AMK-valintakoe

Huom. Ohjeet koskevat kevään 2021 toista yhteishakua, syksyn 2021 yhteishaun tiedot päivitetään elokuussa 2021.

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla kannettavalla tietokoneella.

AMK-valintakoe järjestetään keväällä ajalla 31.5.–9.6.2021. Ammattikorkeakoulujen tarjoamat valintakoetilaisuudet vaihtelevat ammattikorkeakouluittain. Löydät tarjolla olevat valintakoetilaisuudet taulukosta 2. Tutustu huolellisesti valintakokeeseen liittyviin ohjeisiin ennen AMK-valintakokeeseen osallistumista. 

AMK-valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakoe ei edellytä ennakkovalmentautumista, eikä siihen liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

AMK-valintakoe on käytössä seuraavilla koulutusaloilla:

 • Humanistinen ala ja kasvatusala
 • Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
 • Luonnonvara-ala
 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • Merenkulun ala
 • Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoito-ala
 • Tekniikan ala

Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää AMK-valintakoetta. Näet taulukosta 1, ovatko omat hakukohteesi mukana AMK-valintakokeessa. Mikäli hakukohde ei käytä AMK-valintakoetta, tieto tästä löytyy Opintopolku.fi-palvelusta. Tällöin sinun tulee tarkistaa, onko koulutukseen hakemista varten määritelty esimerkiksi ennakkoon lähetettävä tehtävä tai erillinen valintakoe, johon pitää valmistautua.

Kulttuurialalla ei lähtökohtaisesti ole käytössä AMK-valintakoetta, mutta on mahdollista, että ammattikorkeakoulujen kulttuurialan yksittäiset hakukohteet voivat käyttää AMK-valintakoetta. Kulttuurialan valintakokeista löydät tietoa Opintopolku.fi-palvelusta ja ammattikorkeakoulujen sivuilta.

Todistusvalinnan kautta valituksi tulleiden hakijoiden ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan alan sekä merenkulun alan hakukohteissa on terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Tarkempaa tietoa saat kohdasta Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky.

AMK-valintakokeen sisältö, kesto ja pisteytys

Valintakokeen sisältö ja kesto määräytyvät sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita.

Kokeen suorituskieli määräytyy hakukohteiden opetuskielen perusteella.

 • Jos haet vain suomenkielisiin hakukohteisiin, teet kokeen kaikki osiot suomeksi (pois lukien englannin kielen osio).
 • Jos haet vain ruotsinkielisiin hakukohteisiin, teet kokeen kaikki osiot ruotsiksi (pois lukien englannin kielen osio).
 • Jos haet sekä suomen- että ruotsinkielisiin hakukohteisiin, sinun täytyy valita aluksi haluamasi kokeen suorituskieli: suomi tai ruotsi. Kokeen muusta suorituskielestä riippumatta suoritat opetuskielen osion sekä suomeksi että ruotsiksi. 

Jotta on mahdollisuus tulla valituksi, sinun tulee saada hyväksytysti suoritettua kaikki osiot. Valintakokeen jokaisessa osiossa on myös mukana tehtäviä, joita testataan tulevaisuuden kokeita varten. Näitä tehtäviä ei pisteytetä tai osoiteta erikseen, mutta tehtävien suorittaminen on huomioitu kunkin osion suoritusajassa.

Valintakokeen kullekin osiolle on määritelty tietty suoritusaika. Kun osiokohtainen aika tulee täyteen, osio sulkeutuu. Jos osio jää sinulta kesken, viimeisin versio tallentuu vastaukseksi. AMK-valintakokeen osiot voit suorittaa haluamassasi järjestyksessä, mutta jokainen avattu osio tulee suorittaa kerralla loppuun eikä osioon voi palata enää myöhemmin.  

Kuviossa 1 on esitetty AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain.

Kaikille koulutusaloille yhteiset osiot:

 • Päätöksentekotaidot (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 pistettä. Tässä osiossa on käytössä miinuspisteet.
 • Opetuskieli (suomi tai ruotsi) (30 minuuttia): Kyseisen osion tehtävät määräytyvät hakukohteen opetuskielen perusteella. Suoritat kyseisen osion tehtävät suomeksi, jos haet suomenkieliseen hakukohteeseen. Suoritat kyseisen osion tehtävät ruotsiksi, jos haet ruotsinkieliseen hakukohteeseen. Jos haet suomen- ja ruotsinkieliseen hakukohteeseen, teet sekä suomen- että ruotsinkielisen opetuskielen osion tehtävät. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 2 pistettä. Tässä osiossa on käytössä miinuspisteet.
 • Englannin kieli (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 0,5 pistettä. Tässä osiossa on käytössä miinuspisteet.

Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat koulutusalakohtaiset osiot:

 • Matemaattiset taidot (45 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, merenkulun alan tai sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan matemaattisten perustaitojen osaamista. Matemaattisista osa-alueista painottuvat peruslaskutoimitukset, prosenttilaskut, ensimmäisen asteen yhtälöt, yksikkömuunnokset, geometria, matemaattis-looginen päättely sekä taulukoiden ja kuvaajien tulkinta. Tässä osiossa laskimen käyttö ei ole sallittua. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 pistettä. Tässä osiossa on käytössä miinuspisteet.
 • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (35 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan hakukohteeseen. Osiossa arvioidaan valmiuksiasi matematiikassa ja fysiikassa. Kokeessa arvioidaan matemaattisia valmiuksiasi ratkaista lausekkeen sieventämiseen, yhtälön ratkaisemiseen sekä tasogeometriaan ja trigonometriaan (esimerkiksi suorakulmainen kolmio) liittyviä tehtäviä. Fysiikassa arvioidaan perustietojasi fysiikan ilmiöistä ja laskukaavoista, kykyäsi tehdä fysiikan perustietämykseen tai annettuihin malleihin perustuvaa laskentaa ja päätelmiä sekä kykyäsi tulkita kaavioita ja kuvaajia. Tässä osiossa sinulla on käytössäsi koejärjestelmän funktiolaskin. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 2 pistettä. Tässä osiossa ei ole käytössä miinuspisteitä.
  Koejärjestelmän funktiolaskin on käytössä vain tekniikan alaan kuuluvassa matemaattis-luonnontieteellisessä -osiossa. Tietokoneen käyttöjärjestelmän laskin-sovelluksen tai muun erillisen laskimen käyttäminen on kielletty. Huomioithan, että matemaattisten taitojen -osiossa tai muissa valintakokeen osioissa laskimen käyttö ei ole sallittua.

  Laskimen toiminnot:

  • yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku
  • sulkeet
  • toinen potenssi ja neliöjuuri
  • kymmenpotenssi ja yleinen potenssi
  • trigonometriset funktiot (kulmien arvot asteina)
  • luonnollinen logaritmi (ln) ja kymmenkantainen logaritmi (log)
  • vakiot π ja e
  • edellisen laskutoimituksen tulos ANS-muuttujassa
  • lausekkeen arvon asettaminen muistiin Min ja arvon lukeminen muistista Mout.
  Esimerkki: Lausekkeen syöttäminen • Eettiset taidot (20 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunnistaa väittämien eettistä luonnetta. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 5 pistettä. Tässä osiossa ei ole käytössä miinuspisteitä.
 • Tunneälytaidot (20 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunneälytaidoissa kuten tunteiden tunnistamisessa ja tunteiden hallinnassa. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 5 pistettä. Tässä osiossa ei ole käytössä miinuspisteitä.

Kuvio 1. AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain kevään 2021 toisessa yhteishaussa.

