AMK-valintakokeen pisteytys on muuttunut syksystä 2023 alkaen. Käy lukemassa tarkemmat tiedot ennen valintakoetta.

AMK-valintakoe, kevät 2024

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla kannettavalla tietokoneella. AMK-valintakoe toteutetaan Vallu-valintakoepalvelussa.

AMK-valintakoe järjestetään keväällä ajalla 27.5.–30.5.2024. Ammattikorkeakoulujen tarjoamat valintakoetilaisuudet vaihtelevat ammattikorkeakouluittain. Löydät tarjolla olevat valintakoetilaisuudet taulukosta 2. Tutustu huolellisesti valintakokeeseen liittyviin ohjeisiin ennen AMK-valintakokeeseen osallistumista. 

AMK-valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

AMK-valintakoe on käytössä seuraavilla koulutusaloilla:

 • Humanistinen ala ja kasvatusala
 • Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
 • Luonnonvara-ala
 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • Merenkulun ala
 • Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoito-ala
 • Tekniikan ala

Suurin osa ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisistä hakukohteista käyttää AMK-valintakoetta. Näet taulukosta 1, ovatko omat hakukohteesi mukana AMK-valintakokeessa. Mikäli hakukohde ei käytä AMK-valintakoetta, tieto tästä löytyy Opintopolku.fi-palvelusta. Tällöin sinun tulee tarkistaa, onko koulutukseen hakemista varten määritelty esimerkiksi ennakkoon lähetettävä tehtävä tai erillinen valintakoe, johon pitää valmistautua.

Erillisiä soveltuvuuskokeita järjestetään AMK-valintakokeen lisäksi vain rakennusarkkitehti (AMK)- ja merikapteeni (AMK) -koulutuksiin haettaessa. Rakennusmestari (AMK) -koulutuksessa AMK-valintakokeen lisäksi opiskelijavalinnassa huomioidaan rakennusalan työkokemus.

Kulttuurialalla ei lähtökohtaisesti ole käytössä AMK-valintakoetta, mutta on mahdollista, että ammattikorkeakoulujen kulttuurialan yksittäiset hakukohteet voivat käyttää AMK-valintakoetta. Kulttuurialan valintakokeista löydät tietoa Opintopolku.fi-palvelusta ja ammattikorkeakoulujen sivuilta.

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan alan sekä merenkulun alan hakukohteissa on terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Tarkempaa tietoa saat kohdasta Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky.

Jos olet saanut paikan todistusvalinnassa, sinun ei tarvitse osallistua AMK-valintakokeeseen. Osallistumatta jättämisestä ei tarvitse ilmoittaa ammattikorkeakoululle, ellei sitä erikseen pyydetä esimerkiksi yksilöllisten järjestelyiden yhteydessä. Jos sinut on hyväksytty alempaan hakutoiveeseesi todistusvalinnassa, voit halutessasi tavoitella ylemmän hakutoiveesi paikkaa AMK-valintakokeella. 

AMK-valintakokeen sisältö ja kesto

AMK-valintakoe koostuu eri osioista (kuvio 1). Valintakokeen osiot ja kesto määräytyvät sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Sinun tulee suorittaa hyväksytysti kaikki hakukohteelle kuuluvat osiot, jotta voit tulla siihen valituksi.

Valintakokeen kullekin osiolle on määritelty tietty suoritusaika. Kun osiokohtainen aika tulee täyteen, osio sulkeutuu. Jos osio jää sinulta kesken, viimeisin versio tallentuu vastaukseksi. AMK-valintakokeen osiot voit suorittaa haluamassasi järjestyksessä, mutta jokainen avattu osio tulee suorittaa kerralla loppuun eikä osioon voi palata enää myöhemmin.  

Valintakokeen jokaisessa osiossa on myös mukana tehtäviä, joita testataan tulevia kokeita varten. Näitä tehtäviä ei pisteytetä tai osoiteta erikseen, mutta tehtävien suorittaminen on huomioitu kunkin osion suoritusajassa.

AMK-valintakokeen suorituskieli

Kokeen suorituskieli määräytyy hakukohteiden opetuskielen perusteella.

 • Jos haet vain suomenkielisiin hakukohteisiin, teet kokeen kaikki osiot suomeksi (pois lukien englannin kielen osio).
 • Jos haet vain ruotsinkielisiin hakukohteisiin, teet kokeen kaikki osiot ruotsiksi (pois lukien englannin kielen osio).
 • Jos haet sekä suomen- että ruotsinkielisiin hakukohteisiin, sinun täytyy valita kokeen alussa haluamasi kokeen suorituskieli: suomi tai ruotsi. Kokeen muusta suorituskielestä riippumatta suoritat opetuskielen osion sekä suomeksi että ruotsiksi. 

AMK-valintakokeen osiot

Kaikille koulutusaloille yhteiset osiot:

 • Päätöksentekotaidot (40 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Tehtävissä tulee tunnistaa olennainen tieto epäolennaisesta, ottaa huomioon useita ratkaisuun vaikuttavia tekijöitä, arvioida päätösten perusteita sekä tehdä johtopäätöksiä eri tavoin esitetyn informaation perusteella. Tutustu päätöksentekotaitojen esimerkkitehtäviin.

  Kieli- ja viestintätaidot
 • Opetuskieli (suomi tai ruotsi) (30 minuuttia): Kyseisen osion tehtävät määräytyvät hakukohteen opetuskielen perusteella. Suoritat kyseisen osion tehtävät suomeksi, jos haet suomenkieliseen hakukohteeseen. Suoritat kyseisen osion tehtävät ruotsiksi, jos haet ruotsinkieliseen hakukohteeseen. Jos haet suomen- ja ruotsinkieliseen hakukohteeseen, teet sekä suomen- että ruotsinkielisen opetuskielen osion tehtävät. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston ja tekstilajin hallintaa sekä kielellistä päättelyä. Tutustu opetuskielen esimerkkitehtäviin. Tutustu opetuskielen esimerkkitehtäviin.
 • Englannin kieli (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Tutustu englannin kielen esimerkkitehtäviin.

Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat koulutusalakohtaiset osiot:

 • Matemaattiset taidot (40 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, merenkulun alan tai sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan matemaattisten perustaitojen osaamista. Matemaattisista osa-alueista painottuvat peruslaskutoimitukset, prosenttilaskut, ensimmäisen asteen yhtälöt, yksikkömuunnokset, geometria, matemaattis-looginen päättely sekä taulukoiden ja kuvaajien tulkinta. Tässä osiossa laskimen käyttö ei ole sallittua. Tutustu matemaattisten taitojen esimerkkitehtäviin.
 • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (35 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan tai merenkulun alan hakukohteeseen. Osiossa arvioidaan valmiuksiasi matematiikassa ja fysiikassa. Kokeessa arvioidaan matemaattisia valmiuksiasi ratkaista lausekkeen sieventämiseen, yhtälön ratkaisemiseen sekä tasogeometriaan ja trigonometriaan (esimerkiksi suorakulmainen kolmio) liittyviä tehtäviä. Fysiikassa arvioidaan perustietojasi fysiikan ilmiöistä, kykyäsi tehdä fysiikan perustietämykseen tai annettuihin malleihin perustuvaa laskentaa ja päätelmiä sekä kykyäsi tulkita kaavioita ja kuvaajia. Tässä osiossa sinulla on käytössäsi valintakoejärjestelmän funktiolaskin. Tutustu matemaattis-luonnontieteellisten taitojen esimerkkitehtäviin.
  Koejärjestelmän funktiolaskin on käytössä vain tekniikan ja merenkulun alan kokeeseen kuuluvassa matemaattis-luonnontieteellisessä -osiossa. Tietokoneen käyttöjärjestelmän laskin-sovelluksen tai muun erillisen laskimen käyttäminen on kielletty. Huomioithan, että matemaattisten taitojen -osiossa tai muissa valintakokeen osioissa laskimen käyttö ei ole sallittua.

