AMK-valintakoe

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla tietokoneella ja otetaan käyttöön syksyn 2019 yhteishaussa.

AMK-valintakoe järjestetään syksyllä 2019 ajalla 29.10.–1.11. Tutustu huolellisesti valintakokeeseen liittyviin ohjeisiin.

AMK-valintakoe korvaa seuraavat valtakunnalliset koulutusalakohtaiset ja muut valintakoeyhteistyössä mukana olleet valintakokeet:

 • Humanistinen ala ja kasvatusala
 • Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
 • Luonnonvara-ala
 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • Merenkulun ala
 • Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoito-ala
 • Tekniikan ala

Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää AMK-valintakoetta. Näet alla olevasta taulukosta (taulukko 1), ovatko omat hakukohteesi mukana AMK-valintakokeessa. Kulttuurialalla ei lähtökohtaisesti ole käytössä AMK-valintakoetta, mutta on mahdollista, että ammattikorkeakoulujen kulttuurialan yksittäiset hakukohteet voivat käyttää AMK-valintakoetta. Kulttuurialan valintakokeista löydät tietoa Opintopolku.fi -palvelusta ja ammattikorkeakoulujen sivuilta.

Kaikki hakijat voivat lähtökohtaisesti osallistua AMK-valintakokeeseen (ks. hakukelpoisuus). Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

Hakukohteissa, jotka käyttävät AMK-valintakoetta, opiskelijavalinta tehdään pelkästään AMK-valintakokeen pisteiden perusteella. Erillisiä soveltuvuuskokeita ei järjestetä syksyn 2019 yhteishaussa.

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan alan sekä merenkulun alan hakukohteissa on terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Tarkempaa tietoa saat kohdasta Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky.

AMK-valintakokeen sisältö, kesto ja pisteytys

Valintakokeen sisältö ja kesto määräytyy sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Jotta on mahdollisuus tulla valituksi, sinun tulee saada hyväksytysti suoritettua kaikki osiot. Valintakokeen jokaisessa osiossa on myös mukana tehtäviä, joita testataan tulevaisuuden kokeita varten. Näitä tehtäviä ei pisteytetä tai osoiteta erikseen, mutta tehtävien suorittaminen on huomioitu kunkin osion suoritusajassa.

Valintakokeen kullekin osiolle on määritelty tietty suoritusaika. Kun osiokohtainen aika tulee täyteen, osio sulkeutuu. Jos osio jää sinulta kesken, viimeisin versio tallentuu vastaukseksi. AMK-valintakokeen osiot voit suorittaa haluamassasi järjestyksessä, mutta jokainen avattu osio tulee suorittaa kerralla loppuun eikä osioon voi palata enää myöhemmin.  

Kuviossa 1 on esitetty valintakokeen osiot ja maksimipisteet koulutusaloittain syksyn 2019 yhteishaussa.

Kaikille koulutusaloille yhteiset osiot:

 • Päätöksentekotaidot (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 2 pistettä.
 • Kieli- ja viestintätaidot (suomen kieli 30 minuuttia ja englannin kieli 30 minuuttia):
  • Osat: opetuskieli (suomen kieli) ja englannin kieli. Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Opetuskielen (suomen kieli) osan maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 4 pistettä. Englannin kielen osan maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 piste.

Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat koulutusalakohtaiset osiot:

 • Matemaattiset taidot (60 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet
  tekniikan alan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan tai sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi ratkaista perus- ja prosenttilaskuja, ensimmäisen asteen yhtälöitä, yksikkömuunnoksia, matemaattis-loogista päättelykykyä vaativia tehtäviä sekä kykyäsi tulkita taulukoita ja kuvioita. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 2 pistettä. Tässä osiossa laskimen käyttö ei ole sallittua.
 • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (45 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan hakukohteeseen. Osiossa arvioidaan valmiuksiasi matematiikassa ja fysiikassa. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 2 pistettä. Tässä osiossa sinulla on käytössäsi koejärjestelmän funktiolaskin.

Laskimen toiminnot:

 • yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku
 • sulkeet
 • toinen potenssi ja neliöjuuri
 • kymmenpotenssi ja yleinen potenssi
 • trigonometriset funktiot (kulmien arvot asteina)
 • luonnollinen logaritmi (ln) ja kymmenkantainen logaritmi (log)
 • vakiot π ja e
 • edellisen laskutoimituksen tulos ANS-muuttujassa
 • lausekkeen arvon asettaminen muistiin Min ja arvon lukeminen muistista Mout.
Esimerkki: Lausekkeen syöttäminen • Eettiset taidot (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunnistaa eettisiä tilanteita. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 2 pistettä.

Kuvio 1. Valintakokeen osiot ja maksimipisteet koulutusaloittain syksyn 2019 yhteishaussa.

Tässä on kuvio, jossa on esitetty valintakokeen osiot ja maksimipisteet koulutusaloittain syksyn 2019 yhteishaussa.

Tekniikan ala: Päätöksentekotaidot, Kieli- ja viestintätaidot, Matemaattiset taidot sekä Matemaattis-luonnontieteelliset taidot. Maksimipisteet 80 pistettä. 

Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala: Päätöksentekotaidot, Kieli- ja viestintätaidot sekä Matemaattiset taidot. Maksimipisteet 60 pistettä.

Luonnonvara-ala: Päätöksentekotaidot, Kieli- ja viestintätaidot sekä Matemaattiset taidot. Maksimipisteet 60 pistettä.

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala: Päätöksentekotaidot, Kieli- ja viestintätaidot sekä Matemaattiset taidot. Maksimipisteet 60 pistettä.

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala: Päätöksentekotaidot, Kieli- ja viestintätaidot, Matemaattiset taidot sekä Eettiset taidot. Maksimipisteet 80 pistettä. 

Humanistinen ala ja kasvatusala: Päätöksentekotaidot, Kieli- ja viestintätaidot sekä Eettiset taidot. Maksimipisteet 60 pistettä.

Esimerkki 1:

Olet hakenut rakennusmestarin (tekniikan ala), sairaanhoitajan (terveysala) ja tradenomin (liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala) tutkintoon.

