AMK-valintakoe

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla kannettavalla tietokoneella.

AMK-valintakoe järjestetään keväällä 2020 ajalla 1.-5.6. Tutustu huolellisesti valintakokeeseen liittyviin ohjeisiin ennen kevään toisen yhteishaun alkamista.

AMK-valintakoe otettiin käyttöön syksyn 2019 yhteishaussa. AMK-valintakoe korvaa seuraavat valtakunnalliset koulutusalakohtaiset ja muut valintakoeyhteistyössä mukana olleet valintakokeet:

 • Humanistinen ala ja kasvatusala
 • Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
 • Luonnonvara-ala
 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • Merenkulun ala
 • Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoito-ala
 • Tekniikan ala

Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää AMK-valintakoetta. Näet alla olevasta taulukosta (taulukko 1), ovatko omat hakukohteesi mukana AMK-valintakokeessa. AMK-valintakoe ei edellytä ennakkovalmentautumista.

 • Mikäli hakukohde ei käytä AMK-valintakoetta, tieto tästä löytyy Opintopolku.fi -palvelusta. Tällöin sinun tulee tarkistaa, onko koulutukseen hakemista varten määritelty esimerkiksi ennakkoon lähetettävä tehtävä tai erillinen valintakoe, johon pitää valmistautua.

Kulttuurialalla ei lähtökohtaisesti ole käytössä AMK-valintakoetta, mutta on mahdollista, että ammattikorkeakoulujen kulttuurialan yksittäiset hakukohteet voivat käyttää AMK-valintakoetta. Humakin kulttuurituottaja (AMK) koulutus käyttää AMK-valintakoetta kevään 2020 toisessa yhteishaussa. Kulttuurialan valintakokeista löydät tietoa Opintopolku.fi -palvelusta ja ammattikorkeakoulujen sivuilta.

Kaikki hakijat voivat lähtökohtaisesti osallistua AMK-valintakokeeseen (ks. hakukelpoisuus). Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

Hakukohteissa, jotka käyttävät AMK-valintakoetta, opiskelijavalinta tehdään pääsääntöisesti pelkästään AMK-valintakokeen pisteiden perusteella. Erillisiä soveltuvuuskokeita järjestetään AMK-valintakokeen lisäksi vain rakennusarkkitehti (AMK) ja merikapteeni (AMK) koulutuksiin haettaessa. Rakennusmestarikoulutuksessa AMK-valintakokeen lisäksi opiskelijavalinnassa huomioidaan rakennusalan työkokemus.

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan alan sekä merenkulun alan hakukohteissa on terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Tarkempaa tietoa saat kohdasta Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky.

AMK-valintakokeen sisältö, kesto ja pisteytys

Valintakokeen sisältö ja kesto määräytyy sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Kokeen suorituskieli määräytyy hakukohteiden opetuskielen perusteella. Jos haet vain suomenkielisiin hakukohteisiin, teet kokeen kaikki osiot suomeksi (pois lukien englannin kielen osio). Jos haet vain ruotsinkielisiin hakukohteisiin, teet kokeen kaikki osiot ruotsiksi (pois lukien englannin kielen osio). Jos haet sekä suomen- että ruotsinkielisiin hakukohteisiin, sinun täytyy valita aluksi haluamasi kokeen suorituskieli: suomi tai ruotsi. Kokeen muusta suorituskielestä riippumatta suoritat opetuskielen osion sekä suomeksi että ruotsiksi.

Jotta on mahdollisuus tulla valituksi, sinun tulee saada hyväksytysti suoritettua kaikki osiot. Valintakokeen jokaisessa osiossa on myös mukana tehtäviä, joita testataan tulevaisuuden kokeita varten. Näitä tehtäviä ei pisteytetä tai osoiteta erikseen, mutta tehtävien suorittaminen on huomioitu kunkin osion suoritusajassa.

Valintakokeen kullekin osiolle on määritelty tietty suoritusaika. Kun osiokohtainen aika tulee täyteen, osio sulkeutuu. Jos osio jää sinulta kesken, viimeisin versio tallentuu vastaukseksi. AMK-valintakokeen osiot voit suorittaa haluamassasi järjestyksessä, mutta jokainen avattu osio tulee suorittaa kerralla loppuun eikä osioon voi palata enää myöhemmin.  

Kuviossa 1 on esitetty AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain sekä osioiden alimmat hyväksytyt pistemäärät ja maksimipisteet kevään 2020 toisessa yhteishaussa.

Kaikille koulutusaloille yhteiset osiot:

 • Päätöksentekotaidot (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 pistettä.
 • Opetuskieli (suomi tai ruotsi) (30 minuuttia): Kyseisen osion tehtävät määräytyvät hakukohteen opetuskielen perusteella. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Jos haet suomen- ja ruotsinkieliseen hakukohteeseen, teet sekä suomen- että ruotsinkielisen opetuskielen osion tehtävät, joihin on varattu yhteensä 60 minuuttia. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 2 pistettä. 
 • Englannin kieli (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 0,5 pistettä. 

Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat koulutusalakohtaiset osiot:

 • Matemaattiset taidot (60 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, merenkulun alan tai sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi ratkaista perus- ja prosenttilaskuja, ensimmäisen asteen yhtälöitä, yksikkömuunnoksia, matemaattis-loogista päättelykykyä vaativia tehtäviä sekä kykyäsi tulkita taulukoita ja kuvioita. Tässä osiossa laskimen käyttö ei ole sallittua. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 pistettä. 
 • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (45 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan hakukohteeseen. Osiossa arvioidaan valmiuksiasi matematiikassa ja fysiikassa. Kokeessa arvioidaan matemaattisia valmiuksiasi ratkaista lausekkeen sieventämiseen, yhtälön ratkaisemiseen sekä tasogeometriaan ja trigonometriaan (esimerkiksi suorakulmainen kolmio) liittyviä tehtäviä. Fysiikassa arvioidaan perustietojasi fysiikan ilmiöistä ja laskukaavoista, kykyäsi tehdä fysiikan perustietämykseen tai annettuihin malleihin perustuvaa laskentaa ja päätelmiä sekä kykyäsi tulkita kaavioita ja kuvaajia. Tässä osiossa sinulla on käytössäsi koejärjestelmän funktiolaskin. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 pistettä. 

Laskimen toiminnot:

 • yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku
 • sulkeet
 • toinen potenssi ja neliöjuuri
 • kymmenpotenssi ja yleinen potenssi
 • trigonometriset funktiot (kulmien arvot asteina)
 • luonnollinen logaritmi (ln) ja kymmenkantainen logaritmi (log)
 • vakiot π ja e
 • edellisen laskutoimituksen tulos ANS-muuttujassa
 • lausekkeen arvon asettaminen muistiin Min ja arvon lukeminen muistista Mout.
Esimerkki: Lausekkeen syöttäminen • Eettiset taidot (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunnistaa väittämien eettistä luonnetta. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 pistettä.

Kuvio 1. AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain kevään 2020 toisessa yhteishaussa.

Tässä on kuvio, jossa on esitetty AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain kevään 2020 toisessa yhteishaussa.
Tekniikan ala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot sekä Matemaattis-luonnontieteelliset taidot. 
Merenkulun ala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot
Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli sekä Matemaattiset taidot. 
Luonnonvara-ala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot. 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot.
Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot sekä Eettiset taidot. 
Humanistinen ala ja kasvatusala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli sekä Eettiset taidot.

Humakin kulttuurituottaja (AMK) -koulutuksen AMK-valintakokeen osiot ovat päätöksentekotaidot, opetuskieli ja englannin kieli.

Esimerkki 1:

Olet hakenut rakennusmestarin (tekniikan ala), sairaanhoitajan (terveysala) ja tradenomin (liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala) tutkintoon.