  Laskimen toiminnot:

  • yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku
  • sulkeet
  • toinen potenssi ja neliöjuuri
  • kymmenpotenssi ja yleinen potenssi
  • trigonometriset funktiot (kulmien arvot asteina)
  • luonnollinen logaritmi (ln) ja kymmenkantainen logaritmi (log)
  • vakiot π ja e
  • edellisen laskutoimituksen tulos ANS-muuttujassa
  • lausekkeen arvon asettaminen muistiin Min ja arvon lukeminen muistista Mout.
  Laskutoimitukset saa osin syötettyä myös näppäimistöltä.

  Esimerkki: Lausekkeen syöttäminen • Eettiset taidot (15 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunnistaa väittämien eettistä luonnetta. Tutustu eettisten taitojen esimerkkitehtäviin.
 • Tunneälytaidot (15 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunneälytaidoissa kuten tunteiden tunnistamisessa ja tunteiden hallinnassa. Tutustu tunneälytaitojen esimerkkitehtäviin.

Kuvio 1. AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain.

Tässä on kuvio, jossa on esitetty AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain kevään 2023 toisessa yhteishaussa. 

Tekniikan ala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot sekä Matemaattis-luonnontieteelliset taidot. 

Merenkulun ala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot sekä Matemaattis-luonnontieteelliset taidot. 

Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli sekä Matemaattiset taidot. 

Luonnonvara-ala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli sekä Matemaattiset taidot. 

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli sekä Matemaattiset taidot. 

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot, Eettiset taidot sekä tunneälytaidot. 

Humanistinen ala ja kasvatusala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Eettiset taidot sekä tunneälytaidot.

Humakin kulttuurituottaja (AMK) -koulutuksen AMK-valintakokeen osiot ovat päätöksentekotaidot, opetuskieli ja englannin kieli.

AMK-valintakokeen pisteytys

AMK-valintakokeessa saat jokaisesta oikeasta vastauksesta yhden pisteen (1p) ja väärästä vastauksesta tai vastaamatta jättämisestä nolla pistettä (0p). Jokaisessa tehtävässä on vain yksi oikea vastausvaihtoehto. Valintakokeen jokaisessa osiossa on mukana myös tehtäviä, joita testataan tulevia kokeita varten. Näitä tehtäviä ei pisteytetä tai osoiteta erikseen, mutta tehtävien suorittaminen on huomioitu kunkin osion suoritusajassa.

Valintakokeen jälkeen hakijoiden pisteet skaalataan ja vertaistetaan osiokohtaisesti. Ensin kokeessa saavuttamasi pisteet muunnetaan opiskelijavalinnassa käytettävään pisteskaalaan (taulukko 1). Tämän jälkeen skaalatut pisteesi vertaistetaan. Vertaistamisessa hakijoiden pisteet asetetaan yhteismitalliseen muotoon AMK-valintakokeen yhtenäisen vaikeustason saavuttamiseksi.

Opiskelijavalinta tehdään AMK-valintakokeen kokonaispisteiden perusteella. Kokonaispisteesi muodostuvat hakukohteelle kuuluvien osioiden skaalatuista ja vertaistetuista pisteistä. Opiskelijavalinnassa jokaiselle osiolle on asetettu alin hyväksytty pistemäärä (taulukko 1). Sinun tulee saavuttaa alin hyväksytty pistemäärä kaikissa hakukohteelle kuuluvissa osioissa, jotta voit tulla valituksi hakukohteeseen.

Taulukko 1. Opiskelijavalinnassa käytettävä pisteskaala ja alimmat hyväksytyt pistemäärät.

OsioPäätöksentekotaidotKieli- ja viestintätaidotMatemaattiset taidotMatemaattis-luonnontieteellisettaidotEettiset taidotTunneälytaidot
OpetuskieliEnglannin kieli
Pisteskaala0–1000–500–500–1000–1000–1000–100
Alin hyväksytty pistemäärä251512,530253030

AMK-valintakokeen aika ja paikka & AMK-valintakokeeseen ilmoittautuminen

AMK-valintakoe järjestetään kevään 2024 toisessa yhteishaussa ajalla 27.5.–30.5.2024. Kaikki valintakoepäivät eivät välttämättä ole käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa. Tutustu ennen yhteishaun alkamista tarjolla oleviin valintakoetilaisuuksiin (ks. taulukko 2).

Aamupäivän valintakoetilaisuus alkaa klo 9:00. Ilmoittautuminen alkaa klo 8:00.

Iltapäivän valintakoetilaisuus alkaa klo 14:00. Ilmoittautuminen alkaa klo 13:00.

Saavu paikalle hyvissä ajoin ennen valintakoetilaisuuden alkua. Valintakoetilassa tulee olla ennen valintakoetilaisuuden alkamisaikaa. Valintakokeeseen ei oteta myöhästyneitä hakijoita valintakoetilaisuuden alkamisajan jälkeen. Kokeesta saa poistua aikaisintaan yhden tunnin kuluttua kokeen alkamisesta.

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Valitse hakulomaketta täyttäessäsi itsellesi sopiva valintakoepaikka ja -aika tarjolla olevista vaihtoehdoista. Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita suorituspaikkoja, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikaksi voit valita myös ammattikorkeakoulun, johon et ole hakenut, mutta joka on esimerkiksi lähellä asuinpaikkaasi.

Jokainen ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyn määrän suorituspaikkoja. Valintakoetilaisuuksien paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Kun paikat yksittäisessä valintakoetilaisuudessa täyttyvät, vaihtoehto sulkeutuu ja sinun on valittava jokin toinen vaihtoehto.

Yhteishaun hakulomakkeella tekemäsi ilmoittautuminen on sitova, eikä valintakoepaikkaa ja -aikaa voi vaihtaa enää hakuajan jälkeen. Voit suorittaa valintakokeen vain siinä valintakoetilaisuudessa, mihin olet ilmoittautunut. Jos saavut väärään valintakoetilaisuuteen, et pääse suorittamaan valintakoetta. Pääset tarkistamaan AMK-valintakokeesi aika- ja paikkatiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palveluun hakulomakkeen lähettämisen jälkeen. Osallistumatta jättämisestä ei tarvitse ilmoittaa ammattikorkeakoululle, ellei sitä erikseen pyydetä esimerkiksi yksilöllisten järjestelyiden yhteydessä.

AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet sekä valintakoetilaisuudet

Taulukko 1. AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet ja aloituspaikat kevään toisessa 2024 yhteishaussa.

Huom. Muutokset mahdollisia.

