Tietosuoja ja GDPR

Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivun palauterekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

28.5.2021

1 Rekisterin nimi

Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palauterekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi:
 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot:
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 9 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö: 
Nimi: Tapio Rimpioja
Tehtävä: Opintoasiainpäällikkö, Opintoasiainpalvelut

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö:
Nimi: Krista Vihantomaa
Tehtävä: Suunnittelija, Opintoasiainpalvelut
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: krista.vihantomaa(at)metropolia.fi

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot: 
Nimi: Krista Vihantomaa
Tehtävä: Suunnittelija, Opintoasiainpalvelut
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: krista.vihantomaa(at)metropolia.fi

3 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava:
Metropolian tietosuojavastaava, Tuulia Aarnio

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Puhelin: +358 40 844 0690
Sähköposti: tuulia.aarnio(at)metropolia.fi, tietosuojavastaava(at)metropolia.fi

4 Henkilötietojen käsittelyntarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palauterekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on palautteen antajien kanssa tapahtuva viestintä.

Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston saavutettavuudesta, ns. EU:n saavutettavuusdirektiivin (2016/2102) mukaisesti, voi antaa palautetta. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta hyväksyttiin 26.10.2016 ja tuli voimaan 22.12.2016. Direktiivi edellyttää, EU:n jäsenmaiden julkisen sektorin organisaatioiden verkkopalvelut ja mobiilisovellukset tulee tehdä saavutettaviksi kaikille riippumatta verkkopalveluita käyttävien henkilöiden mahdollisista fyysisistä rajoitteista ja vammoista. Palautteen antaminen Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivustolla on mahdollista myös muista verkkosivuston ominaisuuksista, toimivuudesta tai ammattikorkeakouluun hakemiseen liittyvistä asioista.

Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivustosta palautetta antaneeseen henkilöön voidaan olla yhteydessä (nimi ja sähköpostiosoite), mikäli hän toivoo häneen oltavan yhteydessä antamansa palautteen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palauterekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvollisuuteen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta). Lisäksi henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun.

5 Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Ammattikorkeakouluun.fi palauterekisterin henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

6 Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palauterekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja henkilötietoryhmittäin:

 • Palautteen antajan perushenkilötiedot: Etunimi; Sukunimi; Sähköpostiosoite
 • Palautetiedot: Annettu vapaamuotoinen palaute verkkosivustolla

7 Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään. Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palauterekisteri on vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri.

Rekisteröityminen Ammattikorkeakouluun.fi -sivuston palauterekisteriin on järjestetty siten, että rekisteröity hyväksyy sen, että ryhtyessään itse syöttämään tietoja Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palautteenantolomakkeella, ymmärtää hän tässä yhteydessä tulevansa osaksi toimenpiteitä, jotka koskevat viestintää palautteen antajalle.

Tiedot saadaan palautteen annon yhteydessä.

8 Henkilötietojen käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät

Microsoft Dynamics CRM (O365) -järjestelmä on käytössä palauterekisterissä siten, että palautteenantajan tiedot tallennetaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n CRM-järjestelmään. Tällä tavoin palautteenantajille suunnattavia vastauksia ja tähän liittyvää mahdollista jatkoviestintää voidaan hallinnoida. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n CRM-järjestelmästä löytyy oma alakategoriansa ”Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palautteenantajat”.

9 Tietojenvastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

EU:n tietosuoja-asetuksen 4.9 artiklaa laajasti tulkiten seuraavaksi on lueteltu ne henkilötietojen käsittelijät/vastaanottajat, joille rekisterinpitäjä ”siirtää” tai ”luovuttaa käsiteltäviksi” (esim. teknisen käyttöliittymän avulla huoltotehtävien suorittamistilanteessa) henkilötietojaan.

Koska Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palauterekisteriin liittyviä kontakteja ylläpidetään Metropolialla käytössä olevassa Microsoft Dynamics CRM (O365) -järjestelmässä, on tämän järjestelmän toimittaja (yritys sen takana) tulkittavissa henkilötietojen vastaanottajiksi ja säännönmukaisen luovutuksen saajaksi Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palauterekisterin taholta.

Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palauterekisterin osalta henkilötietojen käsittelysopimus GDPR:n artiklan 28 mukaisesti on laadittu keskitetysti Metropolian tietohallinnon toimesta seuraavan yhteistyökumppanin kanssa:

Microsoft Corporation ja Microsoft Dynamics CRM (O365) -järjestelmä

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Microsoft Corporationin välillä voimassa oleva henkilötietojen käsittelysopimus pohjautuu Microsoftin pilvipalveluiden yleiseen sopimukseen, koska Microsoft Dynamics CRM (O365) on otettu Metropoliassa käyttöön osana Microsoftin pilvikokonaisuutta.

10 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palauterekisterin sisältämiä tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle työskentelyn tai opintojen suorittamisen kannalta välttämättömien IT-palveluiden toteuttamiseksi, tapauskohtaiseen harkintaan perustuen. Kohdevaltio, jonne henkilötietoja siirretään, on Yhdysvallat. On myös mahdollista, että esim. globaalien ICT-palveluntarjoajien paljon käyttämän Helpdesk-toiminnon / ICT-käyttäjätuen toteutusvaltiona toimiva Intia on henkilötietojen siirtojen kohdevaltio.

Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilörekisteristä Yhdysvaltoihin ja/tai muualle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle suuntautuva kansainvälinen henkilötietosiirto turvataan ensisijaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) luvussa V esitetyllä 46 artiklan mukaisella suojatoimella eli ns. vakiosopimuslausekkein. SCC (Standard Contractual Clauses) -lausekkeet liitetään osaksi ICT-palveluntarjoajan kanssa laadittavaa henkilötietojen käsittelysopimusta.

Vain välttämättömät tiedot siirretään ja siirto tehdään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Siirron turvallisuudesta ja tietosuojasta sovitaan aina erikseen.

11 Henkilötietojen säilyttämisaika

Kaikki Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palauterekisterin yhteydessä kerätyt ja käsiteltävät henkilötiedot säilytetään rekisterissä asiakkuussuhteen ajan, jonka jälkeen rekisteröidyn tiedot poistetaan.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Oma-Intranet-portaalista löytyvä huolellisesti täytetty, tulostettu ja henkilökohtaisesti allekirjoitettu ns. tarkastusoikeuden käyttöpyyntölomake johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus
Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus
Leiritie 1, 01600 Vantaa

Ohessa käyntiosoite Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön:

Metropolian Myllypuron kampus (C- ja D-rakennus, 5.krs.)
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tuulia.aarnio(at)metropolia.fi, tietosuojavastaava(at)metropolia.fi).

Rekisteröidyn tietopyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjänä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

C. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Soveltuu osittain. Yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklalla on otettu käyttöön uusi rekisteröidyn oikeus: oikeus omien tietojen itselleen saamiseen ”jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa” sekä edelleen oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen. Oikeuden tarkoituksena on lisätä rekisteröityjen vaikutusmahdollisuuksia omien henkilötietojensa suhteen, koska se helpottaa henkilötietojen siirtämistä tai kopioimista tietojärjestelmäympäristöstä toiseen (omiin järjestelmiin, mahdollisuus tallentaa omat tiedot itselleen omaa henkilökohtaista käyttöä varten tai ryhtyä tallentamaan omat tiedot luotettavien kolmansien osapuolten hallinnoimiin järjestelmiin). Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen täydentää tässä suhteessa oikeutta saada pääsy omiin tietoihin.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukainen oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen tarkoittaa myös rekisteröidyn oikeutta saada itseään koskevat rekisterinpitäjän käsittelemät henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa siten, että rekisteröity voi helposti siirtää kyseiset tiedot järjestelmästä toiseen toiselle rekisterinpitäjälle. Tiedot voidaan siirtää rekisteröidyn pyynnöstä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista (20 artiklan 2 kohta). Rekisterinpitäjiä kannustetaan kehittämään yhteentoimivia muotoja, jotka mahdollistavat tietojen järjestelmästä toiseen siirtämisen, luomatta kuitenkaan rekisterinpitäjille velvoitetta hyväksyä tai ylläpitää tietojenkäsittelyjärjestelmiä, jotka ovat teknisesti yhteensopivia.