Valintakokeessa suoritat seuraavat osiot (6):

Kaikille yhteiset osiot: 1. päätöksentekotaidot, 2. opetuskieli, 3. englannin kieli

JA

Tekniikan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn sekä terveysalan osio:

4. matemaattiset taidot (suoritetaan vain kerran)

JA

Tekniikan alan osio: 5. matemaattis-luonnontieteelliset taidot

JA

Terveysalan osio: 6. eettiset taidot

Esimerkki 2:

Olet hakenut sosionomin (sosiaaliala), jalkaterapeutin (terveysala) ja fysioterapeutin (terveysala) tutkintoon.

Valintakokeessa suoritat seuraavat osiot (5):

Kaikille yhteiset osiot: 1. päätöksentekotaidot, 2. opetuskieli, 3. englannin kieli

JA

Sosiaali- ja terveysalan osiot: 4. matemaattiset taidot, 5. eettiset taidot (suoritetaan vain kerran)

Tiedote tutkimuksesta

AMK-valintakokeen yhteydessä sinua pyydetään osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on arvioida AMK-valintakokeen luotettavuutta, eri aloille pyrkivien valintakoemenestystä ja valintakokeen käytettävyyttä (osatutkimus II). Lisäksi sinulta pyydetään lupaa todistusvalinnassa kerättyjen tietojen yhdistämiseksi AMK-valintakokeesta saatuihin tietoihin (osatutkimus III). Tutkimus on osa Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanketta, jonka tarkoituksena on digitaalisen valintakokeen kehittäminen ammattikorkeakoulusektorille. Hankkeen verkostoon kuuluvat kaikki Suomen ammattikorkeakoulut (lukuun ottamatta Ahvenanmaan ammattikorkeakoulua ja Poliisiammattikorkeakoulua). Pyydämme sinua perehtymään tutkimustiedotteisiin ja tietosuojaselosteeseen ennen valintakokeeseen osallistumista. Kevään 2020 valintakoeosallistujien tutkimusaineiston henkilörekisterin tietosuojaseloste.

Tiedote tutkimuksesta: Ammattikorkeakoulujen todistusvalintojen ja AMK-valintakokeen jatkokehittäminen. Osatutkimus II - AMK-valintakokeen jatkokehittäminen.

Hyvä AMK-valintakokeeseen osallistuva

Pyyntö tutkimukseen

Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa kehitetään ammattikorkeakoulujen uutta digitaalista valintakoetta. Tutkimus on osa Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanketta (AMK-opiskelijavalinnat) 2017-2020 jonka tarkoituksena uuden digitaalisen valintakokeen kehittäminen ammattikorkeakoulusektorille koulutusalakohtaiset tarpeet huomioiden. Hankkeen verkostoon kuuluvat kaikki Suomen ammattikorkeakoulut (lukuun ottamatta Ahvenanmaan ammattikorkeakoulua ja Poliisiammattikorkeakoulua).

Osallistumisen vapaaehtoisuus

Osallistuminen tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta tai keskeyttää osallistumisen missä vaiheessa tahansa ilman, että sinun tarvitsee kertoa syytä.

Tutkimuksen toteuttaja

Tutkimus toteutetaan osana AMK-opiskelijavalinnat hanketta. Tutkimuksesta vastaa yliopettaja Kirsi Talman Metropolia Ammattikorkeakoulusta, ja tutkimuksen toteuttamiseen osallistuu erikseen nimetty tutkimusryhmä.

Tutkimuksen tarkoitus ja hyöty

Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida AMK-valintakokeen luotettavuutta, pyrkivien päätöksenteko-, kieli- ja viestintä-, matemaattisia-, matemaattis-luonnontieteellisiä ja eettisiä taitoja, valintakoemenestykseen yhteydessä olevia tekijöitä (taustatekijät) sekä AMK-valintakokeen käytettävyyttä. Koulutukseen hakevien kannalta tarkasteltuna valintakokeen kehittäminen näkyy objektiivisesti arvioitavana ja tasa-arvoisena opiskelijavalintana.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimus toteutetaan siten, että Opintopolussa (nimi, ikä, sukupuoli, oppijanumero, koulutusalakoodi, tutkintonimike, aikaisempi koulutus) ja valintakokeessa (vanhempien sosioekonominen tausta, oletko syntynyt Suomessa) antamasi taustatiedot sekä valintakoevastauksesi tallennetaan sähköisesti ja analysoidaan tilastollisesti. Luvan tähän annat vastaamalla myönteisesti sinulle valintakokeessa esitettyyn kysymykseen.

Tutkimuksen haitat

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole sinulle mitään haittaa. Valintakokeeseen osallistuvien henkilöiden henkilöllisyys suojataan. Tutkimukseen osallistuminen tai siitä kieltäytyminen ei vaikuta valintakoetulokseesi.

Tietojen luottamuksellisuus

Kaikki sinusta kerättävät tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Kaikkien valintakokeeseen osallistuvien henkilöiden yksityisyys ja salassapito varmistetaan, kenenkään tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ja raportoinnissa eivät tule esille yksittäisen henkilön vastaukset. Tutkimusaineistoa käsittelevät vain tutkimusryhmän jäsenet. Tutkimuksessa perustetaan henkilörekisteri (nimi, oppijanumero) myöhemmin toteutettavaa seurantatutkimusta varten. Henkilörekisteri säilytetään tutkimuksen ajan vuoteen 2027 asti. Suorat tunnistetiedot poistetaan ennen aineiston analyysiä.

 
Voit kysyä kaikkia mieltä askarruttavia kysymyksiä.

Ystävällisesti,

Kirsi Talman
tutkimuksesta vastaava henkilö
TtT, yliopettaja
Metropolia Ammattikorkeakoulu
AMK-opiskelijavalinnat kehittämishanke
amk.opiskelijavalintahanke@metropolia.fi

Tiedote tutkimuksesta: Ammattikorkeakoulujen todistusvalintojen ja AMK-valintakokeen jatkokehittäminen. Osatutkimus III - Todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen välisten yhteyksien tarkastelu.

Hyvä AMK-valintakokeeseen osallistuva

Pyyntö tutkimukseen

Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa kehitetään ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintoja. Tutkimus on osa Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanketta (AMK-opiskelijavalinnat) 2017-2020. Hankkeen verkostoon kuuluvat kaikki Suomen ammattikorkeakoulut (lukuun ottamatta Ahvenanmaan ammattikorkeakoulua ja Poliisiammattikorkeakoulua).

Osallistumisen vapaaehtoisuus

Osallistuminen tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta tai keskeyttää osallistumisen missä vaiheessa tahansa ilman, että sinun tarvitsee kertoa syytä.

Tutkimuksen toteuttaja

Tutkimus toteutetaan osana AMK-opiskelijavalinnat hanketta. Tutkimuksesta vastaa yliopettaja Kirsi Talman Metropolia Ammattikorkeakoulusta, ja tutkimuksen toteuttamiseen osallistuu erikseen nimetty tutkimusryhmä.

Tutkimuksen tarkoitus ja hyöty

Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida kevään 2020 toisessa yhteishaussa suomen- ja ruotsinkielisissä perustutkintoon johtavissa koulutuksissa käytettyjen todistusvalintojen yhteyttä AMK-valintakokeeseen opiskelijavalintojen jatkokehittämiseksi. Koulutukseen hakevien kannalta tarkasteltuna valintakokeen kehittäminen näkyy objektiivisesti arvioitavana ja tasa-arvoisena opiskelijavalintana.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimus toteutetaan siten, että Opintopolussa (ikä, sukupuoli, oppijanumero, koulutusalakoodi, tutkintonimike, aikaisempi koulutus) ja valintakokeessa (vanhempien sosioekonominen tausta, oletko syntynyt Suomessa) antamasi taustatiedot, yo-tutkintotodistuksesi ja/tai ammatillisen perustutkintotodistuksesi arvosanat, todistusvalinnassa saamasi pistemäärät sekä valintakoevastauksesi tallennetaan sähköisesti ja analysoidaan tilastollisesti. Luvan tähän annat vastaamalla myönteisesti sinulle valintakokeessa esitettyyn kysymykseen.