Centria-ammattikorkeakoulu (Centria)

Centria päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, monimuotototeutus / Kokkola 6 3 40 %
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, päivätoteutus / Kokkola 6 4 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus / Ylivieska 8 4 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus / Kokkola 8 6 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus / Ylivieska 6 3 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus / Kokkola 6 4 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus / Kokkola 4 2 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus / Ylivieska 4 3 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus / Kokkola 6 4 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, monimuotototeutus / Ylivieska 10 5 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus / Kokkola 8 6 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus lähihoitajataustaisille, Kokkola 17 8 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus / Kokkola 13 9 50 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus / Ylivieska 15 7 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus / Kokkola 15 10 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus / Kokkola 11 5 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus / Kokkola 20 14 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus / Kokkola 7 3 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus / Ylivieska 10 5 50 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus / Kokkola 8 6 50 %

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Helsingin-kampus 24 20 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulun-kampus 18 15 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Porin-kampus 21 18 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Helsingin-kampus 27 23 60 %
Sosionomi (AMK), Diakoniatyö, päivätototeutus, Helsingin-kampus 15 12 60 %
Sosionomi (AMK) diakoniatyö, verkkopainotteinen monimuotototeutus, lähiopetus Jyväskylässä, DiakHub Itä-Suomi 9 7 60 %
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätoteutus, Helsingin-kampus 15 12 60 %
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö, verkkopainotteinen monimuotototeutus, lähiopetus Jyväskylässä, DiakHub Itä-Suomi 9 7 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Porin-kampus 15 12 60 %

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Restonomi (AMK), majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminta, päivätoteutus, Helsinki 60 30 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 140 106 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Porvoo 31 22 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtuma-ala, päivätoteutus, Porvoo 20 8 57 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtuma-ala, monimuotototeutus, Porvoo 20 5 67 %
Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, päivätoteutus, Helsinki 15 8 75 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Helsinki 50 43 48 %
Restonomi (AMK), majoitus- ja ravintolaliiketoiminta, monimuotototeutus, Helsinki 45 10 75 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 68 28 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Porvoo 26 11 47 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus, Helsinki 42 25 50 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Heinola 39 20 49 %
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuotototeutus, Tampere 15 7 50 %

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humak päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, monimuotototeutus, Jyväskylän kampus 39 35 100 %
Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, monimuotototeutus, Turun kampus 39 35 100 %
Tulkki (AMK), tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, monimuotototeutus, Kuopion kampus 17 15 40 %
Tulkki (AMK), viittomakielen tulkkaus, päivätoteutus, Helsingin kampus 13 12 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Helsingin kampus 22 20 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Jyväskylän kampus 12 11 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Kuopion kampus 12 11 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Tampereen kampus 12 11 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Turun kampus 12 11 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, verkkototeutus (MOVE) 20 14 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), työyhteisön kehittäjä, verkkototeutus (TYKE) 14 10 40 %

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), Maaseutuelinkeinojen koulutus 18 13 23 %
Hortonomi (AMK), Puutarhatalouden koulutus 12 8 27 %
Hortonomi (AMK), Rakennetun ympäristön koulutus 12 8 24 %
Metsätalousinsinööri (AMK), Metsätalouden koulutus 14 10 25 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, päivätoteutus 9 6 30 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, monimuotototeutus 20 14 50 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikan koulutus 20 16 33 %
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, päivätoteutus 6 4 20 %
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, monimuotototeutus 32 19 80 %
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, päivätoteutus 9 7 26 %
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, monimuotototeutus 35 21 78 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 18 14 51 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, päivätoteutus 12 10 30 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, kiertotalous, päivätoteutus 6 4 30 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, kiertotalous, monimuoto 9 5 26 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, monimuotototeutus 24 14 80 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 15 12 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus HML 19 15 48 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, FRS 19 15 48 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus HML 19 15 48 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus 24 19 48 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, monimuotototeutus 24 19 47 %
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus 17 13 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus 40 32 50 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus 20 14 50 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus 25 20 45 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus 40 32 67 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 12 8 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 15 11 49 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus 20 14 49 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 20 14 49 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 20 14 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 32 22 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 54 43 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 12 10 40 %
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, päivätoteutus 12 10 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 10 7 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 29 25 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 15 11 49 %
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus 12 5 49 %
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus 15 6 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 15 9 49 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 20 12 49 %

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 10 8 20%
Tradenomi (AMK), data-analytiikka, verkkototeutus 20 17 40%
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 24 21 40%
Tradenomi (AMK), hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen, monimuotototeutus 20 17 40%
Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus 16 14 40%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus 25 21 100%
Insinööri (AMK), ohjelmistotekniikka, päivätoteutus 10 9 40%
Insinööri (AMK), peliohjelmointi, päivätoteutus 10 9 40%
Insinööri (AMK), kyberturvalisuus, päivätoteutus 10 9 40%
Insinööri (AMK), robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus 6 5 20%
Insinööri (AMK), energiateknikka, päivätoteutus 6 5 20%
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 6 5 20%
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen, päivätoteutus 6 5 20%
Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, päivätoteutus 5 4 20%
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 6 5 20%
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), päivätoteutus 6 5 20%
Insinööri (AMK), kehittyvä elintarviketekniikka, päivätoteutus 6 5 20%
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 25 21 100%
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, monimuotototeutus 25 21 100%
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus 6 5 20%
Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka, päivätoteutus 6 4 20%
Insinööri (AMK), merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus 6 4 20%
Merikapteeni (AMK), merenkulku, päivätoteutus 6 4 20%
Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, päivätoteutus 12 10 30%
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 21 18 60%
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 23 19 60%
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus 21 18 60%
Naprapaatti (AMK), päivätoteutus 15 13 60%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 24 20 60%
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 20 17 60%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 21 18 60%
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 24 20 60%
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 15 13 60%
Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 15 13 60%
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus 21 18 60%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 21 18 60%
Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus 24 20 60%
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus 10 9 40%
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus 16 14 40%
Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisokasvatus ja nuorisotyö, päivätoteutus 12 10 40%

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus 8 6 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 24 12 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kajaani 8 6 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 6 4 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus 8 6 40 %
Restonomi (AMK), Matkailu, päivätoteutus 8 6 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 12 8 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 12 6 40 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Datacenter, päivätoteutus, Kajaani 8 5 40 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala, päivätoteutus, Kajaani 8 5 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Peliteknologia ja älykkäät järjestelmät, päivätoteutus, Kajaani 16 8 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Datasta tekoälyyn, monimuotototeutus, pääkaupunkiseutu 20 10 50 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Raahe 11 6 50 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Kajaani 10 5 50 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuoto, (Kajaani, Raahe, Kuusamo) 35 18 50 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Kajaani 10 5 50 %

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 20 16 50 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 33 28 51 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 26 22 52 %
Restonomi (AMK), monimuoto 35 28 70 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 16 14 53 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto 20 16 67 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 19 17 63 %
Sosionomi (AMK), monimuoto 25 20 100 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 20 17 71 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuoto 16 14 53 %

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), kestävä kaupunkisuunnittelu, monimuotototeutus, Lahti 14 11 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti 17 13 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 17 13 49 %
Insinööri (AMK), puutekniikka, päivätoteutus, Lahti 14 11 49 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 22 17 49 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Lahti 14 11 49 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot 49 24 49 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, verkko-opinnot 14 11 49 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta, päivätoteutus, Lahti 20 16 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 24 19 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 36 28 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta 36 28 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot 24 19 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lahti 12 9 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lappeenranta 12 9 40 %
Ensihoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 19 15 49 %
Ensihoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille, Lappeenranta 35 0 100 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lahti 14 11 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 12 9 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lahti 29 23 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainoitteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 34 27 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti 14 11 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 19 15 49 %
Terveydenhoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille, Lappeenranta 35 0 100 %