Huomioitavaa yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklassa on se, että vain sellaiset henkilötietojen käsittelytoimet kuuluvat tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen koskevan oikeuden soveltamisalaan, jos ne perustuvat:

- rekisteröidyn suostumukseen (6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla, jos on kyse erityisistä henkilötietoryhmistä)
- tai sopimukseen, jossa rekisteröity on osapuolena (6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla).

Eli yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artikla tulee ottaa huomioon, jos henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on joko rekisteröidyn antama suostumus tai tarpeellisuus sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Oikeus koskee vain rekisteröidyn itsensä rekisterinpitäjälle toimittamia henkilötietoja.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukainen pyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisteristerinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

13 Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

14 Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

15 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4
00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800
00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 29 566 6768
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

16 Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjän(Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjän(Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä(Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

17 Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset (tiedot siitä, mistä henkilötiedot on saatu)

Metropolian henkilötietorekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään. Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palauterekisteri on vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri. Kenenkään ei tarvitse antaa palautetta vieraillessaan Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivustolla.

Rekisteröityminen Ammattikorkeakouluun.fi -sivuston palauterekisteriin on järjestetty siten, että rekisteröity hyväksyy sen, että ryhtyessään itse syöttämään tietoja Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palautteenantolomakkeella, ymmärtää hän tässä yhteydessä tulevansa osaksi toimenpiteitä, jotka koskevat viestintää palautteen antajalle.

Tiedot saadaan palautteen annon yhteydessä.

18 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palauterekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

1.3.2022.

1 Rekisterin nimi

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintayhteistyön, AMK-valintakokeen käytön, International UAS Examin käytön ja valintakoejärjestelmäpalvelun tuottamisen henkilörekisteri
(useamman korkeakoulun yhteinen rekisteri)

2 Rekisterinpitäjät

Yhteisrekisterinpitäjien nimet:

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy
Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
Karelia-ammattikorkeakoulu Oy
Lahden Ammattikorkeakoulu Oy
Lapin Ammattikorkeakoulu Oy
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Saimaan Ammattikorkeakoulu Oy
Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy
Turun Ammattikorkeakoulu Oy
Vaasan Ammattikorkeakoulu Oy
Yrkeshögskolan Arcada Ab

Yhteisrekisterinpitäjien yhteystiedot:

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia (y-tunnus: 2059910-2)
Postiosoite: PB 6, 65201 Vasa
Vierailuosoite; Wolffskavägen 31, 65200 Vasa
Puhelin (vaihde): + 358 6 328 5000
Sähköposti: hakijapalvelut(at)novia.fi

Centria-ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 1097805-3)
Postiosoite: Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola
Puhelin (vaihde): + 358 6 868 0200
Sähköposti: info(at)centria.fi

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 0115776-3)
Postiosoite: PL 12, 00511 Helsinki
Vierailuosoite: Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 29 469 6000
Sähköposti (kirjaamo): kirjaaamo(at)diak.fi

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2029188-8)
Vierailuosoite: Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 9 229 611
Sähköposti (kirjaamo): kirjaaamo(at)haaga-helia.fi

Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 1474763-1)
Vierailuosoite: Ilkantie 4, 00400 Helsinki
Puhelin (vaihde): +358 20 762 1391
Sähköposti: humak(at)humak.fi

Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2617489-3)
Postiosoite: PL 230, 13101 Hämeenlinna
Vierailuosoite: Visamäentie 35, 13100 Hämeenlinna
Puhelin (vaihde): +358 3 6461
Sähköposti: hamk(at)hamk.fi

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 1006550-2)
Postiosoite: PL 207, 40101 Jyväskylä
Vierailuosoite: Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
Puhelin (vaihde): + 358 14 449 9694
Sähköposti (kirjaamo): kirjaaamo(at)jamk.fi

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2472908-2)
Postiosoite: PL 68, 50101 Mikkeli
Vierailuosoite: Patteristonkatu 3 D, 50101 Mikkeli
Puhelin (vaihde): + 358 40 655 0555
Sähköposti (kirjaamo): kirjaaamo(at)xamk.fi

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2553600-4)
Postiosoite: PL 52, 87101 Kajaani
Vierailuosoite: Ketunpolku 1, 87100 Kajaani
Puhelin (vaihde): + 358 8 618 991
Sähköposti: kajaanin.amk(at)kamk.fi

Karelia-ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2454377-1)
Postiosoite: PL 256, 80101 Joensuu
Vierailuosoite: Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
Puhelin (vaihde): +358 13 260 600
Sähköposti: info(at)karelia.fi

Lahden Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2630644-6)
Postiosoite: PL 214, 15101 Lahti
Vierailuosoite: Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
Puhelin (vaihde): + 358 3 828 18
Sähköposti: lamk(at)lamk.fi

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2528792-5)
Vierailuosoite: Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi
Puhelin (vaihde): +358 20 798 6000
Sähköposti (kirjaamo): kirjaaamo(at)lapinamk.fi

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 1046216-1)
Postiosoite: Ratatie 22, 01300 Vantaa
Vierailuosoite: Ratatie 22, 01300 Vantaa
Puhelin (vaihde): + 358 9 8868 7150
Sähköposti: rehtorintoimisto(at)laurea.fi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 9 7424 5000
Sähköposti (kirjaamo): kirjaaamo(at)metropolia.fi

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2509747-8)
Postiosoite: PL 222, 90101 OULU
Vierailuosoite: Kotkantie 1, 90250 Oulu
Puhelin (vaihde): + 358 20 611 020
Sähköposti (kirjaamo): kirjaaamo(at)oamk.fi

Saimaan Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2177546-2)
Vierailuosoite: Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
Puhelin (vaihde): + 358 20 496 6411
Sähköposti (kirjaamo): kirjaaamo(at)saimia.fi

Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2388924-4)
Postiosoite: PL 1001, 28101 Pori
Vierailuosoite: Satakunnankatu 23, 28130 Pori
Puhelin (vaihde): + 358 2 620 3000
Sähköposti (kirjaamo): kirjaaamo(at)samk.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2629463-3)
Postiosoite: PL 6, 70201 Kuopio
Vierailuosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio
Puhelin (vaihde): + 358 17 255 6000
Sähköposti (kirjaamo): savonia(at)savonia.fi

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2539767-3)
Postiosoite: PL 412, 60101 Seinäjoki
Vierailuosoite: Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki
Puhelin (vaihde): + 358 20 124 3000
Sähköposti (kirjaamo): kirjaaamo(at)seamk.fi

Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 1015428-1)
Vierailuosoite: Kuntokatu 3, 33520 Tampere
Puhelin (vaihde): + 358 029 45222
Sähköposti: tamk(at)tuni.fi

Turun Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2528160-3)
Vierailuosoite: Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku
Puhelin (kirjaamo): + 358 2 263 350
Sähköposti (kirjaamo): kirjaaamo(at)turkuamk.fi

Vaasan Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2267669-3)
Postiosoite: PL 509, 65101 Vaasa
Vierailuosoite: Wolffintie 30, 65200 Vaasa
Puhelin (vaihde): + 358 20 766 3300
Sähköposti: info(at)vamk.fi

Yrkeshögskolan Arcada Ab (y-tunnus: 0200099-5)
Vierailuosoite: Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 20 769 9699
Sähköposti (kirjaamo): registrator(at)arcada.fi