Humakin kulttuurituottaja (AMK) -koulutuksen AMK-valintakokeen osiot ovat päätöksentekotaidot, opetuskieli ja englannin kieli.

Tiedote tutkimuksesta

Kevään 2021 AMK-valintakokeen yhteydessä sinua pyydetään osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on arvioida ammattikorkeakouluhakijoiden valintakoemenestystä ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä (taustatekijät) sekä AMK-valintakokeen luotettavuutta. Tutkimus toteutetaan osana ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämistä, mihin osallistuvat kaikki Suomen ammattikorkeakoulut (lukuun ottamatta Ahvenanmaan ammattikorkeakoulua ja Poliisiammattikorkeakoulua). Pyydämme sinua perehtymään tutkimustiedotteeseen ja tietosuojaselosteeseen ennen valintakokeeseen osallistumista.

Tiedote tutkimuksesta

Hyvä AMK-valintakokeeseen osallistuva

Pyyntö tutkimukseen

Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa kehitetään ammattikorkeakoulujen digitaalista valintakoetta (AMK-valintakoe). Tutkimusaineisto kerätään kevään 2021 AMK-valintakokeesta. AMK-valintakoe otettiin käyttöön ensimmäisen kerran syksyllä 2019, minkä jälkeen sen kehittämistyötä on jatkettu tutkimustiedon avulla.

Osallistumisen vapaaehtoisuus

Osallistuminen tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta tai keskeyttää osallistumisen missä vaiheessa tahansa ilman, että sinun tarvitsee kertoa syytä. Mikäli haluat keskeyttää osallistumisesi tutkimukseen, sinua koskevia tietoja ei käytetä enää tutkimustarkoituksessa. Huomioithan kuitenkin, että peruutukseen mennessä tapahtuneita tieteellisiä analyysejä ei pystytä peruuttamaan.

Tutkimuksen toteuttaja

Tutkimus toteutetaan osana ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämistä, mihin osallistuvat kaikki Suomen ammattikorkeakoulut (lukuun ottamatta Ahvenanmaan ammattikorkeakoulua ja Poliisiammattikorkeakoulua). Tutkimusryhmä vastaa tutkimuksen toteuttamisesta. Tutkimuksesta vastaava henkilö on tutkimus- ja kehityspäällikkö Jonna Vierula.

Tutkimuksen tarkoitus ja hyöty

Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida ammattikorkeakouluhakijoiden valintakoemenestystä ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä (taustatekijät) sekä AMK-valintakokeen luotettavuutta. Tutkimustuloksia käytetään AMK-valintakokeen kehittämiseen. Koulutukseen hakevien kannalta AMK-valintakokeen kehittäminen edistää luotettavaa, objektiivista ja tasa-arvoista opiskelijavalintaa.

Tutkimuksessa kerättävät tiedot

Tutkimus toteutetaan siten, että Opintopolussa (nimi, ikä, sukupuoli, oppijanumero, koulutusalakoodi, tutkintonimike, aikaisempi koulutus) ja valintakokeessa antamasi taustatiedot (oma ja vanhempien syntymäpaikka, vanhempien sosioekonominen tausta, tieto valmentautumisesta valintakokeeseen) sekä valintakoevastauksesi tallennetaan sähköisesti ja analysoidaan tilastollisesti. Luvan tähän annat vastaamalla myönteisesti sinulle valintakokeessa esitettyyn kysymykseen.

Tutkimuksen kulku

Tutkimukseen osallistutaan AMK-valintakokeen yhteydessä koejärjestelmässä. Ennen kokeen alkamista, sinulle esitetään tutkimustiedote ja kysymys suostumuksestasi osallistua tutkimukseen. Mikäli annat suostumuksesi tutkimukseen, vastaat koejärjestelmässä seuraavaksi sinulle esitettyihin taustatietokysymyksiin. Taustatietokysymyksiin vastaaminen on nopeaa ja tutkimukseen osallistuminen ei kuluta valintakokeen osioihin sinulle varattua aikaa. Kun olet antanut suostumuksesi ja vastannut taustatietokysymyksiin suoritat AMK-valintakokeen. Koe alkaa kaikilla hakijoilla yhtä aikaa huolimatta siitä, oletko antanut suostumuksesi tutkimukseen vai et.

Tutkimuksen haitat

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole sinulle mitään haittaa. Valintakokeeseen osallistuvien henkilöiden henkilöllisyys suojataan. Tutkimukseen osallistuminen tai siitä kieltäytyminen ei vaikuta valintakoetulokseesi.

Tietojen luottamuksellisuus

Kaikki sinusta kerättävät tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Kaikkien valintakokeeseen osallistuvien henkilöiden yksityisyys ja salassapito varmistetaan, kenenkään tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ja raportoinnissa eivät tule esille yksittäisen henkilön vastaukset. Tutkimusaineistoa käsittelevät vain tutkimusryhmän jäsenet. Tutkimusaineistosta perustetaan henkilörekisteri (nimi, oppijanumero), jota voidaan myöhemmin käyttää seurantatutkimusta varten. Henkilörekisteri säilytetään tutkimuksen ajan vuoteen 2029 asti. Suorat tunnistetiedot poistetaan ennen aineiston analyysiä.

Voit kysyä kaikkia mieltä askarruttavia kysymyksiä.

Ystävällisesti,

Jonna Vierula
tutkimuksesta vastaava henkilö
tutkimus- ja kehityspäällikkö
AMK-opiskelijavalinnat-konsortio
amk.opiskelijavalinnat@metropolia.fi

AMK-valintakokeeseen ilmoittautuminen

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Valitse hakulomaketta täyttäessäsi itsellesi sopiva valintakoepaikka ja -aika tarjolla olevista vaihtoehdoista. Jokainen ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyn määrän suorituspaikkoja. Kun paikat yksittäisessä valintakoetilaisuudessa täyttyvät, vaihtoehto sulkeutuu ja sinun on valittava jokin toinen vaihtoehto. Valintakoetilaisuuksien paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella tehty valintakoepaikan ja -ajan valinta toimii ilmoittautumisena. Ilmoittautuminen on sitova, eikä valintakoepaikkaa ja -aikaa voi vaihtaa enää hakuajan jälkeen. AMK-valintakokeeseen ei lähetetä erillistä valintakoekutsua.

AMK-valintakokeen aika ja paikka

AMK-valintakoe järjestetään kevään 2021 toisessa yhteishaussa ajalla 31.5.–9.6.2021. Kaikki valintakoepäivät eivät välttämättä ole käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa. Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita paikkoja valintakoetilaisuuksissa, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikaksi voit valita myös ammattikorkeakoulun, johon et ole hakenut, mutta joka on esimerkiksi lähellä asuinpaikkaasi. Tutustu ennen yhteishaun alkamista tarjolla oleviin valintakoetilaisuuksiin (ks. taulukko 2).

Pääset tarkistamaan AMK-valintakokeesi aika- ja paikkatiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palveluun hakulomakkeen lähettämisen jälkeen.

Aamupäivän valintakoetilaisuus alkaa klo 9:00. Ilmoittautuminen alkaa klo 8:00.

Iltapäivän valintakoetilaisuus alkaa klo 14:00. Ilmoittautuminen alkaa klo 13:00.

Valintakokeeseen ei oteta myöhästyneitä hakijoita valintakoetilaisuuden alkamisajan jälkeen.

Voit suorittaa valintakokeen vain siinä valintakoetilaisuudessa, mihin olet ilmoittautunut. Jos saavut väärään valintakoetilaisuuteen, et pääse suorittamaan valintakoetta.

