Tietosuoja ja GDPR

Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivun palauterekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.

1 Rekisterin nimi

Ammattikorkeakouluun.fi verkkosivuston palauterekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot:
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 9 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö: 
Nimi: Tapio Rimpioja
Tehtävä: Opintoasiainpäällikkö, Opintoasiainpalvelut

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö:
Nimi: Krista Vihantomaa
Tehtävä: Projektisuunnittelija, Opintoasiainpalvelut
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: krista.vihantomaa(at)metropolia.fi

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot: 
Nimi: Krista Vihantomaa
Tehtävä: Projektisuunnittelija, Opintoasiainpalvelut
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: krista.vihantomaa(at)metropolia.fi

3 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava:
Metropolian tietosuojavastaava, Tuulia Aarnio

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Puhelin: +358 40 844 0690
Sähköposti: tuulia.aarnio(at)metropolia.fi, tietosuojavastaava(at)metropolia.fi

4 Henkilötietojen käsittelyntarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palauterekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on palautteen antajien kanssa tapahtuva viestintä.

Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston saavutettavuudesta, ns. EU:n saavutettavuusdirektiivin (2016/2102) mukaisesti, voi antaa palautetta. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta hyväksyttiin 26.10.2016 ja tuli voimaan 22.12.2016. Direktiivi edellyttää, EU:n jäsenmaiden julkisen sektorin organisaatioiden verkkopalvelut ja mobiilisovellukset tulee tehdä saavutettaviksi kaikille riippumatta verkkopalveluita käyttävien henkilöiden mahdollisista fyysisistä rajoitteista ja vammoista. Palautteen antaminen Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivustolla on mahdollista myös muista verkkosivuston ominaisuuksista, toimivuudesta tai ammattikorkeakouluun hakemiseen liittyvistä asioista.

Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivustosta palautetta antaneeseen henkilöön voidaan olla yhteydessä (nimi ja sähköpostiosoite), mikäli hän toivoo häneen oltavan yhteydessä antamansa palautteen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palauterekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvollisuuteen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta). Lisäksi henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun.

5 Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Ammattikorkeakouluun.fi palauterekisterin henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

6 Rekisterin henkilötietoryhmät

Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palauterekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja henkilötietoryhmittäin:

 • Palautteen antajan perushenkilötiedot: Etunimi; Sukunimi; Sähköpostiosoite
 • Palautetiedot: Annettu vapaamuotoinen palaute verkkosivustolla

7 Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään. Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palauterekisteri on vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri.

Rekisteröityminen Ammattikorkeakouluun.fi -sivuston palauterekisteriin on järjestetty siten, että rekisteröity hyväksyy sen, että ryhtyessään itse syöttämään tietoja Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palautteenantolomakkeella, ymmärtää hän tässä yhteydessä tulevansa osaksi toimenpiteitä, jotka koskevat viestintää palautteen antajalle.

Tiedot saadaan palautteen annon yhteydessä.

8 Henkilötietojen käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät

Microsoft Dynamics CRM (O365) -järjestelmä on käytössä palauterekisterissä siten, että palautteenantajan tiedot tallennetaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n CRM-järjestelmään. Tällä tavoin palautteenantajille suunnattavia vastauksia ja tähän liittyvää mahdollista jatkoviestintää voidaan hallinnoida. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n CRM-järjestelmästä löytyy oma alakategoriansa ”Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palautteenantajat”.

9 Tietojenvastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

EU:n tietosuoja-asetuksen 4.9 artiklaa laajasti tulkiten seuraavaksi on lueteltu ne henkilötietojen käsittelijät/vastaanottajat, joille rekisterinpitäjä ”siirtää” tai ”luovuttaa käsiteltäviksi” (esim. teknisen käyttöliittymän avulla huoltotehtävien suorittamistilanteessa) henkilötietojaan.

Koska Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palauterekisteriin liittyviä kontakteja ylläpidetään Metropolialla käytössä olevassa Microsoft Dynamics CRM (O365) -järjestelmässä, on tämän järjestelmän toimittaja (yritys sen takana) tulkittavissa henkilötietojen vastaanottajiksi ja säännönmukaisen luovutuksen saajaksi Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palauterekisterin taholta.

Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palauterekisterin osalta henkilötietojen käsittelysopimus GDPR:n artiklan 28 mukaisesti on laadittu keskitetysti Metropolian tietohallinnon toimesta seuraavan yhteistyökumppanin kanssa:

 • Microsoft Corporation ja Microsoft Dynamics CRM (O365) -järjestelmä
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Microsoft Corporationin välillä voimassa oleva henkilötietojen käsittelysopimus pohjautuu Microsoftin pilvipalveluiden yleiseen sopimukseen, koska Microsoft Dynamics CRM (O365) on otettu Metropoliassa käyttöön osana Microsoftin pilvikokonaisuutta.

Näissä sopimuskokonaisuuksissa hyväksytään vain kansainvälisten henkilötietojen siirto GDPR-alueelle (EU-/ETA-alue). Microsoft Corporationin ilmoittaa Microsoft Dynamics CRM (O365) -järjestelmää käyttäville eurooppalaisille kumppaneilleen soveltavansa kansainvälisten henkilötietojen siirtojen osalta EU komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita erityisinä suojatoimenpiteinä:

https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/Compliance/EU-Model-Clauses 

Microsoftin pilvikokonaisuuteen liittyvän sopimuksen voi käydä läpi ja tarkastaa halutessaan täältä:

https://docs.microsoft.com/fi-fi/dynamics365/get-started/gdpr/ ja https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter

10 Tietojen siirto EU:n tai ETA:nulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palauterekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

11 Henkilötietojen säilyttämisaika

Kaikki Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palauterekisterin yhteydessä kerätyt ja käsiteltävät henkilötiedot säilytetään rekisterissä asiakkuussuhteen ajan, jonka jälkeen rekisteröidyn tiedot poistetaan.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Oma-Intranet-portaalista löytyvä huolellisesti täytetty, tulostettu ja henkilökohtaisesti allekirjoitettu ns. tarkastusoikeuden käyttöpyyntölomake johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus
Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus
Leiritie 1, 01600 Vantaa

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tuulia.aarnio(at)metropolia.fi, tietosuojavastaava(at)metropolia.fi).

Tarkastusoikeuspyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjänä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

C. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu julkishallinnon toimijan rekisteriin.

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisteristerinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

13 Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

14 Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

15 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs
00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800
00521 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

16 Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset (tiedot siitä, mistä henkilötiedot on saatu)

Metropolian henkilötietorekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään. Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palauterekisteri on vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri. Kenenkään ei tarvitse antaa palautetta vieraillessaan Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivustolla.

Rekisteröityminen Ammattikorkeakouluun.fi -sivuston palauterekisteriin on järjestetty siten, että rekisteröity hyväksyy sen, että ryhtyessään itse syöttämään tietoja Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palautteenantolomakkeella, ymmärtää hän tässä yhteydessä tulevansa osaksi toimenpiteitä, jotka koskevat viestintää palautteen antajalle.

Tiedot saadaan palautteen annon yhteydessä.

17 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuston palauterekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.

30.3.2020

1 Rekisterin nimi

Kevään 2020 valintakoeosallistujien tutkimusaineiston henkilörekisteri

2 Tutkimusrekisterinpitäjä

Nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 9 7424 5000

Tutkimuksen vastuullinen johtaja:

Nimi: Kirsi Talman
Tehtävä: Yliopettaja, Terveyden osaamisalue, TtT, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Tutkimuksen suorittajat/ Tutkimusryhmä:

Tutkimuksen suorittajana toimii tutkimuksen vastuullisen johtajan lisäksi erikseen nimetty tutkimusryhmä.

