AMK-valintakoe

Ohjeet koskevat syksyn 2020 yhteishakua. Kevään 2021 toista yhteishakua koskevat tiedot päivitetään myöhemmin.

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla kannettavalla tietokoneella.

AMK-valintakoe järjestetään syksyllä 2020 ajalla 26.-29.10. Tutustu huolellisesti valintakokeeseen liittyviin ohjeisiin ennen syksyn yhteishaun alkamista. Lue lisätietoja AMK-valintakokeen 26.–29.10. toteutumisesta. 

AMK-valintakoe otettiin käyttöön syksyn 2019 yhteishaussa. AMK-valintakoe korvaa seuraavat valtakunnalliset koulutusalakohtaiset ja muut valintakoeyhteistyössä mukana olleet valintakokeet:

 • Humanistinen ala ja kasvatusala
 • Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
 • Luonnonvara-ala
 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • Merenkulun ala
 • Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoito-ala
 • Tekniikan ala

Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää AMK-valintakoetta. Näet alla olevasta taulukosta (taulukko 1), ovatko omat hakukohteesi mukana AMK-valintakokeessa.

 • Mikäli hakukohde ei käytä AMK-valintakoetta, tieto tästä löytyy Opintopolku.fi -palvelusta. Tällöin sinun tulee tarkistaa, onko koulutukseen hakemista varten määritelty esimerkiksi ennakkoon lähetettävä tehtävä tai erillinen valintakoe, johon pitää valmistautua.

Kulttuurialalla ei lähtökohtaisesti ole käytössä AMK-valintakoetta, mutta on mahdollista, että ammattikorkeakoulujen kulttuurialan yksittäiset hakukohteet voivat käyttää AMK-valintakoetta. Kulttuurialan valintakokeista löydät tietoa Opintopolku.fi -palvelusta ja ammattikorkeakoulujen sivuilta.

Kaikki hakijat voivat lähtökohtaisesti osallistua AMK-valintakokeeseen (ks. hakukelpoisuus). Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan alan sekä merenkulun alan hakukohteissa on terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Tarkempaa tietoa saat kohdasta Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky.

AMK-valintakokeen sisältö, kesto ja pisteytys

Valintakokeen sisältö ja kesto määräytyvät sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita.

Jotta on mahdollisuus tulla valituksi, sinun tulee saada hyväksytysti suoritettua kaikki osiot. Valintakokeen jokaisessa osiossa on myös mukana tehtäviä, joita testataan tulevaisuuden kokeita varten. Näitä tehtäviä ei pisteytetä tai osoiteta erikseen, mutta tehtävien suorittaminen on huomioitu kunkin osion suoritusajassa.

Valintakokeen kullekin osiolle on määritelty tietty suoritusaika. Kun osiokohtainen aika tulee täyteen, osio sulkeutuu. Jos osio jää sinulta kesken, viimeisin versio tallentuu vastaukseksi. AMK-valintakokeen osiot voit suorittaa haluamassasi järjestyksessä, mutta jokainen avattu osio tulee suorittaa kerralla loppuun eikä osioon voi palata enää myöhemmin.  

Kuviossa 1 on esitetty AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain.

Kaikille koulutusaloille yhteiset osiot:

 • Päätöksentekotaidot (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 pistettä.
 • Opetuskieli (suomi) (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 2 pistettä. Huom. Opetuskielen (suomi) osiossa alkuperäinen alin hyväksytty pistemäärä oli kaksi pistettä ja pistemäärä laskettiin yhteen pisteeseen (11.11.2020).
 • Englannin kieli (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 0,5 pistettä. 

Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat koulutusalakohtaiset osiot:

 • Matemaattiset taidot (60 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, merenkulun alan tai sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi ratkaista perus- ja prosenttilaskuja, ensimmäisen asteen yhtälöitä, yksikkömuunnoksia, matemaattis-loogista päättelykykyä vaativia tehtäviä sekä kykyäsi tulkita taulukoita ja kuvioita. Tässä osiossa laskimen käyttö ei ole sallittua. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 pistettä. 
 • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (45 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan hakukohteeseen. Osiossa arvioidaan valmiuksiasi matematiikassa ja fysiikassa. Kokeessa arvioidaan matemaattisia valmiuksiasi ratkaista lausekkeen sieventämiseen, yhtälön ratkaisemiseen sekä tasogeometriaan ja trigonometriaan (esimerkiksi suorakulmainen kolmio) liittyviä tehtäviä. Fysiikassa arvioidaan perustietojasi fysiikan ilmiöistä ja laskukaavoista, kykyäsi tehdä fysiikan perustietämykseen tai annettuihin malleihin perustuvaa laskentaa ja päätelmiä sekä kykyäsi tulkita kaavioita ja kuvaajia. Tässä osiossa sinulla on käytössäsi koejärjestelmän funktiolaskin. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 pistettä. Huom. Matemaattis-luonnontieteellisissä taidoissa alkuperäinen alin hyväksytty pistemäärä oli yksi piste ja pistemäärä laskettiin 0,1 pisteeseen (11.11.2020).
Koejärjestelmän funktiolaskin on käytössä vain matemaattis-luonnontieteellisessä osiossa.

Laskimen toiminnot:

 • yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku
 • sulkeet
 • toinen potenssi ja neliöjuuri
 • kymmenpotenssi ja yleinen potenssi
 • trigonometriset funktiot (kulmien arvot asteina)
 • luonnollinen logaritmi (ln) ja kymmenkantainen logaritmi (log)
 • vakiot π ja e
 • edellisen laskutoimituksen tulos ANS-muuttujassa
 • lausekkeen arvon asettaminen muistiin Min ja arvon lukeminen muistista Mout.
Esimerkki: Lausekkeen syöttäminen • Eettiset taidot (20 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunnistaa väittämien eettistä luonnetta. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 pistettä.

Kuvio 1. AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain syksyn 2020 yhteishaussa.