Valintakokeessa suoritat seuraavat osiot (5):

Kaikille yhteiset osiot: 1. päätöksentekotaidot, 2. kieli- ja viestintätaidot

JA

Tekniikan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn sekä terveysalan osio:

3. matemaattiset taidot (suoritetaan vain kerran)

JA

Tekniikan alan osio: 4. matemaattis-luonnontieteelliset taidot

JA

Terveysalan osio: 5. eettiset taidot

Esimerkki 2:

Olet hakenut sosionomin (sosiaaliala), jalkaterapeutin (terveysala) ja fysioterapeutin (terveysala) tutkintoon.

Valintakokeessa suoritat seuraavat osiot (4):

Kaikille yhteiset osiot: 1. päätöksentekotaidot, 2. kieli- ja viestintätaidot

JA

Sosiaali- ja terveysalan osiot: 3. Matemaattiset taidot, 4. eettiset taidot (suoritetaan vain kerran)

Tiedote tutkimuksesta

AMK-valintakokeen yhteydessä sinua pyydetään osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on arvioida AMK-valintakokeen luotettavuutta, eri aloille pyrkivien valintakoemenestystä ja valintakokeen käytettävyyttä. Tutkimus on osa Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanketta jonka tarkoituksena on digitaalisen valintakokeen kehittäminen ammattikorkeakoulusektorille. Hankkeen verkostoon kuuluvat kaikki Suomen ammattikorkeakoulut (lukuun ottamatta Ahvenanmaan ammattikorkeakoulua ja Poliisiammattikorkeakoulua). Pyydämme sinua perehtymään tutkimustiedotteeseen ja tietosuojaselosteeseen ennen valintakokeeseen osallistumista.

Tiedote tutkimuksesta

Hyvä AMK-valintakokeeseen osallistuva

Pyyntö tutkimukseen

Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa kehitetään ammattikorkeakoulujen uutta digitaalista valintakoetta. Tutkimus on osa Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanketta (AMK-opiskelijavalinnat) 2017-2019, jonka tarkoituksena uuden digitaalisen valintakokeen kehittäminen ammattikorkeakoulusektorille koulutusalakohtaiset tarpeet huomioiden. Hankkeen verkostoon kuuluvat kaikki Suomen ammattikorkeakoulut (lukuun ottamatta Ahvenanmaan ammattikorkeakoulua ja Poliisiammattikorkeakoulua).

Osallistumisen vapaaehtoisuus

Osallistuminen tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta tai keskeyttää osallistumisen missä vaiheessa tahansa ilman, että sinun tarvitsee kertoa syytä.

Tutkimuksen toteuttaja

Tutkimus toteutetaan osana AMK-opiskelijavalinnat hanketta. Tutkimuksesta vastaa yliopettaja Kirsi Talman Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Tutkimusryhmään kuuluvat THT, professori Elina Haavisto ja TtT, lehtori Anne-Maria Kanerva.

Tutkimuksen tarkoitus ja hyöty

Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida AMK-valintakokeen luotettavuutta (valintakoetehtävien vaikeustaso ja erottelukyky), pyrkivien päätöksenteko-, kieli- ja viestintä-, matemaattisia-, matemaattis-luonnontieteellisiä ja eettisiä taitoja, valintakoemenestykseen yhteydessä olevia tekijöitä (taustatekijät) sekä AMK-valintakokeen käytettävyyttä. Koulutukseen hakevien kannalta tarkasteltuna valintakokeen kehittäminen näkyy objektiivisesti arvioitavana ja tasa-arvoisena opiskelijavalintana.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimus toteutetaan siten, että Opintopolussa (nimi, ikä, sukupuoli, oppijanumero, koulutusalakoodi, tutkintonimike, aikaisempi koulutus) ja valintakokeessa (vanhempien sosioekonominen tausta, oletko syntynyt Suomessa) antamasi taustatiedot sekä valintakoevastauksesi tallennetaan sähköisesti ja analysoidaan tilastollisesti. Luvan tähän annat vastaamalla myönteisesti sinulle valintakokeessa esitettyyn kysymykseen.

Tutkimuksen haitat

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole sinulle mitään haittaa. Valintakokeeseen osallistuvien henkilöiden henkilöllisyys suojataan. Tutkimukseen osallistuminen tai siitä kieltäytyminen ei vaikuta valintakoetulokseesi.

Tietojen luottamuksellisuus

Kaikki sinusta kerättävät tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Kaikkien valintakokeeseen osallistuvien henkilöiden yksityisyys ja salassapito varmistetaan, kenenkään tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ja raportoinnissa eivät tule esille yksittäisen henkilön vastaukset. Tutkimusaineistoa käsittelevät vain tutkimusryhmän jäsenet. Tutkimuksessa perustetaan henkilörekisteri (nimi, oppijanumero) myöhemmin toteutettavaa seurantatutkimusta varten. Henkilörekisteri säilytetään tutkimuksen ajan vuoteen 2025 asti. Henkilörekisteriin on pääsy vain tutkimuksesta vastaavalla henkilöllä. Suorat tunnistetiedot poistetaan ennen aineiston analyysiä. Ainoastaan tutkimusryhmällä on pääsy tutkimusaineistoon.

 
Voit kysyä kaikkia mieltä askarruttavia kysymyksiä.

Ystävällisesti,

Kirsi Talman
tutkimuksesta vastaava henkilö
TtT, yliopettaja
Metropolia Ammattikorkeakoulu
AMK-opiskelijavalinnat kehittämishanke
amk.opiskelijavalintahanke@metropolia.fi

Syksyn 2019 valintakoeosallistujien tutkimusaineiston henkilörekisterin tietosuojaseloste

Tasasijasäännöt

Mikäli AMK-valintakokeen tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys ensisijaisesti hakutoivejärjestyksen mukaan. Mikäli hakutoivejärjestys kriteerillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevaa hakijaa tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat. Ammattikorkeakoulu on määritellyt valintaperusteissaan, miten toimii ylitäytön/alitäytön/arvonnan osalta.

