Opiskelu

Millaista opiskelu on ammattikorkeakoulussa?

Suomessa on 24 ammattikorkeakoulua. Ammattikorkeakoulut sijaitsevat alueellisesti eri puolilla Suomea.

Ammattikorkeakoulututkinto

 • Ammattikorkeakoulututkinto on korkeakoulututkinto, joka antaa sinulle valmiudet erilaisiin asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin.
 • Ammattikorkeakoulusta valmistuttuasi tutkintonimikkeesi jäljessä käytetään lyhennettä AMK, esimerkiksi tradenomi (AMK) tai sairaanhoitaja (AMK).
 • Ammattikorkeakoulututkinnot ovat laajuudeltaan 210, 240 tai 270 opintopistettä tutkinnosta riippuen. Opintojen ohjeellinen kesto on noin 3,5 – 4,5 vuotta. Yhden opintopisteen (op) suorittaminen tarkoittaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Opetussuunnitelma

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien koulutusten sisällöt ja osaamistavoitteet kuvataan opetussuunnitelmissa. Ammattikorkeakoulut päättävät koulutustensa opetussuunnitelmista ja sisällöistä. Samannimiseen tutkintoon johtavat koulutukset voivat siis eri ammattikorkeakouluissa koostua erilaisista sisällöistä ja suuntautumisvaihtoehdoista.

Kannattaa vertailla, minkä ammattikorkeakoulun tarjoama koulutus vastaa parhaiten omia mielenkiinnon kohteitasi.

Opetussuunnitelman rakenne on kaikissa koulutuksissa pääsääntöisesti seuraava:

 • Perusopinnot sisältävät usein kieli- ja viestintäopintoja ja muita työelämävalmiuksia tukevia opintoja.
 • Ammattiopinnot ovat tutkintosi ydin ja takaavat sinulle työelämässä tarvittavan vahvan ammattitaidon.
 • Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot Sinulla on mahdollisuus valita opintoja oman mielenkiintosi mukaan ja rakentaa tätä kautta yksilöllinen tutkinto opetussuunnitelman rajoissa. Vapaasti valittavia opintoja voit suorittaa omassa ammattikorkeakoulussa tai muissa koti- tai ulkomaisissa korkeakouluissa.
 • Harjoittelu Harjoittelujaksojen aikana sovellat teoriatietoasi käytäntöön ja perehdyt oman ammattialasi tehtäviin erilaisissa työympäristöissä. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla.
 • Opinnäytetyö on yleensä työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistyö, jolla osoitat kykeneväsi soveltamaan hankkimiasi tietoja ja taitoja käytännössä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä, ja se tehdään pääsääntöisesti opintojen loppuvaiheessa. Valmiit opinnäytetyöt julkaistaan Theseus-tietokannassa: Theseus – ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Opiskelun eri muodot

Ammattikorkeakoulut päättävät koulutustensa toteutuksesta itsenäisesti, joten opiskelun toteutuksessa on ammattikorkeakoulukohtaisia eroja. Katso valitsemistasi hakukohteista Opintopolku.fi-palvelussa, miten kyseinen koulutus toteutetaan. Lisätietoa opetuksen toteutuksesta saat eri ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta.

Ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa joko päivätoteutuksena tai monimuotototeutuksena.

 • Päivätoteutuksessa lähiopetus järjestetään arkisin pääsääntöisesti klo 8–17 välisenä aikana. Lähiopetuksen lisäksi opiskeluun kuuluu yleensä verkko-opiskelua, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja harjoittelujaksoja.
 • Monimuotototeutus voi mahdollistaa työn ja opiskelun yhteensovittamisen. Lähiopetusta on vähemmän kuin päivätoteutuksessa. Lähiopetusta järjestetään koulutuksesta ja ammattikorkeakoulujen toteutustavoista riippuen päivisin, iltaisin, viikonloppuisin tai intensiivijaksoina.

Toteutustavasta riippumatta ammattikorkeakouluopiskelijan arki koostuu monenlaisista tavoista opiskella. Opiskelet usein osana ryhmää, jossa voi olla 20–40 eri-ikäistä opiskelijaa. Opintojasi seurataan, ja saat tukea opintoihisi ryhmänohjaajalta, opinto-ohjaajilta ja opettajilta.

Ammattikorkeakoulut järjestävät ryhmämuotoista lähiopetusta, mutta opintoja suoritetaan yhä enemmän luentosalin ulkopuolella. Opintojaksoja suoritetaan muun muassa verkko-oppimisympäristöissä. Opiskelijat osallistuvat innovaatio- ja työelämäprojekteihin. Monialaisissa projekteissa esimerkiksi fysioterapeuttiopiskelijat saattavat kehittää hyvinvointiteknologiaa yhdessä insinööriopiskelijoiden kanssa.

Ammattikorkeakoulututkinto on joissakin ammattikorkeakouluissa mahdollista suorittaa myös kokonaan verkko-opintoina. AMK-tutkinto joustavasti töiden ohella Opintopolku.fi-palvelussa.