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 9 7 60 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 25 20 50 %
Geronomi (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 11 8 50 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päiväopinnot, Kemi 6 5 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuoto-opinnot, Kemi 20 16 40 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, monimuoto-opinnot, Rovaniemi 14 12 50 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päiväopinnot, Rovaniemi 12 10 50 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuoto-opinnot, Rovaniemi 16 13 50 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päiväopinnot, Rovaniemi 16 13 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto-opinnot, Kemi 16 13 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päiväopinnot, Kemi 6 5 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päiväopinnot, Rovaniemi 14 11 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot, Rovaniemi 14 11 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 14 11 40 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päiväopinnot, Rovaniemi 18 14 60 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto-opinnot, Rovaniemi 17 14 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 20 15 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päiväopinnot, Rovaniemi 7 4 30 %
Sosionomi (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 31 25 50 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 8 6 30 %
Tradenomi (AMK) , liiketalous, verkko-opinnot, Tornio 20 16 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päiväopinnot, Rovaniemi 13 10 30 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkko-opinnot, Tornio 20 16 40 %
Tradenomi (AMK) , liiketalous, päiväopinnot, Tornio 5 4 50 %
Tradenomi (AMK) , tietojenkäsittely, päiväopinnot, Tornio 5 4 50 %

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Leppävaara 14 11 49%
Tradenomi (AMK), liiketalous, projektijohtaminen, päivätoteutus, Tikkurila 14 11 49%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, digitaalisen palveluiden kehittäminen, päivätoteutus Tikkurila 32 26 49%
Tradenomi (AMK), turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätotetutus, Leppävaara 19 15 49%
Restonomi (AMK), ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 17 14 49%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49%
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49%
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Otaniemi 17 14 49%
Estenomi (AMK), kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49%
Tradenomi (AMK), liiketalous, projektijohtaminen, monimuotototeutus, Hyvinkää 18 14 60%
Tradenomi (AMK), liiketalous, digitaalinen markkinointi, monimuotototeutus, Leppävaara 18 14 60%
Tradenomi (AMK), liiketalous, henkilöstöjohtaminen, monimuotototeutus, Lohja 21 17 60%
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 36 29 60%
Tradenomi (AMK), liiketalous, oikeudellinen osaaminen, monimuotototeutus, Hyvinkää 21 17 60%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 45 36 60%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 21 17 60%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lohja 18 14 60%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 18 14 60%
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 24 19 60%
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 24 19 60%
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 21 17 60%
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Lohja 18 14 60%
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 21 17 60%
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 24 19 60%

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus 12 10 49 %
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus 21 17 49 %
Ensihoitaja, (AMK), ensihoito, päivätoteutus 14 11 49 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 17 14 49 %
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 11 9 49 %
Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka, päivätoteutus 32 25 40 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus 20 16 49 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, puhtaat tuotantoteknologiat, päivätoteutus 14 11 49 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 24 18 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus 20 16 49 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, monimuotototeutus 15 12 49 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 37 29 49 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 24 19 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 48 39 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 29 23 49 %
Insinööri (AMK), talotekniikka: kiinteistöjohtaminen, monimuotototeutus 10 8 49 %
Insinööri (AMK), talotekniikka: LVI-suunnittelu, monimuotototeutus 10 8 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 52 41 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 24 19 40 %
Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, monimuotototeutus 12 10 49 %
Kätilö, (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 14 11 49 %
Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka, päivätoteutus 20 16 49 %
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 13 11 49 %
Osteopaatti (AMK), osteopatia, päivätoteutus 12 10 49 %
Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus 10 8 33 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka, monimuotototeutus 15 12 49 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, rakennustekniikka, päivätoteutus 29 23 49 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto: rakennustekniikka, monimuotototeutus 0 0 0 %
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, päivätoteutus 18 15 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus (verkko-opetuspainotteinen) 44 35 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 29 23 49 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, sosiaaliohjaus, monimuotototeutus 20 16 49 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, varhaiskasvatus, monimuotototeutus 20 16 49 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, verkkototeutus 15 12 49 %
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, päivätoteutus 11 9 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 14 11 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 18 15 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 30 24 100 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 59 47 45 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkkototeutus 16 12 45 %

Oulun ammattikorkeakoulu

OAMK päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 14 11 40%
Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus 13 10 40%
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 12 10 40%
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 8 40%
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, energiatekniikan suuntautumisvaihtoehto, monimuotototeutus 16 13 40%
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, kiertotalouden suuntautumisvaihtoehto, päivätoteutus 16 13 40%
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 40 32 40%
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto, päivätoteutus 28 22 40%
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, yhdyskuntatekniikan suuntautumisvaihtoehto, monimuotototeutus 16 13 40%
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 28 22 40%
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 8 6 40%
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 14 11 40%
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 48 38 40%
Kätilö (AMK), päivätoteutus 12 10 40%
Optometristi (AMK), päivätoteutus 11 9 40%
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 18 14 40%
Röntgenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 12 10 40%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 14 11 40%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Oulu 12 10 40%
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 22 18 40%
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 8 6 40%
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 7 6 40%
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 11 9 40%
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 14 11 40%
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 60 48 40%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 28 22 40%

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Pori 10 8 50%
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Pori 12 9 40%
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Pori 10 8 40%
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Rauma 12 9 40%
Insinööri (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Rauma 10 8 40%
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, päivätoteutus, Pori 10 8 40%
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Pori 16 12 40%
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Pori 12 9 40%
Insinööri (AMK), tuotantotekniikka ja tuotantotalous, päivätoteutus, Rauma 10 8 40%
Merikapteeni (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Rauma 10 8 40%
Restonomi (AMK), matkailuliiketoiminta, päivätoteutus, Pori 16 12 40%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 12 10 48%
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Pori 30 24 50%
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Pori 36 27 40%
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Rauma 12 9 40%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Pori 12 9 40%

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 25 22 63 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 25 22 56 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 25 22 71 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 25 22 60 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 25 22 71 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 20 18 53 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 15 13 50 %
Restonomi (AMK), hyvinvointimatkailun kehittäminen, päivätoteutus 24 20 60 %
Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, päivätoteutus 24 20 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 50 45 63 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 20 18 40 %
Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus 40 34 50 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 40 34 50 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 15 12 43 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 40 34 57 %
Insinööri (AMK), ympäristötekniikka, päivätoteutus 20 18 50 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus 10 8 50 %
Agrologi (AMK), päivätoteutus 15 12 50 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), päivätoteutus 12 10 30%
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 13 11 45%
Geronomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus 16 10 60%
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus 15 10 60%
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus 15 13 30%
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus 7 6 30%
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 18 15 30%
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 8 6 30%
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 9 8 30%
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 6 5 30%
Restonomi (AMK), päivätoteutus 7 5 30%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 17 11 60%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 13 11 45%
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 25 21 45%
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus 8 7 30%
Tradenomi (AMK), Liiketalous, verkkopainotteinen monimuotototeutus 18 12 60%
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 30 25 30%

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), Autotekniikka, päivätoteutus 13 10 22%
Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 11 9 44%
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 40 32 47%
Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikka, päivätoteutus 14 11 44%
Insinööri (AMK), LVI-talotekniikka, päivätoteutus 10 8 33%
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 40 32 38%
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 25 20 50%
Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, päivätoteutus 10 8 33%
Metsätalousinsinööri (AMK) päivätoteutus 13 10 39%
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 12 10 38%
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 18 14 53%
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 35 28 50%
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 30 24 40%
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 15 12 40%
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 12 9 37%
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 10 8 35%
Kätilö (AMK), päivätoteutus 8 6 40%
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 15 12 39%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 32 25 40%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 32 25 40%
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 28 22 40%
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 7 5 39%
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 10 8 35%
Tradenomi (AMK), Liiketalous 40 32 29%
Restonomi (AMK), päivätoteutus 20 16 40%

