkeshögskolespecifika anvisningar.

2. Identifieraren för YH-urvalsprovet 18.6

18.6 får du ett e-postmeddelande och SMS till de kontaktuppgifter du angett i Studieinfo. Meddelandet innehåller information om plats och tid för ditt urvalsprov samt den personliga identifieraren (QR-kod), som du ska ta med till urvalsprovet. Bered dig på att visa identifieraren på din telefons skärm eller på papper. Länken till identifieraren hittar du också på din ansökan i tjänsten Min Studieinfo fr.o.m. 18.6.

Yrkeshögskolespecifika anvisningar

Kom till urvalsprovstillfället enligt de anvisningar som yrkeshögskolan gett. Om du försenar dig från urvalsprovet släpps du inte in i urvalsprovsutrymmet och du kan inte utföra urvalsprovet. Om du kommer vid fel tid eller till fel plats får du inte utföra urvalsprovet. 

Varje yrkeshögskola ger anvisningar om provförfarandena till sökandena som deltar i YH-urvalsprovet på deras egna campus. Bekanta dig med de yrkeshögskolespecifika anvisningarna:

Innehåll, längd och poängsättning av YH-urvalsprovets andra skede

Du avlägger vid ett tillfälle alla de delar som hör till dina ansökningsmål. I YH-urvalsprovet finns både delar som är gemensamma för alla sökande och delar som är specifika för de olika utbildningsområdena.

Ansökningsmålens undervisningsspråk avgör vilket språk de olika delarnas uppgifter ska utföras på. Om du ansöker till endast svenskspråkiga ansökningsmål utför du provets alla delar på svenska (med undantag av delen för det engelska språket). Om du ansöker till endast finskspråkiga ansökningsmål utför du provets alla delar på finska (med undantag av delen för det engelska språket).

Varje del av urvalsprovet ska utföras inom en på förhand bestämd tid. När tiden för delen tar slut stängs delen. Om delen blir på hälft är det den senaste versionen som sparas som ditt svar. Du kan utföra YH-urvalsprovets delar i valfri ordning, men varje del måste slutföras med en gång. Man kan inte gå tillbaka till en del efter det att den har stängts.

I figur 1 presenteras YH-urvalsprovets delar per utbildningsområde.

Gemensamma delar för alla utbildningsområden:

 • Färdigheter i beslutsfattande (20 minuter): Du utför uppgifterna i den ifrågavarande delen oberoende av ansökningsmål. I denna del utvärderas logisk slutledningsförmåga och färdigheter i problemlösning. Man kan få maximalt 20 poäng för delen.
 • Undervisningsspråket (svenska eller finska) (20 minuter): Ansökningsmålets undervisningsspråk avgör uppgifterna i denna del, som utvärderar dina färdigheter i att läsa och tolka text, t.ex. hur du förstår förhållandet mellan olika delar av texten, hur du behärskar ordförrådet och din språkliga slutledningsförmåga. Om du ansöker till både svensk- och finskspråkiga ansökningsmål ska du utföra uppgifter som hör till både den svenska och den finska delen. Man kan få maximalt 10 poäng för delen.
 • Engelska (15 minuter): Du utför uppgifterna i den ifrågavarande delen oberoende av ansökningsmål. I denna del utvärderas dina färdigheter i att läsa och tolka text, t.ex. hur du förstår förhållandet mellan olika delar av texten, hur du behärskar ordförrådet och din språkliga slutledningsförmåga. Man kan få maximalt 10 poäng för delen.

Förutom de delar som är gemensamma för alla områden innehåller YH-urvalsprovet följande delar som är branschspecifika:

 • Matematiska färdigheter (30 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom teknik, företagsekonomi och informationsbehandling, naturbruk, sjöfart, turism, kosthåll och ekonomi, social- och hälsovård, idrott eller skönhetsbranschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda utbildningsområden. I denna del utvärderas dina färdigheter i att lösa grundläggande räkne- och procentuppgifter, förstagradsekvationer, enhetsomvandlingar, uppgifter som kräver matematisk-logisk slutledningsförmåga samt din förmåga att tolka tabeller och figurer. Det är inte tillåtet att använda räknare i denna del. Man kan få maximalt 20 poäng för delen.
 • Matematisk-naturvetenskapliga färdigheter (30 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom teknik. I delen utvärderas dina färdigheter i matematik och fysik. I provet utvärderas dina matematiska färdigheter genom uppgifter som berör förenkling av uttryck, lösning av ekvationer samt plangeometri och trigonometri (t.ex. en rätvinklig triangel). I fysik utvärderas dina grundkunskaper om fysikens fenomen och formler, din förmåga att göra uträkningar och dra slutsatser utgående från grundläggande kunskaper i fysik eller givna modeller samt din förmåga att tolka diagram och grafer. I denna del kan den sökande använda provsystemets funktionsräknare. Man kan få maximalt 20 poäng för delen.
Provsystemets funktionsräknare används endast i den matematisk-naturvetenskapliga delen.

Räknarens funktioner:

 • addition, subtraktion, multiplikation, division
 • parenteser
 • andra potens och kvadratrot
 • tiopotens ja allmän potens
 • trigonometriska funktioner (vinkelvärden i grader)
 • naturlig logaritm (ln) och tiologaritmer (log)
 • konstanterna π och e
 • resultatet av den föregående räkneoperationen i ANS-variabeln
 • uttryckets värde kan lagras i minnet Min och hämtas ur minnet Mout.
Exempel: Inmatning av uttryck • Etiska färdigheter (10 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen eller den humanistiska och pedagogiska branschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda branscher. I denna del utvärderas dina färdigheter i att identifiera olika påståendens etiska natur. Man kan få maximalt 20 poäng för delen.

Lägsta godkända poängtal

I YH-urvalsprovets andra skede måste man uppnå ett visst antal totalpoäng för att man ska kunna bli antagen.

Gränserna för godkänt resultat har slagits fasts per utbildningsområde och utgörs av följande totalpoäng:

 • Teknik: 5,5 poäng
 • Sjöfart: 4,5 poäng
 • Företagsekonomi och informationsbehandling: 4,5 poäng
 • Naturbruk: 4,5 poäng
 • Turism, kosthåll och ekonomi: 4,5 poäng
 • Social- och hälsovård, idrott och skönhetsbranschen: 5,5 poäng
 • Humanistiska och pedagogiska området: 4,5 poäng.

Figur 1. YH-urvalsprovets delar per utbildningsområde i den andra gemensamma ansökan våren 2020.

Här är en figur som presenterar YH-urvalsprovets delar per utbildningsområde i vårens andra gemensamma ansökan 2020.
Teknik: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska, Matematiska färdigheter och Matematisk-naturvetenskapliga färdigheter. 
Sjöfarten: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska och Matematiska färdigheter.
Företagsekonomi och informationsbehandling: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska och Matematiska färdigheter.
Naturbruk: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska och Matematiska färdigheter. 
Turism, kosthåll och ekonomi: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska, och Matematiska färdigheter. 
Social- och hälsovård, idrott och skönhetsbranschen: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska, Matematiska färdigheter och Etiska färdigheter. 
Humanistiska och pedagogiska området: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska och Etiska färdigheter.

Humaks utbildning till kulturproducent (YH) använder följande delar i YH-urvalsprovet: färdigheter i beslutsfattande, undervisningsspråket och engelska. Gränsen för godkänt resultat till utbildningen är sammanlagt 3,5 poäng.

Förberedelser inför YH-urvalsprovets andra skede

Genom urvalsprovet bedöms dina förutsättningar för yrkeshögskolestudier. YH-urvalsprovet förutsätter inte att du förbereder dig på förhand och där ingår varken förhandsmaterial eller förhandsuppgifter.

Förbered dig genom att se till att du på urvalsprovdagen har med dig allt det som nämns nedan. Mobiltelefonen måste vara avstängd under hela urvalsprovet. Lämna hemma alla andra apparater som använder trådlös uppkoppling, t.ex. dessa apparater som använder Bluetooth:
– smartklockor
– aktivitetsarmband
– datormöss
– tangentbord

I YH-urvalsprovet får man använda räknare endast i den del som mäter matematisk-naturvetenskapliga färdigheter för teknikbranschen. Då får den sökande använda provsystemets räknare. Det är förbjudet att använda sin egen räknare. I de andra delarna får man inte använda räknare.