Opintoja voit valita muustakin kuin oman kotikorkeakoulusi tarjonnasta. Esimerkiksi ammattikorkeakoulujen yhteisessä CampusOnline-portaalissa voit ilmoittautua toisen ammattikorkeakoulun järjestämälle verkko-opintojaksolle ja sisällyttää sen omaan tutkintoosi.

Harjoittelu- ja työssäoppimisjaksot ovat keskeinen osa ammattikorkeakouluopintoja ja oiva tapa saada jalkaa potentiaalisen työnantajan oven väliin.

Kansainvälisyys

Ammattikorkeakoulutus tarjoaa opiskelijoille useita kansainvälistymismahdollisuuksia opintojen aikana. Kansainvälisyys on olennainen osa nykyajan työelämää, joten kansainvälisten taitojen kartuttaminen on erinomainen keino laajentaa työllistymismahdollisuuksia valmistumisen jälkeen.

Englanninkieliset tutkinnot

Halutessasi voit suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon kokonaan englanniksi. Englanninkielistä tutkintoa suorittaa Suomessa myös suuri joukko kansainvälisiä opiskelijoita, jotka ovat kotoisin eri puolilta maailmaa. Englanninkielisten opintojen aikana kartutat siis paitsi kielitaitoa, myös kulttuurienvälisen viestinnän osaamista työskennellessäsi kansainvälisissä ryhmissä.

Tietoa englanninkielisista koulutuksista löydät ammattikorkeakoulujen omilta verkkosivuilta ja Studyinfo.fi -palvelusta. Osa ammattikorkeakouluista ilmoittaa englanninkieliset koulutuksensa lisäksi FINNIPS:n verkkosivuilla (Finnish Network for International Programmes).

Vaihto-opiskelu

Opintojen aikana on mahdollista lähteä opiskelijavaihtoon oman korkeakoulusi ulkomailla sijaitseviin yhteistyökorkeakouluihin. Opiskelijavaihdossa suoritetaan opintoja ulkomaisessa korkeakoulussa joko lukukauden tai koko lukuvuoden ajan. Vaihdon päätyttyä opintopisteet siirretään kotikorkeakoulun tutkintoon, jolloin ne tulevat osaksi omaa ammattikorkeakoulututkintoa.

Harjoittelu ulkomailla

Ammattikorkeakouluun sisältyvän harjoittelujakson voit suorittaa osittain tai kokonaan ulkomailla. Harjoittelupaikan löytäminen on yleensä opiskelijan omalla vastuulla, mutta korkeakoulu maksaa ulkomaanharjoitteluun kuukausittaisia apurahoja.

Lyhyet vaihdot ja kotikansainvälistyminen

Ammattikorkeakoulusta ja tutkinto-ohjelmasta riippuen voit opintojen aikana käydä myös opiskelijavaihtoa lyhyemmillä opintomatkoilla ulkomailla, esimerkiksi 1–3 viikkoa kestävissä kesä- tai talvikouluissa. Oma korkeakoulu myös tarjoaa erilaisia kotikansainvälistymisen mahdollisuuksia, esim. vaihto-opiskelijoiden tutorointia, vapaasti valittavia kieliopintoja, kansainvälisiä kulttuuri- ja viestintäopintoja sekä järjestötoimintaa kansainvälisten opiskelijoiden parissa.

Aiemman osaamisen hyväksilukeminen

Aikaisemman osaamisen tai korkeakouluopintojen hyväksilukeminen (lyhenteenä AHOT, arkikielellä ahotointi) on menetelmä, jolla voit hakea hyväksilukua opintoihisi aiemmilla korkeakouluopinnoilla tai muulla osaamisella. Tämä saattaa nopeuttaa opintojesi suorittamista.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Ammattikorkeakoulututkinto tarjoaa sinulle mahdollisuuden jatko-opintoihin Suomessa tai ulkomailla.

Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) tai yliopistossa suoritettavaan ylempään korkeakoulututkintoon sekä näiden jälkeen yliopistojen jatkotutkintoihin. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakevalta edellytetään soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi työkokemusta. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnoista löydät tietoa ammattikorkeakoulujen sivuilta ja Opintopolku.fi-palvelusta: Ylempi AMK-tutkinto.

Ammattikorkeakoulututkinto ja alan työkokemus antaa mahdollisuuden hakea ammatilliseen opettajankoulutukseen. Lisätietoa saat Opintopolku.fi: Ammatilliset opettajakorkeakoulut.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen sinulla on mahdollisuus suorittaa erilaisia täydennys-, lisä- ja erikoistumiskoulutuksia.

Avoin ammattikorkeakoulu

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat kaikille avoimia opintoja. Tutustu myös avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaan eri ammattikorkeakouluissa ammattikorkeakoulujen omilla verkkosivuilla. Löydät myös osan tarjonnasta Opintopolku.fi-palvelusta: Avoin ammattikorkeakoulu.