Tutkimuksen haitat

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole sinulle mitään haittaa. Valintakokeeseen osallistuvien henkilöiden henkilöllisyys suojataan. Tutkimukseen osallistuminen tai siitä kieltäytyminen ei vaikuta valintakoetulokseesi.

Tietojen luottamuksellisuus

Kaikki sinusta kerättävät tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Kaikkien valintakokeeseen osallistuvien henkilöiden yksityisyys ja salassapito varmistetaan, kenenkään tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ja raportoinnissa eivät tule esille yksittäisen henkilön vastaukset. Tutkimusaineistoa käsittelevät vain tutkimusryhmän jäsenet. Tutkimuksessa ei perusteta erillistä henkilörekisteriä. Suorat tunnistetiedot poistetaan ennen aineiston analyysiä.

 
Voit kysyä kaikkia mieltä askarruttavia kysymyksiä.

Ystävällisesti,

Kirsi Talman
tutkimuksesta vastaava henkilö
TtT, yliopettaja
Metropolia Ammattikorkeakoulu
AMK-opiskelijavalinnat kehittämishanke
amk.opiskelijavalintahanke@metropolia.fi

Tasasijasäännöt

Mikäli AMK-valintakokeen tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys ensisijaisesti hakutoivejärjestyksen mukaan. Mikäli hakutoivejärjestys kriteerillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevaa hakijaa tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat. Ammattikorkeakoulu on määritellyt valintaperusteissaan, miten toimii ylitäytön/alitäytön/arvonnan osalta.

AMK-valintakokeeseen ilmoittautuminen

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi -palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Valitse hakulomaketta täyttäessäsi itsellesi sopiva valintakoepaikka ja -aika tarjolla olevista vaihtoehdoista. Jokainen ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyn määrän suorituspaikkoja. Kun paikat yksittäisessä valintakoetilaisuudessa täyttyvät, vaihtoehto sulkeutuu ja sinun on valittava jokin toinen vaihtoehto. Valintakoetilaisuuksien paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella tehty valintakoepaikan ja -ajan valinta toimii ilmoittautumisena. Ilmoittautuminen on sitova, eikä valintakoepaikkaa ja -aikaa voi vaihtaa enää hakuajan jälkeen. AMK-valintakokeeseen ei lähetetä erillistä valintakoekutsua.

AMK-valintakokeen aika ja paikka

AMK-valintakoe järjestetään kevään 2020 toisessa yhteishaussa ajalla 1.-5.6. Jokaisena päivänä on 2 valintakoetilaisuutta. Kaikki valintakoepäivät eivät välttämättä ole käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa. Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita paikkoja valintakoetilaisuuksissa, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikaksi voit valita myös ammattikorkeakoulun, johon et ole hakenut, mutta joka on esimerkiksi lähellä asuinpaikkaasi. Tutustu ennen yhteishaun alkamista tarjolla oleviin valintakoetilaisuuksiin (ks. taulukko 2).

Pääset tarkistamaan AMK-valintakokeesi aika- ja paikkatiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palveluun hakulomakkeen lähettämisen jälkeen.

Saavu valintakoetilaisuuteen ajoissa alla olevien ohjeiden mukaisesti. Jokaisen AMK-valintakokeeseen osallistujan tulee olla paikalla, kun valintakoetilaisuuden ilmoittautuminen alkaa. Varaa valintakoepäivänä riittävästi aikaa, mielellään koko päivä. Valintakoetilaisuuden kesto vaihtelee 3-6 tunnin välillä riippuen hakukohteisiisi kuuluvista osioista.

Saavu AMK-valintakokeeseen ohjeiden mukaisesti:

 • Aamupäivän valintakoetilaisuus
  • Ole paikalla klo 8.00, jolloin ilmoittautuminen valintakoetilaisuuteen alkaa. AMK-valintakoe alkaa klo 9.00.
 • Iltapäivän valintakoetilaisuus
  • Ole paikalla klo 13.00, jolloin ilmoittautuminen valintakoetilaisuuteen alkaa. AMK-valintakoe alkaa klo 14.00.

Jos myöhästyt valintakokeesta, et pääse enää sisälle valintakoetilaan etkä voi suorittaa valintakoetta. Voit suorittaa valintakokeen vain siinä paikassa ja sinä aikana, mihin olet ilmoittautunut. Jos saavut väärään aikaan tai väärään paikkaan, et pääse suorittamaan valintakoetta.

AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet ja aloituspaikat sekä valintakoetilaisuudet

Huom! Muutokset mahdollisia.

Taulukko 1. Kevään 2020 toisessa yhteishaussa AMK-valintakoetta käyttävien ammattikorkeakoulujen hakukohteet ja aloituspaikat.

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, päivätoteutus, Kokkola 5 4 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 5 2 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Kokkola 4 3 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Kokkola 6 4 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 2 - 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 4 2 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, monimuotototeutus, Ylivieska 7 4 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus, Kokkola 5 4 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Kokkola 8 6 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kokkola 20 14 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kokkola 13 7 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kokkola 15 10 50 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Ylivieska 15 7 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kokkola 26 23 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätoteutus, Kokkola 12 9 50 %

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Helsinki 18 16 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, yhteistyössä Arcadan kanssa, Helsinki 15 12 100 %
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, Helsinki 12 11 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu 24 22 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Pieksämäki 18 16 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Pori 24 22 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Helsinki 18 16 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Helsinki 30 27 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, päivätoteutus, Helsinki 15 13 60 %
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätotetus, Helsinki 18 16 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototetus, Pieksämäki 21 19 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Pieksämäki 15 14 60 %

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), finanssi- ja talousasiantuntija, päivätoteutus 15 10 39,5 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 88 62 40 %
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 14 9 38 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 51 26 48,5 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 48 33 50,5 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 45 24 60 %
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet, päivätoteutus 39 29 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Porvoo 22 12 40 %
Tradenomi (AMK), myynti ja visuaalinen markkinointi, päivätoteutus 14 7 40 %
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus 19 10 47,5 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Porvoo 17 7 47 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus 40 20 47,5 %
Restonomi (AMK), matkailun liikkeenjohto, päivätoteutus 31 16 49 %
Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, päivätoteutus 22 11 69 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, monimuotototeutus 22 5 69 %
Restonomi (AMK), matkailun liikkeenjohto, monimuotototeutus 22 5 69 %
Liikunnanohjaaja (AMK), liikunta ja vapaa-aika 39 20 49 %

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humak

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, päivätoteutus, Kauniainen 25 20 100 %
Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus, Turku 25 20 100 %
Tulkki (AMK), puhevammaisten tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, päivätoteutus, Kuopio 12 10 48 %
Tulkki (AMK), viittomakielen tulkkaus, päivätoteutus, Helsinki 11 9 48 %
Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, Helsinki 37 30 49 %
Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, työyhteisön kehittäjä, Helsinki 15 12 50 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Nurmijärvi 17 14 49 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Kuopio 17 14 49 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Jyväskylä 17 14 49 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Turku 17 14 49 %

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), Hevosalan liiketoiminnan koulutus 10 8 25 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus 20 16 25 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus 10 6 25 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus 20 16 50 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus 20 12 67 %
Agrologi (AMK), Maaseutuelinkeinojen koulutus 15 10 19 %
Hortonomi (AMK), Puutarhatalouden koulutus 10 7 25 %
Hortonomi (AMK), Rakennetun ympäristön koulutus 12 8 24 %
Metsätalousinsinööri (AMK), Metsätalouden koulutus 10 7 25 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, päivätoteutus 6 4 30 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, monimuotototeutus 10 7 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Hämeenlinna 39 31 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Forssa 20 16 47 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Valkeakoski 13 10 43 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus 29 23 48 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, monimuotototeutus 14 11 47 %
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus 20 16 57 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikan koulutus 10 8 25 %
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, monimuotototeutus 24 14 80 %
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, päivätoteutus 8 6 27 %
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, monimuotototeutus 24 14 80 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 10 8 25 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, päivätoteutus 8 6 27 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, biotalous, päivätoteutus 8 6 27 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, monimuotototeutus 24 14 80 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 8 6 27 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, monimuotototeutus 24 14 80 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 8 6 30 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 12 8 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 12 8 49 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus 19 13 49 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 19 13 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 44 31 49 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 19 13 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 54 43 49 %
Tradenomi (AMK), tiimiakatemia, päivätoteutus 19 15 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 14 11 49 %
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, päivätoteutus 14 11 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 10 7 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 14 10 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 10 7 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 14 6 49 %
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 14 11 49 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 4 2 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 7 3 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus 12 5 49 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 6 49 %
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus 19 11 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 12 7 49 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 19 11 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 6 49 %