Tässä on kuvio, jossa on esitetty AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain syksyn 2020 yhteishaussa.
Tekniikan ala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot sekä Matemaattis-luonnontieteelliset taidot. 
Merenkulun ala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot
Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli sekä Matemaattiset taidot. 
Luonnonvara-ala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot. 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot.
Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot sekä Eettiset taidot. 
Humanistinen ala ja kasvatusala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli sekä Eettiset taidot.

Esimerkki 1:

Olet hakenut rakennusmestarin (tekniikan ala), sairaanhoitajan (sosiaali- ja terveysala) ja tradenomin (liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala) tutkintoon.

Valintakokeessa suoritat seuraavat osiot (6):

Kaikille yhteiset osiot: 1. päätöksentekotaidot, 2. opetuskieli, 3. englannin kieli

JA

Tekniikan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn sekä sosiaali- ja terveysalan osio:

4. matemaattiset taidot (suoritetaan vain kerran)

JA

Tekniikan alan osio: 5. matemaattis-luonnontieteelliset taidot

JA

Terveysalan osio: 6. eettiset taidot

Esimerkki 2:

Olet hakenut sosionomin (sosiaali-ja terveysala), jalkaterapeutin (sosiaali-ja terveysala) ja fysioterapeutin (sosiaali-ja terveysala) tutkintoon.

Valintakokeessa suoritat seuraavat osiot (5):

Kaikille yhteiset osiot: 1. päätöksentekotaidot, 2. opetuskieli, 3. englannin kieli

JA

Sosiaali- ja terveysalan osiot: 4. matemaattiset taidot, 5. eettiset taidot (suoritetaan vain kerran)

Tiedote tutkimuksesta

Syksyn 2020 AMK-valintakokeen yhteydessä sinua pyydetään osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on arvioida AMK-valintakokeen luotettavuutta, eri aloille pyrkivien valintakoemenestystä ja valintakokeen käytettävyyttä (osatutkimus I). Lisäksi sinulta pyydetään lupaa todistusvalinnassa kerättyjen tietojen yhdistämiseksi AMK-valintakokeesta saatuihin tietoihin (osatutkimus II). Tutkimus on osa Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanketta, jonka tarkoituksena on digitaalisen valintakokeen kehittäminen ammattikorkeakoulusektorille. Hankkeen verkostoon kuuluvat kaikki Suomen ammattikorkeakoulut (lukuun ottamatta Ahvenanmaan ammattikorkeakoulua ja Poliisiammattikorkeakoulua). Pyydämme sinua perehtymään tutkimustiedotteisiin ja tietosuojaselosteeseen ennen valintakokeeseen osallistumista. Syksyn 2020 valintakoeosallistujien tutkimusaineiston henkilörekisterin tietosuojaseloste.

Tiedote tutkimuksesta: Osatutkimus I - AMK-valintakokeen jatkokehittäminen.

Hyvä AMK-valintakokeeseen osallistuva

Pyyntö tutkimukseen

Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa kehitetään ammattikorkeakoulujen uutta digitaalista valintakoetta. Tutkimus on osa Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanketta (AMK-opiskelijavalinnat) 2017-2020 jonka tarkoituksena on uuden digitaalisen valintakokeen kehittäminen ammattikorkeakoulusektorille koulutusalakohtaiset tarpeet huomioiden. Hankkeen verkostoon kuuluvat kaikki Suomen ammattikorkeakoulut (lukuun ottamatta Ahvenanmaan ammattikorkeakoulua ja Poliisiammattikorkeakoulua).

Osallistumisen vapaaehtoisuus

Osallistuminen tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta tai keskeyttää osallistumisen missä vaiheessa tahansa ilman, että sinun tarvitsee kertoa syytä.

Tutkimuksen toteuttaja

Tutkimus toteutetaan osana AMK-opiskelijavalinnat hanketta. Tutkimuksesta vastaa yliopettaja Kirsi Talman Metropolia Ammattikorkeakoulusta, ja tutkimuksen toteuttamiseen osallistuu erikseen nimetty tutkimusryhmä.

Tutkimuksen tarkoitus ja hyöty

Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida AMK-valintakokeen luotettavuutta, ammattikorkeakouluhakijoiden päätöksenteko-, kieli- ja viestintä-, matemaattisia-, matemaattis-luonnontieteellisiä ja eettisiä taitoja, valintakoemenestykseen yhteydessä olevia tekijöitä (taustatekijät) sekä AMK-valintakokeen käytettävyyttä. Koulutukseen hakevien kannalta tarkasteltuna valintakokeen kehittäminen näkyy objektiivisesti arvioitavana ja tasa-arvoisena opiskelijavalintana.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimus toteutetaan siten, että Opintopolussa (nimi, ikä, sukupuoli, oppijanumero, koulutusalakoodi, tutkintonimike, aikaisempi koulutus) ja valintakokeessa (oletko syntynyt Suomessa) antamasi taustatiedot sekä valintakoevastauksesi tallennetaan sähköisesti ja analysoidaan tilastollisesti. Luvan tähän annat vastaamalla myönteisesti sinulle valintakokeessa esitettyyn kysymykseen.

Tutkimuksen haitat

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole sinulle mitään haittaa. Valintakokeeseen osallistuvien henkilöiden henkilöllisyys suojataan. Tutkimukseen osallistuminen tai siitä kieltäytyminen ei vaikuta valintakoetulokseesi.

Tietojen luottamuksellisuus

Kaikki sinusta kerättävät tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Kaikkien valintakokeeseen osallistuvien henkilöiden yksityisyys ja salassapito varmistetaan, kenenkään tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ja raportoinnissa eivät tule esille yksittäisen henkilön vastaukset. Tutkimusaineistoa käsittelevät vain tutkimusryhmän jäsenet. Tutkimuksessa perustetaan henkilörekisteri (nimi, oppijanumero) myöhemmin toteutettavaa seurantatutkimusta varten. Henkilörekisteri säilytetään tutkimuksen ajan vuoteen 2028 asti. Suorat tunnistetiedot poistetaan ennen aineiston analyysiä.