Turun ammattikorkeakoulu

Turku AMK päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 40 30 40%
Tradenomi (AMK), matkailu ja wellness liiketoimintana, päivätoteutus 8 6 40%
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus 16 12 40%
Tradenomi (AMK), taloushallinto, päivätoteutus 18 14 40%
Tradenomi (AMK), finanssipalvelut, päivätoteutus 12 9 40%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 24 18 40%
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 64 48 40%
Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, päivätoteutus 16 12 40%
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 28 21 40%
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 32 24 40%
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 24 18 40%
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 34 26 40%
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 16 12 40%
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 16 12 40%
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 18 14 40%
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 12 9 40%
Hammasteknikko (AMK), päivätoteutus 6 5 40%
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 7 5 40%
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 16 12 40%
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 15 11 40%
Kätilö (AMK), päivätoteutus 9 7 40%
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 4 40%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 20 15 40%
Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot 13 10 40%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 10 7 40%
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 14 11 40%
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 14 11 40%
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 8 6 40%
Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalvelut, monimuotototeutus 12 9 40%
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 16 12 40%
Tradenomi (AMK), liiketoiminta ja logistiikka, monimuotototeutus 14 11 40%
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 14 11 40%
Insinööri (AMK), rakentamisen tuotantojohtaminen, monimuotototeutus 10 8 40%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Salo 13 10 40%

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja AMK, päivätoteutus 16 14 40%
Sosionomi AMK, päivätoteutus 16 14 40%
Energiatekniikka, päivätoteutus 6 5 40%
Ympäristöteknologia, päivätoteutus 6 5 40%
Konetekniikka, päivätoteutus 14 13 40%
Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 16 14 40%
Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 10 9 50%
Tietotekniikka, päivätoteutus 16 14 40%
Tietotekniikka, monimuotototeutus 10 9 50%
Liiketalous, päivätoteutus 32 29 40%
Liiketalous, taloushallinto, verkkototeutus 20 18 50%
Liiketalous, oikeushallinto, päivätoteutus 16 14 40%
Tietojenkäsittely, päivätoteutus 14 13 40%

Yrkeshögskolan Arcada

Arcada päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ergoterapeut (YH), flerform 8 5 40 %
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier 8 6 32 %
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier 18 14 36 %
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier 16 13 40 %
Ingenjör (YH), materialteknik och hållbarhet, dagstudier 10 8 33 %
Socionom (YH), dagstudier 12 10 40 %
Socionom (YH), flerform 8 5 40 %
Barnmorska (YH), dagstudier 6 5 40 %
Hälsovårdare (YH), dagstudier 6 5 40 %
Sjukskötare (YH), dagstudier 12 10 40 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier 24 19 40 %

Yrkeshögskolan Novia

Novia päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrolog (YH)/Skogsbruksingenjör (YH), dagstudier 3 2 11%
Barnmorska (YH), dagstudier 6 0 49%
Bioanaytiker (YH), dagstudier 8 0 49%
Hälsovårdare (YH), Vasa, dagstudier 8 0 49%
Hälsovårdare (YH), Åbo, dagstudier 6 0 34%
Röntgenskötare (YH), Vasa, dagstudier 4 0 29%
Sjukskötare (YH), Vasa, dagstudier 17 12 49%
Sjukskötare (YH), Åbo, dagstudier 8 6 37%
Socionom (YH), Vasa, dagstudier 22 15 44%
Socionom (YH), Åbo, dagstudier 20 14 44%
Sjukskötare (YH), Vasa, flerform 15 0 49%
Sjukskötare (YH), Åbo, flerform 20 0 49%
Socionom (YH), Vasa, flerform 17 0 49%
Estenom (YH), Vasa, dagstudier 10 7 49%
Byggmästare (YH), Raseborg, dagstudier 2 0 14%
Byggmästare YH), Vasa, dagstudier 4 3 18%
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg, dagstudier 7 5 22%
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Vasa, dagstudier 4 3 18%
Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, dagstudier 18 13 26%
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier 4 3 18%
Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, dagstudier 2 0 14%
Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, dagstudier 13 9 25%
Ingenjör (YH), produktionsekonomi, dagstudier 8 6 23%
Sjökapten (YH), dagstudier 4 3 18%
Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa, dagstudier 10 7 24%
Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo, dagstudier 16 11 26%
Tradenom (YH), informationsbehandling, Online, flerform 7 0 30%

Taulukko 2. AMK-valintakoetilaisuudet kevään toisessa 2024 yhteishaussa.

Huom. AMK-valintakokeen suorituspaikkamäärien muutokset mahdollisia. Jos paikkamääriä lisätään haun aikana, asiasta tiedotetaan etusivulla.

Centria päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Centria, Kokkolan kampus, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 259
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 259
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 259
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 259
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Centria, Ylivieskan kampus, Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska ma 27.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 90
ti 28.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 90
ke 29.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 90
to 30.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 90

Diak päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Helsingin-kampus, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 267
iltapäivä / eftermiddag 269
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 268
iltapäivä / eftermiddag 269
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä /Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Oulun-kampus, Albertinkatu 16 B, 90100 Oulu
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 80
iltapäivä / eftermiddag 80
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Porin-kampus, Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 90
iltapäivä / eftermiddag 90

Haaga-Helia päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 816
iltapäivä / eftermiddag 817
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 816
iltapäivä / eftermiddag 817
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 816
iltapäivä / eftermiddag 817
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Porvoon kampus, Taidetehtaankatu 1, 06100 Porvoo
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 70
iltapäivä / eftermiddag 70

Humak päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Humak, Helsingin kampus, Ilkantie 4, 00400 Helsinki
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 233
iltapäivä / eftermiddag 232
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 233
iltapäivä / eftermiddag 232
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 232

HAMK päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Hämeenlinna, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 523
iltapäivä / eftermiddag 570
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 570
iltapäivä / eftermiddag 570
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 570
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Riihimäki, Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 310
iltapäivä / eftermiddag 310
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 310
iltapäivä / eftermiddag 310

JAMK päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
JAMK, Pääkampus, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
ma 27.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 620
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 620
iltapäivä / eftermiddag 620
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 620
iltapäivä / eftermiddag 620
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 620

XAMK päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 340
iltapäivä / eftermiddag 340
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 340
iltapäivä / eftermiddag 340
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola
ke 29.5.20243 aamupäivä / förmiddag 306
iltapäivä / eftermiddag 306
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 350
iltapäivä / eftermiddag 350
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 350
iltapäivä / eftermiddag 350
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 360
iltapäivä / eftermiddag 360

KAMK päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Kajaanin kampus, Taito 1, Kuntokatu 5, 87100 Kajaani
ma 27.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 213
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 216
iltapäivä / eftermiddag 216
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 216
iltapäivä / eftermiddag 216

Karelia päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 128
iltapäivä / eftermiddag 128
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, 80200 Joensuu
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 207
iltapäivä / eftermiddag 207
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 160

LAB päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lahden kampus, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 410
iltapäivä / eftermiddag 410
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 410
iltapäivä / eftermiddag 410
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 410
iltapäivä / eftermiddag 410
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 410
iltapäivä / eftermiddag 410
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lappeenrannan kampus, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
ma 27.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 194
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 195
iltapäivä / eftermiddag 195
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 195
iltapäivä / eftermiddag 195

Lapin AMK päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Rovaniemen kampus, Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 501
iltapäivä / eftermiddag 501
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 501
iltapäivä / eftermiddag 501
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Kemin kampus, Tietokatu 1, 94600 Kemi
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 260
iltapäivä / eftermiddag 260
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 260
iltapäivä / eftermiddag 260