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö:

Nimi: Kirsi Talman
Tehtävä: Yliopettaja, Terveyden osaamisalue, TtT
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: kirsi.talman(at)metropolia.fi
Puhelin: + 358 40 6312881

3 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava:

Metropolian tietosuojavastaava, Tuulia Aarnio

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Puhelin: +358 40 844 0690
Sähköposti: tuulia.aarnio(at)metropolia.fi, tietosuojavastaava(at)metropolia.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Kevään 2020 valintakoeosallistujien tutkimusaineiston henkilörekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on arvioida syksyllä 2019 käyttöön otetun ammattikorkeakoulujen uuden digitaalisen AMK-valintakokeen luotettavuutta, pyrkivien päätöksenteko-, kieli- ja viestintä-, matemaattisia-, matemaattis-luonnontieteellisiä ja eettisiä taitoja, valintakoemenestykseen yhteydessä olevia tekijöitä sekä AMK-valintakokeen käytettävyyttä. Lisäksi tarkoituksena on myöhemmin tutkia AMK-valintakokeen ja sen osioiden ennustevaliditeettia seurantatutkimuksena. AMK-valintakokeen ennustekykyä seurantatutkimuksena toteutettaessa arvioidaan uudella valintakokeella valittujen henkilöiden opintomenestystä.

Tutkimus toteutetaan osana AMK-opiskelijavalinnat hanketta. Tutkimuksella on vastuullinen johtaja: hän on yliopettaja Kirsi Talman Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Vastuullisen johtajan lisäksi tutkimusryhmään kuuluu seitsemän jäsentä.

Tutkimusaineisto kerätään AMK-valintakokeen yhteydessä kesäkuussa 2020, aineiston analysointi ja tieteellisten artikkeleiden kirjoittaminen vuoden 2022 loppuun mennessä. Seurantatutkimuksen aineiston keruu tapahtuu vuosien 2021-2024 aikana. Aineiston analyysi ja tieteellisten artikkeleiden kirjoittaminen tapahtuvat vuoden 2027 loppuun mennessä.

Tutkimuksen kokonaiskesto sijoittuu ajalle 08.06.2020 - 31.12.2027. Tutkimus koostuu sekä kertatutkimuksesta että seurantatutkimuksesta.

Tutkimushenkilörekisterin käyttö perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutkimushenkilörekisteriä käytetään vain tieteellistä tutkimusta varten.

Tutkimukselle haetaan Satakorkean tutkimuseettiseltä toimikunnalta tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi.

Tutkimukselle on nimetty tietosuojavastaava, hän on Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaavana toimiva Tuulia Aarnio.

Tutkimus toteutetaan siten, että rekisteröityjen (tutkittavien) taustatiedot ja valintakoevastaukset tallennetaan sähköisesti ja analysoidaan tilastollisesti. Luvan tähän rekisteröity (tutkittava) antaa vastaamalla myönteisesti hänelle valintakokeessa esitettyyn kysymykseen.

Mikäli hakija antaa AMK-valintakokeen yhteydessä luvan, todistusvalinnasta kerätyt tiedot yhdistetään valintakokeesta saatuihin tietoihin. (katso myös dokumentit: 1) Ammattikorkeakoulujen todistusvalinnan tutkimusaineisto: kevät 2020/toinen yhteishaku) ja 2) Tutkimustiedote: Todistusvalinnan ja amk-valintakokeen välisten yhteyksien tarkastelu.

Henkilörekisteri hävitetään tai sen tiedot muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä tunnistettavissa, kun henkilötiedot eivät enää ole tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Ammattikorkeakoulujen yhteiseen valintakokeeseen hakevan ja osallistuvan henkilön kannalta tarkasteltuna valintakokeen kehittäminen näkyy objektiivisesti arvioitavana ja tasa-arvoisena opiskelijavalintana. Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista ja perustuu tutkittavan itse antamaan, vapaaehtoiseen suostumukseen. AMK-opiskelijavalintakokeeseen osallistujat voivat kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen tai keskeyttää osallistumisen missä vaiheessa tahansa ilman, että rekisteröidyn (tutkittavan) tarvitsee kertoa syytä tähän. Osallistujia pyydetään huomioimaan se, että valintakoetuloksia ei voida poistaa tutkimusaineistosta suorien tunnistetietojen poistamisen jälkeen. Tutkimukseen osallistuminen tai siitä kieltäytyminen ei vaikuta AMK-opiskelijavalintakoetulokseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Kevään 2020 valintakoeosallistujien tutkimusaineiston henkilörekisterissä käsiteltävien tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Lisäksi kevään 2020 valintakoeosallistujien tutkimusaineiston henkilörekisterissä käsiteltävien tietojen käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen: tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen.