Voit kysyä kaikkia mieltä askarruttavia kysymyksiä.

Ystävällisesti,

Kirsi Talman
tutkimuksesta vastaava henkilö
TtT, yliopettaja
Metropolia Ammattikorkeakoulu
AMK-opiskelijavalinnat kehittämishanke
amk.opiskelijavalintahanke@metropolia.fi

Tiedote tutkimuksesta: Osatutkimus II - Todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen välisten yhteyksien tarkastelu.

Hyvä AMK-valintakokeeseen osallistuva

Pyyntö tutkimukseen

Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa kehitetään ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintoja. Tutkimus on osa Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanketta (AMK-opiskelijavalinnat) 2017-2020. Hankkeen verkostoon kuuluvat kaikki Suomen ammattikorkeakoulut (lukuun ottamatta Ahvenanmaan ammattikorkeakoulua ja Poliisiammattikorkeakoulua).

Osallistumisen vapaaehtoisuus

Osallistuminen tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta tai keskeyttää osallistumisen missä vaiheessa tahansa ilman, että sinun tarvitsee kertoa syytä.

Tutkimuksen toteuttaja

Tutkimus toteutetaan osana AMK-opiskelijavalinnat hanketta. Tutkimuksesta vastaa yliopettaja Kirsi Talman Metropolia Ammattikorkeakoulusta, ja tutkimuksen toteuttamiseen osallistuu erikseen nimetty tutkimusryhmä.

Tutkimuksen tarkoitus ja hyöty

Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida syksyn 2020 yhteishaussa perustutkintoon johtavissa koulutuksissa käytettyjen todistusvalintojen yhteyttä AMK-valintakokeeseen opiskelijavalintojen jatkokehittämiseksi. Koulutukseen hakevien kannalta tarkasteltuna todistusvalinnan ja valintakokeen kehittäminen näkyy objektiivisesti arvioitavana ja tasa-arvoisena opiskelijavalintana.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimus toteutetaan siten, että Opintopolussa (ikä, sukupuoli, oppijanumero, koulutusalakoodi, tutkintonimike, aikaisempi koulutus) ja valintakokeessa (oletko syntynyt Suomessa) antamasi taustatiedot, yo-tutkintotodistuksesi ja/tai ammatillisen perustutkintotodistuksesi arvosanat, todistusvalinnassa saamasi pistemäärät sekä valintakoevastauksesi tallennetaan sähköisesti ja analysoidaan tilastollisesti. Luvan tähän annat vastaamalla myönteisesti sinulle valintakokeessa esitettyyn kysymykseen.

Tutkimuksen haitat

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole sinulle mitään haittaa. Sekä todistusvalinnassa mukanaolevien että valintakokeeseen osallistuvien henkilöiden henkilöllisyys suojataan. Tutkimukseen osallistuminen tai siitä kieltäytyminen ei vaikuta todistusvalintaasi tai valintakoetulokseesi.

Tietojen luottamuksellisuus

Kaikki sinusta kerättävät tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Kaikkien todistusvalinnassa mukana olevien sekä valintakokeeseen osallistuvien henkilöiden yksityisyys ja salassapito varmistetaan, kenenkään tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ja raportoinnissa eivät tule esille yksittäisen henkilön tiedot. Tutkimusaineistoa käsittelevät vain tutkimusryhmän jäsenet. Tutkimuksessa ei perusteta erillistä henkilörekisteriä. Suorat tunnistetiedot poistetaan ennen aineiston analyysiä.
 
Voit kysyä kaikkia mieltä askarruttavia kysymyksiä.

Ystävällisesti,

Kirsi Talman
tutkimuksesta vastaava henkilö
TtT, yliopettaja
Metropolia Ammattikorkeakoulu
AMK-opiskelijavalinnat kehittämishanke
amk.opiskelijavalintahanke@metropolia.fi

AMK-valintakokeeseen ilmoittautuminen

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi -palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Valitse hakulomaketta täyttäessäsi itsellesi sopiva valintakoepaikka ja -aika tarjolla olevista vaihtoehdoista. Jokainen ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyn määrän suorituspaikkoja. Kun paikat yksittäisessä valintakoetilaisuudessa täyttyvät, vaihtoehto sulkeutuu ja sinun on valittava jokin toinen vaihtoehto. Valintakoetilaisuuksien paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella tehty valintakoepaikan ja -ajan valinta toimii ilmoittautumisena. Ilmoittautuminen on sitova, eikä valintakoepaikkaa ja -aikaa voi vaihtaa enää hakuajan jälkeen. AMK-valintakokeeseen ei lähetetä erillistä valintakoekutsua.

AMK-valintakokeen aika ja paikka

AMK-valintakoe järjestetään syksyn 2020 yhteishaussa ajalla 26.-29.10. Kaikki valintakoepäivät eivät välttämättä ole käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa. Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita paikkoja valintakoetilaisuuksissa, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikaksi voit valita myös ammattikorkeakoulun, johon et ole hakenut, mutta joka on esimerkiksi lähellä asuinpaikkaasi. Tutustu ennen yhteishaun alkamista tarjolla oleviin valintakoetilaisuuksiin (ks. taulukko 2).

Pääset tarkistamaan AMK-valintakokeesi aika- ja paikkatiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palveluun hakulomakkeen lähettämisen jälkeen.

Aamupäivän valintakoetilaisuus alkaa klo 9:00. Ilmoittautuminen alkaa klo 8:00.

Iltapäivän valintakoetilaisuus alkaa klo 14:00. Ilmoittautuminen alkaa klo 13:00.

Valintakokeeseen ei oteta myöhästyneitä hakijoita valintakoetilaisuuden alkamisajan jälkeen.