Laurea päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Hyvinkään kampus, Uudenmaankatu 22, 05800 Hyvinkää
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 231
iltapäivä / eftermiddag 231
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 231
iltapäivä / eftermiddag 231
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 231
iltapäivä / eftermiddag 231
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Leppävaaran kampus, Vanha maantie 9, 02650 Espoo
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 398
iltapäivä / eftermiddag 398
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 398
iltapäivä / eftermiddag 398
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 398
iltapäivä / eftermiddag 398
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 384
iltapäivä / eftermiddag 384
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 384
iltapäivä / eftermiddag 384
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 384
iltapäivä / eftermiddag 384

Metropolia päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 1503
iltapäivä / eftermiddag 1503
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 1503
iltapäivä / eftermiddag 1503
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 1503
iltapäivä / eftermiddag 1504

OAMK päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Oamk, Yliopistokatu 9, 90570 Oulu ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 629
iltapäivä / eftermiddag 629
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 629
iltapäivä / eftermiddag 629
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 629
iltapäivä / eftermiddag 629
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 629
iltapäivä / eftermiddag 627

SAMK päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SAMK, Porin kampus, Satakunnankatu 23, 28130 Pori
ma 27.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 330
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 280
iltapäivä / eftermiddag 330
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 280
iltapäivä / eftermiddag 330
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 330

Savonia päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Savonia, Microkadun kampus, Microkatu 1, 70210 Kuopio
ti 28.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 712
ke 29.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 712
to 30.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 712

SeAMK päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SeAMK, Frami F, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki
ma 27.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 390
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 353
iltapäivä / eftermiddag 390
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 390
iltapäivä / eftermiddag 390

TAMK päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
TAMK, pääkampus, Kuntokatu 3, Sisäänkäynti Teiskontien puolelta, 33520 Tampere
ma 27.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 1490
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 1170
iltapäivä / eftermiddag 1497
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 1170
iltapäivä / eftermiddag 1490
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 1170

Turun AMK päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Turun AMK, Kupittaan kampus, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 885
iltapäivä / eftermiddag 885
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 885
iltapäivä / eftermiddag 885
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 885
iltapäivä / eftermiddag 885
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 885
iltapäivä / eftermiddag 885

VAMK päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
VAMK, Palosaaren kampus, Wolffintie 30, 65200 Vaasa
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 200
iltapäivä / eftermiddag 196
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 200
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 200
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 200

Arcada päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Campus Arcada, Jan-Magnus Janssonin aukio 1, 00560 Helsinki ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 133
iltapäivä / eftermiddag 157
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 181
iltapäivä / eftermiddag 157

Novia päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Campus Alere, Wolffskavägen 31, 65200 Vaasa
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 110
iltapäivä / eftermiddag 103
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 110
iltapäivä / eftermiddag 103
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 110
iltapäivä / eftermiddag 103
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 110
iltapäivä / eftermiddag 103
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Campus Raseborg, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 45
iltapäivä / eftermiddag 40
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 45
iltapäivä / eftermiddag 40
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 45
iltapäivä / eftermiddag 40
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 45
iltapäivä / eftermiddag 40
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Campus Åbo, Henriksgatan 7, 20500 Åbo
ma 27.5.20244 aamupäivä / förmiddag 55
iltapäivä / eftermiddag 51
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 55
iltapäivä / eftermiddag 50
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 55
iltapäivä / eftermiddag 50

Ohjeita AMK-valintakokeeseen saapuvalle

Tutustu sen ammattikorkeakoulun saapumisohjeisiin, mihin olet menossa tekemään AMK-valintakokeen: 

Mitä mukaan AMK-valintakokeeseen?

Valmistaudu valintakokeeseen huolehtimalla, että sinulla on valintakoepäivänä mukana tarvittavat välineet, joista on kerrottu tarkemmin alla.

Ota valintakokeeseen mukaan:

Voit lisäksi ottaa valintakokeeseen mukaan myös välttämättömät lääkkeet, korvatulpat sekä vesipullon ja pienet eväät. Ethän ota muita ylimääräisiä tavaroita mukaan valintakokeeseen. Älä käytä voimakkaita hajusteita (esim. hajuvettä), kun tulet kokeeseen. Vältä myös voimakkaasti tuoksuvia tai yleisesti allergisoivia juomia ja ruoka-aineita, jos otat eväitä mukaan.

Voit halutessasi ottaa mukaan myös langallisen hiiren. Huom. Langattomia verkkoyhteyksiä hyödyntäviä laitteita, esimerkiksi langattomia hiiriä, näppäimistöjä, kuulokkeita, älykelloja tai aktiivisuusrannekkeita ei saa käyttää valintakokeessa. Valintakoetilaan saa tuoda ainoastaan kannettavan tietokoneen ja suljetun matkapuhelimen.

Tietokoneen ruudun suojakalvoa ei saa käyttää AMK-valintakokeessa.

Henkilöllisyystodistus

Sinulla tulee olla valintakokeessa mukana kuvallinen henkilöllisyystodistus. Ilman hyväksyttävää henkilöllisyystodistusta et voi osallistua valintakokeeseen.

Hyväksyttäviä todistuksia ovat seuraavat voimassa olevat henkilöllisyystodistukset:

 • passi
 • poliisin myöntämä suomalainen, kuvallinen henkilökortti
 • suomalainen ajokortti
 • kuvallinen EU/ETA-maan henkilökortti

Myös vanhentunut passi tai henkilökortti kelpaa, jos sen voimassaolo on päättynyt enintään vuosi sitten. Vuoden aikaraja lasketaan siitä päivästä, kun osallistut AMK-valintakokeeseen. Sinut täytyy kuitenkin voida tunnistaa henkilöllisyystodistuksessa olevasta kuvasta.

Sinulla tulee olla varsinainen henkilöllisyystodistus mukanasi, pelkkä kuva henkilöllisyystodistuksesta ei riitä.

Mikäli turvapaikan- tai oleskeluluvan hakijan passi on tilapäisesti viranomaisen hallussa, voidaan todistus passin luovuttamisesta viranomaiselle ja kopio passista hyväksyä henkilöllisyystodistukseksi.

Kannettava tietokone ja laitteistovaatimukset

AMK-valintakoe on digitaalinen koe, jonka suoritat omalla kannettavalla tietokoneella. Et voi osallistua valintakokeeseen ilman kannettavaa tietokonetta. Lataa valintakoetta varten tietokoneesi akku täyteen. Ota mukaan tietokoneesi virtajohto, jotta voit ladata tietokonettasi tarvittaessa. Valintakokeeseen et voi osallistua tabletilla tai puhelimella.

Valintakokeen toimivuus riippuu ensi sijassa sopivan selaimen käyttämisestä.

Suosittelemme käyttämään seuraavien selainten ajantasaisia versioita:
 • Chrome
 • Firefox
 • Edge
 • Safari
Selaimessa on oltava JavaScript ja evästeet käytössä. Voit tarkistaa sivulta https://selain.ammattikorkeakouluun.fi/ selaimesi version sekä sen, ovatko JavaScript ja evästeet käytössä. Tarkista selaimen asetuksista, että selainversiosi on ajan tasalla ja päivitä tarvittaessa.

Internetselainten lisäosat voivat estää kirjautumisen. Niiden poistamista tai kytkemistä pois päältä suositellaan ennen kokeeseen kirjautumista. Katso tarkemmat ohjeet Firefox- ja Chrome-selaimen lisäosien käytöstä poistamiseen. Mahdolliset VPN-ohjelmistot tulee ottaa pois päältä ennen kokeeseen kirjautumista. Oheiseen PDF-tiedostoon on koottu laitteisto- ja verkkovaatimuksiin liittyviä lisäohjeita, jotka kannattaa huomioida ennen AMK-valintakokeeseen saapumista.

