AMK-valintakokeen pisteytys muuttuu syksystä 2023 alkaen. Tutustu AMK-valintakokeen pisteytysmuutoksiin.

AMK-valintakoe

Huom. Tämän sivun ohjeet koskevat kevään 2023 AMK-valintakoetta. Löydät syksyn 2023 AMK-valintakokeen ohjeet täältä.

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla kannettavalla tietokoneella. AMK-valintakoe toteutetaan Vallu-valintakoepalvelussa.

AMK-valintakoe järjestetään keväällä ajalla 29.5.–2.6.2023. Ammattikorkeakoulujen tarjoamat valintakoetilaisuudet vaihtelevat ammattikorkeakouluittain. Löydät tarjolla olevat valintakoetilaisuudet taulukosta 2. Tutustu huolellisesti valintakokeeseen liittyviin ohjeisiin ennen AMK-valintakokeeseen osallistumista. 

AMK-valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

AMK-valintakoe on käytössä seuraavilla koulutusaloilla:

 • Humanistinen ala ja kasvatusala
 • Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
 • Luonnonvara-ala
 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • Merenkulun ala
 • Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoito-ala
 • Tekniikan ala

Suurin osa ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisistä hakukohteista käyttää AMK-valintakoetta. Näet taulukosta 1, ovatko omat hakukohteesi mukana AMK-valintakokeessa. Mikäli hakukohde ei käytä AMK-valintakoetta, tieto tästä löytyy Opintopolku.fi-palvelusta. Tällöin sinun tulee tarkistaa, onko koulutukseen hakemista varten määritelty esimerkiksi ennakkoon lähetettävä tehtävä tai erillinen valintakoe, johon pitää valmistautua.

Erillisiä soveltuvuuskokeita järjestetään AMK-valintakokeen lisäksi vain rakennusarkkitehti (AMK)- ja merikapteeni (AMK) -koulutuksiin haettaessa. Rakennusmestari (AMK) -koulutuksessa AMK-valintakokeen lisäksi opiskelijavalinnassa huomioidaan rakennusalan työkokemus.

Kulttuurialalla ei lähtökohtaisesti ole käytössä AMK-valintakoetta, mutta on mahdollista, että ammattikorkeakoulujen kulttuurialan yksittäiset hakukohteet voivat käyttää AMK-valintakoetta. Kulttuurialan valintakokeista löydät tietoa Opintopolku.fi-palvelusta ja ammattikorkeakoulujen sivuilta.

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan alan sekä merenkulun alan hakukohteissa on terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Tarkempaa tietoa saat kohdasta Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky.

Jos olet saanut paikan todistusvalinnassa, sinun ei tarvitse osallistua AMK-valintakokeeseen. Osallistumatta jättämisestä ei tarvitse ilmoittaa ammattikorkeakoululle, ellei sitä erikseen pyydetä esimerkiksi yksilöllisten järjestelyiden yhteydessä. Jos sinut on hyväksytty alempaan hakutoiveeseesi todistusvalinnassa, voit halutessasi tavoitella ylemmän hakutoiveesi paikkaa AMK-valintakokeella. 

AMK-valintakokeen sisältö, kesto ja pisteytys

AMK-valintakoe koostuu eri osioista (kuvio 1). Valintakokeen osiot ja kesto määräytyvät sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Sinun tulee suorittaa hyväksytysti kaikki hakukohteelle kuuluvat osiot, jotta voit tulla siihen valituksi.

Valintakokeen kullekin osiolle on määritelty tietty suoritusaika. Kun osiokohtainen aika tulee täyteen, osio sulkeutuu. Jos osio jää sinulta kesken, viimeisin versio tallentuu vastaukseksi. AMK-valintakokeen osiot voit suorittaa haluamassasi järjestyksessä, mutta jokainen avattu osio tulee suorittaa kerralla loppuun eikä osioon voi palata enää myöhemmin.  

Valintakokeen jokaisessa osiossa on myös mukana tehtäviä, joita testataan tulevaisuuden kokeita varten. Näitä tehtäviä ei pisteytetä tai osoiteta erikseen, mutta tehtävien suorittaminen on huomioitu kunkin osion suoritusajassa.

Opiskelijavalinnassa käytetään AMK-valintakokeen kokonaispisteitä, jotka muodostuvat hakukohteen mukaisten koeosioiden vertaistetuista pisteistä. Vertaistamisessa hakijoiden koeosioiden pisteet saatetaan yhteismitalliseen muotoon AMK-valintakokeen yhtenäisen vaikeustason saavuttamiseksi.

Kokeen suorituskieli

Kokeen suorituskieli määräytyy hakukohteiden opetuskielen perusteella.

 • Jos haet vain suomenkielisiin hakukohteisiin, teet kokeen kaikki osiot suomeksi (pois lukien englannin kielen osio).
 • Jos haet vain ruotsinkielisiin hakukohteisiin, teet kokeen kaikki osiot ruotsiksi (pois lukien englannin kielen osio).
 • Jos haet sekä suomen- että ruotsinkielisiin hakukohteisiin, sinun täytyy valita kokeen alussa haluamasi kokeen suorituskieli: suomi tai ruotsi. Kokeen muusta suorituskielestä riippumatta suoritat opetuskielen osion sekä suomeksi että ruotsiksi. 

AMK-valintakokeen osiot

Kaikille koulutusaloille yhteiset osiot:

 • Päätöksentekotaidot (40 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Tehtävissä tulee tunnistaa olennainen tieto epäolennaisesta, ottaa huomioon useita ratkaisuun vaikuttavia tekijöitä, arvioida päätösten perusteita sekä tehdä johtopäätöksiä eri tavoin esitetyn informaation perusteella. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 piste. Tässä osiossa on käytössä miinuspisteet. Vastaamatta jättämisestä ei vähennetä pisteitä. Tutustu päätöksentekotaitojen esimerkkitehtäviin.
 • Opetuskieli (suomi tai ruotsi) (30 minuuttia): Kyseisen osion tehtävät määräytyvät hakukohteen opetuskielen perusteella. Suoritat kyseisen osion tehtävät suomeksi, jos haet suomenkieliseen hakukohteeseen. Suoritat kyseisen osion tehtävät ruotsiksi, jos haet ruotsinkieliseen hakukohteeseen. Jos haet suomen- ja ruotsinkieliseen hakukohteeseen, teet sekä suomen- että ruotsinkielisen opetuskielen osion tehtävät. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston ja tekstilajin hallintaa sekä kielellistä päättelyä. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 2 pistettä. Tässä osiossa on käytössä miinuspisteet. Vastaamatta jättämisestä ei vähennetä pisteitä. Tutustu opetuskielen esimerkkitehtäviin. Tutustu opetuskielen esimerkkitehtäviin.
 • Englannin kieli (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 0,5 pistettä. Tässä osiossa on käytössä miinuspisteet. Vastaamatta jättämisestä ei vähennetä pisteitä. Tutustu englannin kielen esimerkkitehtäviin.

Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat koulutusalakohtaiset osiot:

 • Matemaattiset taidot (40 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, merenkulun alan tai sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan matemaattisten perustaitojen osaamista. Matemaattisista osa-alueista painottuvat peruslaskutoimitukset, prosenttilaskut, ensimmäisen asteen yhtälöt, yksikkömuunnokset, geometria, matemaattis-looginen päättely sekä taulukoiden ja kuvaajien tulkinta. Tässä osiossa laskimen käyttö ei ole sallittua. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 piste. Tässä osiossa on käytössä miinuspisteet. Vastaamatta jättämisestä ei vähennetä pisteitä. Tutustu matemaattisten taitojen esimerkkitehtäviin.
 • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (35 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan tai merenkulun alan hakukohteeseen. Osiossa arvioidaan valmiuksiasi matematiikassa ja fysiikassa. Kokeessa arvioidaan matemaattisia valmiuksiasi ratkaista lausekkeen sieventämiseen, yhtälön ratkaisemiseen sekä tasogeometriaan ja trigonometriaan (esimerkiksi suorakulmainen kolmio) liittyviä tehtäviä. Fysiikassa arvioidaan perustietojasi fysiikan ilmiöistä, kykyäsi tehdä fysiikan perustietämykseen tai annettuihin malleihin perustuvaa laskentaa ja päätelmiä sekä kykyäsi tulkita kaavioita ja kuvaajia. Tässä osiossa sinulla on käytössäsi valintakoejärjestelmän funktiolaskin. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 2 pistettä. Tässä osiossa ei ole käytössä miinuspisteitä. Vastaamatta jättämisestä ei vähennetä pisteitä. Tutustu matemaattis-luonnontieteellisten taitojen esimerkkitehtäviin.
  Koejärjestelmän funktiolaskin on käytössä vain tekniikan ja merenkulun alan kokeeseen kuuluvassa matemaattis-luonnontieteellisessä -osiossa. Tietokoneen käyttöjärjestelmän laskin-sovelluksen tai muun erillisen laskimen käyttäminen on kielletty. Huomioithan, että matemaattisten taitojen -osiossa tai muissa valintakokeen osioissa laskimen käyttö ei ole sallittua.

  Laskimen toiminnot:

  • yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku
  • sulkeet
  • toinen potenssi ja neliöjuuri
  • kymmenpotenssi ja yleinen potenssi
  • trigonometriset funktiot (kulmien arvot asteina)
  • luonnollinen logaritmi (ln) ja kymmenkantainen logaritmi (log)
  • vakiot π ja e
  • edellisen laskutoimituksen tulos ANS-muuttujassa
  • lausekkeen arvon asettaminen muistiin Min ja arvon lukeminen muistista Mout.
  Laskutoimitukset saa osin syötettyä myös näppäimistöltä.

  Esimerkki: Lausekkeen syöttäminen • Eettiset taidot (15 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunnistaa väittämien eettistä luonnetta. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 5 pistettä. Tässä osiossa ei ole käytössä miinuspisteitä. Vastaamatta jättämisestä ei vähennetä pisteitä. Tutustu eettisten taitojen esimerkkitehtäviin.
 • Tunneälytaidot (15 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunneälytaidoissa kuten tunteiden tunnistamisessa ja tunteiden hallinnassa. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 8 pistettä. Tässä osiossa ei ole käytössä miinuspisteitä. Vastaamatta jättämisestä ei vähennetä pisteitä. Tutustu tunneälytaitojen esimerkkitehtäviin.

Kuvio 1. AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain kevään 2023 toisessa yhteishaussa.

Tässä on kuvio, jossa on esitetty AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain kevään 2023 toisessa yhteishaussa. 

Tekniikan ala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot sekä Matemaattis-luonnontieteelliset taidot. 

Merenkulun ala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot sekä Matemaattis-luonnontieteelliset taidot. 

Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli sekä Matemaattiset taidot. 

Luonnonvara-ala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli sekä Matemaattiset taidot. 

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli sekä Matemaattiset taidot. 

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot, Eettiset taidot sekä tunneälytaidot. 

Humanistinen ala ja kasvatusala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Eettiset taidot sekä tunneälytaidot.

Humakin kulttuurituottaja (AMK) -koulutuksen AMK-valintakokeen osiot ovat päätöksentekotaidot, opetuskieli ja englannin kieli.

AMK-valintakokeen aika ja paikka & AMK-valintakokeeseen ilmoittautuminen

AMK-valintakoe järjestetään kevään 2023 toisessa yhteishaussa ajalla 29.5.–2.6.2023. Kaikki valintakoepäivät eivät välttämättä ole käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa. Tutustu ennen yhteishaun alkamista tarjolla oleviin valintakoetilaisuuksiin (ks. taulukko 2).

Aamupäivän valintakoetilaisuus alkaa klo 9:00. Ilmoittautuminen alkaa klo 8:00.

Iltapäivän valintakoetilaisuus alkaa klo 14:00. Ilmoittautuminen alkaa klo 13:00.

Saavu paikalle hyvissä ajoin ennen valintakoetilaisuuden alkua. Valintakoetilassa tulee olla ennen valintakoetilaisuuden alkamisaikaa. Valintakokeeseen ei oteta myöhästyneitä hakijoita valintakoetilaisuuden alkamisajan jälkeen.

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Valitse hakulomaketta täyttäessäsi itsellesi sopiva valintakoepaikka ja -aika tarjolla olevista vaihtoehdoista. Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita suorituspaikkoja, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikaksi voit valita myös ammattikorkeakoulun, johon et ole hakenut, mutta joka on esimerkiksi lähellä asuinpaikkaasi.

Jokainen ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyn määrän suorituspaikkoja. Valintakoetilaisuuksien paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Kun paikat yksittäisessä valintakoetilaisuudessa täyttyvät, vaihtoehto sulkeutuu ja sinun on valittava jokin toinen vaihtoehto.

Yhteishaun hakulomakkeella tekemäsi ilmoittautuminen on sitova, eikä valintakoepaikkaa ja -aikaa voi vaihtaa enää hakuajan jälkeen. Voit suorittaa valintakokeen vain siinä valintakoetilaisuudessa, mihin olet ilmoittautunut. Jos saavut väärään valintakoetilaisuuteen, et pääse suorittamaan valintakoetta. Pääset tarkistamaan AMK-valintakokeesi aika- ja paikkatiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palveluun hakulomakkeen lähettämisen jälkeen. Osallistumatta jättämisestä ei tarvitse ilmoittaa ammattikorkeakoululle, ellei sitä erikseen pyydetä esimerkiksi yksilöllisten järjestelyiden yhteydessä.

AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet sekä valintakoetilaisuudet

Taulukko 1. AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet ja aloituspaikat kevään 2023 toisessa yhteishaussa.

Huom. Muutokset mahdollisia.