Turvallisuus AMK-valintakokeessa

AMK-valintakoe toteutetaan viranomaisten turvallisuusohjeita noudattaen. Pyydämme sinua tutustumaan ennen AMK-valintakoetta huolellisesti alla oleviin ohjeisiin sekä sen ammattikorkeakoulun ohjesivuihin, mihin olet menossa tekemään AMK-valintakokeen. Tutustu myös THL:n ohjeisiin, jotka käsittelevät koronaviruksen tarttumista ja siltä suojautumista: THL suojautuminen. Ohjeet voivat vielä täydentyä kevään aikana, mikäli viranomaismääräykset muuttuvat. 

Noudata AMK-valintakokeeseen saapuessasi matkustamiseen liittyviä turvallisuusohjeistuksia, esimerkiksi turvaväleistä, hygieniasta ja kasvomaskeista. Tutustu tarkempiin ohjeisiin kokeeseen saapumisesta ammattikorkeakoulujen omilla ohjesivuilla. Suosittelemme, että vältät lähikontakteja kahden viikon ajan ennen valintakokeita. 

Käytä kasvomaskia koko AMK-valintakoetilaisuuden ajan, myös kokeeseen saapuessasi ja sieltä poistuessasi. Ammattikorkeakoulut tarjoavat kasvomaskin kaikille hakijoille, mutta voit käyttää myös omaa maskia. Kasvomaski on tarvittaessa poistettava henkilöllisyyden todistamisen ajaksi. Ammattikorkeakoulut tarjoavat käsidesiä hakijoille.  

Riskiryhmiin kuuluville ei voida erikseen tarjota koronavirukselta suojautumiseen liittyviä yksilöllisiä järjestelyjä. Huolellisilla turvallisuusjärjestelyillä pyritään takaamaan kaikille hakijoille mahdollisimman turvallinen osallistuminen valintakokeisiin. Tiedustelethan omalta lääkäriltäsi, voitko osallistua valintakokeisiin. 

Sairastuminen ja AMK-valintakoe: 

 • Jos sinulla on todettu koronavirustartunta ja sinut on määrätty eristykseen, et voi osallistua valintakokeeseen. 
 • Jos sinut on määrätty karanteeniin, et voi osallistua valintakokeeseen. Myöskään omaehtoisessa karanteenissa olevien ei tule osallistua valintakokeeseen. 
 • Eristykseen määrätyille tai karanteenissa oleville hakijoille ei voida järjestää valintakoetta erityisjärjestelyin, eikä valintakoeaikaa voi vaihtaa eristyksen tai karanteenin vuoksi.  
 • Vaikka sinulla ei olisi todettu koronavirustartuntaa, mutta sinulla on lieviä oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua tai kuumetta, sinun ei tule osallistua valintakokeeseen. Katso lista koronaviruksen oireista THL:n verkkosivuilta
 • Jos olet käynyt koronavirustestissä etkä ole vielä saanut tuloksia, et voi osallistua valintakokeeseen. 
 • Jos saavut valintakokeeseen ulkomailta, sinun tulee noudattaa THL:n ohjeistusta kahden viikon omaehtoisesta karanteenista: THL:n ohjeet karanteenista ja eristyksestä 

Ammattikorkeakoulukohtaiset ohjeet

Kukin ammattikorkeakoulu ohjeistaa AMK-valintakokeeseen osallistuvia hakijoita kokeen aikaisista käytännöistä. Tutustu ammattikorkeakoulukohtaisiin ohjeisiin:

AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet sekä valintakoetilaisuudet

Huom.! Muutokset mahdollisia.

Taulukko 1. Kevään 2021 toisessa yhteishaussa AMK-valintakoetta käyttävien ammattikorkeakoulujen hakukohteet ja aloituspaikat.

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Kokkola 4 3 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 4 2 40 %
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, päivätoteutus, Kokkola 4 3 40 %
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 4 2 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Kokkola 4 3 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 6 3 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Kokkola 6 4 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 2 1 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 3 1 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus, Kokkola 5 4 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, monimuotototeutus, Ylivieska 6 3 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kokkola 19 13 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kokkola 19 13 50 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Ylivieska 19 9 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kokkola 17 12 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Kokkola 9 4 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätoteutus, Kokkola 10 7 50 %
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, monimuotototeutus, Ylivieska 13 6 50 %

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Helsinki 30 25 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, päivätoteutus, Helsinki 15 12 60 %
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö,  päivätoteutus, Helsinki 18 15 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Helsinki 21 17 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, kaksikielinen koulutus (suomi-ruotsi), yhteistyössä Arcadan kanssa (suomi)  20 18 100 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu 24 20 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Pieksämäki 21 17 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö,  monimuotototeutus, Pieksämäki 15 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Pieksämäki 21 17 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Pori 24 20 60 %

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Liikunnanohjaaja (AMK), liikunta ja vapaa-aika 39 19 49 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, monimuotototeutus 25 6 71 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus 36 18 40 %
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus 20 9 45 %
Restonomi (AMK), matkailun liikkeenjohto, monimuotototeutus 25 6 71 %
Restonomi (AMK), matkailun liikkeenjohto, päivätoteutus 28 14 40 %
Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, päivätoteutus 22 10 69 %
Tradenomi (AMK), finanssi- ja talousasiantuntija, päivätoteutus 15 10 39 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 56 28 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Porvoo 17 7 47 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 88 62 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Porvoo 23 12 40 %
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet, päivätoteutus 39 29 49 %
Tradenomi (AMK), myynti ja visuaalinen markkinointi, päivätoteutus 16 8 40 %
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 14 9 38 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 44 22 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 54 37 49 %

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humak päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, päivätoteutus, Jyväskylän yksikkö 30 27 100 %
Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, päivätoteutus, Turun yksikkö 30 27 100 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Pääkaupunkiseudun yksikkö, Helsingin TKI-keskus (Ilkka) 52 34 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Ylivieskan opetusryhmä 8 5 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, päivätoteutus, Jyväskylän yksikkö 14 12 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, päivätoteutus, Kuopion yksikkö 14 12 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, päivätoteutus, Pääkaupunkiseudun yksikkö, Nurmijärvi 14 12 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, päivätoteutus, Turun yksikkö 14 12 40 %

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), Hevosalan liiketoiminnan koulutus 10 6 25 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus 30 24 38 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus 20 12 33 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus 24 19 48 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus 40 24 67 %
Agrologi (AMK), Maaseutuelinkeinojen koulutus 20 14 22 %
Hortonomi (AMK), Puutarhatalouden koulutus 12 8 27 %
Hortonomi (AMK), Rakennetun ympäristön koulutus 13 9 24 %
Metsätalousinsinööri (AMK), Metsätalouden koulutus 10 7 25 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, päivätoteutus 9 6 30 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, monimuotototeutus 20 14 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Hämeenlinna 35 28 44 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Forssa 19 15 48 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Forssa 20 16 67 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus 29 23 48 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, monimuotototeutus 14 11 47 %
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus 20 16 57 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikan koulutus 16 13 27 %
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, monimuotototeutus 32 19 80 %
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, päivätoteutus 9 7 26 %
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, monimuotototeutus 35 21 78 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 10 8 25 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, päivätoteutus 12 10 30 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päivätoteutus 6 5 20 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, monimuotototeutus 35 21 78 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, biotalous, päivätoteutus 9 7 26 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, biotalous, monimuotototeutus 8 5 27 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 8 6 27 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 20 8 70 %
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 28 22 70 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 5 2 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 7 3 49 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 6 49 %
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus 20 12 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 15 9 49 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 24 14 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 15 9 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 15 12 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 54 43 49 %
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, päivätoteutus 15 12 49 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 12 8 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 12 8 49 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus 20 14 49 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 20 14 49 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 22 15 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 49 34 49 %
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 8 6 30 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 12 8 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 12 8 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 12 8 49 %