AMK-valintakokeeseen ilmoittautuminen

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi -palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Valitse hakulomaketta täyttäessäsi itsellesi sopiva valintakoepaikka ja -aika tarjolla olevista vaihtoehdoista. Jokainen ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyn määrän suorituspaikkoja. Kun paikat yksittäisessä valintakoetilaisuudessa täyttyvät, vaihtoehto sulkeutuu ja sinun on valittava jokin toinen vaihtoehto. Valintakoetilaisuuksien paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintopolku.fi -palvelussa yhteishaun hakulomakkeella tehty valintakoepaikan ja -ajan valinta toimii ilmoittautumisena. Ilmoittautuminen on sitova, eikä valintakoepaikkaa ja -aikaa voi vaihtaa enää hakuajan jälkeen. AMK-valintakokeeseen ei lähetetä erillistä valintakoekutsua.

AMK-valintakokeen aika ja paikka

AMK-valintakoe järjestetään syksyn 2019 yhteishaussa ajalla 29.10. –1.11. Jokaisena päivänä on 1–2 valintakoetilaisuutta. Kaikki neljä valintakoepäivää eivät välttämättä ole käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa. Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita paikkoja valintakoetilaisuuksissa, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikaksi voit valita myös ammattikorkeakoulun, johon et ole hakenut, mutta joka on esimerkiksi lähellä asuinpaikkaasi. Tutustu ennen yhteishaun alkamista tarjolla oleviin valintakoetilaisuuksiin (ks. taulukko 1).

Pääset tarkistamaan AMK-valintakokeesi aika- ja paikkatiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku
-palveluun hakulomakkeen lähettämisen jälkeen.

Saavu valintakoetilaisuuteen ajoissa alla olevien ohjeiden mukaisesti. Jokaisen AMK-valintakokeeseen osallistujan tulee olla paikalla, kun valintakoetilaisuuden ilmoittautuminen alkaa. Varaa valintakoepäivänä riittävästi aikaa, mielellään koko päivä. Valintakoetilaisuuden kesto vaihtelee 3-6 tunnin välillä riippuen hakukohteisiisi kuuluvista osioista.

Saavu AMK-valintakokeeseen ohjeiden mukaisesti:

 • Aamupäivän valintakoetilaisuus
  • Ole paikalla klo 8.00, jolloin ilmoittautuminen valintakoetilaisuuteen alkaa. AMK-valintakoe alkaa klo 9.00.
 • Iltapäivän valintakoetilaisuus
  • Ole paikalla klo 13.00, jolloin ilmoittautuminen valintakoetilaisuuteen alkaa. AMK-valintakoe alkaa klo 14.00.

Jos myöhästyt valintakokeesta, et pääse enää sisälle valintakoetilaan etkä voi suorittaa valintakoetta. Voit suorittaa valintakokeen vain siinä paikassa ja sinä aikana, mihin olet ilmoittautunut. Jos saavut väärään aikaan tai väärään paikkaan, et pääse suorittamaan valintakoetta.

Taulukko 1. Syksyn 2019 yhteishaussa AMK-valintakoetta käyttävien ammattikorkeakoulujen hakukohteet ja aloituspaikat sekä valintakoetilaisuudet

(Huom. Ruotsinkielisiä hakukohteita ei ole mukana syksyn 2019 yhteishaussa.)

Hakukohteet ja aloituspaikat

Centria

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Insinööri (AMK) sähkö- ja automaatiotekniikka 7

AMK-valintakoetilaisuudet

Centria

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Centria
Vierimaantie
Ylivieska
30.10.2019 aamupäivä 40
iltapäivä 40
31.10.2019 aamupäivä 40
iltapäivä 40

Hakukohteet ja aloituspaikat

Diak

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Helsinki 50
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, monimuotototeutus, Oulu 25
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Helsinki 55
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Pori 40
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Helsinki 25
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Oulu 25
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Pori 25
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö, monimuotototeutus, Helsinki 20
Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja, monimuotototeutus, Helsinki 20

AMK-valintakoetilaisuudet

Diak

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Diak, Helsingin kampus, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki 29.10.2019
iltapäivä 124
30.10.2019 aamupäivä 124
iltapäivä 124
31.10.2019 aamupäivä 124
iltapäivä 124
01.11.2019 aamupäivä 124
Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Diak, Porin kampus, Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori 30.10.2019 aamupäivä 79
iltapäivä 79
31.10.2019 aamupäivä 79
iltapäivä 79
Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Diak, Oulun kampus, Albertinkatu 16 B, 90100 Oulu 30.10.2019 aamupäivä 50
iltapäivä 50
31.10.2019 aamupäivä 50
iltapäivä 50

Hakukohteet ja aloituspaikat

Haaga-Helia

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 58
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 60
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 65
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 60
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 28
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet, päivätoteutus 55
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus 25
Tradenomi (AMK), myynti ja visuaalinen markkinointi, päivätoteutus 20

AMK-valintakoetilaisuudet

Haaga-Helia

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Haaga-Helia, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki 29.10.2019 aamupäivä 360
iltapäivä 360
30.10.2019 aamupäivä 360
iltapäivä 360
31.10.2019 aamupäivä 360
iltapäivä 360
01.11.2019 aamupäivä 320
iltapäivä 130
Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Haaga-Helia, Porvoon kampus, Taidetehtaankatu 1, 06100 Porvoo 01.11.2019 aamupäivä 60

Hakukohteet ja aloituspaikat

HAMK

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus 24
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, monimuotototeutus 35
Insinööri (AMK), konetekniikan koulutus, päivätoteutus 13
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päivätoteutus 13

AMK-valintakoetilaisuudet

HAMK

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
HAMK, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna 29.10.2019
iltapäivä 120
30.10.2019
iltapäivä 120
31.10.2019
iltapäivä 120
01.11.2019 aamupäivä 120
Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
HAMK, Riihimäen kampus, Kaartokatu 2, 11110 Riihimäki 29.10.2019
iltapäivä 60
30.10.2019
iltapäivä 60
31.10.2019
iltapäivä 60
01.11.2019 aamupäivä 60