Ta med dig till urvalsprovet:

 • identifieraren
 • ett giltigt officiellt fotoförsett identitetsbevis
 • en bärbar dator och strömkabeln till din dator
 • en trådbunden datormus, om du vill (trådlös utrustning får inte tas med)
 • en penna

Identifierare

För YH-urvalsprovet skapas en individuell identifierare för de sökande. Du behöver identifieraren när du ska registrera dig på urvalsprovsdagen. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren skickas till dig per SMS och e-post 18.6. Vi använder de kontaktuppgifter som du har angett på din ansökningsblankett. Du ska ta med identifieraren till urvalsprovstillfället, så bered dig på att visa identifieraren du har fått antingen på telefonens skärm eller som utskriven på papper. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo från och med 18.6.

Identitetsbevis

Din identitet kontrolleras i samband med urvalsprovet. Du ska bevisa din identitet med ett giltigt fotoförsett identitetsbevis. Utan identitetsbevis kan du inte delta i urvalsprovet.

Observera att identiteten kontrolleras före urvalsprovet börjar. Provet kan tekniskt påbörjas bara av identifierade sökanden. En sökande som bär andningsskydd måste avlägsna det om man inte annars kan identifiera personen.

Följande identitetsbevis godkänns:

 • ett fotoförsett identitetsbevis (pass eller ett finländskt fotoförsett personkort utställt av polisen)
 • ett finländskt körkort
 • ett fotoförsett FPA-kort
 • ett fotoförsett personkort från ett EU/EES-land

Bärbar dator och krav på utrustningen

YH-urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin bärbara dator. Du måste försäkra dig om att du på urvalsprovsdagen har tillgång till en bärbar dator som fyller kraven. Ladda batteriet på din dator fullt inför urvalsprovet. Ta med dig en strömkabel så att du vid behov kan ladda din dator. Urvalsprovet kan inte utföras på en telefon eller en pekplatta.

För att urvalsprovet ska fungera måste man använda en lämplig webbläsare.

Provsystemet stöder uppdaterade versioner av följande webbläsare:
 • Chrome
 • Edge
 • Firefox
 • Internet Explorer 11
 • Safari
Även andra moderna webbläsare kan fungera.

Du måste ha aktiverat JavaScript och tillåtit cookies i din webbläsare.

Systemet har omfattande testats med följande operativsystem:
 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS
Webbläsarens insticksprogram/tillägg
Diverse insticksprogram eller tillägg i webbläsaren kan förhindra inloggningen. Vi rekommenderar att du kopplar bort dem innan du loggar in till provet. Läs mera detaljerade anvisningar för hur man tar tillägg ur bruk i webbläsarna Firefox och Chrome.

Till utrymmet får du ta med dig endast en bärbar dator och en avstängd mobiltelefon. Andra apparater som använder trådlös nätanslutning, t.ex. smarta klockor, aktivitetsarmband, datormöss eller tangentbord som använder Bluetooth-anslutning får inte tas med till provutrymmet. Du får inte ta med något sekretessfilter för datorskärmen till YH-urvalsprovet.

Trådbunden mus till datorn

Du kan, om du vill, ta med en separat trådbunden datormus. Till urvalsprovsutrymmet får man inte ta med en trådlös mus som använder Bluetooth-anslutning.

Egen penna

Ta med dig en egen penna till urvalsprovet om du vill. Det finns papper för egna anteckningar att tillgå.

