AMK-valintakoe

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla kannettavalla tietokoneella.

AMK-valintakoe järjestetään syksyllä ajalla 1.11.–4.11.2021. Ammattikorkeakoulujen tarjoamat valintakoetilaisuudet vaihtelevat ammattikorkeakouluittain. Löydät tarjolla olevat valintakoetilaisuudet taulukosta 2. Tutustu huolellisesti valintakokeeseen liittyviin ohjeisiin ennen AMK-valintakokeeseen osallistumista. 

AMK-valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

AMK-valintakoe on käytössä seuraavilla koulutusaloilla:

 • Humanistinen ala ja kasvatusala
 • Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
 • Luonnonvara-ala
 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • Merenkulun ala
 • Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoito-ala
 • Tekniikan ala

Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää AMK-valintakoetta. Näet taulukosta 1, ovatko omat hakukohteesi mukana AMK-valintakokeessa. Mikäli hakukohde ei käytä AMK-valintakoetta, tieto tästä löytyy Opintopolku.fi-palvelusta. Tällöin sinun tulee tarkistaa, onko koulutukseen hakemista varten määritelty esimerkiksi ennakkoon lähetettävä tehtävä tai erillinen valintakoe, johon pitää valmistautua.

Kulttuurialalla ei lähtökohtaisesti ole käytössä AMK-valintakoetta, mutta on mahdollista, että ammattikorkeakoulujen kulttuurialan yksittäiset hakukohteet voivat käyttää AMK-valintakoetta. Kulttuurialan valintakokeista löydät tietoa Opintopolku.fi-palvelusta ja ammattikorkeakoulujen sivuilta.

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan alan sekä merenkulun alan hakukohteissa on terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Tarkempaa tietoa saat kohdasta Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky.

Jos olet saanut paikan todistusvalinnassa, sinun ei tarvitse osallistua AMK-valintakokeeseen. Jos sinut on hyväksytty alempaan hakutoiveeseesi todistusvalinnassa, voit halutessasi tavoitella ylemmän hakutoiveesi paikkaa AMK-valintakokeella. 

AMK-valintakokeen sisältö, kesto ja pisteytys

Valintakokeen sisältö ja kesto määräytyvät sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Kuviossa 1 on esitetty AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain. Jotta on mahdollisuus tulla valituksi, sinun tulee saada hyväksytysti suoritettua kaikki osiot.

Valintakokeen kullekin osiolle on määritelty tietty suoritusaika. Kun osiokohtainen aika tulee täyteen, osio sulkeutuu. Jos osio jää sinulta kesken, viimeisin versio tallentuu vastaukseksi. AMK-valintakokeen osiot voit suorittaa haluamassasi järjestyksessä, mutta jokainen avattu osio tulee suorittaa kerralla loppuun eikä osioon voi palata enää myöhemmin.  

Valintakokeen jokaisessa osiossa on myös mukana tehtäviä, joita testataan tulevaisuuden kokeita varten. Näitä tehtäviä ei pisteytetä tai osoiteta erikseen, mutta tehtävien suorittaminen on huomioitu kunkin osion suoritusajassa.

Kokeen suorituskieli määräytyy hakukohteiden opetuskielen perusteella.

 • Jos haet vain suomenkielisiin hakukohteisiin, teet kokeen kaikki osiot suomeksi (pois lukien englannin kielen osio).
 • Jos haet vain ruotsinkielisiin hakukohteisiin, teet kokeen kaikki osiot ruotsiksi (pois lukien englannin kielen osio).
 • Jos haet sekä suomen- että ruotsinkielisiin hakukohteisiin, sinun täytyy valita aluksi haluamasi kokeen suorituskieli: suomi tai ruotsi. Kokeen muusta suorituskielestä riippumatta suoritat opetuskielen osion sekä suomeksi että ruotsiksi. 

Kaikille koulutusaloille yhteiset osiot:

 • Päätöksentekotaidot (40 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 piste. Tässä osiossa on käytössä miinuspisteet.
 • Opetuskieli (suomi tai ruotsi) (30 minuuttia): Kyseisen osion tehtävät määräytyvät hakukohteen opetuskielen perusteella. Suoritat kyseisen osion tehtävät suomeksi, jos haet suomenkieliseen hakukohteeseen. Suoritat kyseisen osion tehtävät ruotsiksi, jos haet ruotsinkieliseen hakukohteeseen. Jos haet suomen- ja ruotsinkieliseen hakukohteeseen, teet sekä suomen- että ruotsinkielisen opetuskielen osion tehtävät. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 2 pistettä. Tässä osiossa on käytössä miinuspisteet.
 • Englannin kieli (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 0,5 pistettä. Tässä osiossa on käytössä miinuspisteet.

Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat koulutusalakohtaiset osiot:

 • Matemaattiset taidot (40 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, merenkulun alan tai sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan matemaattisten perustaitojen osaamista. Matemaattisista osa-alueista painottuvat peruslaskutoimitukset, prosenttilaskut, ensimmäisen asteen yhtälöt, yksikkömuunnokset, geometria, matemaattis-looginen päättely sekä taulukoiden ja kuvaajien tulkinta. Tässä osiossa laskimen käyttö ei ole sallittua. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 piste. Tässä osiossa on käytössä miinuspisteet.
 • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (35 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan tai merenkulun alan hakukohteeseen. Osiossa arvioidaan valmiuksiasi matematiikassa ja fysiikassa. Kokeessa arvioidaan matemaattisia valmiuksiasi ratkaista lausekkeen sieventämiseen, yhtälön ratkaisemiseen sekä tasogeometriaan ja trigonometriaan (esimerkiksi suorakulmainen kolmio) liittyviä tehtäviä. Fysiikassa arvioidaan perustietojasi fysiikan ilmiöistä ja laskukaavoista, kykyäsi tehdä fysiikan perustietämykseen tai annettuihin malleihin perustuvaa laskentaa ja päätelmiä sekä kykyäsi tulkita kaavioita ja kuvaajia. Tässä osiossa sinulla on käytössäsi koejärjestelmän funktiolaskin. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 2 pistettä. Tässä osiossa ei ole käytössä miinuspisteitä.
  Koejärjestelmän funktiolaskin on käytössä vain tekniikan ja merenkulun alan kokeeseen kuuluvassa matemaattis-luonnontieteellisessä -osiossa. Tietokoneen käyttöjärjestelmän laskin-sovelluksen tai muun erillisen laskimen käyttäminen on kielletty. Huomioithan, että matemaattisten taitojen -osiossa tai muissa valintakokeen osioissa laskimen käyttö ei ole sallittua.

  Laskimen toiminnot:

  • yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku
  • sulkeet
  • toinen potenssi ja neliöjuuri
  • kymmenpotenssi ja yleinen potenssi
  • trigonometriset funktiot (kulmien arvot asteina)
  • luonnollinen logaritmi (ln) ja kymmenkantainen logaritmi (log)
  • vakiot π ja e
  • edellisen laskutoimituksen tulos ANS-muuttujassa
  • lausekkeen arvon asettaminen muistiin Min ja arvon lukeminen muistista Mout.
  Esimerkki: Lausekkeen syöttäminen • Eettiset taidot (15 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunnistaa väittämien eettistä luonnetta. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 5 pistettä. Tässä osiossa ei ole käytössä miinuspisteitä.
 • Tunneälytaidot (15 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunneälytaidoissa kuten tunteiden tunnistamisessa ja tunteiden hallinnassa. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 5 pistettä. Tässä osiossa ei ole käytössä miinuspisteitä.

Kuvio 1. AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain syksyn 2021 yhteishaussa.

Humakin kulttuurituottaja (AMK) -koulutuksen AMK-valintakokeen osiot ovat päätöksentekotaidot, opetuskieli ja englannin kieli.

AMK-valintakokeen aika ja paikka & AMK-valintakokeeseen ilmoittautuminen

AMK-valintakoe järjestetään syksyn 2021 yhteishaussa ajalla 1.11.–4.11.2021. Kaikki valintakoepäivät eivät välttämättä ole käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa. Tutustu ennen yhteishaun alkamista tarjolla oleviin valintakoetilaisuuksiin (ks. taulukko 2).

Aamupäivän valintakoetilaisuus alkaa klo 9:00. Ilmoittautuminen alkaa klo 8:00.

Iltapäivän valintakoetilaisuus alkaa klo 14:00. Ilmoittautuminen alkaa klo 13:00.

Saavu paikalle hyvissä ajoin ennen valintakoetilaisuuden alkua. Valintakokeeseen ei oteta myöhästyneitä hakijoita valintakoetilaisuuden alkamisajan jälkeen.

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Valitse hakulomaketta täyttäessäsi itsellesi sopiva valintakoepaikka ja -aika tarjolla olevista vaihtoehdoista. Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita suorituspaikkoja, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikaksi voit valita myös ammattikorkeakoulun, johon et ole hakenut, mutta joka on esimerkiksi lähellä asuinpaikkaasi.

Jokainen ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyn määrän suorituspaikkoja. Valintakoetilaisuuksien paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Kun paikat yksittäisessä valintakoetilaisuudessa täyttyvät, vaihtoehto sulkeutuu ja sinun on valittava jokin toinen vaihtoehto.