*****************************************

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö:
Nimi: Tuomas Orama
Tehtävä: Kehityspäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: tuomas.orama(at)metropolia.fi

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot:
Nimi: Marko Borodavkin
Tehtävä: Projektipäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: marko.borodavkin(at)metropolia.fi

Yhteisrekisterinpitäjien tietosuojavastaavat:

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novian tietosuojavastaava Roald von Schoultz
Sähköposti: dataskyddsansvarig(at)novia.fi

Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Rainer Björk
Sähköposti: rainer.bjork(at)centria.fi

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Liisa Leppänen
Sähköposti: tietosuojavastaava(at)diak.fi; liisa.leppanen(at)diak.fi

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Ilkka Valve
Sähköposti: ilkka.valve(at)haaga-helia.fi

Humanistisen Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Ari Savander
Sähköposti: ari.savander(at)humak.fi

Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Kari Kataja
Sähköposti: kari.kataja(at)hamk.fi

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Annukka Akselin
Sähköposti: tietosuoja(at)jamk.fi, annukka.akselin(at)jamk.fi

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Projektipäällikkö Markus Häkkinen
Sähköposti: markus.hakkinen(at)xamk.fi, minna.pasila(at)xamk.fi

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava
Sähköposti: tietosuojavastaava(at)kamk.fi

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Mika Kettunen
Sähköposti: tietosuoja(at)karelia.fi

LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, lakimies Anne Himanka
Sähköposti: tietosuoja(at)lab.fi

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Pirjo Kärki-Koskinen
Sähköposti: pirjo.karki-koskinen(at)lapinamk.fi, tietosuoja(at)lapinamk.fi

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Marjo Valjakka
Sähköposti: marjo.valjakka(at)laurea.fi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Tuulia Aarnio
Sähköposti: tuulia.aarnio(at)metropolia.fi, tietosuojavastaava(at)metropolia.fi

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Ulla Virranniemi
Sähköposti: ulla.virranniemi(at)oamk.fi

Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Osmo Santamäki
Sähköposti: osmo.santamaki(at)samk.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Mervi Hätinen
Sähköposti: tietosuojavastaava(at)savonia.fi, mervi.hatinen(at)savonia.fi

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Jarmo Jaskari
Sähköposti: jarmo.jaskari(at)seamk.fi

Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava (Tampereen korkeakouluyhteisön tietosuojavastaava)
Sähköposti: dpo(at)tuni.fi

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Jaani Kuusela
Sähköposti: tietosuoja(at)turkuamk.fi, jaani.kuusela(at)turkuamk.fi

Vaasan Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Sami Olmari
Sähköposti: security(at)vamk.fi, sami.olmari(at)vamk.fi

Yrkeshögskolan Arcada Ab:n tietosuojavastaava, Anna Härmä
Sähköposti: anna.harma(at)arcada.fi

3 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava:
Metropolian tietosuojavastaava, Tuulia Aarnio

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Puhelin: +358 40 844 0690
Sähköposti: tuulia.aarnio@metropolia.fi, tietosuojavastaava@metropolia.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintayhteistyön, AMK-valintakokeen käytön, International UAS Examin käytön ja valintakoejärjestelmäpalvelun tuottamisen henkilörekisterissä käsitellään henkilötietoja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnan toteuttamista varten. Kyseessä on useamman korkeakoulun yhteinen rekisteri. AMK-valintakokeella valitaan Suomessa opiskelijoita suomen- ja ruotsinkieliseen tutkintoon johtavaan ammattikorkeakoulutukseen. International UAS Examilla puolestaan valitaan Suomessa opiskelijoita englanninkieliseen tutkintoon johtavaan ammattikorkeakoulutukseen.

Sekä AMK-valintakoe että International UAS Exam toteutetaan valintakoejärjestelmässä. Lisäksi on toteutettu hallintajärjestelmä, jossa käsitellään hakijoiden henkilötietoja. Hallintajärjestelmää käytetään hakijoiden tunnistamiseen ja kokeen käytännönjärjestelyiden apuna.

Ammattikorkeakoulusektorilla on ollut käytössä syksystä 2019 lukien yhteinen digitaalinen valintakoe useamman sopijaosapuolena ja yhteisrekisterinpitäjänä toimivan ammattikorkeakoulun kesken. Ammattikorkeakoulusektorilla on käytössä keväästä 2022 lukien yhteinen englanninkielisiin ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin soveltuva International UAS Exam.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintayhteistyössä kaikki tämän tietosuojaselosteen kohdassa yksi luetellut ammattikorkeakoulut käyttävät AMK-valintakoetta valitessaan opiskelijoita ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkieliseen tutkintoon johtavaan koulutukseen. AMK-valintakoe on käytössä kaikilla koulutusaloilla, pois lukien kulttuuriala. Kulttuurialan koulutukset voivat kuitenkin tulevaisuudessa käyttää halutessaan AMK-valintakoetta. Edellä kuvatun lisäksi ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintayhteistyössä kaikki tietosuojaselosteen kohdassa yksi luetellut ammattikorkeakoulut (pois lukien Satakunnan ammattikorkeakoulu, SAMK) käyttävät International UAS Examia valitessaan opiskelijoita ammattikorkeakoulujen englanninkieliseen tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Myös International UAS Exam on käytössä kaikilla koulutusaloilla, pois lukien kulttuuriala. Kulttuurialan koulutukset voivat kuitenkin tulevaisuudessa käyttää International UAS Examia valitessaan opiskelijoita ammattikorkeakoulujen englanninkieliseen tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintayhteistyössä kaikki yhteistyössä mukana olevat ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet AMK-valintakoetta ja/tai International UAS Examia käyttäessään valtakunnalliseen valintakoeyhteistyöhön. Valintakoeyhteistyöllä tarkoitetaan sitä, että valintakokeen tulokset hyväksytään valintakokeen periaatteiden mukaisesti sellaisenaan kaikkiin niihin ammattikorkeakouluihin ja hakukohteisiin, joissa joko AMK-valintakoe ja/tai International UAS Exam on käytössä.

Metropolia Ammattikorkeakoulun omistamaa valintakoejärjestelmää (valintakoejärjestelmäpalvelua) hyödynnetään tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen AMK-valintakokeen ja International UAS Examin toteutuksessa. Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintakoeyhteistyössä kokonaisuudessaan sekä valintakoejärjestelmän käytössä tapahtuu henkilötietojen käsittelytoimia.

Edellä kuvatun toiminnan toteuttamisen yhteydessä ammattikorkeakoulut käsittelevät henkilötietoja siten, että niiden välille muodostuu yhteisrekisterinpitäjyys EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) artiklassa 26 säädetyllä tavalla. Ammattikorkeakoulut ovat laatineet sopimuksen yhteisrekisterinpitäjyydestä, jossa on määritelty ammattikorkeakoulujen todelliset roolit, vastuut ja suhteet rekisteröityihin nähden.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintayhteistyön, AMK-valintakokeen käytön, International UAS Examin käytön (mukaan lukien edellä mainittuihin liittyvän hallintajärjestelmän käytön) sekä valintakoejärjestelmäpalvelun tuottamisen henkilörekisterissä olevien tietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. 1 c ja e alakohtiin.

Henkilötietoja käsitellään ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintakoeyhteistyössä opiskelijavalintaa toteuttamaan. Henkilötietoja käsitellään niin ikään AMK-valintakokeeseen sekä International UAS Examiin osallistuvien henkilöiden tunnistamiseksi ja tunnistamisen hallinnointia varten.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. 1 c alakohta: Henkilötietojen käsittely perustuu ammattikorkeakoululakiin (932/2014) sekä valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettuun lakiin (884/2017).