Urvalsprovsdagen steg för steg i YH-urvalsprovets andra skede

 • Kom till urvalsprovet vid den tidpunkt som står i din kallelse. Ta med dig identifieraren och den utrustning som behövs vid urvalsprovet (se punkten Förberedelser inför YH-urvalsprovet). Lämna de saker som man inte får ta med till urvalsprovsutrymmet på de ställen som anvisats.
 • Visa identifieraren och identitetsbevis åt övervakaren före urvalsprovet börjar.
 • Logga in på det trådlösa provnätverket enligt instruktionerna och koppla din dator till elnätet.
 • Räck upp handen om du får problem med att logga in på nätverket och meddela om problemet till övervakarna vid provtillfället. De försöker lösa problemet innan urvalsprovet börjar.
 • Innan urvalsprovet börjar får du i urvalsprovsutrymmet anvisningar för hur man genomför urvalsprovet. Följ anvisningarna noggrant.
 • Räck upp handen om du behöver hjälp av övervakaren under urvalsprovet. Vänta tills övervakaren kommer fram till dig.
 • Då du har genomfört urvalsprovet och det är tillåtet att avlägsna sig kan du lämna utrymmet. Ta med dig alla dina saker.
 • Tystnad ska råda i urvalsprovsutrymmet under urvalsprovet. 

Individuella arrangemang i YH-urvalsprovets andra skede

Om du har blivit beviljad tilläggstid eller rätt att använda skärmläsare i YH-urvalsprovets första skede har du rätt till detta även i urvalsprovets andra skede.

Gällande andra individuella arrangemang ska du kontrollera anvisningarna och tidtabellen på den yrkeshögskolas webbplats, vart du har blivit kallad till provets andra skede. Yrkeshögskolorna skickar kallelserna till sina egna sökanden per 16.6. Ta kontakt med yrkeshögskolan som skickat kallelsen genast efter att du fått kallelsen om du behöver andra individuella arrangemang, t.ex. assistent eller en trådlös apparat för observation av ditt hälsotillstånd.

Följande individuella arrangemang kan inte beviljas i YH-urvalsprovets andra skede:

 • förenklade uppgifter
 • rätt att inte behöva utföra någon av urvalsprovets delar
 • bristande språkkunskaper, rätt att använda ordbok
 • bruk av räknare i delen för matematiska färdigheter
 • rätt att utföra provet på papper

Vanliga frågor om YH-urvalsprovets andra skede

Hurdana är uppgifterna i YH-urvalsprovet?

Innehållet i YH-urvalsprovet beror på vilka ansökningsmål du har valt. Du utför vid ett provtillfälle alla delar som hör till dina ansökningsmål. YH-urvalsprovet har både gemensamma delar för alla sökande och branschspecifika delar. Du hittar mera information i avsnittet Innehåll och poängsättning av YH-urvalsprovet.

Vad gör jag om jag inte har en egen dator?

Du måste försäkra dig om att du på urvalsprovsdagen har tillgång till en bärbar dator som uppfyller kraven. Du kan fråga om du får låna en dator av dina närstående. En del företag hyr occkså ut datorer.

Kan man förbereda sig på något sätt för YH-urvalsprovet? Vad borde man beakta?

Kontrollera tid och plats för urvalsprovet i kallelsen du har fått och läs de noggrannare yrkeshögskolespecifika anvisningarna.

Försäkra dig om att du har en dator som uppfyller kriterierna. Kom till YH-urvalsprovet i enlighet med anvisningarna i kallelsen. Ta med dig din identifierare, ett officiellt giltigt identitetsbevis med fotografi, dator med laddat batteri och elkabel, samt en penna. Du kan även ta med dig en trådbunden mus till datorn. Läs noggrant anvisningarna för hur man förbereder sig för YH-urvalsprovet. 

Hurdant kunnande testas i YH-urvalsprovet?

Genom urvalsprovet bedöms dina förutsättningar för yrkeshögskolestudier.

Finns det en matematisk del i YH-urvalsprovet?

I YH-urvalsprovet finns en matematisk del för alla sökanden utom dem som ansöker till humanistiska och pedagogiska området.

Behöver jag en räknare i YH-urvalsprovet?

I YH-urvalsprovets andra skede får man använda räknare endast i den del som mäter matematisk-naturvetenskapliga färdigheter för teknikbranschen. Då får den sökande använda provsystemets räknare. Det är förbjudet att använda sin egen räknare. I de andra delarna får man inte använda räknare.

Hur kallas sökandena till YH-urvalsprovets andra skede?