Ammattikorkeakouluopintoja pohtivan tarkistuslista:

Tässä on kuvio, jossa on kuvattu ammattikorkeakouluopintoja pohtivan tarkistuslista.

Mitä haluan opiskella?
•	Mieti, mitkä ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset sinua kiinnostavat ja tutustu niiden sisältöön. Tietoa löydät tältä sivustolta, Opintopolku.fi -palvelusta ja ammattikorkeakoulujen omilta verkkosivuilta.
Missä haluan opiskella?
•	Katso, mitkä ammattikorkeakoulut tarjoavat näitä sinua kiinnostavia koulutuksia.
•	Opintopolku.fi -palvelussa voit hakea hakukohteina olevia koulutuksia. Hakukohteiden tiedoissa kerrotaan tarkemmin koulutuksesta, koulutukseen hakemisesta ja opiskelijavalinnasta.
Mikä on paras vaihtoehto minulle?
•	Vertaile koulutusten sisältöjä, painotuksia ja toteutustapoja Opintopolku.fi -palvelussa ja ammattikorkeakoulujen verkkosivuilla.
•	Tutustu ammattikorkeakoulujen verkkosivuilla opiskelijoiden ja jo valmistuneiden työelämässä olevien tarinoihin.
•	Tämän sivuston Tapahtumat -osiosta löydät tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa pääset tutustumaan ammattikorkeakouluopiskeluun ja eri koulutuksiin eri puolilla Suomea.
Miten valmistaudun hakuun?
•	Selvitä, miten opiskelijat valitaan sinua kiinnostaviin koulutuksiin. Tietoa löydät tältä verkkosivustolta, Opintopolku.fi -palvelusta ja ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta.
•	Selvitä, onko koulutukseen joitain terveydellisiä tai toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Tietoa löydät Ammattikorkeakouluun.fi -sivuston Hakeminen -osiosta.
•	Ammattikorkeakoulujen hakijapalvelut, opinto-ohjaajat tai muut ohjauksen ammattilaiset voivat vastata sinua askarruttaviin kysymyksiin.

Ammattikorkeakouluopintoja pohtivan tarkistuslista:

 • Mieti, mitkä ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset sinua kiinnostavat ja tutustu niiden sisältöön huolella. Tietoa löydät tältä sivustolta, ammattikorkeakoulujen omilta verkkosivuilta ja Opintopolku.fi -palvelusta.
 • Katso, mitkä ammattikorkeakoulut tarjoavat sinua kiinnostavia koulutuksia.
 • Opintopolku.fi -palvelussa voit hakea hakukohteina olevia koulutuksia, joiden yhteydestä löydät tarkempaa tietoa koulutuksesta, koulutukseen hakemisesta ja opiskelijavalinnasta.
 • Tutustu ammattikorkeakoulujen verkkosivuilla opiskelijoiden ja jo valmistuneiden työelämässä olevien tarinoihin.
 • Vertaile koulutusten sisältöjä, painotuksia ja toteutustapoja Opintopolku.fi -palvelussa ja ammattikorkeakoulujen verkkosivuilla.
 • Tämän sivuston Tapahtumat -osiosta löydät tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa pääset tutustumaan ammattikorkeakouluopiskeluun ja eri koulutuksiin eri puolilla Suomea.
 • Selvitä, miten opiskelijat valitaan sinua kiinnostaviin koulutuksiin. Tietoa löydät tältä verkkosivustolta, Opintopolku.fi -palvelusta ja ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta.
 • Selvitä, onko koulutukseen joitain terveydellisiä tai toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Tietoa löydät tämän sivuston Hakijalle -osuudesta.
 • Ammattikorkeakoulujen hakijapalvelut, opinto-ohjaajat tai muut ohjauksen ammattilaiset voivat auttaa sinua.

Hyödyllisiä työvälineitä omien opiskelusuunnitelmien pohdinnan tueksi

Noodi
Ammattinetti
Urapolulla

Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden uratarinoita

Voit tutustua ammattikorkeakoulusta valmistuneiden uratarinoihin ammattikorkeakoulujen omilla verkkosivuilla. Uratarinoita löydät myös Töissä.fi-palvelusta.

#ammattikorkeakouluun-kampanja

Katso, miltä opiskelu ammattikorkeakoulussa näyttää opiskelijoiden kuvaamana! #ammattikorkeakouluun-kampanjassa opiskelijat esittelevät tutkintoja ja opiskelua Instagramissa @ammattikorkeakouluun.

Muut koulutukset

Ammattikorkeakoulut tarjoavat suomen- ja ruotsinkielisten tutkintoon johtavien koulutusten ja englanninkielisten koulutusten lisäksi myös muita koulutuksia, kuten ammatillinen opettajankoulutus sekä erikoistumis- ja täydennyskoulutukset.

Tietoa näistä löydät Opintopolku-palvelusta.
Ammatilliset opettajakorkeakoulut
Erikoistumiskoulutus ammattikorkeakouluissa
Täydennyskoulutus

Valikko