Hakukohteet ja aloituspaikat

JAMK

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus 40
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus 10
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 15
Sairaanhoitaja (AMK), päivätototeutus 15
Kätilö (AMK), päivätoteutus 15

AMK-valintakoetilaisuudet

JAMK

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
JAMK, Pääkampus, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä 29.10.2019 aamupäivä 100
iltapäivä 100
30.10.2019 aamupäivä 100
iltapäivä 100
31.10.2019 aamupäivä 100
iltapäivä 100
01.11.2019 aamupäivä 100
iltapäivä 100

Hakukohteet ja aloituspaikat

[:fi]XAMK[:] muokkaa

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Insinööri (AMK), Ympäristöteknologia, päivätoteutus, Mikkeli 10
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Kouvola 70
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kotka 30
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Kotka 30
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kotka 35
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 38
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 30
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 27
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 25
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 25
Restonomi (AMK), Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus, Mikkeli 25
Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola 25
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 25

AMK-valintakoetilaisuudet

XAMK

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
XAMK
Kouvolan kampus
Paraatikenttä 7
45100 Kouvola
29.10.2019 aamupäivä 155
iltapäivä 155
Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
XAMK
Kotkan kampus
Pääskysentie 1
48220 Kotka
30.10.2019 aamupäivä 155
iltapäivä 155
Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
XAMK
Savonlinnan kampus
Savonniemenkatu 6
57100 Savonlinna
31.10.2019 aamupäivä 155
iltapäivä 155
Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
XAMK
Mikkelin kampus
Patteristonkatu 3
50100 Mikkeli
1.11.2019 aamupäivä 155
iltapäivä 155

Hakukohteet ja aloituspaikat

KAMK

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 20
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuotototeutus 10

AMK-valintakoetilaisuudet

KAMK

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
KAMK, Ketunpolku 4 , 87100 Kajaani 30.10.2019 aamupäivä 45
iltapäivä 45
31.10.2019 aamupäivä 45
iltapäivä 45

Hakukohteet ja aloituspaikat

[:fi]Karelia[:] muokkaa

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Fysioterapeutti, päivätoteutus 25
Sairaanhoitaja, monimuotototeutus 25
Sairaanhoitaja, päivätoteutus 25
Sosionomi, monimuotototeutus 50
Terveydenhoitaja, päivätoteutus 30

AMK-valintakoetilaisuudet

Karelia

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Karelia, Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu 29.10.2019 aamupäivä 125
iltapäivä 125
30.10.2019 aamupäivä 125
iltapäivä 125

Hakukohteet ja aloituspaikat

[:fi]LAMK[:]

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, monimuotototeutus, verkko-opinnot 32
Tradenomi (AMK) liiketalous, päivätoteutus 25
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus, 20
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 24
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 21
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus (verkko-opinnot) 16
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 21
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 18
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 24

AMK-valintakoetilaisuudet

LAMK

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja
LAMK, NiemiCampus, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti 29.10.2019 aamupäivä 250
30.10.2019 aamupäivä 250
iltapäivä 250
31.10.2019 aamupäivä 250
iltapäivä 250
01.11.2019 aamupäivä 250

Hakukohteet ja aloituspaikat

Lapin AMK

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Sairaanhoitaja, monimuotototeutus (Kemi) 30
Sairaanhoitaja, monimuotototeutus (Rovaniemi) 30
Sosionomi, monimuotototeutus (Kemi) 40
Restonomi, monimuotototeutus (Rovaniemi) 40

AMK-valintakoetilaisuudet

Lapin AMK

Suorituspaikka Koepäivä Koeajankohta Tarjolla suorituspaikkoja
Lapin AMK, Tietokatu 1, 94600 Kemi 29.10.2019
iltapäivä 70
30.10.2019 aamupäivä 70
iltapäivä 70
31.10.2019 aamupäivä 70
iltapäivä 70
Suorituspaikka Koepäivä Koeajankohta Tarjolla suorituspaikkoja
Lapin AMK, Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi 29.10.2019
iltapäivä 60
30.10.2019 aamupäivä 60
iltapäivä 60
31.10.2019 aamupäivä 60
iltapäivä 60

Hakukohteet ja aloituspaikat

Laurea

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, Hyvinkää, päivätoteutus 15
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, oikeudellinen osaaminen, Hyvinkää, monimuotototeutus 20
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, Leppävaara, päivätoteutus 18
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, Leppävaara, monimuotototeutus 24
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, Lohja, monimuotototeutus 24
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, Otaniemi, monimuotototeutus 24
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, Tikkurila, verkkototeutus 48
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, Leppävaara, päivätoteutus 18
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, Tikkurila, monimuotototeutus 24
Tradenomi (AMK), Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, Leppävaara, monimuotototeutus 24
Restonomi (AMK), Palveluliiketoiminnan koulutus, Leppävaara, monimuotototeutus 24
Restonomi (AMK), Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, Leppävaara, päivätoteutus 18
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, Hyvinkää, päivätoteutus 18
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, Lohja, monimuotototeutus 24
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, Otaniemi, monimuotototeutus 28
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, Porvoo, monimuotototeutus 24
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, Tikkurila, päivätoteutus 18
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, Otaniemi, monimuotototeutus 20
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, Tikkurila, päivätoteutus 21
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, Hyvinkää, päivätoteutus 21
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, Otaniemi, verkkototeutus 24
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, Porvoo, monimuotototeutus 20
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, Tikkurila, monimuotototeutus 28
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala, Tikkurila, monimuotototeutus 5

AMK-valintakoetilaisuudet

Laurea

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Laurea, Leppävaara, Vanha maantie 9, 02650 Espoo 29.10.2019 aamupäivä 298
iltapäivä 298
30.10.2019 aamupäivä 298
iltapäivä 298
31.10.2019 aamupäivä 298
iltapäivä 298
01.11.2019 aamupäivä 298
iltapäivä 298
Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Laurea, Tikkurila, Ratatie 22, 01300 Vantaa 29.10.2019 aamupäivä 211
iltapäivä 211
30.10.2019 aamupäivä 211
iltapäivä 211
31.10.2019 aamupäivä 211
iltapäivä 211
01.11.2019 aamupäivä 211
iltapäivä 211
Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Laurea, Hyvinkää, Uudenmaankatu 22, 05800 Hyvinkää 29.10.2019 aamupäivä 180
iltapäivä 180
30.10.2019 aamupäivä 180
iltapäivä 180
31.10.2019 aamupäivä 180
iltapäivä 180
01.11.2019 aamupäivä 180
iltapäivä 180