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 21 17 60 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 17 13 60 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola 24 19 60 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 9 7 60 %
Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 15 12 60 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 21 17 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 48 38 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 18 14 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 18 14 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 24 19 60 %
Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus, Savonlinna 24 19 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kotka 21 17 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 24 19 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kouvola 18 14 60 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 12 10 40 %
Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, päivätoteutus, Savonlinna 5 4 20 %
Insinööri (AMK), kyberturvalisuus, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Kotka 6 4 20 %
Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka, päivätoteutus, Kotka 6 4 20 %
Insinööri (AMK), merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus, Kotka 6 4 20 %
Insinööri (AMK), ohjelmistotekniikka, päivätoteutus, Mikkeli 5 4 20 %
Insinööri (AMK), peliohjelmointi, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus, Kotka 6 4 20 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen, päivätoteutus, Savonlinna 6 4 20 %
Insinööri (AMK), robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus, Kouvola 6 4 20 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Mikkeli 8 6 20 %
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), päivätoteutus, Mikkeli 6 4 20 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus, Kotka 6 4 20 %
Merikapteeni (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Kotka 6 4 20 %
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus, Kotka 40 - 100 %
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), monimuotototeutus, Mikkeli 20 - 100 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, monimuotototeutus, Mikkeli 20 - 100 %
Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, päivätoteutus, Mikkeli 12 10 30 %
Tradenomi (AMK), data-analytiikka, päivätoteutus, Kouvola 7 6 20 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kouvola 16 12 20 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Mikkeli 20 16 40 %
Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus, Savonlinna 16 13 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus, Mikkeli 11 9 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus, Kotka 8 - 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus, Mikkeli 8 - 40 %

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 16 8 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 14 10 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 4 30 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala tai Datacenter, päivätoteutus 16 11 40 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala tai Datacenter, päivätoteutus, Raahe 8 4 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Peliteknologia ja ÄJ, päivätoteutus 16 8 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Datasta tekoälyyn, päivätotetus 8 4 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 8 4 50 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus, Kajaani 8 4 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus, Raahe 16 8 40 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 8 4 50 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Raahe 8 4 40 %
Restonomi (AMK), Matkailu, päivätoteutus 8 6 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 12 9 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus 8 6 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 8 4 40 %

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 13 10 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 25 20 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 25 20 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 25 20 50 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 30 24 50 %
Restonomi (AMK), Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus 35 28 70 %
Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 20 16 50 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, päivätoteutus 22 18 48 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka, päivätoteutus 19 15 48 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 32 26 39 %

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 12 9 49 %
Ensihoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 12 9 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lahti 12 9 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 12 9 49 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Lahti 14 11 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot 32 25 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti 19 15 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 19 15 49 %
Insinööri (AMK), puutekniikka, päivätoteutus, Lahti 12 9 49 %
Insinööri (AMK), talonrakennustekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 12 9 49 %
Insinööri (AMK), yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 12 9 49 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta, päivätoteutus, Lahti 19 15 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lahti 29 23 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 19 15 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 17 13 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti 14 11 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 12 9 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 34 27 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 22 17 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta 32 27 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot 22 17 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lahti 12 9 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lappeenranta 10 8 40 %

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 6 5 50 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 17 14 40 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Kemi 11 9 50 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus, Kemi 20 16 40 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 12 10 50 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 12 10 50 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 15 12 50 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 17 14 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Kemi 20 17 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 14 11 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot, Rovaniemi 10 8 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 16 13 40 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 10 8 40 %
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 10 8 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuotototeutus, Rovaniemi 26 21 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kemi 23 18 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 16 13 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kemi 28 22 48 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kemi 12 10 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 6 5 30 %
Tradenomi (AMK) liiketalous, verkkototeutus, Tornio 15 12 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Rovaniemi 15 12 30 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus, Tornio 11 9 30 %

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Hyvinkää 17 14 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Hyvinkää 21 15 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, oikeudellinen osaaminen, monimuoto, Hyvinkää 21 15 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Hyvinkää 9 7 49 %
Restonomi (AMK), palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, päivätoteutus, Leppävaara 12 10 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Leppävaara 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus Leppävaara 25 18 70 %
Tradenomi (AMK), turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 19 15 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lohja 25 18 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Lohja 17 12 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Lohja 21 14 70 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Otaniemi 17 14 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 25 18 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 25 18 70 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 25 18 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Otaniemi 21 14 70 %
Estenomi (AMK), monimuotototeutus, Tikkurila 19 13 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Tikkurila 28 20 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Tikkurila 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Tikkurila 36 29 49 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 28 20 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 42 29 70 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus 10 8 49 %
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus 14 11 49 %
Ensihoitaja, (AMK), ensihoito, päivätoteutus 13 10 45 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 12 10 49 %
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 11 6 49 %
Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 36 22 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 24 20 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus 38 3 95 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 42 34 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 30 15 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 70 56 50 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 16 8 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 42 33 70 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 27 20 20 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 24 19 40 %
Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, päivätoteutus 10 5 49 %
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 13 10 45 %
Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka, päivätoteutus 16 13 40 %
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 12 10 49 %
Osteopaatti (AMK), osteopatia, päivätoteutus 10 8 49 %
Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus 10 8 33 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto (LVI-tekniikka), päivätoteutus 12 10 40 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto (rakennustekniikka), monimuotototeutus 21 10 70 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto (rakennustekniikka), päivätoteutus 36 29 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, päivätoteutus 14 11 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus 20 16 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 41 33 45 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivätoteutus 27 22 49 %
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, päivätoteutus 10 8 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 13 10 45 %
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 17 9 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 35 28 100 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 72 58 45 %

Oulun ammattikorkeakoulu

OAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 14 11 40 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 13 10 40 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 10 8 40 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 8 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 8 6 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 14 11 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 54 43 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 20 16 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 32 26 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 40 32 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 8 6 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 14 11 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 52 42 40 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 10 8 40 %
Optometristi (AMK), päivätoteutus 11 9 40 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 18 14 40 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 16 13 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 11 9 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 14 11 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 14 11 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 22 18 40 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 8 6 40 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 12 10 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 14 11 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätototeutus 48 38 40 %
Tradenomi (AMK), Terwa-akatemia, päivätototeutus 16 13 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 21 17 40 %

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Pori 10 8 50 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Pori 12 9 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Pori 12 9 40 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Rauma 10 7 40 %
Insinööri (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Rauma 10 7 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Pori 20 15 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Pori 16 12 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotekniikka ja tuotantotalous, päivätoteutus, Rauma 14 10 40 %
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus, Pori 14 10 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 30 24 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Pori 30 24 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Pori 28 21 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous/kansainvälinen kauppa, päivätoteutus, Rauma 8 6 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Pori 12 9 40 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 14 11 40 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 14 11 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 16 13 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 24 19 40 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 26 21 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 16 13 40 %
Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus 26 21 40 %
Insinööri (AMK), ympäristötekniikka, päivätoteutus 12 10 40 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 10 8 33 %
Restonomi (AMK),matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen ja johtaminen, päivätoteutus 24 19 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 14 11 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 20 16 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 30 24 100 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 16 13 40 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 34 27 40 %
Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, päivätoteutus 16 13 40 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), päivätoteutus 15 13 30 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 14 12 45 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 15 10 60 %
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus 18 16 30 %
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus 18 12 60 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus 10 9 30 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 18 16 30 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 18 12 60 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 9 8 30 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 10 9 30 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 7 6 30 %
Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, päivätoteutus 12 11 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 13 12 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 17 11 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 25 22 45 %
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus 10 9 30 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 30 26 30 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 18 12 60 %