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 21 17 60 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus , Savonlinna 15 12 60 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola 21 17 60 %
Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 15 12 60 %
Naprapaatti (AMK), päivätoteutus, Kotka 15 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 24 19 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 21 17 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 18 14 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 21 17 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kotka 18 14 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 21 17 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kouvola 18 14 60 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 21 16 60 %
Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus, Savonlinna 24 20 60 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 12 10 40 %
Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, päivätoteutus, Savonlinna 5 4 20 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Mikkeli 8 6 20 %
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), päivätoteutus, Mikkeli 6 5 20 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen, päivätoteutus, Savonlinna 6 5 20 %
Insinööri (AMK), kyberturvallisuus, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), peliohjelmointi, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Merikapteeni (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus, Kotka 40 32 100 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Mikkeli 20 - 100 %
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), monimuotototeutus, Mikkeli 20 - 100 %
Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, päivätoteutus, Mikkeli 12 10 30 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus, Mikkeli 10 8 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus, Kotka 8 - 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus, Mikkeli 8 - 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kouvola 16 13 20 %
Tradenomi (AMK), data-analytiikka, päivätoteutus, Kouvola 7 6 20 %
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus, Kotka 8 6 20 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Mikkeli 4 3 20 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Mikkeli 20 16 40 %
Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus, Savonlinna 16 13 40 %

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 8 6 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), Techno Nurse, monimuotototeutus 10 6 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 4 30 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala tai Datacenter, päivätoteutus, Kajaani 16 11 40 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala, päivätoteutus, Raahe 8 5 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Peliteknologia ja ÄJ, päivätoteutus 16 8 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Datasta tekoälyyn, päivätotetus 8 4 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Kajaani 8 4 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Raahe 8 4 40 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 8 4 40 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus, Kajaani, Kuusamo, Raahe 12 6 40 %
Restonomi (AMK), Matkailu, päivätoteutus 10 8 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 15 12 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus 10 8 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 12 6 40 %

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapia (AMK), päivätoteutus 13 10 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 25 20 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 13 10 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 25 20 50 %
Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 15 12 50 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 25 20 50 %
Insinööri (AMK), Talotekniikka, päivätoteutus 25 20 50 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 25 20 50 %
Restonomi (AMK), Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus 31 26 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 40 32 50 %

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (hakukohdekohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 9 16 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lahti 12 20 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 9 16 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lahti 29 48 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lappeenranta 9 16 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 9 16 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti 14 24 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 24 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 9 16 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 19 32 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 34 56 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot 19 32 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta 32 52 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lahti 12 24 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lappeenranta 10 20 40 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta 14 24 49 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta, päivätoteutus, Lahti 19 32 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 15 24 49 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Lappeenranta 22 36 49 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Lahti 22 36 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti 17 28 49 %
Insinööri (AMK), puutekniikka, päivätoteutus, Lahti 12 20 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot 27 44 49 %

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Tornio 5 4 30 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Rovaniemi 12 10 30 %
Tradenomi (AMK) liiketalous, verkkototeutus, Tornio 10 8 30 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus, Tornio 6 6 30 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Tornio 5 4 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kemi 18 14 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 25 20 50 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kemi 5 4 30 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 10 8 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kemi 20 16 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 15 12 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuotototeutus 16 13 40 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 19 15 50 %
Metsätalousinsinööri (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 10 8 50 %
Agrologi (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 7 6 50 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 11 9 70 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 11 9 70 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 21 17 70 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 21 17 70 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 12 10 50 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 18 14 50 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 22 17 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Kemi 20 16 50 %
Restonomi (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 24 19 40 %

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, Hyvinkää 12 10 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, Tikkurila 19 15 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus, Hyvinkää 18 12 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus, Otaniemi 21 15 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, verkkototeutus, Lohja 28 20 70 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus, Tikkurila 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus, Leppävaara 21 15 70 %
Tradenomi (AMK), Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 17 14 49 %
Restonomi (AMK), Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, päivätoteutus, Leppävaara 14 11 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Hyvinkää 17 14 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Lohja 21 15 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Otaniemi 42 29 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Porvoo 21 15 70 %
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Otaniemi 18 12 70 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus, Otaniemi 17 14 49 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, Lohja 18 12 70 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, verkkototeutus, Hyvinkää 21 15 70 %
Fysioterapeutti (AMK), Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus, Otaniemi 17 14 49 %
Estenomi (AMK), Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, päivätoteutus, Tikkurila 19 15 49 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus 11 9 45 %
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus 13 10 45 %
Ensihoitaja, (AMK), ensihoito, päivätoteutus 13 10 45 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 11 9 45 %
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 10 5 45 %
Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 36 22 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 24 19 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus 20 2 50 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 42 34 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 30 15 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 70 56 50 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 16 8 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 42 34 70 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 12 10 10 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 23 18 50 %
Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, päivätoteutus 11 9 45 %
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 13 10 45 %
Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka, päivätoteutus 16 13 40 %
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 11 9 45 %
Osteopaatti (AMK), osteopatia, päivätoteutus 10 5 49 %
Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus 10 8 33 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka, päivätoteutus 12 10 40 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, rakennustekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, päivätoteutus 13 10 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus 27 22 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 41 32 45 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivätoteutus 25 20 45 %
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, päivätoteutus 11 9 45 %
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 13 10 45 %
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 16 8 45 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 35 28 100 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 68 54 45 %

Oulun ammattikorkeakoulu

OAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus 13 10 40 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 10 8 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 10 8 40 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 10 8 40 %
Optometristi (AMK), päivätoteutus 11 9 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 10 8 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 12 10 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Oulu 12 10 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 22 18 40 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 8 6 40 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 12 10 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätototeutus 48 38 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 12 10 40 %
Tradenomi (AMK), Tiimiyrittäjyys, Terwa-akatemia 16 13 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 16 13 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 14 11 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 4 3 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 48 38 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 31 25 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 17 14 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 14 11 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 4 3 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 14 11 40 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 15 12 40 %
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 14 11 40 %

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Pori 10 8 50 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Pori 20 16 100 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Pori 16 12 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Pori 16 12 40 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Rauma 10 8 40 %
Insinööri (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Rauma 8 6 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Pori 24 18 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Pori 28 21 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous ja -tekniikka, päivätoteutus, Rauma 14 11 40 %
Kuntoutuksenohjaaja (AMK), monimuotototeutus, Pori 22 17 100 %
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus, Pori 16 12 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rauma 30 24 100 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 30 24 50 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Pori 20 16 100 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Pori 30 24 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Pori 30 23 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous/kansainvälinen kauppa, päivätoteutus, Rauma 19 15 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Pori 20 15 40 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), päivätoteutus 16 12 40 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 16 13 40 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 14 11 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 16 12 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 20 16 40 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 24 20 40 %
Insinööri (AMK), sähkötekniikka, päivätoteutus 16 12 40 %
Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus 21 18 40 %
Insinööri (AMK), ympäristötekniikka, päivätoteutus 12 10 40 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 30 24 (hakukohdekohtainen) 100 %
Restonomi (AMK),matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen ja johtaminen, päivätoteutus 24 20 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 14 11 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 18 15 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 34 27 40 %
Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, päivätoteutus 16 12 40 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), päivätoteutus 15 13 30 %
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus 18 16 30 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus 7 6 30 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 18 16 30 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 9 8 30 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 9 8 30 %
Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, päivätoteutus 10 9 30 %
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus 10 9 30 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 30 26 30 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 14 12 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 11 10 45 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 23 20 45 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 15 10 60 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 18 12 60 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus 18 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 15 10 60 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 18 12 60 %