Hakukohteet ja aloituspaikat

[:fi]Metropolia Ammattikorkeakoulu[:] muokkaa

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus 24
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 22
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus 22
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 19
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 18
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 36
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 96
Kätilö (AMK), päivätoteutus 22
Optometristi (AMK), päivätoteutus 19
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, monimuoto 23
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 24
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 72
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 19
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 44
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, monimuotototeutus 24
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 22
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 28
Tradenomi (AMK), monimuotototeutus 35

AMK-valintakoetilaisuudet

[:fi]Metropolia Ammattikorkeakoulu[:]

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Metropolia, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki 29.10.2019 aamupäivä 420
iltapäivä 420
30.10.2019 aamupäivä 420
iltapäivä 420
31.10.2019 aamupäivä 420
iltapäivä 420
01.11.2019 aamupäivä 420
Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Metropolia, Myyrmäen kampus, Leiritie 1, 01600 Vantaa 29.10.2019 aamupäivä 250
iltapäivä 250
30.10.2019 aamupäivä 250
iltapäivä 250
31.10.2019 aamupäivä 250
iltapäivä 250
01.11.2019 aamupäivä 250

Hakukohteet ja aloituspaikat

[:fi]OAMK[:] muokkaa

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 12
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu 12
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 14
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 10
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 16
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 18
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus 20
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 20
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus 15

AMK-valintakoetilaisuudet

Oamk

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Oamk, Kotkantien kampus, Kotkantie 1, 90250 Oulu 29.10.2019 aamupäivä 303
iltapäivä 303
30.10.2019 aamupäivä 303
iltapäivä 303
31.10.2019 aamupäivä 303
iltapäivä 303
01.11.2019 aamupäivä 302

Hakukohteet ja aloituspaikat

[:fi]Saimia[:]

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Ensihoitajakoulutus, päivätoteutus 23
Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus 23
Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus 23
Sosionomikoulutus, päivätoteutus 23
Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus 23
Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus 23

AMK-valintakoetilaisuudet

Saimia

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Saimia, Skinnarilan kampus, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta 29.10.2019 aamupäivä 120
iltapäivä 120
30.10.2019 aamupäivä 120
iltapäivä 120
31.10.2019 aamupäivä 120
iltapäivä 120

Hakukohteet ja aloituspaikat

[:fi]SAMK[:]

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 48

AMK-valintakoetilaisuudet

SAMK

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
SAMK, Kampus Pori, Satakunnankatu 23, 28100 Pori 30.10.2019 aamupäivä 120
1.11.2019 aamupäivä 120

Hakukohteet ja aloituspaikat

[:fi]Savonia[:] muokkaa

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Kätilö, päivätoteutus 26
Terveydenhoitaja, päivätoteutus 20

AMK-valintakoetilaisuudet

Savonia

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Savonia, Microkadun kampus, Microkatu 1, 70210 Kuopio 29.10.2019 aamupäivä 150
30.10.2019 aamupäivä 150

Hakukohteet ja aloituspaikat

[:fi]SeAMK[:] muokkaa

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Agrologi (AMK), monimuotototeutus 25
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus 15
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus, Jyväskylä 20
Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, monimuotototeutus 15
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 50
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 20
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 20
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 20
Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, monimuotototeutus 30

AMK-valintakoetilaisuudet

SeAMK

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
SeAMK, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki 29.10.2019 aamupäivä 176
iltapäivä 176
30.10.2019 aamupäivä 176
iltapäivä 176
31.10.2019 aamupäivä 176
iltapäivä 176
1.11.2019 aamupäivä 176

Hakukohteet ja aloituspaikat

[:fi]TAMK[:] muokkaa

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 36
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus  80
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 30
Sosionomi (AMK), muuntokoulutus 5
Sairaanhoitaja (AMK), muuntokoulutus 5
Fysioterapeutti (AMK), muuntokoulutus 3
Röntgenhoitaja (AMK), muuntokoulutus 3
Bioanalyytikko (AMK), muuntokoulutus 3
Kätilö (AMK), muuntokoulutus 3
Terveydenhoitaja (AMK), muuntokoulutus 3
Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 15
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 12
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 20
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 11

AMK-valintakoetilaisuudet

TAMK

Suorituspaikka Koepäivä Koeajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
TAMK, Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE
30.10.2019 aamupäivä 650
iltapäivä 400
31.10.2019 aamupäivä 650

Hakukohteet ja aloituspaikat

[:fi]TurkuAMK[:] muokkaa

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 45
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 8
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (Turku) 25
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (Salo) 8
Sosionomi (AMK), päivätoteutus (Turku) 18
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 8
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus (Salo) 10
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus (Turku) 18
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus (Turku) 6

AMK-valintakoetilaisuudet

Turku AMK

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Turun AMK, ICT-City, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku 29.10.2019 aamupäivä 390
iltapäivä 390
30.10.2019 aamupäivä 390
iltapäivä 390
31.10.2019 aamupäivä 390
iltapäivä 390
01.11.2019 aamupäivä 390
iltapäivä 390

Hakukohteet ja aloituspaikat

[:fi]VAMK[:] muokkaa

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Sairaanhoitaja, päivätoteutus 21
Sairaanhoitaja, monimuotototeutus 12

AMK-valintakoetilaisuudet

VAMK

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
VAMK, Wolffintie 27-31, 65200 Vaasa (Alere) 29.10.2019 aamupäivä 50
30.10.2019 aamupäivä 50
31.10.2019 aamupäivä 50

AMK-valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakoe ei edellytä ennakkovalmentautumista, eikä siihen liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

Valmistaudu valintakokeeseen huolehtimalla, että sinulla on valintakoepäivänä mukana tarvittavat välineet, joista on kerrottu tarkemmin alla. Valintakoetilaan ei saa tuoda ylimääräisiä tavaroita eli takit, laukut yms. jätetään niille osoitettuun paikkaan. Matkapuhelinten tulee olla suljettuna koko valintakokeen ajan. Jätä kotiin kaikki muut langattomia verkkoyhteyksiä hyödyntävät laitteet,  esimerkiksi Bluetooth-yhteyksiä käyttävät:
-älykellot
-aktiivisuusrannekkeet
-hiiret
-näppäimistöt

AMK-valintakokeessa laskinta käytetään ainoastaan tekniikan alaan kuuluvassa matemaattis-luonnontieteellisten taitojen osiossa, jossa hakijan käytössä on koejärjestelmän laskin. Oman laskimen käyttö on kielletty. Muissa valintakokeen osioissa laskimen käyttö ei ole sallittua.