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 13 11 38 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus, Seinäjoki 7 6 39 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 13 11 38 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 8 7 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 13 11 38 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Jyväskylä 8 7 36 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 78 63 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 26 21 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 9 8 38 %
Restonomi (AMK), päivätoteutus 20 16 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 40 32 29 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 27 22 39%
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 36 29 40 %
Insinööri (AMK), Autotekniikka, päivätoteutus 13 11 22 %
Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 10 8 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 32 26 38 %
Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikka, päivätoteutus 13 11 38 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 49 40 39 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 8 7 40 %
Insinööri (AMK), LVI-talotekniikka, päivätoteutus 12 10 40 %
Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, päivätoteutus 12 10 40 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 11 9 37 %
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus 20 16 67 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 13 11 37 %

Turun ammattikorkeakoulu

TurkuAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 13 11 40 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 7 6 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 16 14 40 %
Hammasteknikko (AMK), päivätoteutus 6 5 40 %
Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, päivätoteutus 22 14 40 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 20 17 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 32 27 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 10 9 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 31 40 %
Insinööri (AMK), myynti-insinööri, päivätoteutus 16 14 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 36 31 40 %
Insinööri (AMK), rakentamisen tuotantojohtaminen, monimuotototeutus 10 9 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 64 55 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 24 20 40 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 7 6 40 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 20 17 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 5 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 22 19 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot (Turku) 8 7 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot (Salo) 9 8 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 15 13 40 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 11 9 40 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 7 6 40 %
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 8 7 40 %
Tradenomi (AMK), finanssipalvelut, päivätoteutus 12 10 40 %
Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalvelut, monimuotototeutus 12 10 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 24 20 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 40 34 40 %
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus 16 14 40 %
Tradenomi (AMK), matkailu ja wellness liiketoimintana, päivätoteutus 12 10 40 %
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 16 14 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 24 20 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus (Salo) 8 7 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (Salo) 16 14 40 %
Tradenomi (AMK), digitaalinen liiketoiminta, päivätoteutus (Salo) 10 9 40 %

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (hakukohdekohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), Energiatekniikka, päivätoteutus 10 20 40 %
Insinööri (AMK), Ympäristöteknologia, päivätoteutus 10 20 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 16 32 40 %
Insinööri (AMK), Sähkötekniikka, päivätoteutus 22 44 40 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 24 48 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 15 15 50 %
Insinööri (AMK), Energia-ympäristötekniikka, monimuotototeutus 10 10 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 18 36 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 8 16 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 20 40 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 40 80 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 20 20 50 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 14 28 40 %

Yrkeshögskolan Arcada

Arcada päivitetty

Ansökningsmål Nybörjarplatser för urvalsmetoden YH-urvalsprovet Kvot för förstagångssökande (köspecifik) Andel som antas till ansökningsmålet på basis av YH-urvalsprovet (%)
Barnmorska (YH), dagstudier 6 5 40 %
Ergoterapeut (YH), dagstudier 8 6 40 %
Hälsovårdare (YH), dagstudier 6 5 40 %
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier 10 8 40 %
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier 20 16 40 %
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier 16 13 40 %
Ingenjör (YH), process- och materialteknik, dagstudier 12 10 40 %
Sjukskötare (YH), dagstudier 12 10 40 %
Sjukskötare (YH), flerformsstudier, tvåspråkig utbildning (finska-svenska), i samarbete med DIAK 20 16 100 %
Socionom (YH), dagstudier 12 10 40 %
Socionom (YH), flerform 8 5 40 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier 24 19 40 %

Yrkeshögskolan Novia

Novia päivitetty

Ansökningsmål Nybörjarplatser för urvalsmetoden YH-urvalsprovet Kvot för förstagångssökande (köspecifik) Andel som antas till ansökningsmålet på basis av YH-urvalsprovet (%)
Agrolog (YH)/ Skogsbruksingenjör (YH), dagstudier 10 7 30 %
Barnmorska (YH), dagstudier 6 - 49 %
Hälsovårdare (YH), Vasa, dagstudier 8 - 49 %
Hälsovårdare (YH), Åbo, dagstudier 7 - 49 %
Sjukskötare (YH), Vasa, dagstudier 25 18 49 %
Sjukskötare (YH), Åbo, dagstudier 17 12 49 %
Socionom (YH), Vasa, dagstudier 22 15 49 %
Socionom (YH), Åbo, dagstudier 22 15 49 %
Sjukskötare (YH), Vasa, flerform 15 - 49 %
Sjukskötare (YH), Åbo, flerform 10 - 49 %
Socionom (YH), Åbo, flerform 12 - 49 %
Socionom (YH), e-socionom, Åbo, flerform 10 - 49 %
Byggmästare (YH), dagstudier 4 - 30 %
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg, dagstudier 9 6 30 %
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Vasa, dagstudier 12 8 30 %
Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, dagstudier 21 15 30 %
Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, dagstudier 4 - 30 %
Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, dagstudier 15 11 30 %
Ingenjör (YH), produktionsekonomi, dagstudier 11 8 30 %
Sjökapten (YH), dagstudier 10 7 49 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, Jakobstad, dagstudier 6 4 30 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa, dagstudier 12 8 30 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo, dagstudier 18 13 30 %

Taulukko 2. Kevään 2021 toisessa yhteishaussa AMK-valintakoetta käyttävien ammattikorkeakoulujen tarjoamat valintakoetilaisuudet.

Huom.! AMK-valintakokeen suorituspaikkamäärien lisäykset mahdollisia. Jos paikkamääriä lisätään haun aikana, asiasta tiedotetaan etusivulla.

AMK-valintakokeen suorituspaikkoja on lisätty yhteishaun hakulomakkeelle Opintopolku.fi-palveluun 29.3.2021. Halutessasi pääset muokkaamaan hakemuksesi tietoja hakuaikana. Valintakoetilaisuuksien paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä.

Centria päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Centria, Talonpojankadun kampus, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola 31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 170
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 170
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 170
3.6.2021 iltapäivä / eftermiddag 170
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 175
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Centria, Vierimaantien kampus, Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska 31.5.2021 iltapäivä / eftermiddag 70
1.6.2021 iltapäivä / eftermiddag 70
2.6.2020 iltapäivä / eftermiddag 70
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 70

Diak päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Helsingin kampus, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 160
iltapäivä / eftermiddag 160
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 160
iltapäivä / eftermiddag 160
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 160
iltapäivä / eftermiddag 160
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Porin kampus, Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 74
iltapäivä / eftermiddag 74
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 74
iltapäivä / eftermiddag 74
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 74
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä /Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Oulun kampus, Albertinkatu 16 B, 90100 Oulu
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 66
iltapäivä / eftermiddag 66
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 66
iltapäivä / eftermiddag 66
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Pieksämäen kampus, Huvilakatu 31, B-rak., 76130 Pieksämäki
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 62
iltapäivä / eftermiddag 62
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 62
iltapäivä / eftermiddag 62
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 62

Haaga-Helia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 614
iltapäivä / eftermiddag 614
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 614
iltapäivä / eftermiddag 614
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 614
iltapäivä / eftermiddag 613
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 613
iltapäivä / eftermiddag 613
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 613

Humak päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Humak, Helsingin TKI-keskus, Ilkantie 4, 00400 Helsinki
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 157
iltapäivä / eftermiddag 158
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 158
iltapäivä / eftermiddag 158
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 158
iltapäivä / eftermiddag 158
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 158
iltapäivä / eftermiddag 158

HAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 335
iltapäivä / eftermiddag 335
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 335
iltapäivä / eftermiddag 335
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 335
iltapäivä / eftermiddag 335
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 335
iltapäivä / eftermiddag 335
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 335
iltapäivä / eftermiddag 335
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Riihimäen kampus, Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 141
iltapäivä / eftermiddag 141
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 140
iltapäivä / eftermiddag 140
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 140
iltapäivä / eftermiddag 140
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 140
iltapäivä / eftermiddag 140
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 140
iltapäivä / eftermiddag 131

JAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
JAMK, Pääkampus, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 535
iltapäivä / eftermiddag 536
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 535
iltapäivä / eftermiddag 536
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 535
iltapäivä / eftermiddag 535
7.6.2021 aamupäivä / förmiddag 535
iltapäivä / eftermiddag 536
8.6.2021 aamupäivä / förmiddag 535
iltapäivä / eftermiddag 535

XAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 170
iltapäivä / eftermiddag 170
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 170
iltapäivä / eftermiddag 170
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 170
iltapäivä / eftermiddag 170
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 170
iltapäivä / eftermiddag 170
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 170
iltapäivä / eftermiddag 175
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 180
iltapäivä / eftermiddag 180
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3 D, 50100 Mikkeli
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 170
iltapäivä / eftermiddag 170
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 170
iltapäivä / eftermiddag 170
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 170
iltapäivä / eftermiddag 170
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 160
iltapäivä / eftermiddag 160

KAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
KAMK, Taito 1, Kuntokatu 5, 87100 Kajaani
31.5.2021 iltapäivä / eftermiddag 140
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 230
iltapäivä / eftermiddag 220
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 220
iltapäivä / eftermiddag 220

Karelia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 137
iltapäivä / eftermiddag 137
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 137
iltapäivä / eftermiddag 137
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 134
iltapäivä / eftermiddag 124
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, 80200 Joensuu
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 112
iltapäivä / eftermiddag 112
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 112
iltapäivä / eftermiddag 112
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 112

LAB päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lahden kampus, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 184
iltapäivä / eftermiddag 184
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 184
iltapäivä / eftermiddag 184
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 184
iltapäivä / eftermiddag 184
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 184
iltapäivä / eftermiddag 184
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 184
iltapäivä / eftermiddag 184
7.6.2021 aamupäivä / förmiddag 184
iltapäivä / eftermiddag 184
8.6.2021 aamupäivä / förmiddag 183
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB Lappeenrannan kampus, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 92
iltapäivä / eftermiddag 92
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 92
iltapäivä / eftermiddag 92
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 92
iltapäivä / eftermiddag 92
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 92
iltapäivä / eftermiddag 92
7.6.2021 aamupäivä / förmiddag 92
iltapäivä / eftermiddag 92

Lapin AMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Kemi-Tornion kampus, Tietokatu 1, 94600 Kemi
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 148
iltapäivä / eftermiddag 148
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 148
iltapäivä / eftermiddag 148
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 148
iltapäivä / eftermiddag 148
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 148
iltapäivä / eftermiddag 148
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Rovaniemen kampus, Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 178
iltapäivä / eftermiddag 178
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 178
iltapäivä / eftermiddag 178
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 178
iltapäivä / eftermiddag 178
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 178
iltapäivä / eftermiddag 178

Laurea päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 899
iltapäivä / eftermiddag 899
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 899
iltapäivä / eftermiddag 899
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 899
iltapäivä / eftermiddag 899
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 898
iltapäivä / eftermiddag 898
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 898

Metropolia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Metropolia, Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 1099
iltapäivä / eftermiddag 1099
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 1099
iltapäivä / eftermiddag 1098
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 1098
iltapäivä / eftermiddag 1098
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 1098
iltapäivä / eftermiddag 1098
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 1098

OAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Oamk, Linnanmaan kampus, Yliopistokatu 9, 90570 Oulu 31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 472
iltapäivä / eftermiddag 472
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 472
iltapäivä / eftermiddag 472
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 472
iltapäivä / eftermiddag 472
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 472
iltapäivä / eftermiddag 472
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 472
iltapäivä / eftermiddag 472
7.6.2021 aamupäivä / förmiddag 472
iltapäivä / eftermiddag 472

SAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SAMK Kampus Pori, Satakunnankatu 23, 28100 Pori
31.5.2021 iltapäivä / eftermiddag 330
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 330
iltapäivä / eftermiddag 300
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 330
iltapäivä / eftermiddag 300
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 330
iltapäivä / eftermiddag 300
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 300

Savonia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Savonia, Microkadun kampus, Microkatu 1, 70210 Kuopio
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 200
iltapäivä / eftermiddag 200
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 200
iltapäivä / eftermiddag 200
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 200
iltapäivä / eftermiddag 200
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 200
iltapäivä / eftermiddag 200
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 200
iltapäivä / eftermiddag 200
7.6.2021 aamupäivä / förmiddag 200
iltapäivä / eftermiddag 200
8.6.2021 aamupäivä / förmiddag 200
iltapäivä / eftermiddag 200

SeAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SeAMK, Frami F, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 213
iltapäivä / eftermiddag 213
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 213
iltapäivä / eftermiddag 213
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 213
iltapäivä / eftermiddag 213
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 213
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SeAMK, Kampustalo, Kalevankatu 35, 60100 Seinäjoki
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 146
iltapäivä / eftermiddag 133
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 146
iltapäivä / eftermiddag 122
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 146
iltapäivä / eftermiddag 122
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 153

TAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
TAMK, Päärakennus, Kuntokatu 3, 33520 Tampere
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 600
iltapäivä / eftermiddag 600
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 601
iltapäivä / eftermiddag 602
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 602
iltapäivä / eftermiddag 602
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 602
iltapäivä / eftermiddag 602
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 600
iltapäivä / eftermiddag 600
7.6.2021 aamupäivä / förmiddag 600
iltapäivä / eftermiddag 600
8.6.2021 aamupäivä / förmiddag 600
iltapäivä / eftermiddag 600
9.6.2021 aamupäivä / förmiddag 600

TurkuAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Turun AMK, ICT-City, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 498
iltapäivä / eftermiddag 498
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 498
iltapäivä / eftermiddag 498
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 498
iltapäivä / eftermiddag 498
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 498
iltapäivä / eftermiddag 498
7.6.2021 aamupäivä / förmiddag 498
iltapäivä / eftermiddag 498
8.6.2021 aamupäivä / förmiddag 498
iltapäivä / eftermiddag 498
9.6.2021 aamupäivä / förmiddag 498
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Turun AMK, EduCity, Joukahaisenkatu 7, 20520 Turku
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 75
iltapäivä / eftermiddag 75
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 75
iltapäivä / eftermiddag 75
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 75
iltapäivä / eftermiddag 75
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 75
iltapäivä / eftermiddag 75
7.6.2021 aamupäivä / förmiddag 75
iltapäivä / eftermiddag 75
8.6.2021 aamupäivä / förmiddag 75
iltapäivä / eftermiddag 75
9.6.2021 aamupäivä / förmiddag 75

VAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
VAMK, Palosaaren kampus, Wolffintie 30, 65200 Vaasa
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 106
iltapäivä / eftermiddag 106
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 106
iltapäivä / eftermiddag 106
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 106
iltapäivä / eftermiddag 106
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 106
iltapäivä / eftermiddag 109

Arcada päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Arcada, Campus Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors (Jan-Magnus Janssonin aukio 1) 31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 103
iltapäivä / eftermiddag 81
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 103
iltapäivä / eftermiddag 81
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 104
iltapäivä / eftermiddag 81
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 103
iltapäivä / eftermiddag 81
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 103

Novia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Alere, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 100
iltapäivä / eftermiddag 96
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 100
iltapäivä / eftermiddag 90
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 100
iltapäivä / eftermiddag 90
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 100
iltapäivä / eftermiddag 90
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Campus Åbo, Henriksgatan 7, 20500 Åbo
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 70
iltapäivä / eftermiddag 65
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 70
iltapäivä / eftermiddag 65
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 70
iltapäivä / eftermiddag 65
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 70
iltapäivä / eftermiddag 65
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Campus Raseborg, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 20
iltapäivä / eftermiddag 20
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 20
iltapäivä / eftermiddag 20
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 20
iltapäivä / eftermiddag 20
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 20
iltapäivä / eftermiddag 20

Mitä mukaan AMK-valintakokeeseen?