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 11 9 44 %
Restonomi (AMK), päivätoteutus 20 16 40 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 16 13 47 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 12 10 46 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 16 13 44 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 11 9 48 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 16 13 47 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Seinäjoki 10 8 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 87 70 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 28 22 48 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 11 9 48 %
Insinööri (AMK), Autotekniikka, päivätoteutus 13 10 22 %
Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 12 10 48 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 39 31 46 %
Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikka, päivätoteutus 13 10 46 %
Insinööri (AMK), LVI-talotekniikka, päivätoteutus 12 10 48 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 54 43 49 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 10 8 50 %
Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, päivätoteutus 12 10 48 %
Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, Älykkäät kiinteistöjen hallintajärjestelmät, monimuotototeutus 14 11 50 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 34 27 49 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 9 7 32 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 40 32 29 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 34 27 45 %

Turun ammattikorkeakoulu

TurkuAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 39 33 30 %
Tradenomi (AMK), digitaalinen liiketoiminta, päivätoteutus 8 7 30 %
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus 12 10 30 %
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 12 10 30 %
Tradenomi (AMK), finanssipalvelut, päivätoteutus 9 8 30 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 15 13 30 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 45 38 30 %
Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, päivätoteutus 18 15 30 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 24 20 30 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 27 23 30 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 15 13 30 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 26 22 30 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 18 15 30 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 15 13 30 %
Insinööri (AMK), myynti-insinööri, päivätoteutus 12 10 30 %
Hammasteknikko (AMK), päivätoteutus 4 3 30 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 5 4 30 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 9 8 30 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 5 4 30 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 11 9 30 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 5 4 30 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 4 3 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 17 14 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot 6 5 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 12 10 30 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 6 5 30 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 6 5 30 %
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 6 5 30 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto 12 10 30 %
Tradenomi (AMK), taloushallinto, monimuoto 9 8 30 %
Insinööri (AMK), kemiantekniikka, monimuoto 9 8 30 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuoto 8 7 30 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, monimuoto 9 8 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto 6 5 30 %
Sosionomi (AMK), monimuoto 5 4 30 %

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (hakukohdekohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 40 80 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 40 20 100 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 14 28 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 24 48 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 16 32 40 %
Insinööri (AMK), sähkötekniikka, päivätoteutus 22 44 40 %
Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus 20 40 40 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus 12 24 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 16 32 40 %
Insinööri (AMK), tietotekniikka, monimuotototeutus 20 10 100 %
Insinööri (AMK), sähkötekniikka, monimuotototeutus 20 10 100 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, päivätoteutus 12 24 40 %

Yrkeshögskolan Arcada

Arcada

Ansökningsmål Nybörjarplatser för urvalsmetoden YH-urvalsprovet Kvot för förstagångssökande (köspecifik) Andel som antas till ansökningsmålet på basis av YH-urvalsprovet (%)
Barnmorska (YH), dagstudier 6 5 40 %
Ergoterapeut (YH), dagstudier 8 6 40 %
Hälsovårdare (YH), dagstudier 6 5 40 %
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier 10 8 40 %
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier 10 8 40 %
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier 12 10 40 %
Ingenjör (YH), process- och materialteknik, dagstudier 6 5 40 %
Sjukskötare (YH), dagstudier 11 9 40 %
Sjukskötare (YH), samarbete med DIAK, flerform 15 12 100 %
Socionom (YH), dagstudier 12 10 40 %
Socionom (YH), flerform 8 5 40 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier 20 16 40 %

Yrkeshögskolan Novia

Novia

Ansökningsmål Nybörjarplatser för urvalsmetoden YH-urvalsprovet Kvot för förstagångssökande (köspecifik) Andel som antas till ansökningsmålet på basis av YH-urvalsprovet (%)
Agrolog (YH)/ Skogsbruksingenjör (YH), dagstudier 10 7 30 %
Barnmorska (YH), dagstudier 6 - 49 %
Bioanalytiker (YH), dagstudier 6 - 49 %
Hälsovårdare (YH), dagstudier, Vasa 8 - 49 %
Hälsovårdare (YH), dagstudier, Åbo 8 - 49 %
Röntgenskötare (YH), dagstudier 6 - 49 %
Sjukskötare (YH), dagstudier, Vasa 27 19 49 %
Sjukskötare (YH), dagstudier, Åbo 20 14 49 %
Socionom (YH), dagstudier, Vasa 20 14 49 %
Socionom (YH), dagstudier, Åbo 22 15 49 %
Socionom (YH), flerform, Vasa 15 - 49 %
Socionom (YH), flerform, Åbo 12 - 49 %
Socionom (YH), e-socionom, flerform, Åbo 7 - 49 %
Byggmästare (YH), dagstudier 4 - 30 %
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, dagstudier, Raseborg 6 4 30 %
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, dagstudier, Vasa 12 8 30 %
Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, dagstudier 21 15 30 %
Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, dagstudier 4 - 30 %
Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, dagstudier 15 10 30 %
Ingenjör (YH), produktionsekonomi, dagstudier 11 7 30 %
Sjökapten (YH), dagstudier 10 7 49 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier, Vasa 12 8 30 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier, Åbo 18 13 30 %

Taulukko 2. Kevään 2020 toisessa yhteishaussa AMK-valintakoetta käyttävien ammattikorkeakoulujen tarjoamat valintakoetilaisuudet.

Huom! Valintakoepaikkoja ja -tilaisuuksia on lisätty, joten kaikki valintakoepäivät eivät näy taulukossa. Voit tarkistaa oman valintakoeaikasi ja -paikkasi Oma Opintopolku -palvelusta.

Centria

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Centria, Talonpojankadun kampus, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola 1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 112
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 112
3.6.2020 iltapäivä / eftermiddag 172
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 172
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 112
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Centria, Vierimaantien kampus, Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska 1.6.2020 iltapäivä / eftermiddag 70
2.6.2020 iltapäivä / eftermiddag 70
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 70
4.6.2020 iltapäivä / eftermiddag 70

Diak

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Helsingin kampus, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 150
iltapäivä / eftermiddag 160
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 150
iltapäivä / eftermiddag 150
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä /Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Oulun kampus, Albertinkatu 16 B, 90100 Oulu
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 60
iltapäivä / eftermiddag 60
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 60
iltapäivä / eftermiddag 60
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Pieksämäen kampus, Huvilakatu 31 B, 76130 Pieksämäki
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 95
iltapäivä / eftermiddag 95
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 95
iltapäivä / eftermiddag 95
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Porin kampus, Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 95
iltapäivä / eftermiddag 95
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 95
iltapäivä / eftermiddag 95

Haaga-Helia

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 360
iltapäivä / eftermiddag 470
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 470
iltapäivä / eftermiddag 470
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 470
iltapäivä / eftermiddag 470
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 470
iltapäivä / eftermiddag 470
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Porvoon kampus, Taidetehtaankatu 1, 06100 Porvoo
1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 200
iltapäivä / eftermiddag 200
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 200
iltapäivä / eftermiddag 200
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 200

Humak

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Humak, Kauniaisten kampus, Vanha Turuntie 14, 02700 Kauniainen
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 180
iltapäivä / eftermiddag 176
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 180
iltapäivä / eftermiddag 178
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 180
iltapäivä / eftermiddag 176

HAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna
1.6.2020 iltapäivä / eftermiddag 230
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 265
iltapäivä / eftermiddag 230
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 265
iltapäivä / eftermiddag 230
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 265
iltapäivä / eftermiddag 230
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 265
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Riihimäen kampus, Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki
1.6.2020 iltapäivä / eftermiddag 105
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 135
iltapäivä / eftermiddag 105
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 135
iltapäivä / eftermiddag 105
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 135
iltapäivä / eftermiddag 105
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 135
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Valkeakosken kampus, Lotilantie 16, 37630 Valkeakoski
1.6.2020 iltapäivä / eftermiddag 120
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 120
iltapäivä / eftermiddag 120
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 120
iltapäivä / eftermiddag 120
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 120
iltapäivä / eftermiddag 120
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 120

JAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
JAMK, Pääkampus, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 503
iltapäivä / eftermiddag 503
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 503
iltapäivä / eftermiddag 503
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 503
iltapäivä / eftermiddag 503
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 503
iltapäivä / eftermiddag 503
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 503

XAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 181
iltapäivä / eftermiddag 216
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 181
iltapäivä / eftermiddag 216
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 196
iltapäivä / eftermiddag 181
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 196
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 80
iltapäivä / eftermiddag 130
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli
1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 255
iltapäivä / eftermiddag 267
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 257
iltapäivä / eftermiddag 267
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 257

KAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
KAMK, Taito 1, Kuntokatu 5, 87100 Kajaani
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 175
iltapäivä / eftermiddag 175
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 175
iltapäivä / eftermiddag 175
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 170

Karelia

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
1.6.2020 aamupäivä / förmidag 150
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 150
iltapäivä / eftermiddag 150
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 150
iltapäivä / eftermiddag 150
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 150
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 130

LAB

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lahden kampus, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
1.6.2020 iltapäivä / eftermiddag 230
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 230
iltapäivä / eftermiddag 230
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 230
iltapäivä / eftermiddag 230
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 230
iltapäivä / eftermiddag 230
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 230
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lappeenrannan kampus, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 120
iltapäivä / eftermiddag 120
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 120
iltapäivä / eftermiddag 120
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 120
iltapäivä / eftermiddag 120
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 120
iltapäivä / eftermiddag 120

Lapin AMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Rovaniemen kampus, Jokiväylä 11C, 96300 Rovaniemi
1.6.2020 iltapäivä / eftermiddag 130
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 165
iltapäivä / eftermiddag 130
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 165
iltapäivä / eftermiddag 130
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 165
iltapäivä / eftermiddag 130
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 130
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Kemi-Tornion kampus, Kosmos, Tietokatu 1, 94600 Kemi
1.6.2020 iltapäivä / eftermiddag 130
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 165
iltapäivä / eftermiddag 105
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 165
iltapäivä / eftermiddag 105
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 130
iltapäivä / eftermiddag 105
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 130

Laurea

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Hyvinkään kampus, Uudenmaankatu 22, 05800 Hyvinkää
1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 209
iltapäivä / eftermiddag 209
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 209
iltapäivä / eftermiddag 209
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 209
iltapäivä / eftermiddag 209
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 209
iltapäivä / eftermiddag 209
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Leppävaaran kampus, Vanha maantie 9, 02650 Leppävaara
1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 327
iltapäivä / eftermiddag 327
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 327
iltapäivä / eftermiddag 327
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 327
iltapäivä / eftermiddag 327
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 327
iltapäivä / eftermiddag 327
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa
1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 319
iltapäivä / eftermiddag 319
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 319
iltapäivä / eftermiddag 319
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 319
iltapäivä / eftermiddag 319
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 319
iltapäivä / eftermiddag 319

Metropolia

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Metropolia, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 1045
iltapäivä / eftermiddag 1045
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 1045
iltapäivä / eftermiddag 1045
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 1045
iltapäivä / eftermiddag 1045
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 1045
iltapäivä / eftermiddag 1045

OAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Oamk, Kotkantien kampus, Kotkantie 1, 90250 Oulu 1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 533
iltapäivä / eftermiddag 533
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 533
iltapäivä / eftermiddag 533
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 533
iltapäivä / eftermiddag 533
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 533
iltapäivä / eftermiddag 533
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 526

SAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SAMK, Kampus Pori, Satakunnankatu 23, 28100 Pori
1.6.2020 iltapäivä / eftermiddag 320
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 320
iltapäivä / eftermiddag 280
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 320
iltapäivä / eftermiddag 280
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 320
iltapäivä / eftermiddag 280

Savonia

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Savonia, Microkadun kampus, Microkatu 1, 70210 Kuopio
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 785
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 785
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 790

SeAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SeAMK, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Kampusranta 11, Frami F, 60320 Seinäjoki
1.6.2020
iltapäivä / eftermiddag 325
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 325
iltapäivä / eftermiddag 325
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 325
iltapäivä / eftermiddag 325
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 325

TAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
TAMK, pääkampus, Kuntokatu 3, 33520 Tampere
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 1300
iltapäivä / eftermiddag 807
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 1300
iltapäivä / eftermiddag 807
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 1300
iltapäivä / eftermiddag 806
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 1300

TurkuAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Turun AMK, ICT-City, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku 1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 700
iltapäivä / eftermiddag 700
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 700
iltapäivä / eftermiddag 700
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 700
iltapäivä / eftermiddag 700
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 700
iltapäivä / eftermiddag 700
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 700

VAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
VAMK, Palosaaren kampus, Wolffintie 30, 65200 Vaasa 1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 144
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 144
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 144
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 144
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 144

Arcada

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors (Jan-Magnus Janssonin aukio 1) 1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 142
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 142
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 142
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 142
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 142

Novia

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Alere, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa
1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 160
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 160
3.6.2020
iltapäivä / eftermiddag 160
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 160
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Henriksgatan 7, 20500 Åbo
1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 105
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 105
3.6.2020
iltapäivä / eftermiddag 105
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 105
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 45
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 45
3.6.2020
iltapäivä / eftermiddag 45
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 45

AMK-valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakoe ei edellytä ennakkovalmentautumista, eikä siihen liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

Valmistaudu valintakokeeseen huolehtimalla, että sinulla on valintakoepäivänä mukana tarvittavat välineet, joista on kerrottu tarkemmin alla. Valintakoetilaan ei saa tuoda ylimääräisiä tavaroita eli takit, laukut yms. jätetään niille osoitettuun paikkaan. Matkapuhelinten tulee olla suljettuna koko valintakokeen ajan. Jätä kotiin kaikki muut langattomia verkkoyhteyksiä hyödyntävät laitteet,  esimerkiksi Bluetooth-yhteyksiä käyttävät:
-älykellot
-aktiivisuusrannekkeet
-hiiret
-näppäimistöt

AMK-valintakokeessa laskinta käytetään ainoastaan tekniikan alaan kuuluvassa matemaattis-luonnontieteellisten taitojen osiossa, jossa hakijan käytössä on koejärjestelmän laskin. Oman laskimen käyttö on kielletty. Muissa valintakokeen osioissa laskimen käyttö ei ole sallittua.

Ota valintakokeeseen mukaan:

Tunniste

AMK-valintakoetta varten hakijoille luodaan yksilöity tunniste. Tarvitset tunnisteen valintakoepäivänä ilmoittautumisessa. Tunniste sisältää QR-koodin ja tiedon valintakokeesi ajasta ja paikasta. Linkki tunnisteeseen toimitetaan sinulle tekstiviestillä ja sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamiesi yhteystietojen perusteella viikolla 20. Sinulla tulee olla tunniste mukana valintakoetilaisuudessa, joten varaudu esittämään saamasi tunniste puhelimen näytöltä tai paperille tulostettuna. Linkin tunnisteeseen löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolku-palvelusta viikolta 20 alkaen.

Henkilöllisyystodistus

Henkilöllisyytesi tarkistetaan valintakokeen yhteydessä. Henkilöllisyyden voi todistaa voimassa olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Ilman henkilöllisyystodistusta et voi osallistua valintakokeeseen.