Centria-ammattikorkeakoulu (Centria)

Centria päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Kokkola 9 5 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kokkola 19 13 40 %
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 6 3 40 %
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, päivätoteutus, Kokkola 6 4 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus, Kokkola 4 3 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, monimuotototeutus, Ylivieska 8 4 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Kokkola 8 6 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 4 2 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 4 2 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 8 4 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 6 3 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Kokkola 6 4 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 8 4 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus lähihoitajataustaisille, Kokkola 13 7 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kokkola 18 13 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kokkola 18 13 50 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Ylivieska 18 9 50 %
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätoteutus, Kokkola 10 7 50 %
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, monimuotototeutus, Ylivieska 8 4 50 %

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), verkkototeutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki 33 28 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, päivätoteutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki 15 12 60 %
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätoteutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki 15 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki 24 20 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulu 21 18 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pori 24 20 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pori 15 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, DiakHub Itä-Suomi (Pieksämäki) 33 28 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, verkkopainotteinen monimuotototeutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, DiakHub Itä-Suomi (Joensuu) 15 12 60 %

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Restonomi (AMK), majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminta, päivätoteutus, Helsinki 60 30 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 140 106 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Porvoo 31 22 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtuma-ala, päivätoteutus, Porvoo 15 0 50 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtuma-ala, monimuotototeutus, Porvoo 20 5 67 %
Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, päivätoteutus, Helsinki 15 8 75 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Helsinki 54 43 49 %
Restonomi (AMK), majoitus- ja ravintolaliiketoiminta, monimuotototeutus, Helsinki 46 10 77 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 68 28 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Porvoo 26 11 47 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus, Helsinki 44 25 49 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Heinola 39 20 49 %
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuotototeutus, Tampere 15 5 50 %

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humak päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, monimuotototeutus, Kauniaisten kampus 37 33 100 %
Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, monimuotototeutus, Turun kampus 37 33 100 %
Tulkki (AMK), tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, monimuotototeutus 16 14 40 %
Tulkki (AMK), viittomakielen tulkkaus, päivätoteutus 12 11 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Helsingin kampus 20 18 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Jyväskylän kampus, Korpilahti 14 13 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Kuopion kampus 14 13 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Turun kampus 14 13 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, verkkototeutus (MOVE) 24 16 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), työyhteisön kehittäjä, verkkototeutus (TYKE) 14 9 40 %

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), Maaseutuelinkeinojen koulutus 20 14 22 %
Hortonomi (AMK), Puutarhatalouden koulutus 12 8 27 %
Hortonomi (AMK), Rakennetun ympäristön koulutus 13 9 24 %
Metsätalousinsinööri (AMK), Metsätalouden koulutus 15 11 25 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, päivätoteutus 9 6 30 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, monimuotototeutus 20 14 50 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikan koulutus 20 16 33 %
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, monimuotototeutus 32 19 80 %
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, päivätoteutus 9 7 26 %
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, monimuotototeutus 35 21 78 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 18 14 51 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, päivätoteutus 12 10 30 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, biotalous, päivätoteutus 8 6 27 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, biotalous, monimuoto 9 5 26 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, monimuotototeutus 24 14 80 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 15 12 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus HML 32 26 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus FRS 19 15 48 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus HML 19 15 48 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus 29 23 48 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, monimuotototeutus 19 15 47 %
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus 17 14 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus 40 32 50 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus 20 12 50 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus 21 17 47 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus 40 24 67 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 54 43 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 15 12 49 %
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, päivätoteutus 12 9 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 10 7 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 12 8 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 15 11 49 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 10 7 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 10 7 49 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus 20 14 49 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 20 14 49 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 20 14 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 44 31 49 %
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 8 5 30 %
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus 10 4 49 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 6 49 %
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus 20 12 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 15 9 49 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 24 14 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 15 9 49 %

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kouvola 16 13 20 %
Tradenomi (AMK), data-analytiikka, verkkototeutus 15 12 30 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Mikkeli 24 19 40 %
Tradenomi (AMK), hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen, monimuotototeutus 12 9 40 %
Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus 16 13 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus 25 - 100 %
Insinööri (AMK), robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus 6 5 20 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus 6 5 20 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 6 5 20 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen, päivätoteutus 6 5 20 %
Insinööri (AMK), ohjelmistotekniikka, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), peliohjelmointi, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), kyberturvalisuus, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), peliteknologiat, päivätoteutus 6 5 20 %
Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 8 6 20 %
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), päivätoteutus 6 5 20 %
Insinööri (AMK), kehittyvä elintarviketekniikka, päivätoteutus 6 5 20 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus 6 5 20 %
Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus 5 4 20 %
Merikapteeni (AMK), merenkulku, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, monimuotototeutus 25 - 100 %
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus 40 - 100 %
Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, päivätoteutus 12 9 30 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 21 17 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kotka 21 17 60 %
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus 24 19 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Kotka 24 19 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kouvola 20 15 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Mikkeli 21 17 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 18 14 60 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 15 12 60 %
Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 15 12 60 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus 21 17 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Savonlinna 21 17 60 %
Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus, Savonlinna 24 19 60 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus 11 8 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus 16 13 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisokasvatus ja nuorisotyö, päivätoteutus 12 9 40 %

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 16 8 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 8 6 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 4 30 %
Restonomi (AMK), Matkailu, päivätoteutus 8 6 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus 8 6 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 12 8 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 12 6 40 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Datacenter, päivätoteutus, Kajaani 8 5 40 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala, päivätoteutus, Kajaani 8 5 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Peliteknologia ja ÄJ, päivätoteutus, Kajaani 16 8 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Datasta tekoälyyn, monimuotototeutus, Hki/Vantaa 20 10 50 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Kajaani 10 5 50 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus, Kajaani, Raahe 30 15 50 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Kajaani 10 5 50 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Ohjelmistokehitys ja kyberturvallisuus, päivätoteutus, Raahe 9 5 40 %

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka 20 16 50 %
Metsätalousinsinööri (AMK) 30 24 55 %
Restonomi (AMK), Matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 35 28 70 %
Fysioterapeutti (AMK) 14 11 56 %
Sairaanhoitaja (AMK) 18 15 72 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 18 15 72 %
Sosionomi (AMK) 17 14 68 %
Terveydenhoitaja (AMK) 18 15 72 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 14 11 56 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous 32 25 40 %

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti 17 13 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 17 13 49 %
Insinööri (AMK), puutekniikka, päivätoteutus, Lahti 14 11 49 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Lahti 19 15 49 %
Insinööri (AMK), talonrakennustekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 19 15 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot 34 17 49 %
Insinööri (AMK), infratekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 12 9 49 %
Insinööri (AMK), yhdyskuntasuunnittelu, päivätoteutus, Lahti 12 9 49 %
Ensihoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 19 15 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lahti 14 11 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 12 9 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 29 23 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 29 23 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti 14 11 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 19 15 49 %
Terveydenhoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille, Lappeenranta 35 - 100 %
Ensihoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille, Lahti 35 - 100 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 37 29 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta 37 29 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot 24 19 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 24 19 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lahti 12 9 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lappeenranta 12 9 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta, päivätoteutus, Lahti 19 15 49 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49 %

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 6 5 40 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 21 17 50 %
Geronomi (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 11 9 50 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päiväopinnot, Kemi 6 5 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuoto-opinnot, Kemi 16 13 40 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, monimuoto-opinnot, Rovaniemi 14 11 50 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päiväopinnot, Rovaniemi 12 10 50 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuoto-opinnot, Rovaniemi 16 13 50 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päiväopinnot, Rovaniemi 16 13 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto-opinnot, Kemi 16 13 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päiväopinnot, Kemi 6 5 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päiväopinnot, Rovaniemi 15 12 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot, Rovaniemi 13 10 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 14 11 40 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päiväopinnot, Rovaniemi 15 12 50 %
Rakennusmestari (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 14 11 50 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto-opinnot, Rovaniemi 20 16 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 20 15 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 20 15 40 %
Sosionomi (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 31 25 50 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 8 7 30 %
Tradenomi (AMK) , liiketalous, verkko-opinnot, Tornio 20 16 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päiväopinnot, Rovaniemi 12 10 30 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkko-opinnot, Tornio 14 11 40 %