Suosittelemme seuraavia käyttöjärjestelmiä tai niiden uudempia versioita:
 • Windows 10
 • macOS 12 (Monterey)
 • Ubuntu Linux 20.04 LTS
Mahdollisten yhteensopivuusongelmien vuoksi emme suosittele valintakokeen suorittamista tietokoneella, jossa on edellä mainittujen käyttöjärjestelmien vanhempi versio tai muu käyttöjärjestelmä.

Tunniste

Saat noin viikkoa ennen AMK-valintakoetta linkin tunnisteeseen, joka sisältää QR-koodin ja tiedon hakulomakkeella valitsemastasi valintakokeen ajasta ja paikasta. Linkki tunnisteeseen toimitetaan sinulle tekstiviestillä ja sähköpostilla hakulomakkeella ilmoittamiesi yhteystietojen perusteella viikolla 21 (viimeistään 22.5.2024). Linkin tunnisteeseen löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolku -palvelusta viikolla 21 (viimeistään 22.5.2024). Varaudu esittämään saamasi tunniste puhelimen näytöltä tai paperille tulostettuna valintakokeeseen saapuessasi.

Oma kynä

Ota valintakokeeseen mukaan oma kynä. Valintakoetilassa on jokaiselle tarjolla paperia omia muistiinpanoja varten.

Valintakoepäivän eteneminen

 • Saavu valintakokeeseen ajoissa ohjeiden mukaisesti.  Valintakoetilassa tulee olla ennen valintakoetilaisuuden alkamisaikaa.
 • Ota mukaasi henkilöllisyystodistus, kannettava tietokone, tietokoneen virtajohto, tunniste ja kynä. Lue tarkemmat vaatimukset kohdasta ”Mitä mukaan AMK-valintakokeeseen?”.
 • Näytä henkilöllisyystodistus ja tunniste valvojalle, kun siirryt valintakoetilaan.
 • Sulje matkapuhelimesi, kun saavut valintakoetilaan. Matkapuhelimen käyttö on kielletty koko valintakokeen ajan.
 • Kytke tietokoneesi sähköverkkoon ja kirjaudu ohjeiden mukaisesti langattomaan koeverkkoon.
 • Ennen valintakokeen aloitusta saat valintakoetilassa ohjeet valintakokeen suorittamiseen. Noudata ohjeita huolellisesti.
 • Valintakoetilanteen aikana koetilassa vallitsee hiljaisuus. Mikäli tarvitset valvojan apua valintakokeen aikana, nosta kätesi ylös ja odota kunnes valvoja tulee luoksesi.
 • Valintakokeesta voi poistua aikaisintaan yhden tunnin kuluttua sen alkamisesta.

AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, avustaja, tekninen apuväline, rauhallinen koetila, erillinen näyttö, terveydentilan seurantaan käytettävä langaton elektroninen laite, opas- tai avustajakoira), täytä yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava asiantuntijalausunto, jossa kerrotaan, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä haet ja millä perusteella (mahdolliset diagnoosit ja muut perustelut haetuille tukitoimille).

Toimita yksilöllisten järjestelyjen hakemus liitteineen viimeistään 3.4.2024 klo 15.00 sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa AMK-valintakokeeseen. Tarkista alla olevista ohjeista, tuleeko hakemus toimittaa ko. ammattikorkeakouluun paperisena vai sähköisesti.

AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Millä perusteella yksilöllisiä järjestelyjä voi hakea?

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, avustaja, tekninen apuväline, rauhallinen koetila, erillinen näyttö, terveydentilan seurantaan käytettävä langaton elektroninen laite, opas- tai avustajakoira), täytä kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava asiantuntijalausunto, jossa kerrotaan, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä haet ja millä perusteella (mahdolliset diagnoosit ja muut perustelut haetuille tukitoimille). Toimita hakemus siihen ammattikorkeakouluun, jossa olet ilmoittanut osallistuvasi valintakokeeseen. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Miten haen yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa?

Hae yksilöllisiä järjestelyjä erillisellä yksilöllisten järjestelyjen lomakkeella. Toimita hakemus liitteineen viimeistään 3.4.2024 klo 15.00 sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa AMK-valintakokeeseen. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava asiantuntijalausunto, jossa kerrotaan, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä haet ja millä perusteella (mahdolliset diagnoosit ja muut perustelut haetuille tukitoimille).

Osa ammattikorkeakouluista käyttää tulostettavaa paperista yksilöllisten järjestelyjen lomaketta. Paperista lomaketta käyttävien ammattikorkeakoulujen yksilöllisten järjestelyjen lomake tulostetaan ylempää tältä sivulta.

Sähköistä yksilöllisten järjestelyjen lomaketta käyttävät seuraavat ammattikorkeakoulut: Arcada, Diak, Haaga-Helia, Humak, HAMK, Jamk, KAMK, LAB, Laurea, Metropolia, SAMK, SeAMK, TAMK, Turun AMK ja Xamk .

Mikäli olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen jossakin yllä mainituista ammattikorkeakouluista, käytä yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen sähköistä yksilöllisten järjestelyjen hakulomaketta. Älä käytä tällöin paperista yksilöllisten järjestelyjen lomaketta.

Täytä lomake huolellisesti. Hakemuksessa tulee yksilöllisiä järjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi ilmoittaa henkilö- ja yhteystiedot sekä ammattikorkeakoulu, jossa osallistut AMK-valintakokeeseen.

Yksilöllisten järjestelyjen lomakkeella haetaan yksilöllisiä järjestelyitä AMK-valintakokeeseen. Huomioithan, että mahdollisiin muihin ammattikorkeakouluissa käytössä oleviin valintakokeisiin ei haeta yksilöllisiä järjestelyjä tällä lomakkeella. Muiden valintakokeiden yksilöllisiä järjestelyitä hakiessasi toimi niiden ammattikorkeakoulujen ohjeiden mukaan, joihin olet hakenut.

Jos yksilöllisiä järjestelyjä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, toimita hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemuksen liitteet - todistukset ja lausunnot

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukivaikeudesta tai oppimisvaikeudesta). Lausunnosta tulee käydä ilmi, miksi tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä ja lukea selkeästi, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä sinulle suositellaan.

Lukivaikeuden vuoksi tukitoimia, esimerkiksi lisäaikaa hakevan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lukivaikeuden osalta korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet ja niiden perusteet.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukivaikeuden osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka on hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Yksilöllisten järjestelyjen hakemusten käsittely ja ilmoitus yksilöllisistä järjestelyistä

Yksilöllisten järjestelyjen pyyntö käsitellään siinä ammattikorkeakoulussa, jossa olet osallistumassa valintakokeeseen. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa sinulle hyvissä ajoin ennen valintakoetta sähköpostitse yksilöllisistä järjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus.

Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Mikäli yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakemuksesi mukaisesti, ammattikorkeakoulu lähettää hakijalle kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.

Määräajan jälkeen lähetetty yksilöllisten järjestelyjen pyyntö otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Mikäli hakija on tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Seuraavia yksilöllisiä järjestelyitä ei ole mahdollista myöntää AMK-valintakokeessa:

 • helpotetut tehtävät
 • pistehyvitys
 • mahdollisuus olla suorittamatta jokin kokeen osioista
 • mahdollisuus käyttää sanakirjaa puutteellisen kielitaidon vuoksi
 • lisäaika puutteellisen kielitaidon vuoksi
 • laskimen käyttäminen matemaattisten taitojen osiossa
 • mahdollisuus suorittaa koe etäkokeena
 • mahdollisuus suorittaa koe paperilla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä AMK-valintakokeesta

Usein kysyttyjä kysymyksiä AMK-valintakokeesta

Miten ilmoittaudun AMK-valintakokeeseen?