Hyväksyttäviä todistuksia ovat seuraavat:

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi tai poliisin myöntämä suomalainen, kuvallinen henkilökortti)
 • suomalainen ajokortti (mobiiliajokortti hyväksytään)
 • kuvallinen KELA-kortti
 • kuvallinen EU/ETA-maan henkilökortti

Kannettava tietokone ja laitteistovaatimukset

AMK-valintakoe on sähköinen koe, joka suoritetaan hakijan kannettavalla tietokoneella. Sinun tulee huolehtia siitä, että sinulla on käytössäsi valintakoepäivänä vaatimukset täyttävä kannettava tietokone. Lataa valintakoetta varten tietokoneesi akku täyteen. Ota mukaan tietokoneesi virtajohto, jotta voit ladata tietokonettasi tarvittaessa.

Tietokoneella tulee voida liittyä langattomaan verkkoon.

Valintakokeen toimivuus riippuu ensi sijassa sopivan selaimen käyttämisestä.


Koejärjestelmä tukee seuraavien selainten ajantasaisia versioita:
 • Chrome
 • Edge
 • Firefox
 • Internet Explorer 11
 • Safari
Muutkin nykyaikaiset selaimet saattavat toimia.

Selaimessa on oltava JavaScript ja evästeet käytössä.

Järjestelmää on testattu kattavasti seuraavilla käyttöjärjestelmillä:
 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS

Valintakoetta ei voi tehdä puhelimella eikä tabletilla.

Valintakoetilaan saa tuoda ainoastaan kannettavan tietokoneen ja suljetun matkapuhelimen. Muita langattomia verkkoyhteyksiä hyödyntäviä laitteita, esimerkiksi Bluetooth-yhteyksiä käyttäviä älykelloja, aktiivisuusrannekkeita, hiiriä tai näppäimistöjä ei saa tuoda koetilaan. Tietokoneen ruudun suojakalvoa ei saa olla AMK-valintakokeessa mukana.

Mikäli sinulla ei ole omaa tietokonetta, voit tiedustella tietokonetta lainaksi lähipiiriltäsi. Suosittelemme toisen asteen oppilaitoksia tarvittaessa lainaamaan opiskelijoilleen kannettavaa tietokonetta AMK-valintakoetta varten.

Langallinen hiiri tietokoneeseen

Voit halutessasi ottaa mukaan erillisen langallisen hiiren. Valintakoetilaan ei saa tuoda Bluetooth-yhteyttä käyttävää langatonta hiirtä.

Oma kynä

Ota valintakokeeseen halutessasi mukaan oma kynä. Valintakoetilassa on jokaiselle tarjolla paperia omia muistiinpanoja varten.

Valintakoepäivän eteneminen

 • Saavu valintakokeeseen mukanasi tunniste ja muut tarvittavat välineet (ks. kohta AMK-valintakokeeseen valmistautuminen) ja jätä muut, kuin valintakoetilaan sallitut tavarat niille ilmoitettuun paikkaan.
 • Näytä tunniste ja henkilöllisyystodistus valvojalle valintakoetilaan siirryttäessä.
 • Kirjaudu valintakoetilassa ohjeiden mukaisesti langattomaan koeverkkoon ja kytke tietokoneesi sähköverkkoon.
 • Mikäli verkkoon kirjautumisessa on ongelmia, nosta kätesi ylös ja ilmoita ongelmasta valintakoetilan valvojalle. Ongelma pyritään ratkaisemaan ennen valintakokeen alkua.
 • Ennen valintakokeen aloitusta saat valintakoetilassa ohjeet valintakokeen suorittamiseen. Noudata ohjeita huolellisesti.
 • Mikäli tarvitset valvojan apua valintakokeen aikana, nosta kätesi ylös ja odota kunnes valvoja tulee luoksesi.
 • Kun olet tehnyt valintakokeen ja poistuminen on sallittua, voit poistua tilasta. Ota mukaan kaikki tavarasi.
 • Valintakoetilanteen aikana koetilassa vallitsee hiljaisuus.

AMK-valintakokeen tulosten julkistaminen

Kevään 2020 toinen yhteishaku
Näet saamasi pisteet Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään tulosten julkaisuajankohtaan mennessä. AMK-valintakokeen perusteella valituksi tulleille tulee ilmoitus valinnasta sähköpostiin ja tieto näkyy myös Oma Opintopolku -palvelussa 8.7.2020 mennessä. Saatat tulla vielä varasijalta valituksi 31.7. klo 15.00 mennessä. AMK-valintakokeen pisteet ovat voimassa kyseisen haun ajan.

Kevään 2020 AMK-valintakokeen tehtäviä ja oikeita vastauksia ei julkaista.

AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt ja saavutettavuus

AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt ja saavutettavuus

Millä perusteella yksilöllisiä järjestelyjä voi hakea?

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, avustaja, tekninen apuväline, rauhallinen koetila, erillinen näyttö tai muu erityisjärjestely), tulee sinun täyttää kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. Toimita hakemus siihen ammattikorkeakouluun, jossa olet ilmoittanut osallistuvasi valintakokeeseen. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Miten haen yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa?

Yksilöllisiä järjestelyjä haet erillisellä yksilöllisten järjestelyjen lomakkeella. Hakemukset jätetään siihen ammattikorkeakouluun, jonne olet ilmoittautunut tekemään valintakokeen. Hakemukseen tulee liittää kopio todistuksesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), joka osoittaa yksilölliseen järjestelyyn oikeuttavan perusteen.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus on toimitettava liitteineen viimeistään 8.4.2020 klo 15.00 sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa AMK-valintakokeeseen.

Suurin osa ammattikorkeakouluista käyttää tulostettavaa paperista yksilöllisten järjestelyjen lomaketta. Paperista lomaketta käyttävien ammattikorkeakoulujen yksilöllisten järjestelyjen lomake tulostetaan tältä verkkosivustolta.

Sähköistä yksilöllisten järjestelyjen lomaketta käyttävät seuraavat ammattikorkeakoulut: Arcada, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), Kajaanin ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Mikäli olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen jossakin kyseisistä ammattikorkeakouluista, käytä yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen ammattikorkeakoulun verkkosivulta löytyvää sähköistä yksilöllisten järjestelyjen lomaketta. Älä käytä tällöin paperista yksilöllisten järjestelyjen lomaketta.

Täytä lomake huolellisesti. Hakemuksessa tulee yksilöllisiä järjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi ilmoittaa henkilö- ja yhteystiedot sekä ammattikorkeakoulu, jossa osallistut AMK-valintakokeeseen.

Yksilöllisten järjestelyjen lomakkeella haetaan yksilöllisiä järjestelyitä AMK-valintakokeeseen. Huomioithan, että mahdollisiin muihin ammattikorkeakouluissa käytössä oleviin valintakokeiseen ei haeta yksilöllisiä järjestelyjä tällä lomakkeella. Muiden valintakokeiden yksilöllisiä järjestelyitä hakiessasi toimi niiden ammattikorkeakoulujen ohjeiden mukaan, joihin olet hakenut.

Jos yksilöllisiä järjestelyjä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemuksen liitteet - todistukset ja lausunnot

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta). Lukihäiriön vuoksi tukitoimia, esimerkiksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Yksilöllisten järjestelyjen hakemusten käsittely ja ilmoitus yksilöllisistä järjestelyistä

Yksilöllisten järjestelyjen pyyntö käsitellään siinä ammattikorkeakoulussa, jossa hakija on osallistumassa valintakokeeseen. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa sinulle hyvissä ajoin ennen valintakoetta sähköpostitse yksilöllisistä järjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus.

Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Mikäli yksilöllisistä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, ammattikorkeakoulu lähettää tällaisessa tapauksessa hakijalle kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.

Määräajan jälkeen lähetetty yksilöllisten järjestelyjen pyyntö otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Mikäli hakija on tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Tarkista yllä olevista ohjeista, tuleeko yksilöllisten järjestelyjen hakemus toimittaa ko. ammattikorkeakouluun paperisena vai sähköisesti.