Yhteishaun hakulomakkeella tekemäsi ilmoittautuminen on sitova, eikä valintakoepaikkaa ja -aikaa voi vaihtaa enää hakuajan jälkeen. Voit suorittaa valintakokeen vain siinä valintakoetilaisuudessa, mihin olet ilmoittautunut. Jos saavut väärään valintakoetilaisuuteen, et pääse suorittamaan valintakoetta. Pääset tarkistamaan AMK-valintakokeesi aika- ja paikkatiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palveluun hakulomakkeen lähettämisen jälkeen.

Turvallisuus AMK-valintakokeessa

AMK-valintakoe toteutetaan viranomaisten turvallisuusohjeita noudattaen. Kukin ammattikorkeakoulu ohjeistaa AMK-valintakokeeseen osallistuvia hakijoita kokeen aikaisista käytännöistä. Tutustu alla oleviin ammattikorkeakoulukohtaisiin ohjeisiin.

Ammattikorkeakoulukohtaiset ohjeet

AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet sekä valintakoetilaisuudet

Taulukko 1. AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet ja aloituspaikat syksyn 2021 yhteishaussa.

Huom. Muutokset mahdollisia.

Centria-ammattikorkeakoulu (Centria)

Centria päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kokkola 13 6 50 %

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, päivätoteutus, Helsinki 12 10 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Helsinki 24 21 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Helsinki 36 32 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Helsinki 12 10 60 %
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö,  monimuotototeutus, Helsinki 12 10 60 %
Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus,  monimuotototeutus, Helsinki 12 10 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Helsinki 21 19 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö,  monimuotototeutus, Oulu 15 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, monimuotototeutus, Oulu 15 12 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Pori 24 20 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Pori 15 12 60 %

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 84 60 43 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 34 17 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 54 32 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 50 25 63 %

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Hämeenlinna 17 14 57 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 6 5 20 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 38 23 76 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 25 15 71 %
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus 30 18 75 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 12 8 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 14 8 49 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 10 7 49 %
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus 10 4 49 %
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus 10 4 49 %

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Kouvola 32 26 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus 25 - 100 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, päivätoteutus, Mikkeli 10 7 30 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola 18 14 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kotka 24 19 60 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Kotka 21 16 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kotka 24 18 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 24 19 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 27 20 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 18 14 60 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 16 12 60 %
Jalkaterapeutti (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 15 12 60 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 21 16 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 15 12 60 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus 15 11 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola 30 - 100 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 11 8 40 %

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, monimuotototeutus 6 4 30 %
Restonomi (AMK), monimuotototeutus 8 6 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kajaani 24 14 40 %

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 15 12 50 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 15 8 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 17 14 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 17 14 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 29 23 50 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 17 14 70 %

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 19 16 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Fysioterapeutti (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Ensihoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 14 11 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainoitteinen monimuotototeutus, Lahti 29 23 49 %
Fysioterapeutti (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 14 11 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Lahti 23 18 49 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, monimuotototeutus, Lahti 15 12 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 17 13 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 24 19 49 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 29 23 49 %
Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 14 11 49 %
Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus, Lahti 32 - 100 %
Insinööri (AMK), puutekniikka, monimuotototeutus, Lahti 32 - 100 %

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), Kemi, monimuotototeutus 23 18 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), Rovaniemi, monimuotototeutus 26 21 52 %
Sosionomi (AMK), Kemi, verkkototeutus 14 11 54 %
Restonomi (AMK), Rovaniemi, monimuotototeutus 30 24 46 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, Rovaniemi, verkko/monimuotototeutus 20 16 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, Tornio, monimuotototeutus 14 11 58 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tornio, monimuotototeutus 14 11 58 %
Metsätalousinsinööri (AMK), Rovaniemi, monimuotototeutus 9 7 40 %

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus, Hyvinkää 17 13 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus, Leppävaara 17 13 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus, Tikkurila 14 11 49 %
Restonomi (AMK), Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, päivätoteutus 14 11 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 24 16 70 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätotetutus, Tikkurila 17 13 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Leppävaara 21 14 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Otaniemi 21 14 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, verkko-opinnot Laurea Verkkokampus 42 29 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, oikeudellinen osaaminen, Hyvinkää 24 17 70 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, monimuotototeutus, Leppävaara 24 17 70 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, monimuotototeutus, Tikkurila 24 17 70 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, monimuotototeutus, kyberturvallisuus, Leppävaara 24 17 70 %
Tradenomi (AMK), Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuoto, Leppävaara 28 20 70 %
Restonomi (AMK), Palveluliiketoiminnan koulutus, monimuoto, Leppävaara 21 14 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 17 13 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 24 16 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lohja 24 16 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 21 14 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 24 17 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Tikkurila 24 17 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 21 14 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 24 17 70 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot Laurea Verkkokampus 28 19 70 %
Sosionomi (AMK), rikosseuraamusala, monimuoto, Tikkurila 14 10 70 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, monimuotototeutus 29 23 49 %
Ensihoitaja, (AMK), ensihoito, monimuotototeutus 13 10 45 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 11 9 49 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, monimuotototeutus 12 10 49 %
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 11 6 49 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 23 18 50 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 12 10 20 %
Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, monimuotototeutus 10 5 49 %
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 13 10 45 %
Kätilö (AMK), kätilötyö (täydentävä), päivätoteutus 4 0 100 %
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 11 9 49 %
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, monimuotototeutus 16 13 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus 27 22 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 41 32 45 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, monimuotototeutus 12 10 49 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivätoteutus 27 22 49 %
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, monimuotototeutus 10 8 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, monimuotototeutus 28 0 100 %
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 13 10 45 %
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 17 9 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 35 28 100 %