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Valitse hakulomaketta täyttäessäsi itsellesi sopiva valintakoepaikka ja -aika tarjolla olevista vaihtoehdoista. Jokainen ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyn määrän suorituspaikkoja. Valintakoetilaisuuksien paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Kun paikat yksittäisessä valintakoetilaisuudessa täyttyvät, vaihtoehto sulkeutuu ja sinun on valittava jokin toinen vaihtoehto.

Olen hakenut Tampereen ammattikorkeakouluun, mutta asun Lappeenrannassa. Voinko tehdä AMK-valintakokeen Lappeenrannassa?

Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita paikkoja, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikaksi voit valita myös ammattikorkeakoulun, johon et ole hakenut, mutta joka on esimerkiksi lähellä asuinpaikkaasi.

Osallistunko eri päivinä AMK-valintakokeeseen, jos haen opiskelemaan liiketaloutta ja tekniikkaa?

Et. Teet yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi.

Olen saanut paikan todistusvalinnassa, tarvitseeko minun osallistua AMK-valintakokeeseen?

Jos olet saanut paikan todistusvalinnassa, sinun ei tarvitse osallistua AMK-valintakokeeseen. Jos sinut on hyväksytty alempaan hakutoiveeseesi, voit halutessasi tavoitella ylemmän hakutoiveesi paikkaa AMK-valintakokeella.

Miksi en ole saanut kutsua AMK-valintakokeeseen?

Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella tehty valintakoepaikan ja -ajan valinta toimii ilmoittautumisena. AMK-valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, mutta saat ennen valintakoetta linkin tunnisteeseen, joka sisältää QR-koodin ja tiedon hakulomakkeella valitsemastasi valintakokeen ajasta ja paikasta. Linkin tunnisteeseen löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolku -palvelusta. Voit osallistua AMK-valintakokeeseen ilman tunnistetta.

Voiko AMK-valintakokeeseen valmistautua jotenkin erityisesti? Mitä tulisi huomioida?

AMK-valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

Varmista, että tiedät, milloin ja minne olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen. Pääset tarvittaessa tarkistamaan oman AMK-valintakokeesi aika- ja paikkatiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palveluun hakulomakkeen lähetyksen jälkeen.

Varmista, että sinulla on käytettävissäsi vaadittavat ominaisuudet täyttävä tietokone. Saavu valintakoetilaisuuteen ajoissa ohjeiden mukaisesti. Ota mukaasi tunniste, voimassa oleva virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus, tietokone, tietokoneen virtajohto sekä kynä. Voit ottaa mukaasi myös langallisen hiiren.

Mitä jos minulla ei ole omaa tietokonetta?

Sinun tulee huolehtia siitä, että sinulla on käytössäsi valintakoepäivänä vaatimukset täyttävä kannettava tietokone. Sinun kannattaa kysyä tietokonetta lainaksi omalta lähipiiriltäsi. Jotkut yritykset myös vuokraavat tietokoneita.

Millaista osaamista AMK-valintakoe testaa? 

Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin.

Millaisia tehtäviä AMK-valintakokeessa on?

AMK-valintakokeen sisältö määräytyy sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Löydät lisätietoa AMK-valintakokeen sisältö ja pisteytys -osiosta.

Onko AMK-valintakokeessa matematiikan osuus? 

AMK-valintakoe sisältää matematiikan osion kaikilla hakijoilla lukuun ottamatta humanistisen alan ja kasvatusalan koulutuksen hakukohteisiin hakeneita hakijoita.

Tarvitsenko AMK-valintakokeessa laskinta?

Koejärjestelmän funktiolaskin on käytössä vain tekniikan alaan kuuluvassa matemaattis-luonnontieteellisessä -osiossa. Tietokoneen käyttöjärjestelmän laskin-sovelluksen tai muun erillisen laskimen käyttäminen on kielletty. Huomioithan, että matemaattisten taitojen -osiossa tai muissa valintakokeen osioissa laskimen käyttö ei ole sallittua.

Saako AMK-valintakokeessa käyttää näppäimistön etsi-toimintoa (esimerkiksi "ctrl+F") tai suurentaa näkymää (esimerkiksi "ctrl+" -komennolla)?

Etsi-toiminnon käyttäminen esimerkiksi "ctrl+F"-komennolla on sallittua. Myös näkymän suurentaminen ja pienentäminen esimerkiksi "ctrl+"- tai "ctrl-"-komennoilla on sallittua.

Mikä on Vallu-valintakoepalvelu?

Vallu-valintakoepalvelu on AMK-valintakokeessa käytössä oleva koejärjestelmä. Koejärjestelmää on käytetty AMK-valintakokeessa vuodesta 2019 alkaen, mutta se nimettiin vasta vuonna 2023.

Vallu-valintakoepalvelu on käytössä myös monissa yliopistojen digitaalisissa valintakokeissa.

Voit harjoitella etukäteen Vallu-valintakoepalvelun käyttöä AMK-valintakokeen esimerkkitehtävien avulla.

Voiko AMK-valintakokeen aikana käydä wc:ssä?

Kokeen aikana voi käydä valvotusti wc:ssä.

Voinko ottaa korvatulpat mukaani AMK-valintakokeeseen?

Voit ottaa mukaan pienet korvatulpat. Huomioithan, että korvatulppien käyttö on hakijan omalla vastuulla, sillä jokin valvojan ohjeista voi tällöin mennä ohi.

Voinko ottaa AMK-valintakokeeseen mukaan vesipullon ja eväitä?

Juomapullon ja pienet eväät voi ottaa mukaan kokeeseen.

Voinko ottaa AMK-valintakokeeseen mukaan tarvitsemani lääkkeet?

Voit ottaa valintakokeeseen mukaan lääkkeet, jotka välttämättä tarvitset kokeen aikana.

Kuka korjaa AMK-valintakokeen?

Valintakoejärjestelmä laskee kokonaispisteesi AMK-valintakokeesta automaattisesti.

AMK-valintakokeen tulokset

Kevään 2024 toinen yhteishaku

AMK-valintakokeen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 4.7.2024. Saatat tulla vielä varasijalta valituksi 6.8.2024 klo 15.00 mennessä.

Näet AMK-valintakokeesta saamasi kokonaispisteet Oma Opintopolku -palvelussa, kun tulokset on julkaistu. AMK-valintakokeen pisteet ovat voimassa kyseisen haun ajan.

AMK-valintakokeen tehtäviä ja oikeita vastauksia ei julkaista.

Valintakoepisteet-palvelu

Näet AMK-valintakokeesta saamasi osiokohtaiset pisteet Valintakoepisteet-palvelussa.

Valintakoepisteet-palvelu aukeaa viimeistään 4.7.2024. Tieto palvelun aukeamisesta päivitetään tälle sivulle. AMK-valintakokeen osiokohtaisia pisteitä voi tarkastella Valintakoepisteet-palvelussa 27.8.2024 asti.

Valintakoepisteet-palveluun pääsee kirjautumaan seuraavasti:

 1. Mene sivulle (LINKKI PÄIVITTYY)
 2. Kirjaudu sisään käyttäen Suomi.fi-palvelun vahvaa tunnistautumista.

Linkin palveluun löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolusta.

Tasasijasäännöt

Mikäli AMK-valintakokeen tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys ensisijaisesti hakutoivejärjestyksen mukaan. Mikäli hakutoivejärjestys kriteerillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevaa hakijaa tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat. Ammattikorkeakoulu on määritellyt valintaperusteissaan, miten toimii ylitäytön/alitäytön/arvonnan osalta.

Valikko