Voit suorittaa valintakokeen vain siinä valintakoetilaisuudessa, mihin olet ilmoittautunut. Jos saavut väärään valintakoetilaisuuteen, et pääse suorittamaan valintakoetta.

Turvallisuus AMK-valintakokeessa

AMK-valintakoe toteutetaan turvallisesti viranomaisten ohjeita noudattaen. Noudata koronavirusepidemiaan liittyviä ohjeita saapuessasi valintakokeeseen sekä valintakokeen aikana.

Sairaana tai edes vähäoireisena et voi osallistua valintakokeeseen.

THL:n ohjeet hakijoille:

Ammattikorkeakoulukohtaiset ohjeet hakijoille:

 • Lue huolellisesti sen ammattikorkeakoulun ohjeet, minne olet menossa tekemään AMK-valintakokeen.
Neljä ohjetta turvalliseen valintakoetilaisuuteen
•	Noudata turvavälejä.
•	Huolehdi hyvästä käsihygieniasta.
•	Käytä kasvomaskia.
•	Jää kotiin, jos olet sairas tai sinulla on vähäisiäkin oireita.

Ammattikorkeakoulukohtaiset ohjeet

Kukin ammattikorkeakoulu ohjeistaa AMK-valintakokeeseen osallistuvia hakijoita kokeen aikaisista käytännöistä. Tutustu ammattikorkeakoulukohtaisiin ohjeisiin:

AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet ja aloituspaikat sekä valintakoetilaisuudet

Huom.! Muutokset mahdollisia.

Taulukko 1. Syksyn 2020 yhteishaussa AMK-valintakoetta käyttävien ammattikorkeakoulujen hakukohteet ja aloituspaikat.

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, monimuotototeutus, Oulu 16 13 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, päivätoteutus, Helsinki 12 10 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Helsinki 24 20 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö,  monimuotototeutus, Helsinki 15 12 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö,  monimuotototeutus, Oulu 18 15 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö,  monimuotototeutus, Pori 15 12 60 %
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö,  monimuotototeutus, Helsinki 12 10 60 %
Sosionomi (AMK), monimuototeutus, Helsinki 33 28 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Pori 24 20 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus,  Helsinki 18 15 60 %

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus 19 10 48 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 34 17 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 31 22 40 %
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet, päivätoteutus 39 29 49 %
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 14 9 38 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 45 24 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 48 33 51 %

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätotetutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 21 13 84 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 27 16 77 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 5 4 20 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 17 14 57 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), monimuotototeutus 10 4 50 %
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus 15 6 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 12 5 48 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 10 7 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 12 7 48 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 12 8 48 %

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Kotka 21 17 60 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 17 14 60 %
Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, monimuotototeutus, Savonlinna 20 16 100 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka, monimuotototeutus, Kotka 30 24 100 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, monimuotototeutus, Kotka 30 - 100 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, päivätoteutus, Mikkeli 6 5 20 %
Liikunnanohjaaja (AMK),  päivätoteutus, Savonlinna 21 17 60 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus 15 - 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 24 19 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 15 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kotka 21 17 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kotka 21 17 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 24 19 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kouvola 30 - 100 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 18 14 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Kouvola 32 26 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola 25 - 100 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 11 10 40 %

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kajaani 8 5 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, monimuotototeutus 6 4 30 %
Restonomi (AMK), Matkailu, monimuotototeutus 8 5 40 %

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapia (AMK), päivätoteutus 13 10 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 15 12 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 15 12 50 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 25 20 50 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 15 12 50 %

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 12 - 49 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Lahti 12 - 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 12 - 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Lahti 22 - 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lahti 19 - 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lahti 14 - 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 - 49 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Lappeenranta 12 - 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti 14 - 49 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 19 - 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 12 - 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 22 - 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 17 - 49 %

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Metsätalousinsinööri (AMK), Rovaniemi 9 7 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, Rovaniemi 24 19 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), Kemi 25 20 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), Rovaniemi 23 18 50 %
Sosionomi (AMK), Kemi 13 10 52 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, Rovaniemi 18 14 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, Tornio 18 14 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tornio 18 14 60 %

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Restonomi (AMK), Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, päivätoteutus  12 10 49 %
Restonomi (AMK), Palveluliiketoiminnan koulutus, monimuoto, Leppävaara 17 12 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lohja 24 17 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 24 17 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Hyvinkää 17 14 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 24 17 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 17 12 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Tikkurila 24 17 70 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Hyvinkää 12 10 49 %
Sosionomi (AMK), rikosseuraamusala, monimuoto, Tikkurila 14 10 70 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot Laurea Verkkokampus 24 17 70 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätotetutus, Tikkurila 17 14 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Leppävaara 21 15 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Lohja 21 15 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, oikeudellinen osaaminen, Hyvinkää 21 15 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Otaniemi 21 15 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus, Hyvinkää 9 7 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus, Leppävaara 17 14 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus, Tikkurila 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 42 29 70 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, monimuotototeutus, Tikkurila 21 15 70 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus, Leppävaara 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuoto, Leppävaara 21 15 70 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus 26 21 45 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 13 10 45 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 8 45 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 11 9 45 %
Geronomi (AMK), Vanhustyö, monimuotototeutus 10 5 45 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 23 18 50 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 6 5 10 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 13 10 45 %
Optometristi (AMK), päivätoteutus 11 9 45 %
Röntgenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 13 10 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 20 16 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus  41 33 45 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 11 9 45 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 25 20 45 %
Suuhygienisti (AMK), monimuotototeutus 11 9 45 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus (täydentävä) 28 0 100 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 13 10 45 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 16 8 45 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 35 28 100 %

Oulun ammattikorkeakoulu

OAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), tieto- viestintätekniikka, monimuotototeutus 24 19 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 14 11 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu 14 11 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 14 11 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 10 8 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 14 11 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 16 13 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 24 19 40 %