Oulun ammattikorkeakoulu

OAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus 10 8 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus 32 26 40 %
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus 18 14 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 16 13 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu 20 16 40 %
Sosionomi (AMK), monimuototeutus 14 11 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 6 5 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 14 11 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 16 13 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 28 22 40 %

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 15 12 60 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Kätilö (AMK), päivätoteutus (Kuopio) 10 8 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus (Kuopio) 10 8 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus (Kuopio) 16 13 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus (Iisalmi) 12 10 40 %
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus (Kuopio) 25 - 100 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus (Kuopio) 12 10 40 %
Sosionomi (AMK), varhaiskasvatus, monimuotototeutus (Kuopio) 20 - 100 %
Sosionomi (AMK), rikosseuraamusala, monimuotototeutus (Kuopio) 10 - 100 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), monimuotototeutus 15 10 60 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus 12 8 60 %
Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, monimuotototeutus 12 8 60 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus 12 8 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 17 11 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 13 11 45 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 16 11 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 12 10 45 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 9 8 45 %
Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, monimuotototeutus 18 12 60 %

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 12 10 40 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 14 12 47 %
Metsätalousinsinööri (AMK), monimuotototeutus 10 8 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 15 12 40 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 10 8 40 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus, Jyväskylä 7 6 32 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 14 12 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 46 37 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus (rajattu pohjakoulutus) 14 12 39 %

Turun ammattikorkeakoulu

Turku AMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 7 6 40 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 5 - 40 %
Insinööri (AMK), kemiantekniikka, monimuotototeutus 16 14 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 31 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Turku 20 17 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 6 5 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 14 12 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 15 13 40 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 7 6 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 7 6 40 %
Tradenomi (AMK), liiketoiminta ja logistiikka, monimuotototeutus 20 17 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 14 12 40 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 2 - 40 %

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus  14 (80 % koko hakukohde) 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 10 (50 % koko hakukohde) 50 %

Taulukko 2. AMK-valintakoetilaisuudet syksyn 2021 yhteishaussa.

Huom. AMK-valintakokeen suorituspaikkamäärien muutokset mahdollisia. Jos paikkamääriä lisätään haun aikana, asiasta tiedotetaan etusivulla.

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Centria, Talonpojankadun kampus, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola 3.11.2021 iltapäivä / eftermiddag 194
4.11.2021 aamupäivä / förmiddag 194

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Helsingin kampus, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 190
iltapäivä/eftermiddag 190
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 190
iltapäivä/eftermiddag 190
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Oulun kampus, Albertinkatu 16 B, 90100 Oulu
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 66
iltapäivä/eftermiddag 66
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Porin kampus, Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 74
iltapäivä/eftermiddag 74
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 74
iltapäivä/eftermiddag 74

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 480
iltapäivä/eftermiddag 481
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 481
iltapäivä/eftermiddag 481
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 481
iltapäivä/eftermiddag 481
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Porvoon kampus, Taidetehtaankatu 1, 06100 Porvoo 3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 70

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna
1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 172
iltapäivä/eftermiddag 150
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 172
iltapäivä/eftermiddag 150
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Riihimäen kampus, Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki
1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 140
iltapäivä/eftermiddag 120
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 140
iltapäivä/eftermiddag 120

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
JAMK, Pääkampus, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 233
iltapäivä/eftermiddag 233
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 232
iltapäivä/eftermiddag 233

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 218
iltapäivä/eftermiddag 218
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna 1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 234
iltapäivä/eftermiddag 234
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 218
iltapäivä/eftermiddag 218
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 196
iltapäivä/eftermiddag 197

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
KAMK, Taito 2, Ketunpolku 4, 87100 Kajaani
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 90
iltapäivä/eftermiddag 100

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 123
iltapäivä/eftermiddag 123
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 123
iltapäivä/eftermiddag 123