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), Liiketalous, taloushallinto ja rahoitus, päivätoteutus, Leppävaara 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, Projektijohtaminen, päivätoteutus, Tikkurila 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, digitaalisen palveluiden kehittäminen, päivätoteutus, Tikkurila 37 30 49 %
Tradenomi (AMK), Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 19 15 49 %
Restonomi (AMK), Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 17 14 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Otaniemi 17 14 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, Henkilöstöjohtaminen, monimuotototeutus, Lohja 21 15 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, Digitaalinen markkinointi, monimuotototeutus, Otaniemi 18 13 60 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, Projektijohtaminen, monimuotototeutus, Hyvinkää 21 15 60 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, verkko-opinnot Laurea Verkkokampus 36 25 60 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, oikeudellinen osaaminen, Hyvinkää 21 15 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 24 17 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 21 15 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lohja 18 13 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 12 8 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 24 17 60 %
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 24 17 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 21 15 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 21 15 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Lohja 18 13 60 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot Laurea Verkkokampus 24 17 60 %
Estenomi (AMK), kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 24 17 60 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus 11 9 49 %
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus 14 11 49 %
Ensihoitaja (AMK), ensihoito, päivätoteutus 14 11 49 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 18 14 49 %
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 11 9 49 %
Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka, päivätoteutus 40 32 40 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 36 28 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 24 18 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 28 40 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus 20 16 49 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, monimuotototeutus 15 12 49 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 38 30 49 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 24 18 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 56 44 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 29 23 49 %
Insinööri (AMK), talotekniikka: kiinteistöjohtaminen, monimuotototeutus 14 11 49 %
Insinööri (AMK), talotekniikka: LVI-suunnittelu, monimuotototeutus 14 11 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 52 41 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 24 19 40 %
Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, monimuotototeutus 11 9 49 %
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 14 11 49 %
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus (täydentävä) 4 - 100 %
Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka, päivätoteutus 14 11 35 %
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 13 10 49 %
Osteopaatti (AMK), osteopatia, päivätoteutus 10 8 49 %
Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus 9 7 33 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka, monimuotototeutus 14 12 49 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, rakennustekniikka, päivätoteutus 42 33 49 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto: rakennustekniikka, monimuotototeutus 14 12 49 %
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, päivätoteutus 17 13 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus (verkko-opetuspainotteinen) 29 23 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 44 35 49 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, sosiaaliohjaus, päivätoteutus 22 17 49 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, varhaiskasvatus, päivätoteutus 20 16 49 %
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, päivätoteutus 11 9 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 14 11 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 17 13 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 34 28 100 %
Tradenomi (AMK). liiketalous, päivätoteutus 65 53 45 %

Oulun ammattikorkeakoulu

OAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 48 38 40 %
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 14 11 40 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 13 10 40 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 8 40 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka ja kiertotalous, monimuotototeutus 16 13 40 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka ja kiertotalous, päivätoteutus 16 13 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 40 32 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto, päivätoteutus 28 22 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, yhdyskuntatekniikan suuntautumisvaihtoehto, monimuotototeutus 16 13 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 28 22 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 8 6 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 14 11 40 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Optometristi (AMK), päivätoteutus 11 9 40 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 18 14 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 14 11 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Oulu 12 10 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 22 18 40 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 8 6 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 5 40 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 11 9 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 14 11 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 52 42 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 28 22 40 %

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Pori 10 8 50 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Pori 16 12 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Pori 14 10 40 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Rauma 16 12 40 %
Insinööri (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Rauma 14 10 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Pori 18 13 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Pori 16 12 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotekniikka ja tuotantotalous, päivätoteutus, Rauma 12 9 40 %
Restonomi (AMK), matkailuliiketoiminta, päivätoteutus, Pori 18 13 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 12 9 48 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Pori 30 24 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Pori 40 30 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Rauma 18 13 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Pori 14 10 40 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Iisalmi 24 16 55 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kuopio 25 20 50 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Kuopio 17 14 50 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus, Kuopio 15 12 50 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Kuopio 20 16 50 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kuopio 17 14 50 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus, Kuopio 15 12 50 %
Restonomi (AMK), hyvinvointimatkailun kehittäminen, päivätoteutus, Kuopio 24 16 55 %
Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, päivätoteutus, Kuopio 20 16 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kuopio 44 32 52 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 20 16 50 %
Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus, Kuopio 37 27 50 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus, Kuopio 40 32 50 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus, Kuopio 15 12 43 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Kuopio 30 24 50 %
Insinööri (AMK), ympäristötekniikka, päivätoteutus, Kuopio 15 12 50 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus 10 8 50 %
Agrologi (AMK), päivätoteutus 15 12 50 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), päivätoteutus 15 13 30 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 13 11 45 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 18 12 60 %
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus 18 15 30 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus 7 6 30 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 18 12 60 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 18 15 30 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 6 5 30 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 10 9 30 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniika, päivätoteutus 6 5 30 %
Restonomi (AMK), päivätoteutus 9 8 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 17 11 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 13 11 45 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 27 23 45 %
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus 10 8 30 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 18 12 60 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 30 25 30 %

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 15 12 39 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 11 9 39 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 15 12 39 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 9 7 37 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 15 12 39 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 49 39 39 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 17 14 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 32 26 39 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 12 10 37 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 13 10 40 %
Insinööri (AMK), Autotekniikka, päivätoteutus 13 10 22 %
Insinööri (AMK), Biotuoteteknikka, päivätoteutus 9 7 39 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 32 26 38 %
Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikka, päivätoteutus 14 11 44 %
Insinööri (AMK), LVI-talotekniikka, päivätoteutus 10 8 36 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 25 20 25 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 9 7 36 %
Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, päivätoteutus 10 8 33 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 10 8 33 %
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus 23 18 66 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 27 22 39 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 24 19 32 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 40 32 29 %
Restonomi (AMK), päivätoteutus 20 16 40 %

Turun ammattikorkeakoulu

Turku AMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 16 14 40 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 8 7 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 16 14 40 %
Hammasteknikko (AMK), päivätoteutus 6 0 40 %
Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, päivätoteutus 16 14 40 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 20 17 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 28 24 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 32 27 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 18 15 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 34 29 40 %
Insinööri (AMK), rakentamisen tuotantojohtaminen, monimuotototeutus 10 8 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 16 14 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 64 54 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 16 14 40 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 8 7 40 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 18 15 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 14 11 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Salo 8 7 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 26 22 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 12 10 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot 8 7 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 16 14 40 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 8 7 40 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 7 6 40 %
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 8 7 40 %
Tradenomi (AMK), finanssipalvelut, päivätoteutus 8 7 40 %
Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalvelut, monimuotototeutus 8 7 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 16 14 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 48 41 40 %
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus 16 14 40 %
Tradenomi (AMK), matkailu ja wellness liiketoimintana, päivätoteutus 14 12 40 %
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 8 7 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 24 20 40 %