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 15 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Pori 15 10 60 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Kätilö (AMK), päivätoteutus 13 10 50 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 13 10 50 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), monimuotototeutus 18 12 60 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus 9 6 60 %
Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, monimuotototeutus 9 6 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), Alavus, monimuotototeutus 18 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), Seinäjoki, monimuotototeutus 17 11 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 13 11 45 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 12 8 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 9 8 45 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 9 8 45 %
Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, monimuotototeutus 18 12 60 %

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), muuntokoulutus (rajattu pohjakoulutus) 2 2 100 %
Fysioterapeutti (AMK), muuntokoulutus (rajattu pohjakoulutus) 3 3 100 %
Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 12 10 48 %
Insinööri (AMK) Konetekniikka, monimuotototeutus 17 14 46 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, Infrarakentaminen, monimuotototeutus 30 24 100 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 10 8 45 %
Kätilö (AMK), muuntokoulutus (rajattu pohjakoulutus) 2 2 100 %
Metsätalousinsinööri (AMK), monimuotototeutus 18 14 60 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 14 11 47 %
Röntgenhoitaja (AMK), muuntokoulutus (rajattu pohjakoulutus) 2 2 100 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 19 15 48 %
Sairaanhoitaja (AMK), muuntokoulutus (rajattu pohjakoulutus) 7 7 100 %
Sairaanhoitaja (AM), päivätoteutus 44 40 48 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus (rajattu pohjakoulutus) 16 13 50 %
Sosionomi (AMK); muuntokoulutus (rajattu pohjakoulutus) 7 7 100 %
Terveydenhoitaja (AMK), muuntokoulutus (rajattu pohjakoulutus) 2 2 100 %

Turun ammattikorkeakoulu

Turku AMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 5 4 30 %
Insinööri (AMK), kemiantekniikka, monimuotototeutus 12 10 30 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 27 23 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 10 9 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 4 3 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Turku 15 13 30 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Turku 11 9 30 %
Sosionomi (AMK), verkkototeutus, Salo 5 4 30 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 5 4 30 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 4 - 30 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto  7 6 30 %

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus  14 - 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 8 - 40 %

Taulukko 2. Syksyn 2020 yhteishaussa AMK-valintakoetta käyttävien ammattikorkeakoulujen tarjoamat valintakoetilaisuudet.

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Helsingin kampus, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 125
iltapäivä/eftermiddag 125
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 125
iltapäivä/eftermiddag 125
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 125
iltapäivä/eftermiddag 125
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Porin kampus, Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 62
iltapäivä/eftermiddag 62
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 62
iltapäivä/eftermiddag 62
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 62
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Oulun kampus, Albertinkatu 16 B, 90100 Oulu
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 40
iltapäivä/eftermiddag 40
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 40
iltapäivä/eftermiddag 40
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 40

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 435
iltapäivä/eftermiddag 435
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 435
iltapäivä/eftermiddag 435
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 435
iltapäivä/eftermiddag 435
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Porvoon kampus, Taidetehtaankatu 1, 06100 Porvoo 28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 60

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna
26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 120
iltapäivä/eftermiddag 120
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 120
iltapäivä/eftermiddag 120
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Riihimäen kampus, Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki
26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 60
iltapäivä/eftermiddag 60
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 60
iltapäivä/eftermiddag 60

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
JAMK, Pääkampus, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 198
iltapäivä/eftermiddag 198
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 198
iltapäivä/eftermiddag 198

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 5 ja 7, 45100 Kouvola
26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 155
iltapäivä/eftermiddag 155
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 155
iltapäivä/eftermiddag 155
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna 28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 155
iltapäivä/eftermiddag 155
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 155
iltapäivä/eftermiddag 155

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
KAMK, Taito 2, Ketunpolku 4, 87100 Kajaani
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 40
iltapäivä/eftermiddag 40
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 40
iltapäivä/eftermiddag 40

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 125
iltapäivä/eftermiddag 125
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 125
iltapäivä/eftermiddag 125

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lahden kampus, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 170
iltapäivä/eftermiddag 170
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 170
iltapäivä/eftermiddag 170
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 170
iltapäivä/eftermiddag 170
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 170
iltapäivä/eftermiddag 170
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lappeenrannan kampus, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 90
iltapäivä/eftermiddag 90
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 90
iltapäivä/eftermiddag 90
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 90
iltapäivä/eftermiddag 90
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 90
iltapäivä/eftermiddag 90

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Rovaniemen kampus, Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi
26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 74
iltapäivä/eftermiddag 74
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 74
iltapäivä/eftermiddag 74
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Kemin kampus, Tietokatu 1, 94600 Kemi
26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 62
iltapäivä/eftermiddag 62
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 62
iltapäivä/eftermiddag 62

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Messukeskus, Halli 5, Messuaukio 1, 00520 Helsinki
26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 673
iltapäivä/eftermiddag 673
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 673
iltapäivä/eftermiddag 673
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 673
iltapäivä/eftermiddag 673
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 673
iltapäivä/eftermiddag 673

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Metropolia, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 588
iltapäivä/eftermiddag 588
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 588
iltapäivä/eftermiddag 588
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 588
iltapäivä/eftermiddag 588
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 588
iltapäivä/eftermiddag 588

Oulun ammattikorkeakoulu

Oamk

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Oamk, Linnanmaan kampus, Yliopistokatu 9, 90570 Oulu 26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 303
iltapäivä/eftermiddag 303
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 303
iltapäivä/eftermiddag 303
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 303
iltapäivä/eftermiddag 303
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 302

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SAMK, Kampus Pori, Satakunnankatu 23, 28100 Pori 26.10.2020 iltapäivä/eftermiddag 180

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Savonia, Microkadun kampus, Microkatu 1, 70210 Kuopio
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 75
iltapäivä/eftermiddag 75
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 75
iltapäivä/eftermiddag 75