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lahden kampus, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 236
iltapäivä/eftermiddag 236
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 236
iltapäivä/eftermiddag 236
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 237
iltapäivä/eftermiddag 237
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 237
iltapäivä/eftermiddag 237
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lappeenrannan kampus, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 108
iltapäivä/eftermiddag 108
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 108
iltapäivä/eftermiddag 108
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 108
iltapäivä/eftermiddag 108
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 108
iltapäivä/eftermiddag 108

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Kemin kampus, Tietokatu 1, 94600 Kemi
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 175
iltapäivä/eftermiddag 175
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Rovaniemen kampus, Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 304
iltapäivä/eftermiddag 304

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea ammattikorkeakoulu, Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa
1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 155
iltapäivä/eftermiddag 155
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 155
iltapäivä/eftermiddag 155
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 155
iltapäivä/eftermiddag 155
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 155
iltapäivä/eftermiddag 155
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea-ammattikorkeakoulu, Leppävaaran kampus, Vanha Maantie 9, 02650 Espoo
1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 296
iltapäivä/eftermiddag 296
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 296
iltapäivä/eftermiddag 296
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 296
iltapäivä/eftermiddag 296
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 296
iltapäivä/eftermiddag 296
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea-ammattikorkeakoulu, Hyvinkään kampus, Uudenmaankatu 22, 05800 Hyvinkää
1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 133
iltapäivä/eftermiddag 133
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 133
iltapäivä/eftermiddag 133
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 133
iltapäivä/eftermiddag 133
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 133
iltapäivä/eftermiddag 133
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea-ammattikorkeakoulu, Otaniemen kampus, Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo
1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 90
iltapäivä/eftermiddag 90
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 90
iltapäivä/eftermiddag 90
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 90
iltapäivä/eftermiddag 90
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 90
iltapäivä/eftermiddag 90

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Metropolia, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 709
iltapäivä/eftermiddag 709
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 709
iltapäivä/eftermiddag 709
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 709
iltapäivä/eftermiddag 709
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 709
iltapäivä/eftermiddag 707

Oulun ammattikorkeakoulu

Oamk päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Oamk, Linnanmaan kampus, Yliopistokatu 9, 90570 Oulu 1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 340
iltapäivä/eftermiddag 340
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 340
iltapäivä/eftermiddag 340
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 336

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SAMK, Kampus Pori, Satakunnankatu 23, 28130 Pori
1.11.2021 iltapäivä/eftermiddag 70
2.11.2021 iltapäivä/eftermiddag 70
3.11.2021 iltapäivä/eftermiddag 70

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Savonia, Microkadun kampus, Microkatu 1, 70210 Kuopio
1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 220
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 220
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 220
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 220

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SeAMK, Frami F, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki 1.11.2021 iltapäivä/eftermiddag 207
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 207
iltapäivä/eftermiddag 193
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 193
iltapäivä/eftermiddag 193
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 193

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
TAMK, Pääkampus-Kuntokatu, Kuntokatu 3, 33520 Tampere 2.11.2021 iltapäivä/eftermiddag 438
3.11.2021 iltapäivä/eftermiddag 437
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
TAMK, Pääkampus-Teiskontie, Teiskontie 33, 33520 Tampere 2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 436
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 436

Turun ammattikorkeakoulu

Turku AMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Turun AMK, Kupittaan kampus, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku 1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 460
iltapäivä/eftermiddag 460
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 460
iltapäivä/eftermiddag 460
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 460
iltapäivä/eftermiddag 460

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
VAMK, Palosaaren kampus, Wolffintie 30, 65200 Vaasa 1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 47
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 47
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 48
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 48

Mitä mukaan AMK-valintakokeeseen?

Valmistaudu valintakokeeseen huolehtimalla, että sinulla on valintakoepäivänä mukana tarvittavat välineet, joista on kerrottu tarkemmin alla.

Ota valintakokeeseen mukaan:

Henkilöllisyystodistus

Henkilöllisyytesi tarkistetaan valintakokeen yhteydessä. Henkilöllisyyden voi todistaa voimassa olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Ilman voimassa olevaa henkilöllisyystodistusta et voi osallistua valintakokeeseen.

Hengityssuojain on poistettava, mikäli tunnistaminen sitä vaatii.

Hyväksyttäviä todistuksia ovat seuraavat:

 • passi
 • poliisin myöntämä suomalainen, kuvallinen henkilökortti
 • suomalainen ajokortti
 • kuvallinen KELA-kortti
 • kuvallinen EU/ETA-maan henkilökortti

Mikäli turvapaikanhakijan passi on tilapäisesti viranomaisen hallussa, voidaan todistus passin luovuttamisesta viranomaiselle ja kopio passista hyväksyä henkilöllisyystodistukseksi.