Till sökandena som kallas till YH-urvalsprovets andra skede skickas per e-post: 1) kallelsen som skickas av yrkeshögskolorna och 2) identifieraren. Identifieraren skickas även per SMS till dem som kallas till andra skedet. Länken till identifieraren hittar du också i din ansökan i tjänsten Min Studieinfo fr.o.m. 18.6. Mera detaljerad info finns i sektionen Tid och plats för YH-urvalsprovets andra skede.

Varför har jag inte fått en kallelse till YH-urvalsprovet?

Till YH-urvalsprovets andra skede kallas endast de sökanden vars poäng i YH-urvalsprovets första skede räcker till för att får en kallelse till YH-urvalsprovets andra skede.

Vad händer om jag kommer för sent till YH-urvalsprovet eller kommer till fel ställe?

Om du kommer för sent till urvalsprovet eller till fel ställe kan du inte delta i provet. Kom till YH-urvalsprovet i enlighet med yrkeshögskolans anvisningar.

Var hittar jag anvisningar om hur och när jag ska komma till YH-urvalsprovet?

Varje yrkeshögskola informerar deltagarna i YH-urvalsprovet om de praktiska arrangemangen under provdagen. Bekanta dig med de yrkeshögskolespecifika anvisningarna. 

Vem korrigerar YH-urvalsprovet?

Urvalsprovssystemet räknar automatiskt dina poäng i YH-urvalsprovet.

Kan man gå på toaletten under YH-urvalsprovet?

Under provet kan man gå på toaletten under övervakning.

Kan jag ta med öronproppar till YH-urvalsprovet?

Du kan ta med små öronproppar utan att anhålla om individuella arrangemang. Observera att du använder öronproppar på egen risk, eftersom du då kan missa instruktioner som ges av övervakaren.

Förverkligandet av YH-urvalsprovet andra skede 23-25.6.

I YH-urvalsproven, som avslutades på torsdag, deltog över 18 000 sökande. Av de över 21 000 sökande som kallades till proven deltog 85,5 procent. Resultatet är bra, eftersom ungefär 70 procent av de sökande i allmänhet har deltagit i yrkeshögskolornas urvalsprov.

YH-urvalsprovets delar

Under YH-urvalsproven har det observerats att högst 1 000 sökande saknade en enskild del av provet. I dessa fall kommer situationen att korrigeras till den sökandes fördel så att man vid den slutliga antagningen av studerande använder resultatet från fas 1 i urvalsprovet för den aktuella delen. Det har inte uppstått något tekniskt problem med testsystemet eller Opintopolku.fi tjänsten.

En del sökanden, som hade sökt till svensk- och finskspråkiga ansökningsmål, saknade en provdel. På grund av detta kunde dessa sökanden inte välja provspråk, i motsats till vad som informerats på förhand. YH-urvalsprovets andra skede utfördes på språket för det ansökningsmål, till vilket sökanden hade kallats för att utföra YH-urvalsprovets andra skede.

Publicering av resultaten från YH-urvalsprovet

Vårens andra gemensamma ansökan 2020

Du ser dina poäng i tjänsten Min Studieinfo senast då resultaten publiceras. De som har antagits på basis av YH-urvalsprovet får ett meddelande per e-post och informationen syns även i tjänsten Min Studieinfo senast 15.7.2020. Du kan bli antagen från reservplats före 3.8.2020 kl. 15.00. Poängen för YH-urvalsprovet är i kraft endast under den ifrågavarande ansökan.

Uppgifterna och de rätta svaren i YH-urvalsprovet i gemensam ansökan våren 2020 publiceras inte.

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal

Om totalpoängen i YH-urvalsprovet är de samma för två eller flera sökanden, rangordnas de sökande primärt enligt prioriteringen av ansökningsmålet. Om man med detta kriterium inte kan skilja åt de sökande som har samma poäng i urvalsprovet, kan yrkeshögskolan välja att anta samtliga sökande med samma poäng, att inte anta någon alls av de sökande med samma poäng eller att genom lottning avgöra vem/vilka som antas. Yrkeshögskolorna har i sina antagningsgrunder slagit fast hur de tillämpar alternativen alla antas/ingen antas/lottning.

Valikko