Ammattikorkeakoululain mukaisesti koulutus, opetus ja tutkintojen myöntäminen kuuluvat ammattikorkeakoulun lakisääteisiin tehtäviin. Ammattikorkeakoulun toimiluvassa määrätään siitä, mitä ammattikorkeakoulututkintoja ja niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä ammattikorkeakoulun tulee antaa (koulutusvastuu). Ammattikorkeakoululain mukaisesti opiskelijat ottaa ammattikorkeakoulu. (Ammattikorkeakoululaki 4, 7–8 ja 25–28 §).

Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain mukaisesti opiskelijavalintaa suorittaessaan ammattikorkeakoulun tulee tallentaa muun muassa seuraavat rekisteröidyn tiedot: hakijan nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöivä tunnistetieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot; hakijan aikaisempaa koulutusta ja suoritettuja tutkintoja koskevat tiedot; koulutukseen hakemista ja valinnan perusteita koskevat tiedot kunkin hakijan osalta; valinnan tulosta, opiskelupaikan vastaanottamista ja oppilaitokseen ilmoittautumista koskevat tiedot. (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 17–27 §).

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. 1 e alakohta: henkilötietojen käsittelyä tapahtuu ammattikorkeakokulujen opiskelijavalintayhteistyössä myös julkisen vallan käyttöön perustuen.

5 Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

6 Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintayhteistyön, AMK-valintakokeen käytön, International UAS Examin käytön ja valintakoejärjestelmäpalvelun tuottamisen henkilörekisterin rekisteröityjen ryhmät ovat:

- Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintaan osallistuvat hakijat (suomen- ja ruotsinkielisiin tutkintoihin johtavaan koulutukseen hakijat 22 eri sopijaosapuolena olevan ammattikorkeakoulun osalta; englanninkielisiin tutkintoihin johtavaan koulutukseen hakijat 21 eri sopijaosapuolena olevan ammattikorkeakoulun osalta)
- Hakijoiden tunnistamiseen liittyvää hallintajärjestelmää käyttävien ammattikorkeakoulujen henkilökunta

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintayhteistyön, AMK-valintakokeen käytön, International UAS Examin käytön ja valintakoejärjestelmäpalvelun tuottamisen henkilörekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja henkilötietoryhmittäin:

Valintakoejärjestelmäpalvelun toteuttamiseen liittyvät hakijan taustatiedot
(hakijatietojen käsittely ennen valintakoetta Opintopolku.fi -palvelussa ja valintakokeen aikana ja valintakokeen tuloksen selviämisen jälkeen)

- Perustiedot hakijasta: etunimet, kutsumanimi, sukunimi, oppijanumero, henkilötunnus, sähköposti, puhelinnumero; - Hakemustunniste; - Valintakokeen sisältötunnisteet; - Tieto valintakokeen suorituspaikasta ja ajankohdasta

Valintakoejärjestelmäpalvelussa (ja siihen liittyvässä hallintajärjestelmässä sekä International UAS Examissa) käsiteltävät henkilötiedot Metropolia Ammattikorkeakoulu hakee teknisen rajapinnan avulla Opintopolkupalvelusta. Hakijan henkilötietoja käsitellään valintakoejärjestelmäpalvelussa, jotta pystytään muodostamaan yksilöllinen valintakokeen sisältö ja mahdollistetaan valintakokeen tekeminen.

Valintakoejärjestelmään liittyy hallintajärjestelmä. Hallintajärjestelmä generoi hakijalle yksilöidyn tunnisteen qr-koodina ja tiedot valintakoetilaisuudesta. Hakijan yksilöllistä qr-koodia käytetään yhdessä henkilöllisyystodistuksen kanssa hakijan vahvaan tunnistamiseen ennen koetilaisuutta.

Ammattikorkeakoulut toteuttavat hallintajärjestelmässä tilojen luontia ja sijoittelevat hakijoita eri tiloihin. Hakijalle voidaan antaa myös lisäaikaa ja määritellä erityisjärjestelyjä terveydellisten syiden vuoksi, hylätä koe tai siirtää hakija eri koetilaisuuteen. Varsinaisia syitä erityisjärjestelyihin ei tallenneta rekisteriin.

Hakijan koevastaustiedot (AMK-valintakoe ja/tai International UAS Exam)
(hakijan valintakoetilanteessa itse järjestelmään antamat vastaukset) - Valintakokeessa annetut koevastaukset (tallentuvat vain Metropolia Ammattikorkeakoulun palvelimelle); - Valintakoevastauksiin liittyvät lokikirjaustiedot (mm. tarkka vastauksen tallentamisaika, tallentuvat vain Metropolian Ammattikorkeakoulun palvelimelle).

Hakija antaa itse vastaukset valintakoekysymyksiin kokeen suoritustilanteessa. AMK-valintakoe ja/tai International UAS Exam muodostetaan hakijalle useasta osiosta, kuten päätöksentekotaidot ja kieli- ja viestintätaidot. Hakijan hakukohteet määrittävät hakijalle kokeeseen valikoituvat osiot.

Hakijan valintakokeessa saamat pisteet (AMK-valintakoe ja/tai International UAS Exam)
(valintakokeen lopuksi käsiteltävät tiedot ja Metropolia Ammattikorkeakoulusta Opetushallitukselle Opintopolkupalveluun teknisen rajapinnan kautta välitettävät tiedot) - Hakijan saamat pisteet valintakokeessa

Hakijan vastaukset pisteytetään valintakoejärjestelmässä. Hakijan valintakokeen osiokohtaiset pisteet viedään Opintopolkupalveluun teknisen rajapinnan avulla.

Valintakoejärjestelmäpalveluun liittyvän hallintajärjestelmän ja sitä käyttävien ammattikorkeakoulujen henkilökunnan tiedot
- Korkeakoulun henkilökunnan Haka-käyttäjätunnukset - Korkeakoulun henkilökunnan sähköpostiosoitteet

Hallintajärjestelmään tallennetaan järjestelmää käyttävien ammattikorkeakoulujen henkilökunnan Haka-käyttäjätunnukset ja sähköpostiosoitteet.

7 Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Hakijan henkilötiedot

Henkilötiedot on saatu Opetushallituksen ylläpitämästä Opintopolku.fi -palvelusta AMK-valintakokeeseen ja/tai International UAS Examiin osallistumisen osalta.

AMK-valintakokeessa ja/tai International UAS Examissa annetut koevastaukset saadaan rekisteröidyltä itseltään koetilanteessa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu tallentaa hakijan AMK-valintakokeessa ja/tai International UAS Examissa saamat pisteet.
Korkeakoulujen henkilökunnan henkilötiedot

Korkeakoulujen henkilökunnan tiedot on saatu osin rekisteröidyltä itseltään työntekijäksi ammattikorkeakouluun hakeutumisen yhteydessä, ja osin tiedot (kuten Haka-käyttäjätunnus) on luotu hänelle työnantajansa toimesta. Ammattikorkeakoulujen henkilökunta suorittaa hallintajärjestelmässä tilojen luontia, ja sijoittelee hakijoita eri tiloihin. Hakijalle voidaan antaa myös lisäaikaa ja määritellä erityisjärjestelyjä terveydellisten syiden vuoksi tai siirtää hakija eri koetilaisuuteen korkeakoulun henkilökunnan teknisesti toteuttamana.

8 Henkilötietojen käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät

Valintakoejärjestelmäpalvelussa käsiteltävät henkilötiedot haetaan teknisen rajapinnan avulla Opetushallituksen teknisesti ylläpitämästä Opintopolku.fi -palvelusta. Hakijan koevastaukset pisteytetään suoraan valintakoejärjestelmässä Metropolia Ammattikorkeakoulun toimesta. Hakijan AMK-valintakokeen ja/tai International UAS Examin osiokohtaiset pisteet viedään prosessin lopuksi rajapinnan avulla Opetushallitukselle Opintopolku.fi -palveluun Metropolia Ammattikorkeakoulun toimesta.