Kannettava tietokone ja laitteistovaatimukset

AMK-valintakoe on digitaalinen koe, jonka suoritat omalla kannettavalla tietokoneella. Et voi osallistua valintakokeeseen ilman kannettavaa tietokonetta. Lataa valintakoetta varten tietokoneesi akku täyteen. Ota mukaan tietokoneesi virtajohto, jotta voit ladata tietokonettasi tarvittaessa. Valintakokeeseen et voi osallistua tabletilla tai puhelimella (Microsoft Surface -laite hyväksytään).

Valintakokeen toimivuus riippuu ensi sijassa sopivan selaimen käyttämisestä.

Suosittelemme käyttämään seuraavien selainten ajantasaisia versioita:
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari
Selaimessa on oltava JavaScript ja evästeet käytössä. Internetselainten lisäosat voivat estää kirjautumisen. Niiden poistamista tai kytkemistä pois päältä suositellaan ennen kokeeseen kirjautumista. Katso tarkemmat ohjeet Firefox- ja Chrome-selaimen lisäosien käytöstä poistamiseen. Mahdolliset VPN-ohjelmistot tulee ottaa pois päältä ennen kokeeseen kirjautumista.

Suosittelemme seuraavia käyttöjärjestelmiä tai niiden uudempia versioita:
 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS
Emme suosittele valintakokeen suorittamista Chromebook-tietokoneella Googlen Chrome OS -käyttöjärjestelmän ja valintakoejärjestelmän yhteensopivuusongelmien vuoksi.

Valintakoetilaan saa tuoda ainoastaan kannettavan tietokoneen ja suljetun matkapuhelimen. Langattomia verkkoyhteyksiä hyödyntäviä laitteita, esimerkiksi Bluetooth-yhteyksiä käyttäviä hiiriä, näppäimistöjä, kuulokkeita, älykelloja tai aktiivisuusrannekkeita ei saa tuoda koetilaan. Voit halutessasi ottaa mukaan erillisen langallisen hiiren.

Tietokoneen ruudun suojakalvoa ei saa käyttää AMK-valintakokeessa.

Tunniste

Saat noin viikkoa ennen AMK-valintakoetta linkin tunnisteeseen, joka sisältää QR-koodin ja tiedon hakulomakkeella valitsemastasi valintakokeen ajasta ja paikasta. Linkki tunnisteeseen toimitetaan sinulle tekstiviestillä ja sähköpostilla hakulomakkeella ilmoittamiesi yhteystietojen perusteella viikolla 43 (viimeistään 27.10.2021). Linkin tunnisteeseen löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolku -palvelusta viikolla 43 (viimeistään 27.10.2021). Tarvitset tunnisteen valintakoepäivänä ilmoittautuessasi, joten varaudu esittämään saamasi tunniste puhelimen näytöltä tai paperille tulostettuna

Oma kynä

Ota valintakokeeseen mukaan oma kynä. Valintakoetilassa on jokaiselle tarjolla paperia omia muistiinpanoja varten.

Valintakoepäivän eteneminen

 • Saavu valintakokeeseen ajoissa ohjeiden mukaisesti.
 • Ota mukaasi henkilöllisyystodistus, kannettava tietokone, tietokoneen virtajohto, tunniste ja kynä. Lue tarkemmat vaatimukset kohdasta ”Mitä mukaan AMK-valintakokeeseen?”.
 • Näytä henkilöllisyystodistus ja tunniste valvojalle, kun siirryt valintakoetilaan.
 • Sulje matkapuhelimesi, kun saavut valintakoetilaan. Matkapuhelimen käyttö on kielletty koko valintakokeen ajan.
 • Kytke tietokoneesi sähköverkkoon ja kirjaudu ohjeiden mukaisesti langattomaan koeverkkoon.
 • Ennen valintakokeen aloitusta saat valintakoetilassa ohjeet valintakokeen suorittamiseen. Noudata ohjeita huolellisesti.
 • Valintakoetilanteen aikana koetilassa vallitsee hiljaisuus. Mikäli tarvitset valvojan apua valintakokeen aikana, nosta kätesi ylös ja odota kunnes valvoja tulee luoksesi.
 • Valintakokeesta voi poistua aikaisintaan kahden tunnin kuluttua sen alkamisesta.

AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Toimita yksilöllisten järjestelyjen hakemus liitteineen viimeistään 22.9.2021 klo 15.00 sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa AMK-valintakokeeseen. Tarkista alla olevista ohjeista, tuleeko yksilöllisten järjestelyjen hakemus toimittaa ko. ammattikorkeakouluun paperisena vai sähköisesti.

AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Millä perusteella yksilöllisiä järjestelyjä voi hakea?