Valmistaudu valintakokeeseen huolehtimalla, että sinulla on valintakoepäivänä mukana tarvittavat välineet, joista on kerrottu tarkemmin alla.

Ota valintakokeeseen mukaan:

Henkilöllisyystodistus

Henkilöllisyytesi tarkistetaan valintakokeen yhteydessä. Henkilöllisyyden voi todistaa voimassa olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Ilman henkilöllisyystodistusta et voi osallistua valintakokeeseen.

Hengityssuojain on poistettava, mikäli tunnistaminen sitä vaatii.

Hyväksyttäviä todistuksia ovat seuraavat:

 • passi
 • poliisin myöntämä suomalainen, kuvallinen henkilökortti
 • suomalainen ajokortti
 • kuvallinen KELA-kortti
 • kuvallinen EU/ETA-maan henkilökortti

Mikäli turvapaikanhakijan passi on tilapäisesti viranomaisen hallussa, voidaan todistus passin luovuttamisesta viranomaiselle ja kopio passista hyväksyä henkilöllisyystodistukseksi.

Kannettava tietokone ja laitteistovaatimukset

AMK-valintakoe on digitaalinen koe, jonka suoritat omalla kannettavalla tietokoneella. Et voi osallistua valintakokeeseen ilman kannettavaa tietokonetta. Lataa valintakoetta varten tietokoneesi akku täyteen. Ota mukaan tietokoneesi virtajohto, jotta voit ladata tietokonettasi tarvittaessa. Valintakokeeseen et voi osallistua tabletilla tai puhelimella (Microsoft Surface -laite hyväksytään).

Valintakokeen toimivuus riippuu ensi sijassa sopivan selaimen käyttämisestä.

Suosittelemme käyttämään seuraavien selainten ajantasaisia versioita:
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari
Selaimessa on oltava JavaScript ja evästeet käytössä. Internetselainten lisäosat voivat estää kirjautumisen. Niiden poistamista tai kytkemistä pois päältä suositellaan ennen kokeeseen kirjautumista. Katso tarkemmat ohjeet Firefox- ja Chrome-selaimen lisäosien käytöstä poistamiseen.

Suosittelemme seuraavia käyttöjärjestelmiä tai niiden uudempia versioita:
 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS
Emme suosittele valintakokeen suorittamista Chromebook-tietokoneella Googlen Chrome OS -käyttöjärjestelmän ja valintakoejärjestelmän yhteensopivuusongelmien vuoksi.

Valintakoetilaan saa tuoda ainoastaan kannettavan tietokoneen ja suljetun matkapuhelimen. Langattomia verkkoyhteyksiä hyödyntäviä laitteita, esimerkiksi Bluetooth-yhteyksiä käyttäviä hiiriä, näppäimistöjä, älykelloja tai aktiivisuusrannekkeita ei saa tuoda koetilaan. Voit halutessasi ottaa mukaan erillisen langallisen hiiren.

Tietokoneen ruudun suojakalvoa ei saa olla AMK-valintakokeessa mukana.

Tunniste

AMK-valintakoetta varten hakijoille luodaan yksilöity tunniste. Tarvitset tunnisteen valintakoepäivänä ilmoittautumisessa. Tunniste sisältää QR-koodin ja tiedon valintakokeesi ajasta ja paikasta. Linkki tunnisteeseen toimitetaan sinulle tekstiviestillä ja sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamiesi yhteystietojen perusteella viikolla 21 (viimeistään 26.5.2021). Sinulla tulee olla tunniste mukana valintakoetilaisuudessa, joten varaudu esittämään saamasi tunniste puhelimen näytöltä tai paperille tulostettuna. Linkin tunnisteeseen löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolku -palvelusta viikolla 21 (viimeistään 26.5.2021).

Oma kynä

Ota valintakokeeseen halutessasi mukaan oma kynä. Valintakoetilassa on jokaiselle tarjolla paperia omia muistiinpanoja varten.

Valintakoepäivän eteneminen

 • Saavu valintakokeeseen ajoissa ohjeiden mukaisesti.
 • Ota mukaasi henkilöllisyystodistus, kannettava tietokone ja tunniste. Lue tarkemmat vaatimukset kohdasta ”Mitä mukaan AMK-valintakokeeseen?”.
 • Näytä henkilöllisyystodistus ja tunniste valvojalle, kun siirryt valintakoetilaan.
 • Sulje matkapuhelimesi ja pidä se suljettuna koko sen ajan kuin olet valintakoetilassa.
 • Kytke tietokoneesi sähköverkkoon ja kirjaudu ohjeiden mukaisesti langattomaan koeverkkoon.
 • Ennen valintakokeen aloitusta saat valintakoetilassa ohjeet valintakokeen suorittamiseen. Noudata ohjeita huolellisesti.
 • Valintakoetilanteen aikana koetilassa vallitsee hiljaisuus. Mikäli tarvitset valvojan apua valintakokeen aikana, nosta kätesi ylös ja odota kunnes valvoja tulee luoksesi.
 • Valintakokeesta voi poistua aikaisintaan kahden tunnin kuluttua sen alkamisesta.

AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt

AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Millä perusteella yksilöllisiä järjestelyjä voi hakea?

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, avustaja, tekninen apuväline, rauhallinen koetila, erillinen näyttö tai muu erityisjärjestely), tulee sinun täyttää kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. Toimita hakemus siihen ammattikorkeakouluun, jossa olet ilmoittanut osallistuvasi valintakokeeseen. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Miten haen yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa?

Yksilöllisiä järjestelyjä haet erillisellä yksilöllisten järjestelyjen lomakkeella. Hakemukset jätetään siihen ammattikorkeakouluun, jonne olet ilmoittautunut tekemään valintakokeen. Hakemukseen tulee liittää kopio todistuksesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), joka osoittaa yksilölliseen järjestelyyn oikeuttavan perusteen.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus on toimitettava liitteineen viimeistään 7.4.2021 klo 15.00 sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa AMK-valintakokeeseen.

Suurin osa ammattikorkeakouluista käyttää tulostettavaa paperista yksilöllisten järjestelyjen lomaketta. Paperista lomaketta käyttävien ammattikorkeakoulujen yksilöllisten järjestelyjen lomake tulostetaan tältä verkkosivustolta.

Sähköistä yksilöllisten järjestelyjen lomaketta käyttävät seuraavat ammattikorkeakoulut: Arcada, Haaga-Helia, Hämeen ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Savonia (käytössä oma paperinen lomake), Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Mikäli olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen jossakin kyseisistä ammattikorkeakouluista, käytä yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen ammattikorkeakoulun verkkosivulta löytyvää sähköistä yksilöllisten järjestelyjen lomaketta. Älä käytä tällöin paperista yksilöllisten järjestelyjen lomaketta.