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SeAMK, Frami F, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki
26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 166
iltapäivä/eftermiddag 166
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 166
iltapäivä/eftermiddag 166
28.10.2020 aamupäivä / förmiddag 154
iltapäivä/eftermiddag 154
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 153
iltapäivä/eftermiddag 153

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
TAMK, Pääkampus, Kuntokatu 3, 33520 Tampere
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 253
iltapäivä/eftermiddag 253
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 253
iltapäivä/eftermiddag 253
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 253
iltapäivä/eftermiddag 253

Turun ammattikorkeakoulu

Turku AMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Turun AMK, ICT-City, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku 26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 350
iltapäivä/eftermiddag 350
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 350
iltapäivä/eftermiddag 350
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 350
iltapäivä/eftermiddag 350
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 350
iltapäivä/eftermiddag 350

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
VAMK, Palosaaren kampus, Wolffintie 30, 65200 Vaasa 26.10.2020 aamupäivä /förmiddag 43
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 43
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 44

AMK-valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakoe ei edellytä ennakkovalmentautumista, eikä siihen liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

Valmistaudu valintakokeeseen huolehtimalla, että sinulla on valintakoepäivänä mukana tarvittavat välineet, joista on kerrottu tarkemmin alla. Matkapuhelinten tulee olla suljettuna koko valintakokeen ajan. Jätä kotiin kaikki muut langattomia verkkoyhteyksiä hyödyntävät laitteet,  esimerkiksi Bluetooth-yhteyksiä käyttävät:
-älykellot
-aktiivisuusrannekkeet
-hiiret
-näppäimistöt

AMK-valintakokeessa laskinta käytetään ainoastaan tekniikan alaan kuuluvassa matemaattis-luonnontieteellisten taitojen osiossa, jossa hakijan käytössä on koejärjestelmän laskin. Oman laskimen käyttö on kielletty. Muissa valintakokeen osioissa laskimen käyttö ei ole sallittua.

Ota valintakokeeseen mukaan:

Tunniste

AMK-valintakoetta varten hakijoille luodaan yksilöity tunniste. Tarvitset tunnisteen valintakoepäivänä ilmoittautumisessa. Tunniste sisältää QR-koodin ja tiedon valintakokeesi ajasta ja paikasta. Linkki tunnisteeseen toimitetaan sinulle tekstiviestillä ja sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamiesi yhteystietojen perusteella viikolla 43. Sinulla tulee olla tunniste mukana valintakoetilaisuudessa, joten varaudu esittämään saamasi tunniste puhelimen näytöltä tai paperille tulostettuna. Linkin tunnisteeseen löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolku -palvelusta viikolta 43 alkaen.

Linkki tunnisteeseen on lähetetty tekstiviestillä ja sähköpostitse 21.10.2020.

Henkilöllisyystodistus

Henkilöllisyytesi tarkistetaan valintakokeen yhteydessä. Henkilöllisyyden voi todistaa voimassa olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Ilman henkilöllisyystodistusta et voi osallistua valintakokeeseen.

Huomioithan, että henkilöllisyys tarkistetaan ennen kokeen alkamista. Koe voidaan teknisesti aloittaa vain tunnistetuilta hakijoilta. Hakijan kasvoilla mahdollisesti oleva hengityssuojain on poistettava, mikäli tunnistaminen sitä vaatii.

Hyväksyttäviä todistuksia ovat seuraavat:

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi tai poliisin myöntämä suomalainen, kuvallinen henkilökortti)
 • suomalainen ajokortti
 • kuvallinen KELA-kortti
 • kuvallinen EU/ETA-maan henkilökortti

Mikäli turvapaikanhakijan passi on tilapäisesti viranomaisen hallussa, voidaan todistus passin luovuttamisesta viranomaiselle ja kopio passista hyväksyä henkilöllisyystodistukseksi.

Kannettava tietokone ja laitteistovaatimukset

AMK-valintakoe on sähköinen koe, joka suoritetaan hakijan kannettavalla tietokoneella. Sinun tulee huolehtia siitä, että sinulla on käytössäsi valintakoepäivänä vaatimukset täyttävä kannettava tietokone. Lataa valintakoetta varten tietokoneesi akku täyteen. Ota mukaan tietokoneesi virtajohto, jotta voit ladata tietokonettasi tarvittaessa. Valintakoetta ei voi tehdä puhelimella eikä tabletilla.

Valintakokeen toimivuus riippuu ensi sijassa sopivan selaimen käyttämisestä.

Koejärjestelmä tukee seuraavien selainten ajantasaisia versioita:
 • Chrome
 • Edge
 • Firefox
 • Internet Explorer 11
 • Safari
Muutkin nykyaikaiset selaimet saattavat toimia.

Selaimessa on oltava JavaScript ja evästeet käytössä.

Järjestelmää on testattu kattavasti seuraavilla käyttöjärjestelmillä:
 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS
Selaimen lisäosat/laajennukset
Internetselainten lisäosat voivat estää kirjautumisen. Niiden poistamista tai kytkemistä pois päältä suositellaan ennen kokeeseen kirjautumista.

Katso tarkemmat ohjeet Firefox- ja Chrome-selaimen lisäosien käytöstä poistamiseen.

Valintakoetilaan saa tuoda ainoastaan kannettavan tietokoneen ja suljetun matkapuhelimen. Muita langattomia verkkoyhteyksiä hyödyntäviä laitteita, esimerkiksi Bluetooth-yhteyksiä käyttäviä älykelloja, aktiivisuusrannekkeita, hiiriä tai näppäimistöjä ei saa tuoda koetilaan. Tietokoneen ruudun suojakalvoa ei saa olla AMK-valintakokeessa mukana.

Langallinen hiiri tietokoneeseen

Voit halutessasi ottaa mukaan erillisen langallisen hiiren. Valintakoetilaan ei saa tuoda Bluetooth-yhteyttä käyttävää langatonta hiirtä.