5 Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Kevään 2020 valintakoeosallistujien tutkimusaineiston henkilörekisterin henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

6 Rekisterin henkilötietoryhmät

Kevään 2020 valintakoeosallistujien tutkimusaineiston henkilörekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja henkilötietoryhmittäin:

 1. AMK-valintakokeeseen liittyvät hakijan taustatiedot
 • Perustiedot hakijasta (tutkittavasta): etunimet, kutsumanimi, sukunimi, oppijanumero, henkilötunnus, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli, aikaisempi koulutustausta
 • Hakijan (tutkittavan) vanhempien sosioekonominen tausta
 • Hakukohde
 • Tieto valintakokeen suorituspaikasta ja ajankohdasta

Metropolia Ammattikorkeakoulu hakee Opetushallituksen teknisesti ylläpitämästä Opintopolkupalvelusta teknisen rajapinnan avulla valintakoejärjestelmässä käsiteltävät henkilötiedot. Hakijan henkilötietoja käsitellään valintakoejärjestelmässä, jotta pystytään muodostamaan yksilöllinen valintakokeen sisältö hakijan hakutoiveiden mukaisesti ja mahdollistetaan AMK-valintakokeen tekeminen.

 1. Hakijan koevastaukset
 • Valintakokeessa annetut koevastaukset
AMK-valintakoe muodostetaan hakijalle useasta osiosta, kuten päätöksentekotaidot ja kieli- ja viestintätaidot. Hakijan hakukohteet määrittävät hakijalle kokeeseen valikoituvat osiot.

 1. Hakijan valintakokeessa saamat pisteet
 • Hakijan saamat pisteet valintakokeessa
Hakijan vastaukset pisteytetään valintakoejärjestelmässä. Hakijan valintakokeen osiokohtaiset pisteet viedään Opintopolkupalveluun teknisen rajapinnan avulla Metropolia Ammattikorkeakoulun toimesta.

 1. Käytettävyyskyselyn tulokset
 • Käytettävyyskyselyssä annetut vastaukset
Hakijalla on mahdollisuus vastata käytettävyyskyselyyn valintakoetehtävien palautuksen jälkeen.

7 Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu Opetushallituksen ylläpitämästä Opintopolkupalvelusta opiskelijavalintakokeeseen osallistumisen osalta.

Valintakokeessa annetut koevastaukset saadaan rekisteröidyltä itseltään koetilanteessa. Metropolia Ammattikorkeakoulu tallentaa hakijan valintakokeessa saamat pisteet.

8 Henkilötietojen käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät

AMK-valintakokeen tutkimusaineiston henkilörekisteri säilytetään aineiston kokoamisvaiheessa Metropolia Ammattikorkeakoulun palvelimella olevalla asemalla, johon vain tutkimukseen osallistuvilla henkilöillä on pääsy.

 • Seafile -tallennusalustatyöväline (avoimeen lähdekoodiin perustuva, ei ulkopuolista palveluntarjoajaa/järjestelmätoimittajaa)
Analysointivaiheessa tutkimusaineisto säilytetään Turun yliopiston palvelimella toimivassa Seafile-tallennusalustatyövälineen erillisessä, tutkimusta varten otetussa kansiossa (tutkimuksen keston ajan). Osa tutkimuksen suorittajista työskentelee Turun yliopistossa.

Huomionarvoista on se, että tutkimusaineiston analysointivaiheessa suorat tutkittavan (rekisteröidyn) tunnistetiedot (tutkittavan nimi, oppijanumero, henkilötunnus) on poistettu (pseudonymisointi) ennen tutkimusaineiston analyysiä.