Metropolia Ammattikorkeakoulu omistaa ammattikorkeakoulujen yhteisvalinnassa käytettävän valintakoejärjestelmäpalvelun ja siihen liittyvän hallintajärjestelmän, joilla voidaan AMK-valintakoe ja International UAS Exam tuottaa koko ammattikorkeakoulusektorin käyttöön.

AMK-valintakokeen ja International UAS Examin tuottamisen apuna käytetään avoimen lähdekoodin Nextcloud-palvelinohjelmistoa. Nextcloud on-premises -ratkaisua käytetään AMK-valintakokeiden järjestelyissä vaadittavaan tiedostojen jakoon, valintakokeiden tilannehuoneiden järjestämiseen sekä varmuuskopioiden säilyttämiseen.

9 Tietojenvastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin sisältämiin henkilötietoihin annetaan tarpeen vaatiessa pääsy (ns. admin-tunnusten avulla, esim. teknisen vian korjaustilanteessa järjestelmätoimittajalle/mittalaitteen huoltajalle) seuraavaksi lueteltavissa järjestelmissä. Kaikki käytettävät järjestelmien/ohjelmistojen toimittajat (yritykset niiden takana) ovat tulkittavissa henkilötietojen vastaanottajiksi.

Rekisterin käyttämien järjestelmien osalta henkilötietojen käsittelysopimukset GDPR:n artiklan 28 mukaisesti on laadittu seuraavien yhteistyökumppanitahojen kanssa:

Opetushallitus ja Opintopolku.fi -palvelu

Metropolia Ammattikorkeakoulu hakee valintakoejärjestelmässä käsiteltävät henkilötiedot teknisen rajapinnan avulla Opintopolku.fi -palvelusta. Hakijatietoja luovutetaan Opintopolku.fi -palvelusta ammattikorkeakoulujen yhteistä AMK-valintakoejärjestelmää sekä International UAS Examia varten Metropolia Ammattikorkeakoululle. Opintopolkupalvelua pitää teknisesti yllä Opetushallitus.

Metropolia Ammattikorkeakoulu on tulkittavissa luovutuksen saajaksi Opetushallituksen ylläpitämästä Opintopolku.fi -palvelusta. Luovuttamista säätelee Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Opetushallituksen välillä laadittu luovutussopimus (tietopalvelusopimus).

Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttaa valintakoejärjestelmäpalvelua ja siihen liittyvää hallintajärjestelmää käyttäen ulkopuolista palveluntarjoajaa (lukuunsa toimiva henkilötietojen käsittelijä). Metropolia Ammattikorkeakoulun lukuun toimiva henkilötietojen käsittelijä:

Eduix Oy

Koska valintakoejärjestelmäpalvelua yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa toteuttavalla ja kehittävällä Eduix Oy:lla on pääsy valintakoejärjestelmän tietoihin mukaan lukien henkilötiedot, on Eduix Oy tulkittavissa henkilötietojen vastaanottajaksi valintakoejärjestelmäpalvelun ja siihen liittyvän hallintajärjestelmän osalta. Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Eduix Oy:n välillä on laadittu henkilötietojen käsittelysopimus EU:n yleisen tietosuoja-aseuksen 28 artiklan mukaisena. Metropolia Ammattikorkeakoulu on ohjeistanut kirjallisin ohjein lukuunsa toimivaa henkilötietojen käsittelijää, kuten 28 artikla edellyttää.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintayhteistyön, AMK-valintakokeen käytön, International UAS Examin käytön ja valintakoejärjestelmäpalvelun tuottamisen henkilörekisteristä voidaan luovuttaa tietoja tieteelliseen ja historialliseen tutkimuskäyttöön.

Rekisteröidyn (tutkittavan) suostumuksella ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintayhteistyön, AMK-valintakokeen käytön, International UAS Examin käytön ja valintakoejärjestelmäpalvelun tuottamisen henkilörekisteristä luovutetaan tietoja valintakoeosallistujien tutkimusaineiston henkilörekisteriin.

10 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintayhteistyön, AMK-valintakokeen käytön, International UAS Examin käytön ja valintakoejärjestelmäpalvelun tuottamisen henkilörekisterin sisältämiä tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että on mahdollista, että osana AMK-opiskelijavalintayhteistyötä käytetään kunkin yhteistyössä mukana olevan ammattikorkeakoulun sähköpostijärjestelmää osana tietojen käsittelyä. Metropolia Ammattikorkeakoulun sähköpostijärjestelmä pyörii omalla palvelimella Metropolian Myllypuron konesalissa (ei ole osa Microsoft O365-pilvipalveluratkaisua). Ammattikorkeakoulun sähköpostijärjestelmän pyöriessä omalla palvelimella (erotuksena pilvipalveluratkaisusta) ei tilanteeseen liity henkilötietojen mahdollista siirtoa EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

On kuitenkin mahdollista, että osalla AMK-opiskelijavalintayhteistyöhön osallistuvilla ammattikorkeakouluilla käytössä olevat sähköpostiratkaisut pyörivät Microsoft O365-pilvipalveluratkaisussa. Tällaiseen tilanteeseen saattaa liittyä henkilötietojen siirtoa EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

AMK-opiskelijavalintayhteistyöhön sitoutuneiden osapuolten todetaan lähtökohtaisesti hyväksyneen edellä mainitun tilanteen. Kullakin AMK-opiskelijavalintayhteistyöhön osallistuvalla osapuolella on velvollisuus sopimuksin sitouttaa käyttämänsä alihankkija noudattamaan tietojen siirtoa koskevan sopimuksen ehtoja. Sopimukseen tietojen siirrosta tulee sisällyttää EU:n komission hyväksymät vakiolausekkeet (Standard Contractual Clauses, SCC). Lisäksi Osapuolen tulee arvioida ja seurata tiedonsiirron kohteena olevan maan tietosuojan tasoa, ja tarpeen vaatiessa toteuttaa teknisiä ja organisatorisia lisäsuojatoimenpiteitä tiedonsiirron turvaamiseksi. Tietojen siirto voidaan toteuttaa myös käyttämällä muuta Osapuolten kirjallisesti hyväksymää menettelyä.

11 Henkilötietojen säilyttämisaika

Valintakoejärjestelmään tallentuvat tiedot säilytetään yhden (1) vuoden ajan opiskelijavalintapäätöksestä lukien.

Ammattikorkeakouluun opiskelijaksi valitsemista koskevat ns. valintarekisterin tiedot säilytetään viisi (5) vuotta opiskelijavalintapäätöksen tekemisestä lukien. Korkeakoulujen hakurekisteriin sisältyvät opiskelupaikan vastaanottamista koskevat tiedot säilytetään kuitenkin pysyvästi. (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 22 §).

12 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän(t) annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyn tietopyyntö voidaan tehdä toimittamalla hakijan ensisijaisesti hakemaan korkeakouluun pyyntö (ammattikorkeakoulun julkisilta verkkosivuilta löytyvän, rekisteröidyille suunnatun ohjeistuksen mukaisesti). Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on voitava todistaa henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esim. virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokortin esittämällä kyseisen korkeakoulun opintotoimistossa tai korkeakoulun tietosuojavastaavalle). Se korkeakoulu, johon hakija on ensisijaisesti hakenut, ottaa yhteyden tarpeen vaatiessa Metropolia Ammattikorkeakouluun, jos esimerkiksi tarvitaan tiedot valintakoejärjestelmäpalveluun teknisesti tallennetuista tiedoista. Metropolia Ammattikorkeakoulu toimittaa tällöin tiedot pyytäjäkorkeakoululle.

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö siihen korkeakouluun, johon hakija on ensisijaisesti hakenut. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on voitava todistaa henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

C. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu tähän rekisteriin.

D. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisteristerinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

13 Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä(t) ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö siihen korkeakouluun, johon hakija on ensisijaisesti hakenut. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on voitava todistaa henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

14 Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Ei sovellu tähän rekisteriin.

15 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4
00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800
00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

16 Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjien ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjien työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijä(t), joka toimivat yhteisrekisterinpitäjän(t) lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjien henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjät ovat rajanneet käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

17 Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset (tiedot siitä, mistä henkilötiedot on saatu)

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintayhteistyön, AMK-valintakokeen käytön, International UAS Examin käytön ja valintakoejärjestelmäpalvelun tuottamisen henkilörekisterin sisältämien tietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään koulutukseen hakeutumisen ja opiskelijavalintakokeeseen osallistumisen osalta.

Ammattikorkeakouluun opiskelijaksi hakeminen ja ammattikorkeakoulujen yhteiseen opiskelijavalintakokeeseen osallistuminen on järjestetty siten, että ryhtyessään itse syöttämään tietoja Opintopolku.fi -palvelun kautta, informoidaan hakijaa tässä yhteydessä siitä, että tietoja tulevat käsittelemään jatkossa Opetushallitus sekä useat eri Suomen ammattikorkeakoulut yhteisrekisterinpitäjinä. Korkeakoulun henkilökunnan tiedot on saatu osin rekisteröidyltä itseltään työntekijäksi ammattikorkeakouluun hakeutumisen yhteydessä, ja osin tiedot (kuten Haka-käyttäjätunnus, työsähköpostiosoite) on luotu hänelle työnantajan toimesta työsopimukseen perustuen.

Ammattikorkeakouluun hakijoita varten on perustettu www.ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivusto.

Tarkempia tietoja AMK-valintakoejärjestelmäyhteistyöhön liittyvistä tietosuoja-asioista sekä esimerkiksi saavutettavuudesta on löydettävissä www.ammattikorkeakouluun.fi -sivuston Tietosuoja ja GDPR -osiosta sekä Saavutettavuus -osiosta.

18 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintayhteistyön, AMK-valintakokeen käytön, International UAS Examin käytön ja valintakoejärjestelmäpalvelun tuottamisen henkilörekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

1 Rekisterin nimi

AMK-valintakokeen tutkimusrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)

Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia

Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 9 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö: 

Nimi: Riitta Konkola

Tehtävä: Rehtori-Toimitusjohtaja

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö:

Rekisterin sisällöstä vastaa tutkimuksen suorittajana toimiva erikseen nimetty tutkimusryhmä. Henkilötietoja käsittelevät vain sellaiset henkilöt, joilla asemansa puolesta on siihen oikeus ja heitä sitoo asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot:

Nimi: Tiina Karihtala

Tehtävä: tutkimus- ja kehityspäällikkö, AMK-opiskelijavalinnat-konsortio, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA

Sähköposti: tiina.karihtala@metropolia.fi

3 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava:

Metropolian tietosuojavastaava, Tuulia Aarnio

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Puhelin: +358 40 844 0690

Sähköposti: tuulia.aarnio(at)metropolia.fi, tietosuojavastaava(at)metropolia.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

AMK-valintakokeen tutkimusrekisteri on Metropolia Ammattikorkeakoulun ylläpitämä henkilörekisteri AMK-opiskelijavalintojen sisäisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tarpeisiin. AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe koostuu kaikille hakijoille yhteisistä osioista (esim. päätöksentekotaidot) sekä alakohtaisista osioista (esim. eettiset taidot).

AMK-opiskelijavalintojen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on AMK-valintakokeen toimivuuden ja luotettavuuden arvioiminen sekä AMK-valintakokeen jatkuva kehittäminen. AMK-valintakokeen tutkimusrekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään tutkimuksen toteuttamista varten. Tutkimuksen suorittajana toimii tutkimuksesta vastaava erikseen nimetty tutkimusryhmä. Tutkimustuloksia käytetään AMK-opiskelijavalintojen ja AMK-valintakokeen edelleen kehittämiseen. Tutkimuksen tavoitteena on edistää luotettavaa, objektiivista ja tasa-arvoista opiskelijavalintaa.

Tutkimusrekisterin käyttö perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutkimusrekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään vain tieteellistä tutkimusta varten. Tutkimukselle haetaan tutkimuseettiseltä toimikunnalta tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi.

AMK-valintakokeeseen osallistuneita ammattikorkeakouluhakijoita informoidaan tutkimuksesta tutkimustiedotteella ennen valintakoetta ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla sekä koejärjestelmässä ennen valintakokeen alkua. Tutkimustiedotteessa kuvataan ko. tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja tutkimuseettiset näkökulmat.

Tutkimus toteutetaan siten, että rekisteröityjen (tutkittavien) taustatiedot ja valintakoevastaukset tallennetaan sähköisesti ja analysoidaan tilastollisesti. Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista ja perustuu tutkittavan itse valintakokeen yhteydessä antamaan, vapaaehtoiseen suostumukseen. AMK-valintakokeeseen osallistujat voivat kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen tai keskeyttää osallistumisen missä vaiheessa tahansa ilman, että rekisteröidyn (tutkittavan) tarvitsee kertoa syytä tähän. Osallistujia pyydetään huomioimaan se, että valintakoetuloksia ei voida poistaa tutkimusaineistosta suorien tunnistetietojen poistamisen jälkeen. Tutkimukseen osallistuminen tai siitä kieltäytyminen ei vaikuta AMK-opiskelijavalintakoetulokseen.

Tutkimusrekisteri hävitetään tai sen tiedot muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä tunnistettavissa, kun henkilötiedot eivät enää ole tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

AMK-valintakokeen tutkimusrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyltä saatuun suostumukseen.

5 Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

AMK-valintakokeen tutkimusrekisterin henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

6 Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Metropolia Ammattikorkeakoulun AMK-valintakokeen tutkimusrekisterin rekisteröityjä ovat AMK-valintakokeeseen osallistuvat ammattikorkeakouluhakijat. Metropolia Ammattikorkeakoulun AMK-valintakokeen tutkimusrekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja:

 
 1. Suostumuksen anto
Hakijalta pyydetään tietoon perustuva suostumus AMK-valintakokeen koejärjestelmässä.

 1. AMK-valintakokeeseen liittyvät hakijan taustatiedot
Taustatiedot Opintopolusta:  
 • Perustiedot hakijasta (tutkittavasta): etunimet, kutsumanimi, sukunimi, oppijanumero, henkilötunnus, sukupuoli, aikaisempi koulutus
 • Hakukohde
 • Tieto valintakokeen suorituspaikasta ja ajankohdasta
Metropolia Ammattikorkeakoulu hakee Opetushallituksen teknisesti ylläpitämästä Opintopolkupalvelusta teknisen rajapinnan avulla koejärjestelmässä käsiteltävät henkilötiedot.

Taustatiedot koejärjestelmästä:

Opintopolusta saatavien taustatietojen lisäksi, hakijalta kysytään koejärjestelmässä taustatietoja. Kysyttävät taustatiedot on kuvattu tarkemmin kyseisen tutkimuksen tutkimustiedotteessa hakijalle. Kerättävät taustatiedot eivät sisällä arkaluontoisia henkilötietoja.

 1. Hakijan koevastaukset
 
 • Valintakokeessa annetut koevastaukset
 
 1. Hakijan valintakokeessa saamat pisteet
 
 • Hakijan saamat pisteet valintakokeessa

7 Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu Opetushallituksen ylläpitämästä Opintopolkupalvelusta ja rekisteröidyltä itseltään (kts. kohta 6). Valintakokeessa annetut koevastaukset saadaan rekisteröidyltä itseltään koetilanteessa. Metropolia Ammattikorkeakoulu tallentaa hakijan valintakokeessa saamat pisteet.