Ota valintakokeeseen mukaan:

Tunniste

AMK-valintakoetta varten hakijoille luodaan yksilöity tunniste. Tarvitset tunnisteen valintakoepäivänä ilmoittautumisessa. Tunniste sisältää QR-koodin ja tiedon valintakokeesi ajasta ja paikasta. Linkki tunnisteeseen toimitetaan sinulle tekstiviestillä ja sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamiesi yhteystietojen perusteella viikolla 43. Sinulla tulee olla tunniste mukana valintakoetilaisuudessa, joten varaudu esittämään saamasi tunniste puhelimen näytöltä tai paperille tulostettuna. Linkin tunnisteeseen löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolku -palvelusta viikolta 43 alkaen.

Henkilöllisyystodistus

Henkilöllisyytesi tarkistetaan valintakokeen yhteydessä. Henkilöllisyyden voi todistaa voimassa olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Ilman henkilöllisyystodistusta et voi osallistua valintakokeeseen.

Hyväksyttäviä todistuksia ovat seuraavat:

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi tai poliisin myöntämä suomalainen, kuvallinen henkilökortti)
 • suomalainen ajokortti (mobiiliajokortti hyväksytään)
 • kuvallinen KELA-kortti
 • kuvallinen EU/ETA-maan henkilökortti

Kannettava tietokone ja laitteistovaatimukset

AMK-valintakoe on sähköinen koe, joka suoritetaan hakijan kannettavalla tietokoneella. Sinun tulee huolehtia siitä, että sinulla on käytössäsi valintakoepäivänä vaatimukset täyttävä kannettava tietokone. Lataa valintakoetta varten tietokoneesi akku täyteen. Ota mukaan tietokoneesi virtajohto, jotta voit ladata tietokonettasi tarvittaessa.

Tietokoneella tulee voida liittyä langattomaan verkkoon.

Valintakokeen toimivuus riippuu ensi sijassa sopivan selaimen käyttämisestä.


Koejärjestelmä tukee seuraavien selainten ajantasaisia versioita:
 • Chrome
 • Edge
 • Firefox
 • Internet Explorer 11
 • Safari
Muutkin nykyaikaiset selaimet saattavat toimia.

Selaimessa on oltava JavaScript ja evästeet käytössä.

Järjestelmää on testattu kattavasti seuraavilla käyttöjärjestelmillä:
 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS

Valintakoetta ei voi tehdä puhelimella eikä tabletilla.

Valintakoetilaan saa tuoda ainoastaan kannettavan tietokoneen ja suljetun matkapuhelimen. Muita langattomia verkkoyhteyksiä hyödyntäviä laitteita, esimerkiksi Bluetooth-yhteyksiä käyttäviä älykelloja, aktiivisuusrannekkeita, hiiriä tai näppäimistöjä ei saa tuoda koetilaan. Tietokoneen ruudun suojakalvoa ei saa olla AMK-valintakokeessa mukana.

Mikäli sinulla ei ole omaa tietokonetta, voit tiedustella tietokonetta lainaksi lähipiiriltäsi. Suosittelemme toisen asteen oppilaitoksia tarvittaessa lainaamaan opiskelijoilleen kannettavaa tietokonetta AMK-valintakoetta varten.

Langallinen hiiri tietokoneeseen

Voit halutessasi ottaa mukaan erillisen langallisen hiiren. Valintakoetilaan ei saa tuoda Bluetooth-yhteyttä käyttävää langatonta hiirtä.

Oma kynä

Ota valintakokeeseen halutessasi mukaan oma kynä. Valintakoetilassa on jokaiselle tarjolla paperia omia muistiinpanoja varten.

Valintakoepäivän eteneminen

 • Saavu valintakokeeseen mukanasi tunniste ja muut tarvittavat välineet (ks. kohta AMK-valintakokeeseen valmistautuminen) ja jätä muut, kuin valintakoetilaan sallitut tavarat niille ilmoitettuun paikkaan.
 • Näytä tunniste ja henkilöllisyystodistus valvojalle valintakoetilaan siirryttäessä.
 • Kirjaudu valintakoetilassa ohjeiden mukaisesti langattomaan koeverkkoon ja kytke tietokoneesi sähköverkkoon.
 • Mikäli verkkoon kirjautumisessa on ongelmia, nosta kätesi ylös ja ilmoita ongelmasta valintakoetilan valvojalle. Ongelma pyritään ratkaisemaan ennen valintakokeen alkua.
 • Ennen valintakokeen aloitusta saat valintakoetilassa ohjeet valintakokeen suorittamiseen. Noudata ohjeita huolellisesti.
 • Mikäli tarvitset valvojan apua valintakokeen aikana, nosta kätesi ylös ja odota kunnes valvoja tulee luoksesi.
 • Kun olet tehnyt valintakokeen ja poistuminen on sallittua, voit poistua tilasta. Ota mukaan kaikki tavarasi.
 • Valintakoetilanteen aikana koetilassa vallitsee hiljaisuus.