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 20 16 40 %
Terveydenhoitaja AMK, päivätoteutus 8 6 40 %
Sosionomi AMK, päivätoteutus 20 16 40 %
Tradenomi AMK, liiketalous, päivätoteutus 40 32 40 %
Tradenomi AMK, tietojenkäsittely, päivätoteutus 16 13 40 %
Tradenomi AMK, liiketalous, oikeushallinto, verkko-toteutus 25 13 50 %
Tradenomi AMK, liiketalous, kansainvälinen kauppa, verkko-toteutus 25 13 50 %
Insinööri AMK, energiatekniikka, päivätoteutus 10 8 40 %
Insinööri AMK, konetekniikka, päivätoteutus 16 13 40 %
Insinööri AMK, sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 22 18 40 %
Insinööri AMK, tietotekniikka, päivätoteutus 20 16 40 %
Insinööri AMK, ympäristöteknologia, päivätoteutus 10 8 40 %
Insinööri AMK, energia-ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 10 5 50 %
Insinööri AMK, konetekniikka, monimuototeutus 10 5 50 %

Yrkeshögskolan Arcada

Arcada päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Barnmorska (YH), dagstudier 6 5 40 %
Ergoterapeut (YH), flerform 8 5 40 %
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier 16 13 40 %
Socionom (YH), dagstudier 12 10 40 %
Socionom (YH), flerform 8 5 40 %
Hälsovårdare (YH), dagstudier 6 5 40 %
Sjukskötare (YH), dagstudier 12 10 40 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier 24 19 40 %
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier 20 16 40 %
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier 10 8 40 %
Ingenjör (YH), materialteknik och hållbarhet, dagstudier 12 10 40 %

Yrkeshögskolan Novia

Novia päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrolog (YH)/Skogsbruksingenjör (YH), dagstudier 10 7 30 %
Barnmorska (YH), dagstudier 6 - 49 %
Hälsovårdare (YH), Vasa, dagstudier 8 - 49 %
Hälsovårdare (YH), Åbo, dagstudier 8 - 49 %
Sjukskötare (YH), Vasa, dagstudier 10 7 49 %
Sjukskötare (YH), Åbo, dagstudier 10 7 49 %
Socionom (YH), Vasa, dagstudier 27 19 49 %
Socionom (YH), Åbo, dagstudier 22 15 49 %
Sjukskötare (YH), Vasa, flerform 17 - 49 %
Sjukskötare (YH), Åbo, flerform 20 - 49 %
Socionom (YH), Åbo, flerform 12 - 49 %
Socionom (YH), e-socionom, Åbo, flerform 10 - 49 %
Byggmästare (YH), dagstudier 5 - 30 %
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg, dagstudier 9 6 30 %
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Vasa, dagstudier 12 8 30 %
Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, dagstudier 20 14 30 %
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier 6 4 30 %
Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, dagstudier 4 - 30 %
Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, dagstudier 15 11 30 %
Ingenjör (YH), produktionsekonomi, dagstudier 11 8 30 %
Sjökapten (YH), dagstudier 6 4 30 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa, dagstudier 12 8 30 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo, dagstudier 18 13 30 %
Tradenom (YH), informationsbehandling, Online, flerform 7 - 30 %

Taulukko 2. AMK-valintakoetilaisuudet kevään 2023 toisessa yhteishaussa.

Huom. AMK-valintakokeen suorituspaikkamäärien muutokset mahdollisia. Jos paikkamääriä lisätään haun aikana, asiasta tiedotetaan etusivulla.

Centria päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Centria, Talonpojankadun kampus, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola 29.5.2023 iltapäivä / eftermiddag 200
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 200
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 200
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 200
2.6.2023 aamupäivä / förmiddag 200
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Centria, Vierimaantien kampus, Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska 30.5.2023 iltapäivä / eftermiddag 80
31.5.2023 iltapäivä / eftermiddag 80
1.6.2023 iltapäivä / eftermiddag 80

Diak päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Helsingin kampus, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 186
iltapäivä / eftermiddag 186
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 186
iltapäivä / eftermiddag 186
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä /Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Oulun kampus, Albertinkatu 16 B, 90100 Oulu
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 66
iltapäivä / eftermiddag 66
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Porin kampus, Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 74
iltapäivä / eftermiddag 74

Haaga-Helia päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 699
iltapäivä / eftermiddag 699
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 699
iltapäivä / eftermiddag 699
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 699
iltapäivä / eftermiddag 699
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Porvoon kampus, Taidetehtaankatu 1, 06100 Porvoo
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 70
iltapäivä / eftermiddag 70

Humak päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Humak, Helsingin kampus, Ilkantie 4, 00400 Helsinki
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 169
iltapäivä / eftermiddag 168
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 168
iltapäivä / eftermiddag 168

HAMK päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna
29.5.2023 iltapäivä / eftermiddag 427
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 427
iltapäivä / eftermiddag 427
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 427
iltapäivä / eftermiddag 427
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 427
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Riihimäen kampus, Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 241
iltapäivä / eftermiddag 241
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 241
iltapäivä / eftermiddag 241
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 241

JAMK päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
JAMK, Pääkampus, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
29.5.2023 iltapäivä / eftermiddag 601
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 601
iltapäivä / eftermiddag 601
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 600
iltapäivä / eftermiddag 600
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 600
iltapäivä / eftermiddag 600

XAMK päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 306
iltapäivä / eftermiddag 307
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 307
iltapäivä / eftermiddag 307
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 254
iltapäivä / eftermiddag 253
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 411
iltapäivä / eftermiddag 411
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 411
iltapäivä / eftermiddag 411
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 258
iltapäivä / eftermiddag 258

KAMK päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
KAMK, Taito 1, Kuntokatu 5, 87100 Kajaani
29.5.2023 iltapäivä / eftermiddag 197
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 197
iltapäivä / eftermiddag 197
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 197
iltapäivä / eftermiddag 197

Karelia päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 142
iltapäivä / eftermiddag 142
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 142
iltapäivä / eftermiddag 141
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, 80200 Joensuu
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 90
iltapäivä / eftermiddag 90
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 90
iltapäivä / eftermiddag 90

LAB päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lahden kampus, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 397
iltapäivä / eftermiddag 397
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 398
iltapäivä / eftermiddag 398
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 397
iltapäivä / eftermiddag 397
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 397
iltapäivä / eftermiddag 397
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB Lappeenrannan kampus, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
29.5.2023 iltapäivä / eftermiddag 142
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 200
iltapäivä / eftermiddag 200
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 200
iltapäivä / eftermiddag 200

Lapin AMK päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Kemi, Tietokatu 1, 94600 Kemi
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 216
iltapäivä / eftermiddag 216
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 216
iltapäivä / eftermiddag 216
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Rovaniemi, Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 478
iltapäivä / eftermiddag 478
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 478
iltapäivä / eftermiddag 478

Laurea päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Hyvinkään kampus, Uudenmaankatu 22, 05800 Hyvinkää
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 240
iltapäivä / eftermiddag 240
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 240
iltapäivä / eftermiddag 240
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 240
iltapäivä / eftermiddag 240
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Leppävaaran kampus, Vanha maantie 9, 02650 Espoo
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 362
iltapäivä / eftermiddag 362
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 362
iltapäivä / eftermiddag 362
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 363
iltapäivä / eftermiddag 362
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 360
iltapäivä / eftermiddag 360
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 360
iltapäivä / eftermiddag 360
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 360
iltapäivä / eftermiddag 360