AMK-valintakokeeseen osallistujan tarkistuslista:

Tässä on kuvio, jossa on kerrottu AMK-valintakokeen tarkistuslista hakijalle: 
•	Ilmoittaudu AMK-valintakokeeseen hakuaikana valitsemalla itsellesi sopiva valintakokeen aika ja paikka tarjolla olevista vaihtoehdoista Opintopolku.fi -palvelun hakulomakkeella. 
•	Mikäli tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa, muista hakea niitä yhteisten ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.
•	Varmista, että sinulla on käytettävissäsi vaadittavat ominaisuudet täyttävä tietokone.
•	Tarkista valitsemasi valintakoepaikka (ammattikorkeakoulu) ja -aika Oma Opintopolusta.
AMK-valintakokeeseen saapuessa
•	Saavu valintakokeeseen ohjeistettuna ajankohtana ja siihen paikkaan, jonka olet valinnut hakulomakkeella.
•	Ota mukaasi valintakokeeseen:
•	tunniste
•	voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus
•	vaatimukset täyttävä tietokone, jonka akku on ladattu
•	tietokoneen virtajohto
•	halutessasi langallinen hiiri
•	kynä
Noudata valintakoepaikalla henkilökunnan antamia ohjeita.

AMK-valintakoe -videot

Katso AMK-valintakoe -videot (YouTube)

Usein kysyttyjä kysymyksiä AMK-valintakokeesta

AMK-valintakokeen tarkistuslista hakijalle: 

 • Ilmoittaudu AMK-valintakokeeseen Opintopolku.fi -palvelussa valitsemalla itsellesi sopiva valintakokeen aika ja paikka.
 • Mikäli tarvitset erityisjärjestelyitä AMK-valintakokeessa, muista hakea niitä yhteisten ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.
 • Varmista, että sinulla on käytettävissäsi vaadittavat ominaisuudet täyttävä tietokone ja testaa tietokoneesi toimivuus demossa.
 • Tarkista valitsemasi valintakoepaikka (ammattikorkeakoulu) ja -aika Oma Opintopolusta.
 • Saavu AMK-valintakokeeseen hyvissä ajoin ennen kokeen alkua.
 • Ota mukaasi AMK-valintakokeeseen
  • kirjautumistunnus
  • voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus
  • vaatimukset täyttävä tietokone, jonka akku on ladattu
  • tietokoneen virtajohto
  • halutessasi langallinen hiiri
  • kynä
 • Noudata valintakoepäivänä paikalla saamiasi henkilökunnan antamia ohjeita.

Usein kysyttyjä kysymyksiä AMK-valintakokeesta

Millaisia tehtäviä AMK-valintakokeessa on?

AMK-valintakokeen sisältö määräytyy sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Löydät lisätietoa AMK-valintakokeen sisältö ja pisteytys -osiosta.

Kuinka kauan AMK-valintakoe kestää?

Varaa valintakoepäivänä riittävästi aikaa. Valintakoepäivän kesto vaihtelee 3-6 tunnin välillä riippuen hakukohteista.

Mitä jos minulla ei ole omaa tietokonetta?

Sinun tulee huolehtia siitä, että sinulla on käytössäsi valintakoepäivänä vaatimukset täyttävä kannettava tietokone. Sinun kannattaa kysyä tietokonetta lainaksi omalta lähipiiriltäsi tai siitä oppilaitoksesta, jossa opiskelet. Jotkut yritykset myös vuokraavat tietokoneita.

Voiko AMK-valintakokeeseen valmistautua jotenkin erityisesti? Mitä tulisi huomioida?

Varmista, että tiedät, milloin ja minne olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen. Pääset tarvittaessa tarkistamaan oman AMK-valintakokeesi aika- ja paikkatiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palveluun hakulomakkeen lähetyksen jälkeen. Varmista, että sinulla on käytettävissäsi vaadittavat ominaisuudet täyttävä tietokone. Saavu valintakoetilaisuuteen ajoissa ohjeiden mukaisesti. Jokaisen AMK-valintakokeeseen osallistujan tulee olla paikalla, kun valintakoetilaisuuden ilmoittautuminen alkaa. Ota mukaasi tunniste, voimassa oleva virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus, tietokone, jonka akku on ladattu, tietokoneen virtajohto sekä kynä. Voit ottaa mukaasi myös langallisen hiiren.

Millaista osaamista AMK-valintakoe testaa? 

Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin.

Onko AMK-valintakokeessa matematiikan osuus? 

AMK-valintakoe sisältää matematiikan osion kaikilla hakijoilla lukuun ottamatta humanistisen alan ja kasvatusalan koulutuksen hakukohteisiin hakeneita hakijoita.

Tarvitsenko AMK-valintakokeessa laskinta?

AMK-valintakokeessa laskinta käytetään ainoastaan tekniikan alaan kuuluvassa matemaattis-luonnontieteellisten taitojen osiossa, jossa hakijan käytössä on koejärjestelmän laskin. Oman laskimen käyttö on kielletty. Muissa valintakokeen osioissa laskimen käyttö ei ole sallittua.

Miten ilmoittaudun AMK-valintakokeeseen?

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi -palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Valitse hakulomaketta täyttäessäsi itsellesi sopiva valintakoepaikka ja -aika tarjolla olevista vaihtoehdoista. Jokainen ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyn määrän suorituspaikkoja. Kun paikat yksittäisessä valintakoetilaisuudessa täyttyvät, vaihtoehto sulkeutuu ja sinun on valittava jokin toinen vaihtoehto. Valintakoetilaisuuksien paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä.

Miksi en ole saanut kutsua AMK-valintakokeeseen?

Opintopolku.fi -palvelussa yhteishaun hakulomakkeella tehty valintakoepaikan ja -ajan valinta toimii ilmoittautumisena. AMK-valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Mitä jos myöhästyn AMK-valintakokeesta tai menen väärään paikkaan?

Jos olet myöhässä tai väärässä paikassa, et voi tehdä valintakoetta. Saavu valintakoetilaisuuteen ajoissa ohjeiden mukaisesti. Jokaisen AMK-valintakokeeseen osallistujan tulee olla paikalla, kun valintakoetilaisuuden ilmoittautuminen alkaa. AMK-valintakokeeseen saapumisajankohdat.

Olen hakenut Tampereen ammattikorkeakouluun, mutta asun Lappeenrannassa. Voinko tehdä AMK-valintakokeen Lappeenrannassa?

Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita paikkoja, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikaksi voit valita myös ammattikorkeakoulun, johon et ole hakenut, mutta joka on esimerkiksi lähellä asuinpaikkaasi.

Mistä tiedän, missä tilassa AMK-valintakoe kussakin ammattikorkeakoulussa on?

Ammattikorkeakoulut järjestävät opastuksen valintakoetilaan ja paikalla on myös henkilökuntaa, joka auttaa tarvittaessa. Tarkista huolellisesti mihin osoitteeseen sinun odotetaan saapuvan.

Kuka korjaa AMK-valintakokeen?

Valintakoejärjestelmä laskee kokonaispisteesi AMK-valintakokeesta automaattisesti.

Osallistunko eri päivinä AMK-valintakokeeseen, jos haen vaikka opiskelemaan liiketaloutta ja tekniikkaa?

Et. Suoritat samalla kerralla vain yhden AMK-valintakokeen, jolla olet mukana kaikkien hakukohteidesi haussa. Valintakokeen sisältö määräytyy hakukohteittesi perusteella. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi.

Voinko ottaa AMK-valintakokeeseen mukaan vesipullon ja eväitä?

Juomapullon ja pienet eväät voi ottaa mukaan kokeeseen.

Voiko AMK-valintakokeen aikana käydä wc:ssä?

Kokeen aikana voi käydä valvotusti wc:ssä.

Voinko ottaa korvatulpat mukaani AMK-valintakokeeseen?

Voit ottaa mukaan pienet korvatulpat. Sinun ei tarvitse tehdä näistä erityisjärjestelypyyntöä. Huomioithan, että korvatulppien käyttö on hakijan omalla vastuulla, sillä jokin valvojan ohjeista voi tällöin mennä ohi.
Valikko