AMK-valintakokeen tulosten julkistaminen

Näet saamasi pisteet Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään tulosten julkaisuajankohtaan mennessä. AMK-valintakokeen perusteella valituksi tulleille tulee ilmoitus valinnasta sähköpostiin ja tieto näkyy myös Oma Opintopolku -palvelussa 29.11.2019 mennessä. Saatat tulla vielä varasijalta valituksi 17.12.2019 klo 15.00 mennessä.

AMK-valintakokeen erityisjärjestelyt ja saavutettavuus

AMK-valintakokeen erityisjärjestelyt ja saavutettavuus

Millä perusteella erityisjärjestelyitä voi hakea?

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), tulee sinun täyttää kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esim. lukivaikeudesta. Toimita hakemus siihen ammattikorkeakouluun, jossa olet ilmoittanut osallistuvasi valintakokeeseen. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Miten haen erityisjärjestelyitä AMK-valintakokeessa?

Erityisjärjestelyitä haet erillisellä erityisjärjestelypyyntölomakkeella. Hakemukset jätetään siihen ammattikorkeakouluun, jonne olet ilmoittautunut tekemään valintakokeen. Hakemukseen tulee liittää kopio todistuksesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), joka osoittaa erityisjärjestelyyn oikeuttavan perusteen.

Erityisjärjestelypyyntöhakemus on toimitettava liitteineen viimeistään 25.9.2019 klo 15.00 mennessä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen.

Suurin osa ammattikorkeakouluista käyttää tulostettavaa paperista erityisjärjestelypyyntölomaketta. Paperista lomaketta käyttävien ammattikorkeakoulujen erityisjärjestelypyyntölomake tulostetaan tältä verkkosivulta.

Sähköistä erityisjärjestelypyyntölomaketta käyttävät seuraavat ammattikorkeakoulut: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), Lahden ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Mikäli olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen jossakin kyseisistä ammattikorkeakouluista, käytä erityisjärjestelyjen hakemiseen ammattikorkeakoulun verkkosivulta löytyvää sähköistä erityisjärjestelypyyntölomaketta. Älä käytä tällöin paperista erityisjärjestelypyyntölomaketta.

Täytä lomake huolellisesti. Hakemuksessa tulee erityisjärjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi ilmoittaa henkilö- ja yhteystiedot sekä ammattikorkeakoulu, jossa osallistut valintakokeeseen.

Erityisjärjestelypyyntölomakkeella haetaan erityisjärjestelyitä AMK-valintakokeeseen. Huomioithan, että mahdollisiin muihin ammattikorkeakouluissa käytössä oleviin valintakokeiseen ei haeta erityisjärjestelyjä tällä lomakkeella. Muiden valintakokeiden erityisjärjestelyitä hakiessasi toimi niiden ammattikorkeakoulujen ohjeiden mukaan, joihin olet hakenut.

Jos erityisjärjestelyitä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus erityisjärjestelyistä viipymättä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen.

Erityisjärjestelypyyntöhakemuksen liitteet - todistukset ja lausunnot

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukivaikeudesta). Lukivaikeuden vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Sinun toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lukivaikeuden osalta erityisjärjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea tai vaikea häiriö (asteikko: ei häiriötä, lievä häiriö, keskivaikea häiriö ja vaikea häiriö).

Lukivaikeuden, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Erityisjärjestelyhakemusten käsittely ja ilmoitus erityisjärjestelyistä

Erityisjärjestelypyyntö käsitellään siinä ammattikorkeakoulussa, jossa hakija on osallistumassa valintakokeeseen. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa sinulle hyvissä ajoin ennen valintakoetta sähköpostitse erityisjärjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus.

Ilmoitus valintakokeen erityisjärjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Mikäli erityisjärjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, ammattikorkeakoulu lähettää tällaisessa tapauksessa hakijalle kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.

Määräajan jälkeen lähetetty erityisjärjestelypyyntö otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa. Erityisjärjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai erityisjärjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Mikäli hakija on tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Tarkista yllä olevista ohjeista, tuleeko erityisjärjestelypyyntöhakemus toimittaa ko. ammattikorkeakouluun paperisena vai sähköisesti.

AMK-valintakokeeseen osallistujan tarkistuslista:

Tässä on kuvio, jossa on kerrottu AMK-valintakokeen tarkistuslista hakijalle: 
•	Ilmoittaudu AMK-valintakokeeseen hakuaikana valitsemalla itsellesi sopiva valintakokeen aika ja paikka tarjolla olevista vaihtoehdoista Opintopolku.fi -palvelun hakulomakkeella. 
•	Mikäli tarvitset erityisjärjestelyitä AMK-valintakokeessa, muista hakea niitä yhteisten ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.
•	Varmista, että sinulla on käytettävissäsi vaadittavat ominaisuudet täyttävä tietokone.
•	Tarkista valitsemasi valintakoepaikka (ammattikorkeakoulu) ja -aika Oma Opintopolusta.
AMK-valintakokeeseen saapuessa
•	Saavu valintakokeeseen ohjeistettuna ajankohtana ja siihen paikkaan, jonka olet valinnut hakulomakkeella.
•	Ota mukaasi valintakokeeseen:
•	tunniste
•	voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus
•	vaatimukset täyttävä tietokone, jonka akku on ladattu
•	tietokoneen virtajohto
•	halutessasi langallinen hiiri
•	kynä
Noudata valintakoepaikalla henkilökunnan antamia ohjeita.

AMK-valintakoe -videot

Katso AMK-valintakoe -videot (YouTube)

Usein kysyttyjä kysymyksiä AMK-valintakokeesta

AMK-valintakokeen tarkistuslista hakijalle: 

 • Ilmoittaudu AMK-valintakokeeseen Opintopolku.fi -palvelussa valitsemalla itsellesi sopiva valintakokeen aika ja paikka.
 • Mikäli tarvitset erityisjärjestelyitä AMK-valintakokeessa, muista hakea niitä yhteisten ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.
 • Varmista, että sinulla on käytettävissäsi vaadittavat ominaisuudet täyttävä tietokone ja testaa tietokoneesi toimivuus demossa.
 • Tarkista valitsemasi valintakoepaikka (ammattikorkeakoulu) ja -aika Oma Opintopolusta.
 • Saavu AMK-valintakokeeseen hyvissä ajoin ennen kokeen alkua.
 • Ota mukaasi AMK-valintakokeeseen
  • kirjautumistunnus
  • voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus
  • vaatimukset täyttävä tietokone, jonka akku on ladattu
  • tietokoneen virtajohto
  • halutessasi langallinen hiiri
  • kynä
 • Noudata valintakoepäivänä paikalla saamiasi henkilökunnan antamia ohjeita.