Metropolia päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Metropolia, Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 1436
iltapäivä / eftermiddag 1436
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 1436
iltapäivä / eftermiddag 1436
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 1436
iltapäivä / eftermiddag 1437

OAMK päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Oamk, Linnanmaan kampus, Yliopistokatu 9, 90570 Oulu 29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 650
iltapäivä / eftermiddag 650
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 650
iltapäivä / eftermiddag 650
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 650
iltapäivä / eftermiddag 650
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 650
iltapäivä / eftermiddag 647

SAMK päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SAMK Kampus Pori, Satakunnankatu 23, 28100 Pori
29.5.2023 iltapäivä / eftermiddag 330
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 280
iltapäivä / eftermiddag 330
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 280
iltapäivä / eftermiddag 330
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 330

Savonia päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Savonia, Microkadun kampus, Microkatu 1, 70210 Kuopio
30.5.2023 iltapäivä / eftermiddag 730
31.5.2023 iltapäivä / eftermiddag 730
1.6.2023 iltapäivä / eftermiddag 730

SeAMK päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SeAMK, Frami F, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki
29.5.2023 iltapäivä / eftermiddag 350
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 350
iltapäivä / eftermiddag 350
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 350
iltapäivä / eftermiddag 350
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 353

TAMK päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
TAMK, pääkampus, Teiskontie 33, 33520 Tampere
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 1204
iltapäivä / eftermiddag 1400
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 1202
iltapäivä / eftermiddag 1400
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 1202
iltapäivä / eftermiddag 1400

Turun AMK päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Turun AMK, Kupittaan kampus, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 747
iltapäivä / eftermiddag 746
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 747
iltapäivä / eftermiddag 747
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 747
iltapäivä / eftermiddag 747
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 747
iltapäivä / eftermiddag 746
2.6.2023 aamupäivä / förmiddag 747

VAMK päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
VAMK, Palosaaren kampus, Wolffintie 30, 65200 Vaasa
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 211
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 211
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 211
iltapäivä / eftermiddag 210

Arcada päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Yrkeshögskolan Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors 29.5.2023 iltapäivä / eftermiddag 78
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 134
iltapäivä / eftermiddag 78
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 134
iltapäivä / eftermiddag 78
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 134

Novia päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Campus Alere, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 100
iltapäivä / eftermiddag 100
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 100
iltapäivä / eftermiddag 100
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 100
iltapäivä / eftermiddag 100
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 100
iltapäivä / eftermiddag 100
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Campus Åbo, Henriksgatan 7, 20500 Åbo
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 50
iltapäivä / eftermiddag 50
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 38
iltapäivä / eftermiddag 37
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Campus Raseborg, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 40
iltapäivä / eftermiddag 40
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 40
iltapäivä / eftermiddag 40
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 40
iltapäivä / eftermiddag 40
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 40
iltapäivä / eftermiddag 40

AMK-valintakokeeseen saapuvalle

Tutustu sen ammattikorkeakoulun saapumisohjeisiin, mihin olet menossa tekemään AMK-valintakokeen: 

Mitä mukaan AMK-valintakokeeseen?

Valmistaudu valintakokeeseen huolehtimalla, että sinulla on valintakoepäivänä mukana tarvittavat välineet, joista on kerrottu tarkemmin alla.

Ota valintakokeeseen mukaan:

Voit lisäksi ottaa valintakokeeseen mukaan myös välttämättömät lääkkeet, korvatulpat sekä vesipullon ja pienet eväät. Ethän ota muita ylimääräisiä tavaroita mukaan valintakokeeseen.

Voit halutessasi ottaa mukaan myös langallisen hiiren. Huom. Langattomia verkkoyhteyksiä hyödyntäviä laitteita, esimerkiksi langattomia hiiriä, näppäimistöjä, kuulokkeita, älykelloja tai aktiivisuusrannekkeita ei saa käyttää valintakokeessa. Valintakoetilaan saa tuoda ainoastaan kannettavan tietokoneen ja suljetun matkapuhelimen.

Tietokoneen ruudun suojakalvoa ei saa käyttää AMK-valintakokeessa.

Henkilöllisyystodistus

Sinulla tulee olla valintakokeessa mukana kuvallinen henkilöllisyystodistus. Ilman hyväksyttävää henkilöllisyystodistusta et voi osallistua valintakokeeseen.

Hyväksyttäviä todistuksia ovat seuraavat voimassa olevat henkilöllisyystodistukset:

 • passi
 • poliisin myöntämä suomalainen, kuvallinen henkilökortti
 • suomalainen ajokortti
 • kuvallinen EU/ETA-maan henkilökortti

Myös vanhentunut passi tai henkilökortti kelpaa, jos sen voimassaolo on päättynyt enintään vuosi sitten. Vuoden aikaraja lasketaan siitä päivästä, kun osallistut AMK-valintakokeeseen. Sinut täytyy kuitenkin voida tunnistaa henkilöllisyystodistuksessa olevasta kuvasta.

Mikäli turvapaikan- tai oleskeluluvan hakijan passi on tilapäisesti viranomaisen hallussa, voidaan todistus passin luovuttamisesta viranomaiselle ja kopio passista hyväksyä henkilöllisyystodistukseksi.

Kannettava tietokone ja laitteistovaatimukset

AMK-valintakoe on digitaalinen koe, jonka suoritat omalla kannettavalla tietokoneella. Et voi osallistua valintakokeeseen ilman kannettavaa tietokonetta. Lataa valintakoetta varten tietokoneesi akku täyteen. Ota mukaan tietokoneesi virtajohto, jotta voit ladata tietokonettasi tarvittaessa. Valintakokeeseen et voi osallistua tabletilla tai puhelimella.

Valintakokeen toimivuus riippuu ensi sijassa sopivan selaimen käyttämisestä.

Suosittelemme käyttämään seuraavien selainten ajantasaisia versioita:
 • Chrome
 • Firefox
 • Edge
 • Safari
Selaimessa on oltava JavaScript ja evästeet käytössä. Voit tarkistaa sivulta https://selain.ammattikorkeakouluun.fi/ selaimesi version sekä sen, ovatko JavaScript ja evästeet käytössä. Tarkista selaimen asetuksista, että selainversiosi on ajan tasalla ja päivitä tarvittaessa.

Internetselainten lisäosat voivat estää kirjautumisen. Niiden poistamista tai kytkemistä pois päältä suositellaan ennen kokeeseen kirjautumista. Katso tarkemmat ohjeet Firefox- ja Chrome-selaimen lisäosien käytöstä poistamiseen. Mahdolliset VPN-ohjelmistot tulee ottaa pois päältä ennen kokeeseen kirjautumista.

Suosittelemme seuraavia käyttöjärjestelmiä tai niiden uudempia versioita:
 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS
Emme suosittele valintakokeen suorittamista Chromebook-tietokoneella Googlen Chrome OS -käyttöjärjestelmän ja valintakoejärjestelmän yhteensopivuusongelmien vuoksi.