Oma kynä

Ota valintakokeeseen halutessasi mukaan oma kynä. Valintakoetilassa on jokaiselle tarjolla paperia omia muistiinpanoja varten.

Valintakoepäivän eteneminen

 • Saavu valintakokeeseen mukanasi tunniste ja muut tarvittavat välineet (ks. kohta AMK-valintakokeeseen valmistautuminen) ja jätä muut, kuin valintakoetilaan sallitut tavarat niille ilmoitettuun paikkaan.
 • Näytä tunniste ja henkilöllisyystodistus valvojalle valintakoetilaan siirryttäessä.
 • Kirjaudu valintakoetilassa ohjeiden mukaisesti langattomaan koeverkkoon ja kytke tietokoneesi sähköverkkoon.
 • Mikäli verkkoon kirjautumisessa on ongelmia, nosta kätesi ylös ja ilmoita ongelmasta valintakoetilan valvojalle. Ongelma pyritään ratkaisemaan ennen valintakokeen alkua.
 • Ennen valintakokeen aloitusta saat valintakoetilassa ohjeet valintakokeen suorittamiseen. Noudata ohjeita huolellisesti.
 • Mikäli tarvitset valvojan apua valintakokeen aikana, nosta kätesi ylös ja odota kunnes valvoja tulee luoksesi.
 • Kun olet tehnyt valintakokeen ja poistuminen on sallittua, voit poistua tilasta. Ota mukaan kaikki tavarasi.
 • Valintakoetilanteen aikana koetilassa vallitsee hiljaisuus.

AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt ja saavutettavuus

AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt ja saavutettavuus

Millä perusteella yksilöllisiä järjestelyjä voi hakea?

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, avustaja, tekninen apuväline, rauhallinen koetila, erillinen näyttö tai muu erityisjärjestely), tulee sinun täyttää kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. Toimita hakemus siihen ammattikorkeakouluun, jossa olet ilmoittanut osallistuvasi valintakokeeseen. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Miten haen yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa?

Yksilöllisiä järjestelyjä haet erillisellä yksilöllisten järjestelyjen lomakkeella. Hakemukset jätetään siihen ammattikorkeakouluun, jonne olet ilmoittautunut tekemään valintakokeen. Hakemukseen tulee liittää kopio todistuksesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), joka osoittaa yksilölliseen järjestelyyn oikeuttavan perusteen.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus on toimitettava liitteineen viimeistään 23.9.2020 klo 15.00 sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa AMK-valintakokeeseen.

Suurin osa ammattikorkeakouluista käyttää tulostettavaa paperista yksilöllisten järjestelyjen lomaketta. Paperista lomaketta käyttävien ammattikorkeakoulujen yksilöllisten järjestelyjen lomake tulostetaan tältä verkkosivustolta.

Sähköistä yksilöllisten järjestelyjen lomaketta käyttävät seuraavat ammattikorkeakoulut: Arcada, Haaga-Helia, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), Kajaanin ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Mikäli olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen jossakin kyseisistä ammattikorkeakouluista, käytä yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen ammattikorkeakoulun verkkosivulta löytyvää sähköistä yksilöllisten järjestelyjen lomaketta. Älä käytä tällöin paperista yksilöllisten järjestelyjen lomaketta.

Täytä lomake huolellisesti. Hakemuksessa tulee yksilöllisiä järjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi ilmoittaa henkilö- ja yhteystiedot sekä ammattikorkeakoulu, jossa osallistut AMK-valintakokeeseen.

Yksilöllisten järjestelyjen lomakkeella haetaan yksilöllisiä järjestelyitä AMK-valintakokeeseen. Huomioithan, että mahdollisiin muihin ammattikorkeakouluissa käytössä oleviin valintakokeiseen ei haeta yksilöllisiä järjestelyjä tällä lomakkeella. Muiden valintakokeiden yksilöllisiä järjestelyitä hakiessasi toimi niiden ammattikorkeakoulujen ohjeiden mukaan, joihin olet hakenut.

Jos yksilöllisiä järjestelyjä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemuksen liitteet - todistukset ja lausunnot

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta). Lukihäiriön vuoksi tukitoimia, esimerkiksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Yksilöllisten järjestelyjen hakemusten käsittely ja ilmoitus yksilöllisistä järjestelyistä

Yksilöllisten järjestelyjen pyyntö käsitellään siinä ammattikorkeakoulussa, jossa hakija on osallistumassa valintakokeeseen. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa sinulle hyvissä ajoin ennen valintakoetta sähköpostitse yksilöllisistä järjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus.

Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Mikäli yksilöllisistä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, ammattikorkeakoulu lähettää tällaisessa tapauksessa hakijalle kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.

Määräajan jälkeen lähetetty yksilöllisten järjestelyjen pyyntö otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Mikäli hakija on tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Tarkista yllä olevista ohjeista, tuleeko yksilöllisten järjestelyjen hakemus toimittaa ko. ammattikorkeakouluun paperisena vai sähköisesti.

Seuraavia yksilöllisiä järjestelyitä ei ole mahdollista huomioida AMK-valintakokeessa:

 • Helpotetut tehtävät
 • Oikeus olla suorittamatta jokin kokeen osioista
 • Puutteellinen kielitaito, oikeus käyttää sanakirjaa
 • Laskimen käyttäminen matemaattisten taitojen osiossa
 • Oikeus suorittaa koe paperilla.