9 Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

EU:n tietosuoja-asetuksen 4.9 artiklaa laajasti tulkiten seuraavaksi on lueteltu ne henkilötietojen käsittelijät/vastaanottajat, joille rekisterinpitäjä ”siirtää” tai ”luovuttaa käsiteltäviksi” (esim. teknisen käyttöliittymän avulla huoltotehtävien suorittamistilanteessa) henkilötietojaan.

Tietoja ei luovuteta minnekään.

10 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Tutkimus tehdään kansallisena.

11 Henkilötietojen säilyttämisaika

Tutkimusrekisterin tietosisältö säilytetään tutkimuksen keston ajan vuoteen 2027 asti, minkä jälkeen tutkimusaineisto hävitetään pysyvästi. Tutkimuksesta ei näin ollen synny pysyvää henkilörekisteriä.

Suorat tutkittavan (rekisteröidyn) tunnistetiedot (nimi, oppijanumero, henkilötunnus) poistetaan (pseudonymisointi) ennen tutkimusaineiston analyysiä, ja vain tutkimusryhmällä on pääsy pseudonymisoituun aineistoon.

Analysointivaiheessa tutkimusaineisto säilytetään Turun yliopiston palvelimella toimivassa Seafile-tallennusalustatyövälineen erillisessä, tutkimusta varten otetussa kansiossa tutkimuksen keston ajan.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta löytyvän huolellisesti täytetyn, tulostetun ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun pyyntölomakkeen johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esimerkiksi esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokorttinsa pyynnön vastaanottavalle Metropolian virkailijalle).

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus
Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus
Leiritie 1, 01600 Vantaa

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tuulia.aarnio(at)metropolia.fi, tietosuojavastaava(at)metropolia.fi).

Tarkastusoikeuspyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

A. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjänä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:
 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

B. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:
 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

C. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu tähän rekisteriin.

D. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisteristerinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

13 Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

14 Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

15 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs
00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800
00521 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

16 Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset (tiedot siitä, mistä henkilötiedot on saatu)

Metropolian henkilötietorekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. AMK-opiskelijavalintakokeeseen osallistujat voivat kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen tai keskeyttää osallistumisen missä vaiheessa tahansa ilman, että rekisteröidyn (tutkittavan) tarvitsee kertoa syytä tähän.

Tutkimus toteutetaan siten, että rekisteröityjen (tutkittavien) taustatiedot ja valintakoevastaukset tallennetaan sähköisesti ja analysoidaan tilastollisesti. Luvan tähän rekisteröity (tutkittava) antaa vastaamalla myönteisesti hänelle valintakokeessa esitettyyn kysymykseen.

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole rekisteröidylle (tutkittavalle) haittaa. Valintakokeeseen osallistuvien rekisteröityjen (tutkittavien) henkilöllisyys suojataan. Tutkimukseen osallistuminen tai siitä kieltäytyminen ei vaikuta valintakoetulokseen.

17 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Kevään 2020 valintakoeosallistujien tutkimusaineiston henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.

30.3.2020

1 Rekisterin nimi

Kevään 2020 todistusvalinnan tutkimusaineiston henkilörekisteri

2 Tutkimusrekisterinpitäjä

Nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 9 7424 5000

Tutkimuksen vastuullinen johtaja:

Nimi: Kirsi Talman
Tehtävä: Yliopettaja, Terveyden osaamisalue, TtT, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Tutkimuksen suorittajat/ Tutkimusryhmä:

Tutkimuksen suorittajana toimii tutkimuksen vastuullisen johtajan lisäksi erikseen nimetty tutkimusryhmä.

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö:

Nimi: Kirsi Talman
Tehtävä: Yliopettaja, Terveyden osaamisalue, TtT
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: kirsi.talman(at)metropolia.fi
Puhelin: + 358 40 6312881

3 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava:

Metropolian tietosuojavastaava, Tuulia Aarnio

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Puhelin: +358 40 844 0690
Sähköposti: tuulia.aarnio(at)metropolia.fi, tietosuojavastaava(at)metropolia.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Tutkimuskohteena ovat hakijat (n≈80 000), jotka ovat hakeneet kevään 2020 toisessa yhteishaussa suomen- ja ruotsinkielisiin tutkintoon johtaviin todistusvalintaa käyttäviin ammattikorkeakoulutuksiin.