Tunniste

Saat noin viikkoa ennen AMK-valintakoetta linkin tunnisteeseen, joka sisältää QR-koodin ja tiedon hakulomakkeella valitsemastasi valintakokeen ajasta ja paikasta. Linkki tunnisteeseen toimitetaan sinulle tekstiviestillä ja sähköpostilla hakulomakkeella ilmoittamiesi yhteystietojen perusteella viikolla 21 (viimeistään 24.5.2023). Linkin tunnisteeseen löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolku -palvelusta viikolla 21 (viimeistään 24.5.2023). Varaudu esittämään saamasi tunniste puhelimen näytöltä tai paperille tulostettuna valintakokeeseen saapuessasi.

Oma kynä

Ota valintakokeeseen mukaan oma kynä. Valintakoetilassa on jokaiselle tarjolla paperia omia muistiinpanoja varten.

Valintakoepäivän eteneminen

 • Saavu valintakokeeseen ajoissa ohjeiden mukaisesti.  Valintakoetilassa tulee olla ennen valintakoetilaisuuden alkamisaikaa.
 • Ota mukaasi henkilöllisyystodistus, kannettava tietokone, tietokoneen virtajohto, tunniste ja kynä. Lue tarkemmat vaatimukset kohdasta ”Mitä mukaan AMK-valintakokeeseen?”.
 • Näytä henkilöllisyystodistus ja tunniste valvojalle, kun siirryt valintakoetilaan.
 • Sulje matkapuhelimesi, kun saavut valintakoetilaan. Matkapuhelimen käyttö on kielletty koko valintakokeen ajan.
 • Kytke tietokoneesi sähköverkkoon ja kirjaudu ohjeiden mukaisesti langattomaan koeverkkoon.
 • Ennen valintakokeen aloitusta saat valintakoetilassa ohjeet valintakokeen suorittamiseen. Noudata ohjeita huolellisesti.
 • Valintakoetilanteen aikana koetilassa vallitsee hiljaisuus. Mikäli tarvitset valvojan apua valintakokeen aikana, nosta kätesi ylös ja odota kunnes valvoja tulee luoksesi.
 • Valintakokeesta voi poistua aikaisintaan kahden tunnin kuluttua sen alkamisesta.

AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, avustaja, tekninen apuväline, rauhallinen koetila, erillinen näyttö, terveydentilan seurantaan käytettävä langaton elektroninen laite, opas- tai avustajakoira tai muu erityisjärjestely), tulee sinun täyttää kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta.

Toimita yksilöllisten järjestelyjen hakemus liitteineen viimeistään 6.4.2023 klo 15.00 sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa AMK-valintakokeeseen. Tarkista alla olevista ohjeista, tuleeko yksilöllisten järjestelyjen hakemus toimittaa ko. ammattikorkeakouluun paperisena vai sähköisesti.

AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Millä perusteella yksilöllisiä järjestelyjä voi hakea?

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, avustaja, tekninen apuväline, rauhallinen koetila, erillinen näyttö, terveydentilan seurantaan käytettävä langaton elektroninen laite, opas- tai avustajakoira tai muu erityisjärjestely), tulee sinun täyttää kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. Toimita hakemus siihen ammattikorkeakouluun, jossa olet ilmoittanut osallistuvasi valintakokeeseen. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Miten haen yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa?

Yksilöllisiä järjestelyjä haet erillisellä yksilöllisten järjestelyjen lomakkeella. Hakemukset jätetään siihen ammattikorkeakouluun, jonne olet ilmoittautunut tekemään valintakokeen. Hakemukseen tulee liittää kopio todistuksesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), joka osoittaa yksilölliseen järjestelyyn oikeuttavan perusteen.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus on toimitettava liitteineen viimeistään 6.4.2023 klo 15.00 sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa AMK-valintakokeeseen.

Osa ammattikorkeakouluista käyttää tulostettavaa paperista yksilöllisten järjestelyjen lomaketta. Paperista lomaketta käyttävien ammattikorkeakoulujen yksilöllisten järjestelyjen lomake tulostetaan tältä verkkosivustolta.

Sähköistä yksilöllisten järjestelyjen lomaketta käyttävät seuraavat ammattikorkeakoulut: Arcada, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

Mikäli olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen jossakin kyseisistä ammattikorkeakouluista, käytä yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen ammattikorkeakoulun verkkosivulta löytyvää sähköistä yksilöllisten järjestelyjen lomaketta. Älä käytä tällöin paperista yksilöllisten järjestelyjen lomaketta.

Täytä lomake huolellisesti. Hakemuksessa tulee yksilöllisiä järjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi ilmoittaa henkilö- ja yhteystiedot sekä ammattikorkeakoulu, jossa osallistut AMK-valintakokeeseen.

Yksilöllisten järjestelyjen lomakkeella haetaan yksilöllisiä järjestelyitä AMK-valintakokeeseen. Huomioithan, että mahdollisiin muihin ammattikorkeakouluissa käytössä oleviin valintakokeiseen ei haeta yksilöllisiä järjestelyjä tällä lomakkeella. Muiden valintakokeiden yksilöllisiä järjestelyitä hakiessasi toimi niiden ammattikorkeakoulujen ohjeiden mukaan, joihin olet hakenut.

Jos yksilöllisiä järjestelyjä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemuksen liitteet - todistukset ja lausunnot

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta). Lukihäiriön vuoksi tukitoimia, esimerkiksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Yksilöllisten järjestelyjen hakemusten käsittely ja ilmoitus yksilöllisistä järjestelyistä

Yksilöllisten järjestelyjen pyyntö käsitellään siinä ammattikorkeakoulussa, jossa hakija on osallistumassa valintakokeeseen. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa sinulle hyvissä ajoin ennen valintakoetta sähköpostitse yksilöllisistä järjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus.

Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Mikäli yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, ammattikorkeakoulu lähettää tällaisessa tapauksessa hakijalle kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.

Määräajan jälkeen, ennen valintakoetta lähetetyt pyynnöt käsitellään vain, jos se on valintakokeen aikataulut huomioiden mahdollista. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Jos et ole hakenut yksilöllisiä järjestelyitä määräaikaan mennessä, ole yhteydessä heti sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jonne olet ilmoittautunut AMK-valintakokeeseen. Ammattikorkeakoulu ei ole velvoitettu tarjoamaan yksilöllisiä järjestelyjä, mikäli niitä ei ole määräaikaan mennessä haettu.

Mikäli hakija on tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Seuraavia yksilöllisiä järjestelyitä ei ole mahdollista huomioida AMK-valintakokeessa:

 • helpotetut tehtävät
 • mahdollisuus olla suorittamatta jokin kokeen osioista
 • mahdollisuus käyttää sanakirjaa puutteellisen kielitaidon vuoksi
 • laskimen käyttäminen matemaattisten taitojen osiossa
 • mahdollisuus suorittaa koe etäkokeena
 • mahdollisuus suorittaa koe paperilla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä AMK-valintakokeesta

Usein kysyttyjä kysymyksiä AMK-valintakokeesta

Miten ilmoittaudun AMK-valintakokeeseen?