Usein kysyttyjä kysymyksiä AMK-valintakokeesta

Millaisia tehtäviä AMK-valintakokeessa on?

AMK-valintakokeen sisältö määräytyy sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Löydät lisätietoa AMK-valintakokeen sisältö ja pisteytys -osiosta.

Kuinka kauan AMK-valintakoe kestää?

Varaa valintakoepäivänä riittävästi aikaa. Valintakoepäivän kesto vaihtelee 3-6 tunnin välillä riippuen hakukohteista.

Mitä jos minulla ei ole omaa tietokonetta?

Sinun tulee huolehtia siitä, että sinulla on käytössäsi valintakoepäivänä vaatimukset täyttävä kannettava tietokone. Sinun kannattaa kysyä tietokonetta lainaksi omalta lähipiiriltäsi tai siitä oppilaitoksesta, jossa opiskelet. Jotkut yritykset myös vuokraavat tietokoneita.

Voiko AMK-valintakokeeseen valmistautua jotenkin erityisesti? Mitä tulisi huomioida?

Varmista, että tiedät, milloin ja minne olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen. Pääset tarvittaessa tarkistamaan oman AMK-valintakokeesi aika- ja paikkatiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palveluun hakulomakkeen lähetyksen jälkeen. Varmista, että sinulla on käytettävissäsi vaadittavat ominaisuudet täyttävä tietokone. Saavu valintakoetilaisuuteen ajoissa ohjeiden mukaisesti. Jokaisen AMK-valintakokeeseen osallistujan tulee olla paikalla, kun valintakoetilaisuuden ilmoittautuminen alkaa. Ota mukaasi tunniste, voimassa oleva virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus, tietokone, jonka akku on ladattu, tietokoneen virtajohto sekä kynä. Voit ottaa mukaasi myös langallisen hiiren.

Millaista osaamista AMK-valintakoe testaa? 

Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin.

Onko AMK-valintakokeessa matematiikan osuus? 

AMK-valintakoe sisältää matematiikan osion kaikilla hakijoilla lukuun ottamatta humanistisen alan ja kasvatusalan koulutuksen hakukohteisiin hakeneita hakijoita.

Tarvitsenko AMK-valintakokeessa laskinta?

AMK-valintakokeessa laskinta käytetään ainoastaan tekniikan alaan kuuluvassa matemaattis-luonnontieteellisten taitojen osiossa, jossa hakijan käytössä on koejärjestelmän laskin. Oman laskimen käyttö on kielletty. Muissa valintakokeen osioissa laskimen käyttö ei ole sallittua.

Miten ilmoittaudun AMK-valintakokeeseen?

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi -palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Valitse hakulomaketta täyttäessäsi itsellesi sopiva valintakoepaikka ja -aika tarjolla olevista vaihtoehdoista. Jokainen ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyn määrän suorituspaikkoja. Kun paikat yksittäisessä valintakoetilaisuudessa täyttyvät, vaihtoehto sulkeutuu ja sinun on valittava jokin toinen vaihtoehto. Valintakoetilaisuuksien paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä.

Miksi en ole saanut kutsua AMK-valintakokeeseen?

Opintopolku.fi -palvelussa yhteishaun hakulomakkeella tehty valintakoepaikan ja -ajan valinta toimii ilmoittautumisena. AMK-valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Mitä jos myöhästyn AMK-valintakokeesta tai menen väärään paikkaan?

Jos olet myöhässä tai väärässä paikassa, et voi tehdä valintakoetta. Saavu valintakoetilaisuuteen ajoissa ohjeiden mukaisesti. Jokaisen AMK-valintakokeeseen osallistujan tulee olla paikalla, kun valintakoetilaisuuden ilmoittautuminen alkaa. AMK-valintakokeeseen saapumisajankohdat.

Olen hakenut Tampereen ammattikorkeakouluun, mutta asun Lappeenrannassa. Voinko tehdä AMK-valintakokeen Lappeenrannassa?

Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita paikkoja, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikaksi voit valita myös ammattikorkeakoulun, johon et ole hakenut, mutta joka on esimerkiksi lähellä asuinpaikkaasi.

Mistä tiedän, missä tilassa AMK-valintakoe kussakin ammattikorkeakoulussa on?

Ammattikorkeakoulut järjestävät opastuksen valintakoetilaan ja paikalla on myös henkilökuntaa, joka auttaa tarvittaessa. Tarkista huolellisesti mihin osoitteeseen sinun odotetaan saapuvan.

Kuka korjaa AMK-valintakokeen?

Valintakoejärjestelmä laskee kokonaispisteesi AMK-valintakokeesta automaattisesti.

Osallistunko eri päivinä AMK-valintakokeeseen, jos haen vaikka opiskelemaan liiketaloutta ja tekniikkaa?

Et. Suoritat samalla kerralla vain yhden AMK-valintakokeen, jolla olet mukana kaikkien hakukohteidesi haussa. Valintakokeen sisältö määräytyy hakukohteittesi perusteella. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi.

Voinko ottaa AMK-valintakokeeseen mukaan vesipullon ja eväitä?

Juomapullon ja pienet eväät voi ottaa mukaan kokeeseen.

Voiko AMK-valintakokeen aikana käydä wc:ssä?

Kokeen aikana voi käydä valvotusti wc:ssä.

Voinko ottaa korvatulpat mukaani AMK-valintakokeeseen?

Voit ottaa mukaan pienet korvatulpat. Sinun ei tarvitse tehdä näistä erityisjärjestelypyyntöä. Huomioithan, että korvatulppien käyttö on hakijan omalla vastuulla, sillä jokin valvojan ohjeista voi tällöin mennä ohi.
Valikko