Kevään 2020 todistusvalinnan tutkimusaineiston henkilörekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on analysoida yo-tutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon todistusvalinnan pisteytysmallien toimivuutta, hakijoiden todistusvalintamenestystä ja menestykseen yhteydessä olevia tekijöitä. Lisäksi myöhemmin toteutetaan seurantatutkimus todistusvalintojen pisteytysmallien ennustekyvyn arvioimiseksi.

Tutkimus toteutetaan osana AMK-opiskelijavalinnat hanketta. Tutkimuksella on vastuullinen johtaja: hän on yliopettaja Kirsi Talman Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Vastuullisen johtajan lisäksi tutkimusryhmään kuuluu seitsemän jäsentä.

Tutkimus toteutetaan rekisteritutkimuksena, ja tutkimusaineisto kerätään Opiskelijavalintarekisteriin (Opetushallituksen hallinnoima) tallentuvista ammattikorkeakoulutukseen hakevien tiedoista. Aineiston analysointi ja tieteellisten artikkeleiden kirjoittaminen vuoden 2022 loppuun mennessä. Seurantatutkimuksen aineiston keruu tapahtuvat vuosien 2021-2024 aikana. Aineiston analyysi ja raportointi tapahtuvat vuoden 2027 loppuun mennessä.

Tutkimuksen kokonaiskesto sijoittuu ajalle 01.08.2020 - 31.12.2027. Tutkimus koostuu sekä kertatutkimuksesta että seurantatutkimuksesta.

Tutkimushenkilörekisterin käyttö perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutkimushenkilörekisteriä käytetään vain tieteellistä tutkimusta varten.

Tutkimukselle haetaan Satakorkean tutkimuseettiseltä toimikunnalta tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi.

Tutkimukselle on nimetty tietosuojavastaava, hän on Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaavana toimiva Tuulia Aarnio.

Tutkimus toteutetaan siten, että Opetushallitukselle esitetään tietopyyntö rekisteröityjen (tutkittavien) Opiskelijavalintarekisteriin tallentuneista tiedoista. Opetushallituksen tietopyyntölomakkeeseen kuvataan rekisteritutkimuksen tutkimuseettiset ja tietosuojaan liittyvät näkökulmat. Lisäksi, tietopyyntölomakkeelle kerätään tutkimusryhmän allekirjoitukset salassapitosopimukseen.

Henkilörekisteri hävitetään tai sen tiedot muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä tunnistettavissa, kun henkilötiedot eivät enää ole tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Ammattikorkeakouluun hakevan henkilön kannalta tarkasteltuna todistusvalintojen kehittäminen näkyy objektiivisesti arvioitavana ja tasa-arvoisena opiskelijavalintana.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Tutkimusaineiston henkilörekisterissä käsiteltävien tietojen käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen: tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen.

5 Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Tutkimusaineiston henkilörekisterin henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

6 Rekisterin henkilötietoryhmät

Rekisterin tietosisältö koostuu kevään 2020 toisessa yhteishaussa Opetushallituksen opiskelijavalintarekisteriin tallentuvista tiedoista. Tutkimusaineiston henkilörekisteriin tallennetaan lain 884/2017 (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä) pykälässä 19 (Opiskelijavalintarekisterin tietosisältö) kuvatuista tiedoista seuraavat henkilötiedot henkilötietoryhmittäin:

1. hakijan nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöivä tunnistetieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli, 2. hakijan aikaisempaa koulutusta ja suoritettuja tutkintoja koskevat tiedot, 3. koulutukseen hakemista ja valinnan perusteita koskevat tiedot kunkin hakijan osalta sekä 4. valinnan tulosta, opiskelupaikan vastaanottamista ja oppilaitokseen ilmoittautumista koskevat tiedot.

7 Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen (tutkittavien) tiedot pyydetään Opetushallituksen ylläpitämästä opiskelijavalintarekisteristä.