AMK-valintakokeeseen osallistujan tarkistuslista:

Tässä on kuvio, jossa on kerrottu AMK-valintakokeen tarkistuslista hakijalle: 
•	Ilmoittaudu AMK-valintakokeeseen hakuaikana valitsemalla itsellesi sopiva valintakokeen aika ja paikka tarjolla olevista vaihtoehdoista Opintopolku.fi -palvelun hakulomakkeella. 
•	Mikäli tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa, muista hakea niitä yhteisten ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.
•	Varmista, että sinulla on käytettävissäsi vaadittavat ominaisuudet täyttävä tietokone.
•	Tarkista valitsemasi valintakoepaikka (ammattikorkeakoulu) ja -aika Oma Opintopolusta.
AMK-valintakokeeseen saapuessa
•	Saavu valintakokeeseen ohjeistettuna ajankohtana ja siihen paikkaan, jonka olet valinnut hakulomakkeella.
•	Ota mukaasi valintakokeeseen:
•	tunniste
•	voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus
•	vaatimukset täyttävä tietokone, jonka akku on ladattu
•	tietokoneen virtajohto
•	halutessasi langallinen hiiri
•	kynä
Noudata valintakoepaikalla henkilökunnan antamia ohjeita.

Usein kysyttyjä kysymyksiä AMK-valintakokeesta

Usein kysyttyjä kysymyksiä AMK-valintakokeesta

Millaisia tehtäviä AMK-valintakokeessa on?

AMK-valintakokeen sisältö määräytyy sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Löydät lisätietoa AMK-valintakokeen sisältö ja pisteytys -osiosta.

Mitä jos minulla ei ole omaa tietokonetta?

Sinun tulee huolehtia siitä, että sinulla on käytössäsi valintakoepäivänä vaatimukset täyttävä kannettava tietokone. Sinun kannattaa kysyä tietokonetta lainaksi omalta lähipiiriltäsi. Jotkut yritykset myös vuokraavat tietokoneita.

Voiko AMK-valintakokeeseen valmistautua jotenkin erityisesti? Mitä tulisi huomioida?

Varmista, että tiedät, milloin ja minne olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen. Pääset tarvittaessa tarkistamaan oman AMK-valintakokeesi aika- ja paikkatiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palveluun hakulomakkeen lähetyksen jälkeen.

Varmista, että sinulla on käytettävissäsi vaadittavat ominaisuudet täyttävä tietokone. Saavu valintakoetilaisuuteen ajoissa ohjeiden mukaisesti. Ota mukaasi tunniste, voimassa oleva virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus, tietokone, jonka akku on ladattu, tietokoneen virtajohto sekä kynä. Voit ottaa mukaasi myös langallisen hiiren.

Millaista osaamista AMK-valintakoe testaa? 

Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin.

Onko AMK-valintakokeessa matematiikan osuus? 

AMK-valintakoe sisältää matematiikan osion kaikilla hakijoilla lukuun ottamatta humanistisen alan ja kasvatusalan koulutuksen hakukohteisiin hakeneita hakijoita.

Tarvitsenko AMK-valintakokeessa laskinta?

AMK-valintakokeessa laskinta käytetään ainoastaan tekniikan alaan kuuluvassa matemaattis-luonnontieteellisten taitojen osiossa, jossa hakijan käytössä on koejärjestelmän laskin. Oman laskimen käyttö on kielletty. Muissa valintakokeen osioissa laskimen käyttö ei ole sallittua.

Miten ilmoittaudun AMK-valintakokeeseen?

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Valitse hakulomaketta täyttäessäsi itsellesi sopiva valintakoepaikka ja -aika tarjolla olevista vaihtoehdoista. Jokainen ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyn määrän suorituspaikkoja. Kun paikat yksittäisessä valintakoetilaisuudessa täyttyvät, vaihtoehto sulkeutuu ja sinun on valittava jokin toinen vaihtoehto. Valintakoetilaisuuksien paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä.

Miksi en ole saanut kutsua AMK-valintakokeeseen?

Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella tehty valintakoepaikan ja -ajan valinta toimii ilmoittautumisena. AMK-valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Olen hakenut Tampereen ammattikorkeakouluun, mutta asun Lappeenrannassa. Voinko tehdä AMK-valintakokeen Lappeenrannassa?

Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita paikkoja, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikaksi voit valita myös ammattikorkeakoulun, johon et ole hakenut, mutta joka on esimerkiksi lähellä asuinpaikkaasi.

Kuka korjaa AMK-valintakokeen?

Valintakoejärjestelmä laskee kokonaispisteesi AMK-valintakokeesta automaattisesti.

Osallistunko eri päivinä AMK-valintakokeeseen, jos haen vaikka opiskelemaan liiketaloutta ja tekniikkaa?

Et. Suoritat samalla kerralla vain yhden AMK-valintakokeen, jolla olet mukana kaikkien hakukohteidesi haussa. Valintakokeen sisältö määräytyy hakukohteittesi perusteella. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi.

Voiko AMK-valintakokeen aikana käydä wc:ssä?

Kokeen aikana voi käydä valvotusti wc:ssä.

Voinko ottaa korvatulpat mukaani AMK-valintakokeeseen?

Voit ottaa mukaan pienet korvatulpat. Sinun ei tarvitse tehdä näistä erityisjärjestelypyyntöä. Huomioithan, että korvatulppien käyttö on hakijan omalla vastuulla, sillä jokin valvojan ohjeista voi tällöin mennä ohi.

AMK-valintakokeen tulosten julkistaminen

Syksyn 2020 yhteishaku
Näet saamasi pisteet Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään tulosten julkaisuajankohtaan mennessä. AMK-valintakokeen perusteella valituksi tulleille tulee ilmoitus valinnasta sähköpostiin ja tieto näkyy myös Oma Opintopolku -palvelussa 27.11.2020 mennessä. Saatat tulla vielä varasijalta valituksi 15.12. klo 15.00 mennessä. AMK-valintakokeen pisteet ovat voimassa kyseisen haun ajan.

Syksyn 2020 AMK-valintakokeen tehtäviä ja oikeita vastauksia ei julkaista.

Tasasijasäännöt

Mikäli AMK-valintakokeen tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys ensisijaisesti hakutoivejärjestyksen mukaan. Mikäli hakutoivejärjestys kriteerillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevaa hakijaa tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat. Ammattikorkeakoulu on määritellyt valintaperusteissaan, miten toimii ylitäytön/alitäytön/arvonnan osalta.

Valikko