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, avustaja, tekninen apuväline, rauhallinen koetila, erillinen näyttö, terveydentilan seurantaan käytettävä langaton elektroninen laite tai muu erityisjärjestely), tulee sinun täyttää kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. Toimita hakemus siihen ammattikorkeakouluun, jossa olet ilmoittanut osallistuvasi valintakokeeseen. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Miten haen yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa?

Yksilöllisiä järjestelyjä haet erillisellä yksilöllisten järjestelyjen lomakkeella. Hakemukset jätetään siihen ammattikorkeakouluun, jonne olet ilmoittautunut tekemään valintakokeen. Hakemukseen tulee liittää kopio todistuksesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), joka osoittaa yksilölliseen järjestelyyn oikeuttavan perusteen.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus on toimitettava liitteineen viimeistään 22.9.2021 klo 15.00 sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa AMK-valintakokeeseen.

Suurin osa ammattikorkeakouluista käyttää tulostettavaa paperista yksilöllisten järjestelyjen lomaketta. Paperista lomaketta käyttävien ammattikorkeakoulujen yksilöllisten järjestelyjen lomake tulostetaan tältä verkkosivustolta.

Sähköistä yksilöllisten järjestelyjen lomaketta käyttävät seuraavat ammattikorkeakoulut: Haaga-Helia, Hämeen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Mikäli olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen jossakin kyseisistä ammattikorkeakouluista, käytä yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen ammattikorkeakoulun verkkosivulta löytyvää sähköistä yksilöllisten järjestelyjen lomaketta. Älä käytä tällöin paperista yksilöllisten järjestelyjen lomaketta.

Täytä lomake huolellisesti. Hakemuksessa tulee yksilöllisiä järjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi ilmoittaa henkilö- ja yhteystiedot sekä ammattikorkeakoulu, jossa osallistut AMK-valintakokeeseen.

Yksilöllisten järjestelyjen lomakkeella haetaan yksilöllisiä järjestelyitä AMK-valintakokeeseen. Huomioithan, että mahdollisiin muihin ammattikorkeakouluissa käytössä oleviin valintakokeiseen ei haeta yksilöllisiä järjestelyjä tällä lomakkeella. Muiden valintakokeiden yksilöllisiä järjestelyitä hakiessasi toimi niiden ammattikorkeakoulujen ohjeiden mukaan, joihin olet hakenut.

Jos yksilöllisiä järjestelyjä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemuksen liitteet - todistukset ja lausunnot

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta). Lukihäiriön vuoksi tukitoimia, esimerkiksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Yksilöllisten järjestelyjen hakemusten käsittely ja ilmoitus yksilöllisistä järjestelyistä

Yksilöllisten järjestelyjen pyyntö käsitellään siinä ammattikorkeakoulussa, jossa hakija on osallistumassa valintakokeeseen. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa sinulle hyvissä ajoin ennen valintakoetta sähköpostitse yksilöllisistä järjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus.

Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Mikäli yksilöllisistä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, ammattikorkeakoulu lähettää tällaisessa tapauksessa hakijalle kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.

Määräajan jälkeen lähetetty yksilöllisten järjestelyjen pyyntö otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Mikäli hakija on tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Seuraavia yksilöllisiä järjestelyitä ei ole mahdollista huomioida AMK-valintakokeessa:

 • Helpotetut tehtävät
 • Oikeus olla suorittamatta jokin kokeen osioista
 • Puutteellinen kielitaito, oikeus käyttää sanakirjaa
 • Laskimen käyttäminen matemaattisten taitojen osiossa
 • Oikeus suorittaa koe paperilla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä AMK-valintakokeesta

Usein kysyttyjä kysymyksiä AMK-valintakokeesta

Miten ilmoittaudun AMK-valintakokeeseen?

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Valitse hakulomaketta täyttäessäsi itsellesi sopiva valintakoepaikka ja -aika tarjolla olevista vaihtoehdoista. Jokainen ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyn määrän suorituspaikkoja. Valintakoetilaisuuksien paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Kun paikat yksittäisessä valintakoetilaisuudessa täyttyvät, vaihtoehto sulkeutuu ja sinun on valittava jokin toinen vaihtoehto.

Miksi en ole saanut kutsua AMK-valintakokeeseen?

Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella tehty valintakoepaikan ja -ajan valinta toimii ilmoittautumisena. AMK-valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, mutta saat ennen valintakoetta linkin tunnisteeseen, joka sisältää tiedon hakulomakkeella valitsemastasi valintakokeen ajasta ja paikasta.

Olen hakenut Tampereen ammattikorkeakouluun, mutta asun Lappeenrannassa. Voinko tehdä AMK-valintakokeen Lappeenrannassa?

Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita paikkoja, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikaksi voit valita myös ammattikorkeakoulun, johon et ole hakenut, mutta joka on esimerkiksi lähellä asuinpaikkaasi.

Osallistunko eri päivinä AMK-valintakokeeseen, jos haen vaikka opiskelemaan liiketaloutta ja tekniikkaa?

Et. Teet yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi.

Olen saanut paikan todistusvallinnassa, tarvitseeko minun osallistua AMK-valintakokeeseen?

Jos olet saanut paikan todistusvalinnassa, sinun ei tarvitse osallistua AMK-valintakokeeseen. Jos sinut on hyväksytty alempaan hakutoiveeseesi, voit halutessasi tavoitella ylemmän hakutoiveesi paikkaa AMK-valintakokeella.

Voiko AMK-valintakokeeseen valmistautua jotenkin erityisesti? Mitä tulisi huomioida?

AMK-valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakoe ei edellytä ennakkovalmentautumista, eikä siihen liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

Varmista, että tiedät, milloin ja minne olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen. Pääset tarvittaessa tarkistamaan oman AMK-valintakokeesi aika- ja paikkatiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palveluun hakulomakkeen lähetyksen jälkeen.

Varmista, että sinulla on käytettävissäsi vaadittavat ominaisuudet täyttävä tietokone. Saavu valintakoetilaisuuteen ajoissa ohjeiden mukaisesti. Ota mukaasi tunniste, voimassa oleva virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus, tietokone, tietokoneen virtajohto sekä kynä. Voit ottaa mukaasi myös langallisen hiiren.

Mitä jos minulla ei ole omaa tietokonetta?

Sinun tulee huolehtia siitä, että sinulla on käytössäsi valintakoepäivänä vaatimukset täyttävä kannettava tietokone. Sinun kannattaa kysyä tietokonetta lainaksi omalta lähipiiriltäsi. Jotkut yritykset myös vuokraavat tietokoneita.

Millaista osaamista AMK-valintakoe testaa? 

Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin.

Millaisia tehtäviä AMK-valintakokeessa on?

AMK-valintakokeen sisältö määräytyy sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Löydät lisätietoa AMK-valintakokeen sisältö ja pisteytys -osiosta.

Onko AMK-valintakokeessa matematiikan osuus? 

AMK-valintakoe sisältää matematiikan osion kaikilla hakijoilla lukuun ottamatta humanistisen alan ja kasvatusalan koulutuksen hakukohteisiin hakeneita hakijoita.

Tarvitsenko AMK-valintakokeessa laskinta?

Koejärjestelmän funktiolaskin on käytössä vain tekniikan alaan kuuluvassa matemaattis-luonnontieteellisessä -osiossa. Tietokoneen käyttöjärjestelmän laskin-sovelluksen tai muun erillisen laskimen käyttäminen on kielletty. Huomioithan, että matemaattisten taitojen -osiossa tai muissa valintakokeen osioissa laskimen käyttö ei ole sallittua.

Voiko AMK-valintakokeen aikana käydä wc:ssä?

Kokeen aikana voi käydä valvotusti wc:ssä.

Voinko ottaa korvatulpat mukaani AMK-valintakokeeseen?

Voit ottaa mukaan pienet korvatulpat. Huomioithan, että korvatulppien käyttö on hakijan omalla vastuulla, sillä jokin valvojan ohjeista voi tällöin mennä ohi.

Voinko ottaa AMK-valintakokeeseen mukaan tarvitsemani lääkkeet?

Voit ottaa valintakokeeseen mukaan lääkkeet, jotka välttämättä tarvitset kokeen aikana.

Kuka korjaa AMK-valintakokeen?

Valintakoejärjestelmä laskee kokonaispisteesi AMK-valintakokeesta automaattisesti.

AMK-valintakokeen tulosten julkistaminen

Syksyn 2021 yhteishaku

Näet saamasi pisteet Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään tulosten julkaisuajankohtaan mennessä. AMK-valintakokeen perusteella valituksi tulleille tulee ilmoitus valinnasta sähköpostiin ja tieto näkyy myös Oma Opintopolku -palvelussa 26.11.2021 mennessä. Saatat tulla vielä varasijalta valituksi 14.12.2021 klo 15.00 mennessä. AMK-valintakokeen pisteet ovat voimassa kyseisen haun ajan.

Syksyn 2021 AMK-valintakokeen tehtäviä ja oikeita vastauksia ei julkaista.

Tasasijasäännöt

Mikäli AMK-valintakokeen tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys ensisijaisesti hakutoivejärjestyksen mukaan. Mikäli hakutoivejärjestys kriteerillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevaa hakijaa tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat. Ammattikorkeakoulu on määritellyt valintaperusteissaan, miten toimii ylitäytön/alitäytön/arvonnan osalta.

Valikko