8 Henkilötietojen käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät

AMK-valintakokeen tutkimusrekisteri säilytetään Metropolia Ammattikorkeakoulun palvelimella olevalla asemalla, johon vain tutkimukseen osallistuvilla henkilöillä on pääsy. Henkilötietoja käsittelevät vain sellaiset henkilöt, joilla asemansa puolesta on siihen oikeus ja heitä sitoo asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Tutkimusaineiston analysointivaiheessa ei käsitellä henkilötietoja, mikäli ne eivät enää ole tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi. Aineiston analysointivaiheessa ei koskaan käytetä suoria tunnistetietoja (tutkittavan nimi, henkilötunnus) sisältävää aineistoa. Ammattikorkeakouluhakijoita (tutkittavia) informoidaan tutkimustiedotteessa siitä, käytetäänkö analysointivaiheessa anonymisoitua (ei sisällä tunnistetietoja) vai pseudonymisoitua (ei sisällä suoria tunnistetietoja) aineistoa. Pseudonymisoitua aineistoa käytetään, mikäli tutkimusaineistosta tullaan jatkossa tekemään seurantatutkimusta. Aineiston analysointivaiheessa anonymisoitu/pseudonymisoitu aineisto voidaan säilyttää myös Turun yliopiston palvelimella toimivassa Seafile-tallennusalustatyövälineen erillisessä, tutkimusta varten otetussa kansiossa (tutkimuksen keston ajan), mikäli se on tarpeellista. Osa tutkimuksen suorittajista työskentelee Turun yliopistossa. Seafile-tallennusalustatyöväline on avoimeen lähdekoodiin perustuva ja sillä ei ole ulkopuolista palveluntarjoajaa/järjestelmätoimittajaa.

9 Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

Metropolian AMK-valintakokeen tutkimusrekisteriin sisältämiin tietoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun palvelimella olevalle asemalle annetaan tarpeen vaatiessa pääsy ns. admin-tunnusten avulla, esim. teknisen vian korjaustilanteessa järjestelmätoimittajalle/mittalaitteen huoltajalle.

10 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Metropolia Ammattikorkeakoulun AMK-valintakokeen tutkimusrekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

11 Henkilötietojen säilyttämisaika

Metropolia Ammattikorkeakoulun AMK-valintakokeen tutkimusrekisteriin kerätyt ja rekisterin piirissä käsiteltävät henkilötiedot säilytetään rekisterissä tutkimuksen keston ajan. Säilytysaika perustuu tutkimussuunnitelmaan ja tarkemmasta säilytysajasta (vuosi) ammattikorkeakouluhakijoita informoidaan tutkimustiedotteella. Tutkimusrekisterin säilytysaika ei koskaan ole yli 10 vuotta. Tutkimuksesta ei näin ollen synny pysyvää henkilörekisteriä.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Metropolian intranetistä löytyvän huolellisesti täytetyn, tulostetun ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Rekisteröidyn ollessa henkilökunnan edustaja, voi hän toimittaa pyyntölomakkeen Metropolian henkilöstöhallinnon yksikölle. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esimerkiksi esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokorttinsa pyynnön vastaanottavalle Metropolian työntekijälle).

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus

Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus

Leiritie 1, 01600 Vantaa

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tuulia.aarnio(at)metropolia.fi, tietosuojavastaava(at)metropolia.fi).

Rekisteröidyn tietopyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

B. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:
 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

C. Oikeus tietojen poistamiseen Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:
 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Soveltuu osittain. Yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklalla on otettu käyttöön uusi rekisteröidyn oikeus: oikeus omien tietojen itselleen saamiseen ”jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa” sekä edelleen oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen. Oikeuden tarkoituksena on lisätä rekisteröityjen vaikutusmahdollisuuksia omien henkilötietojensa suhteen, koska se helpottaa henkilötietojen siirtämistä tai kopioimista tietojärjestelmäympäristöstä toiseen (omiin järjestelmiin, mahdollisuus tallentaa omat tiedot itselleen omaa henkilökohtaista käyttöä varten tai ryhtyä tallentamaan omat tiedot luotettavien kolmansien osapuolten hallinnoimiin järjestelmiin). Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen täydentää tässä suhteessa oikeutta saada pääsy omiin tietoihin.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukainen oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen tarkoittaa myös rekisteröidyn oikeutta saada itseään koskevat rekisterinpitäjän käsittelemät henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa siten, että rekisteröity voi helposti siirtää kyseiset tiedot järjestelmästä toiseen toiselle rekisterinpitäjälle.  Tiedot voidaan siirtää rekisteröidyn pyynnöstä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista (20 artiklan 2 kohta). Rekisterinpitäjiä kannustetaan kehittämään yhteentoimivia muotoja, jotka mahdollistavat tietojen järjestelmästä toiseen siirtämisen, luomatta kuitenkaan rekisterinpitäjille velvoitetta hyväksyä tai ylläpitää tietojenkäsittelyjärjestelmiä, jotka ovat teknisesti yhteensopivia.

Huomioitavaa yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklassa on se, että vain sellaiset henkilötietojen käsittelytoimet kuuluvat tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen koskevan oikeuden soveltamisalaan, jos ne perustuvat:

- rekisteröidyn suostumukseen (6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla, jos on kyse erityisistä henkilötietoryhmistä)

- tai sopimukseen, jossa rekisteröity on osapuolena (6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla).

Eli yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artikla tulee ottaa huomioon, jos henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on joko rekisteröidyn antama suostumus tai tarpeellisuus sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Oikeus koskee vain rekisteröidyn itsensä rekisterinpitäjälle toimittamia henkilötietoja.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukainen pyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisteristerinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

13 Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

14 Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

15 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700

Kirjaamo: + 358 29 566 6768

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

16  Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

17 Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset (tiedot siitä, mistä henkilötiedot on saatu)

 • Metropolian AMK-valintakokeen tutkimusrekisteri on vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri AMK-opiskelijavalintojen sisäisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tarpeisiin.
 • Metropolian AMK-valintakokeen tutkimusrekisteriin ei kenenkään ole pakko ryhtyä.
 • Tutkimusrekisteriin tallentuvat henkilötiedot on saatu Opetushallituksen ylläpitämästä Opintopolkupalvelusta ja rekisteröidyltä itseltään (kts. kohta 6). Valintakokeessa annetut koevastaukset saadaan rekisteröidyltä itseltään koetilanteessa. Metropolia Ammattikorkeakoulu tallentaa hakijan valintakokeessa saamat pisteet.
 • Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. AMK-valintakokeen osallistujat voivat kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen tai keskeyttää osallistumisen missä vaiheessa tahansa ilman, että rekisteröidyn (tutkittavan) tarvitsee kertoa syytä tähän. Tutkimus toteutetaan siten, että rekisteröityjen (tutkittavien) taustatiedot ja valintakoevastaukset tallennetaan sähköisesti ja analysoidaan tilastollisesti. Luvan tähän rekisteröity (tutkittava) antaa vastaamalla myönteisesti hänelle valintakokeessa esitettyyn kysymykseen Tutkimukseen osallistumisesta ei ole rekisteröidylle (tutkittavalle) haittaa. Valintakokeeseen osallistuvien rekisteröityjen (tutkittavien) henkilöllisyys suojataan. Tutkimukseen osallistuminen tai siitä kieltäytyminen ei vaikuta valintakoetulokseen.

18 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

AMK-valintakokeen tutkimusrekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.

30.3.2020

1 Rekisterin nimi

Kevään 2020 todistusvalinnan tutkimusaineiston henkilörekisteri

2 Tutkimusrekisterinpitäjä

Nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 9 7424 5000

Tutkimuksen vastuullinen johtaja:

Nimi: Kirsi Talman
Tehtävä: Yliopettaja, Terveyden osaamisalue, TtT, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Tutkimuksen suorittajat/ Tutkimusryhmä:

Tutkimuksen suorittajana toimii tutkimuksen vastuullisen johtajan lisäksi erikseen nimetty tutkimusryhmä.