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Valitse hakulomaketta täyttäessäsi itsellesi sopiva valintakoepaikka ja -aika tarjolla olevista vaihtoehdoista. Jokainen ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyn määrän suorituspaikkoja. Valintakoetilaisuuksien paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Kun paikat yksittäisessä valintakoetilaisuudessa täyttyvät, vaihtoehto sulkeutuu ja sinun on valittava jokin toinen vaihtoehto.

Olen hakenut Tampereen ammattikorkeakouluun, mutta asun Lappeenrannassa. Voinko tehdä AMK-valintakokeen Lappeenrannassa?

Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita paikkoja, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikaksi voit valita myös ammattikorkeakoulun, johon et ole hakenut, mutta joka on esimerkiksi lähellä asuinpaikkaasi.

Osallistunko eri päivinä AMK-valintakokeeseen, jos haen opiskelemaan liiketaloutta ja tekniikkaa?

Et. Teet yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi.

Olen saanut paikan todistusvalinnassa, tarvitseeko minun osallistua AMK-valintakokeeseen?

Jos olet saanut paikan todistusvalinnassa, sinun ei tarvitse osallistua AMK-valintakokeeseen. Jos sinut on hyväksytty alempaan hakutoiveeseesi, voit halutessasi tavoitella ylemmän hakutoiveesi paikkaa AMK-valintakokeella.

Miksi en ole saanut kutsua AMK-valintakokeeseen?

Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella tehty valintakoepaikan ja -ajan valinta toimii ilmoittautumisena. AMK-valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, mutta saat ennen valintakoetta linkin tunnisteeseen, joka sisältää tiedon hakulomakkeella valitsemastasi valintakokeen ajasta ja paikasta.

Voiko AMK-valintakokeeseen valmistautua jotenkin erityisesti? Mitä tulisi huomioida?

AMK-valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

Varmista, että tiedät, milloin ja minne olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen. Pääset tarvittaessa tarkistamaan oman AMK-valintakokeesi aika- ja paikkatiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palveluun hakulomakkeen lähetyksen jälkeen.

Varmista, että sinulla on käytettävissäsi vaadittavat ominaisuudet täyttävä tietokone. Saavu valintakoetilaisuuteen ajoissa ohjeiden mukaisesti. Ota mukaasi tunniste, voimassa oleva virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus, tietokone, tietokoneen virtajohto sekä kynä. Voit ottaa mukaasi myös langallisen hiiren.

Mitä jos minulla ei ole omaa tietokonetta?

Sinun tulee huolehtia siitä, että sinulla on käytössäsi valintakoepäivänä vaatimukset täyttävä kannettava tietokone. Sinun kannattaa kysyä tietokonetta lainaksi omalta lähipiiriltäsi. Jotkut yritykset myös vuokraavat tietokoneita.

Millaista osaamista AMK-valintakoe testaa? 

Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin.

Millaisia tehtäviä AMK-valintakokeessa on?

AMK-valintakokeen sisältö määräytyy sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Löydät lisätietoa AMK-valintakokeen sisältö ja pisteytys -osiosta.

Onko AMK-valintakokeessa matematiikan osuus? 

AMK-valintakoe sisältää matematiikan osion kaikilla hakijoilla lukuun ottamatta humanistisen alan ja kasvatusalan koulutuksen hakukohteisiin hakeneita hakijoita.

Tarvitsenko AMK-valintakokeessa laskinta?

Koejärjestelmän funktiolaskin on käytössä vain tekniikan alaan kuuluvassa matemaattis-luonnontieteellisessä -osiossa. Tietokoneen käyttöjärjestelmän laskin-sovelluksen tai muun erillisen laskimen käyttäminen on kielletty. Huomioithan, että matemaattisten taitojen -osiossa tai muissa valintakokeen osioissa laskimen käyttö ei ole sallittua.

Saako AMK-valintakokeessa käyttää näppäimistön etsi-toimintoa (esimerkiksi "ctrl+F") tai suurentaa näkymää (esimerkiksi "ctrl+" -komennolla)?

Etsi-toiminnon käyttäminen esimerkiksi "ctrl+F"-komennolla on sallittua. Myös näkymän suurentaminen ja pienentäminen esimerkiksi "ctrl+"- tai "ctrl-"-komennoilla on sallittua.

Mikä on Vallu-valintakoepalvelu?

Vallu-valintakoepalvelu on AMK-valintakokeessa käytössä oleva koejärjestelmä. Koejärjestelmää on käytetty AMK-valintakokeessa vuodesta 2019 alkaen, mutta se nimettiin vasta vuonna 2023.

Vallu-valintakoepalvelu on käytössä myös monissa yliopistojen digitaalisissa valintakokeissa.

Voit harjoitella etukäteen Vallu-valintakoepalvelun käyttöä AMK-valintakokeen esimerkkitehtävien avulla.

Voiko AMK-valintakokeen aikana käydä wc:ssä?

Kokeen aikana voi käydä valvotusti wc:ssä.

Voinko ottaa korvatulpat mukaani AMK-valintakokeeseen?

Voit ottaa mukaan pienet korvatulpat. Huomioithan, että korvatulppien käyttö on hakijan omalla vastuulla, sillä jokin valvojan ohjeista voi tällöin mennä ohi.

Voinko ottaa AMK-valintakokeeseen mukaan vesipullon ja eväitä?

Juomapullon ja pienet eväät voi ottaa mukaan kokeeseen.

Voinko ottaa AMK-valintakokeeseen mukaan tarvitsemani lääkkeet?

Voit ottaa valintakokeeseen mukaan lääkkeet, jotka välttämättä tarvitset kokeen aikana.

Kuka korjaa AMK-valintakokeen?

Valintakoejärjestelmä laskee kokonaispisteesi AMK-valintakokeesta automaattisesti.

AMK-valintakokeen tulokset

Kevään 2023 toinen yhteishaku

AMK-valintakokeen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 7.7.2023. Saatat tulla vielä varasijalta valituksi 1.8.2023 klo 15.00 mennessä.

Näet AMK-valintakokeesta saamasi kokonaispisteet Oma Opintopolku -palvelussa, kun tulokset on julkaistu. AMK-valintakokeen pisteet ovat voimassa kyseisen haun ajan.

AMK-valintakokeen tehtäviä ja oikeita vastauksia ei julkaista.

Valintakoepisteet-palvelu

Näet AMK-valintakokeesta saamasi osiokohtaiset pisteet Valintakoepisteet-palvelussa.

Valintakoepisteet-palvelu on auennut 16.6.2023. AMK-valintakokeen osiokohtaisia pisteitä voi tarkastella Valintakoepisteet-palvelussa 30.8.2023 asti.

Valintakoepisteet-palveluun pääsee kirjautumaan seuraavasti:

 1. Mene sivulle https://tulokset.amkvalintakoe.fi
 2. Kirjaudu sisään käyttäen Suomi.fi-palvelun vahvaa tunnistautumista.

Linkin palveluun löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolusta.

Tasasijasäännöt

Mikäli AMK-valintakokeen tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys ensisijaisesti hakutoivejärjestyksen mukaan. Mikäli hakutoivejärjestys kriteerillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevaa hakijaa tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat. Ammattikorkeakoulu on määritellyt valintaperusteissaan, miten toimii ylitäytön/alitäytön/arvonnan osalta.

Valikko