Täytä lomake huolellisesti. Hakemuksessa tulee yksilöllisiä järjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi ilmoittaa henkilö- ja yhteystiedot sekä ammattikorkeakoulu, jossa osallistut AMK-valintakokeeseen.

Yksilöllisten järjestelyjen lomakkeella haetaan yksilöllisiä järjestelyitä AMK-valintakokeeseen. Huomioithan, että mahdollisiin muihin ammattikorkeakouluissa käytössä oleviin valintakokeiseen ei haeta yksilöllisiä järjestelyjä tällä lomakkeella. Muiden valintakokeiden yksilöllisiä järjestelyitä hakiessasi toimi niiden ammattikorkeakoulujen ohjeiden mukaan, joihin olet hakenut.

Jos yksilöllisiä järjestelyjä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemuksen liitteet - todistukset ja lausunnot

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta). Lukihäiriön vuoksi tukitoimia, esimerkiksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Yksilöllisten järjestelyjen hakemusten käsittely ja ilmoitus yksilöllisistä järjestelyistä

Yksilöllisten järjestelyjen pyyntö käsitellään siinä ammattikorkeakoulussa, jossa hakija on osallistumassa valintakokeeseen. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa sinulle hyvissä ajoin ennen valintakoetta sähköpostitse yksilöllisistä järjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus.

Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Mikäli yksilöllisistä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, ammattikorkeakoulu lähettää tällaisessa tapauksessa hakijalle kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.

Määräajan jälkeen lähetetty yksilöllisten järjestelyjen pyyntö otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Mikäli hakija on tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Tarkista yllä olevista ohjeista, tuleeko yksilöllisten järjestelyjen hakemus toimittaa ko. ammattikorkeakouluun paperisena vai sähköisesti.

Seuraavia yksilöllisiä järjestelyitä ei ole mahdollista huomioida AMK-valintakokeessa:

 • Helpotetut tehtävät
 • Oikeus olla suorittamatta jokin kokeen osioista
 • Puutteellinen kielitaito, oikeus käyttää sanakirjaa
 • Laskimen käyttäminen matemaattisten taitojen osiossa
 • Oikeus suorittaa koe paperilla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä AMK-valintakokeesta

Usein kysyttyjä kysymyksiä AMK-valintakokeesta

Millaisia tehtäviä AMK-valintakokeessa on?

AMK-valintakokeen sisältö määräytyy sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Löydät lisätietoa AMK-valintakokeen sisältö ja pisteytys -osiosta.

Mitä jos minulla ei ole omaa tietokonetta?

Sinun tulee huolehtia siitä, että sinulla on käytössäsi valintakoepäivänä vaatimukset täyttävä kannettava tietokone. Sinun kannattaa kysyä tietokonetta lainaksi omalta lähipiiriltäsi. Jotkut yritykset myös vuokraavat tietokoneita.

Voiko AMK-valintakokeeseen valmistautua jotenkin erityisesti? Mitä tulisi huomioida?

Varmista, että tiedät, milloin ja minne olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen. Pääset tarvittaessa tarkistamaan oman AMK-valintakokeesi aika- ja paikkatiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palveluun hakulomakkeen lähetyksen jälkeen.

Varmista, että sinulla on käytettävissäsi vaadittavat ominaisuudet täyttävä tietokone. Saavu valintakoetilaisuuteen ajoissa ohjeiden mukaisesti. Ota mukaasi tunniste, voimassa oleva virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus, tietokone, jonka akku on ladattu, tietokoneen virtajohto sekä kynä. Voit ottaa mukaasi myös langallisen hiiren.

Millaista osaamista AMK-valintakoe testaa? 

Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin.

Onko AMK-valintakokeessa matematiikan osuus? 

AMK-valintakoe sisältää matematiikan osion kaikilla hakijoilla lukuun ottamatta humanistisen alan ja kasvatusalan koulutuksen hakukohteisiin hakeneita hakijoita.

Tarvitsenko AMK-valintakokeessa laskinta?

AMK-valintakokeessa laskinta käytetään ainoastaan tekniikan alaan kuuluvassa matemaattis-luonnontieteellisten taitojen osiossa, jossa hakijan käytössä on koejärjestelmän laskin. Oman laskimen käyttö on kielletty. Muissa valintakokeen osioissa laskimen käyttö ei ole sallittua.

Miten ilmoittaudun AMK-valintakokeeseen?

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Valitse hakulomaketta täyttäessäsi itsellesi sopiva valintakoepaikka ja -aika tarjolla olevista vaihtoehdoista. Jokainen ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyn määrän suorituspaikkoja. Kun paikat yksittäisessä valintakoetilaisuudessa täyttyvät, vaihtoehto sulkeutuu ja sinun on valittava jokin toinen vaihtoehto. Valintakoetilaisuuksien paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä.

Miksi en ole saanut kutsua AMK-valintakokeeseen?

Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella tehty valintakoepaikan ja -ajan valinta toimii ilmoittautumisena. AMK-valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Olen hakenut Tampereen ammattikorkeakouluun, mutta asun Lappeenrannassa. Voinko tehdä AMK-valintakokeen Lappeenrannassa?

Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita paikkoja, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikaksi voit valita myös ammattikorkeakoulun, johon et ole hakenut, mutta joka on esimerkiksi lähellä asuinpaikkaasi.

Kuka korjaa AMK-valintakokeen?

Valintakoejärjestelmä laskee kokonaispisteesi AMK-valintakokeesta automaattisesti.

Osallistunko eri päivinä AMK-valintakokeeseen, jos haen vaikka opiskelemaan liiketaloutta ja tekniikkaa?

Et. Suoritat samalla kerralla vain yhden AMK-valintakokeen, jolla olet mukana kaikkien hakukohteidesi haussa. Valintakokeen sisältö määräytyy hakukohteittesi perusteella. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi.

Voiko AMK-valintakokeen aikana käydä wc:ssä?

Kokeen aikana voi käydä valvotusti wc:ssä.

Voinko ottaa korvatulpat mukaani AMK-valintakokeeseen?

Voit ottaa mukaan pienet korvatulpat. Sinun ei tarvitse tehdä näistä erityisjärjestelypyyntöä. Huomioithan, että korvatulppien käyttö on hakijan omalla vastuulla, sillä jokin valvojan ohjeista voi tällöin mennä ohi.

AMK-valintakokeen tulosten julkistaminen

Kevään 2021 toinen yhteishaku

Näet saamasi pisteet Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään tulosten julkaisuajankohtaan mennessä. AMK-valintakokeen perusteella valituksi tulleille tulee ilmoitus valinnasta sähköpostiin ja tieto näkyy myös Oma Opintopolku -palvelussa 9.7.2021 mennessä. Saatat tulla vielä varasijalta valituksi 2.8.2021 15.00 mennessä. AMK-valintakokeen pisteet ovat voimassa kyseisen haun ajan.

Kevään 2021 AMK-valintakokeen tehtäviä ja oikeita vastauksia ei julkaista.

Matemaattiset taidot -osion tehtävä

Osalla hakijoista havaittiin virhe matemaattiset taidot -osion tehtävässä 6. Virhe huomioitiin antamalla kaikille matemaattisten taitojen -osion suorittaneille hakijoille kyseisestä tehtävästä oikean vastauksen pisteet.

Julkaistu sivustolla: 22.6.2021

Tasasijasäännöt

Mikäli AMK-valintakokeen tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys ensisijaisesti hakutoivejärjestyksen mukaan. Mikäli hakutoivejärjestys kriteerillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevaa hakijaa tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat. Ammattikorkeakoulu on määritellyt valintaperusteissaan, miten toimii ylitäytön/alitäytön/arvonnan osalta.

Valikko