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö:

Nimi: Kirsi Talman
Tehtävä: Yliopettaja, Terveyden osaamisalue, TtT
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: kirsi.talman(at)metropolia.fi
Puhelin: + 358 40 6312881

3 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava:

Metropolian tietosuojavastaava, Tuulia Aarnio

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Puhelin: +358 40 844 0690
Sähköposti: tuulia.aarnio(at)metropolia.fi, tietosuojavastaava(at)metropolia.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Tutkimuskohteena ovat hakijat (n≈80 000), jotka ovat hakeneet kevään 2020 toisessa yhteishaussa suomen- ja ruotsinkielisiin tutkintoon johtaviin todistusvalintaa käyttäviin ammattikorkeakoulutuksiin.

Kevään 2020 todistusvalinnan tutkimusaineiston henkilörekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on analysoida yo-tutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon todistusvalinnan pisteytysmallien toimivuutta, hakijoiden todistusvalintamenestystä ja menestykseen yhteydessä olevia tekijöitä. Lisäksi myöhemmin toteutetaan seurantatutkimus todistusvalintojen pisteytysmallien ennustekyvyn arvioimiseksi.

Tutkimus toteutetaan osana AMK-opiskelijavalinnat hanketta. Tutkimuksella on vastuullinen johtaja: hän on yliopettaja Kirsi Talman Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Vastuullisen johtajan lisäksi tutkimusryhmään kuuluu seitsemän jäsentä.

Tutkimus toteutetaan rekisteritutkimuksena, ja tutkimusaineisto kerätään Opiskelijavalintarekisteriin (Opetushallituksen hallinnoima) tallentuvista ammattikorkeakoulutukseen hakevien tiedoista. Aineiston analysointi ja tieteellisten artikkeleiden kirjoittaminen vuoden 2022 loppuun mennessä. Seurantatutkimuksen aineiston keruu tapahtuvat vuosien 2021-2024 aikana. Aineiston analyysi ja raportointi tapahtuvat vuoden 2027 loppuun mennessä.

Tutkimuksen kokonaiskesto sijoittuu ajalle 01.08.2020 - 31.12.2027. Tutkimus koostuu sekä kertatutkimuksesta että seurantatutkimuksesta.

Tutkimushenkilörekisterin käyttö perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutkimushenkilörekisteriä käytetään vain tieteellistä tutkimusta varten.

Tutkimukselle haetaan Satakorkean tutkimuseettiseltä toimikunnalta tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi.

Tutkimukselle on nimetty tietosuojavastaava, hän on Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaavana toimiva Tuulia Aarnio.

Tutkimus toteutetaan siten, että Opetushallitukselle esitetään tietopyyntö rekisteröityjen (tutkittavien) Opiskelijavalintarekisteriin tallentuneista tiedoista. Opetushallituksen tietopyyntölomakkeeseen kuvataan rekisteritutkimuksen tutkimuseettiset ja tietosuojaan liittyvät näkökulmat. Lisäksi, tietopyyntölomakkeelle kerätään tutkimusryhmän allekirjoitukset salassapitosopimukseen.

Henkilörekisteri hävitetään tai sen tiedot muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä tunnistettavissa, kun henkilötiedot eivät enää ole tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Ammattikorkeakouluun hakevan henkilön kannalta tarkasteltuna todistusvalintojen kehittäminen näkyy objektiivisesti arvioitavana ja tasa-arvoisena opiskelijavalintana.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Tutkimusaineiston henkilörekisterissä käsiteltävien tietojen käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen: tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen.

5 Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Tutkimusaineiston henkilörekisterin henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

6 Rekisterin henkilötietoryhmät

Rekisterin tietosisältö koostuu kevään 2020 toisessa yhteishaussa Opetushallituksen opiskelijavalintarekisteriin tallentuvista tiedoista. Tutkimusaineiston henkilörekisteriin tallennetaan lain 884/2017 (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä) pykälässä 19 (Opiskelijavalintarekisterin tietosisältö) kuvatuista tiedoista seuraavat henkilötiedot henkilötietoryhmittäin:

1. hakijan nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöivä tunnistetieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli, 2. hakijan aikaisempaa koulutusta ja suoritettuja tutkintoja koskevat tiedot, 3. koulutukseen hakemista ja valinnan perusteita koskevat tiedot kunkin hakijan osalta sekä 4. valinnan tulosta, opiskelupaikan vastaanottamista ja oppilaitokseen ilmoittautumista koskevat tiedot.

7 Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen (tutkittavien) tiedot pyydetään Opetushallituksen ylläpitämästä opiskelijavalintarekisteristä.

8 Henkilötietojen käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät

Opetushallitus luovuttaa tiedot tutkimusryhmälle erillisellä ulkoisella salasanalla suojatulla kovalevyllä. Tutkimusaineiston henkilörekisteri säilytetään aineiston kokoamisvaiheessa Metropolia Ammattikorkeakoulun palvelimella olevalla asemalla, johon vain tutkimusryhmän jäsenillä on pääsy.

Tutkimusaineiston analysointivaiheessa suorat tutkittavan (rekisteröidyn) tunnistetiedot (tutkittavan nimi, oppijanumero, henkilötunnus) on poistettu (pseudonymisointi) ennen tutkimusaineiston analyysiä.

9 Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

EU:n tietosuoja-asetuksen 4.9 artiklaa laajasti tulkiten seuraavaksi on lueteltu ne henkilötietojen käsittelijät/vastaanottajat, joille rekisterinpitäjä ”siirtää” tai ”luovuttaa käsiteltäviksi” (esim. teknisen käyttöliittymän avulla huoltotehtävien suorittamistilanteessa) henkilötietojaan.

Tietoja ei luovuteta minnekään.

10 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Tutkimus tehdään kansallisena.

11 Henkilötietojen säilyttämisaika

Tutkimusrekisterin tietosisältö säilytetään tutkimuksen keston ajan vuoteen 2027 asti, minkä jälkeen tutkimusaineisto hävitetään pysyvästi. Tutkimuksesta ei näin ollen synny pysyvää henkilörekisteriä.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta löytyvän huolellisesti täytetyn, tulostetun ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun pyyntölomakkeen johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esimerkiksi esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokorttinsa pyynnön vastaanottavalle Metropolian virkailijalle).

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus
Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus
Leiritie 1, 01600 Vantaa

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tuulia.aarnio(at)metropolia.fi, tietosuojavastaava(at)metropolia.fi).

Tarkastusoikeuspyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

A. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjänä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:
 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

B. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:
 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

C. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu tähän rekisteriin.

D. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisteristerinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

13 Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

14 Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Ei sovellu tähän rekisteriin.

15 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs
00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800
00521 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

16 Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset (tiedot siitä, mistä henkilötiedot on saatu)

Metropolian henkilötietorekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

Tutkimus toteutetaan rekisteritutkimuksena. Tietopyyntö Opiskelijavalintarekisteritietojen luovuttamisesta osoitetaan Opetushallitukselle, joka tekee päätöksen tietojen antamisesta. Opetushallituksen tietopyyntölomakkeeseen kuvataan rekisteritutkimuksen tutkimuseettiset ja tietosuojaan liittyvät näkökulmat. Lisäksi, tietopyyntölomakkeelle kerätään tutkimusryhmän allekirjoitukset salassapitosopimukseen.

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole rekisteröidylle (tutkittavalle) haittaa. Valintakokeeseen osallistuvien rekisteröityjen (tutkittavien) henkilöllisyys suojataan.

17 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tutkimusaineiston henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.
Valikko