8 Henkilötietojen käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät

Opetushallitus luovuttaa tiedot tutkimusryhmälle erillisellä ulkoisella salasanalla suojatulla kovalevyllä. Tutkimusaineiston henkilörekisteri säilytetään aineiston kokoamisvaiheessa Metropolia Ammattikorkeakoulun palvelimella olevalla asemalla, johon vain tutkimusryhmän jäsenillä on pääsy.

Tutkimusaineiston analysointivaiheessa suorat tutkittavan (rekisteröidyn) tunnistetiedot (tutkittavan nimi, oppijanumero, henkilötunnus) on poistettu (pseudonymisointi) ennen tutkimusaineiston analyysiä.

9 Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

EU:n tietosuoja-asetuksen 4.9 artiklaa laajasti tulkiten seuraavaksi on lueteltu ne henkilötietojen käsittelijät/vastaanottajat, joille rekisterinpitäjä ”siirtää” tai ”luovuttaa käsiteltäviksi” (esim. teknisen käyttöliittymän avulla huoltotehtävien suorittamistilanteessa) henkilötietojaan.

Tietoja ei luovuteta minnekään.

10 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Tutkimus tehdään kansallisena.

11 Henkilötietojen säilyttämisaika

Tutkimusrekisterin tietosisältö säilytetään tutkimuksen keston ajan vuoteen 2027 asti, minkä jälkeen tutkimusaineisto hävitetään pysyvästi. Tutkimuksesta ei näin ollen synny pysyvää henkilörekisteriä.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta löytyvän huolellisesti täytetyn, tulostetun ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun pyyntölomakkeen johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esimerkiksi esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokorttinsa pyynnön vastaanottavalle Metropolian virkailijalle).

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus
Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus
Leiritie 1, 01600 Vantaa

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tuulia.aarnio(at)metropolia.fi, tietosuojavastaava(at)metropolia.fi).

Tarkastusoikeuspyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

A. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjänä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:
 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

B. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:
 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

C. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu tähän rekisteriin.

D. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisteristerinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

13 Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

14 Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Ei sovellu tähän rekisteriin.

15 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs
00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800
00521 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

16 Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset (tiedot siitä, mistä henkilötiedot on saatu)

Metropolian henkilötietorekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

Tutkimus toteutetaan rekisteritutkimuksena. Tietopyyntö Opiskelijavalintarekisteritietojen luovuttamisesta osoitetaan Opetushallitukselle, joka tekee päätöksen tietojen antamisesta. Opetushallituksen tietopyyntölomakkeeseen kuvataan rekisteritutkimuksen tutkimuseettiset ja tietosuojaan liittyvät näkökulmat. Lisäksi, tietopyyntölomakkeelle kerätään tutkimusryhmän allekirjoitukset salassapitosopimukseen.

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole rekisteröidylle (tutkittavalle) haittaa. Valintakokeeseen osallistuvien rekisteröityjen (tutkittavien) henkilöllisyys suojataan.

17 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tutkimusaineiston henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.

1 Rekisterin nimi

Syksyn 2020 valintakoeosallistujien tutkimusaineiston henkilörekisteri

2 Tutkimusrekisterinpitäjä

Nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)

Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia

Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 9 7424 5000

Tutkimuksen vastuullinen johtaja:

Nimi: Kirsi Talman

Tehtävä: Yliopettaja, Terveyden osaamisalue, TtT, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Tutkimuksen suorittajat/ Tutkimusryhmä:

Tutkimuksen suorittajana toimii tutkimuksen vastuullisen johtajan lisäksi erikseen nimetty tutkimusryhmä.

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö:

Nimi: Kirsi Talman

Tehtävä: Yliopettaja, Terveyden osaamisalue, TtT

Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA

Sähköposti: kirsi.talman(at)metropolia.fi

Puhelin: + 358 40 6312881

3 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava:

Metropolian tietosuojavastaava, Tuulia Aarnio

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Puhelin: +358 40 844 0690

Sähköposti: tuulia.aarnio(at)metropolia.fi, tietosuojavastaava(at)metropolia.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Syksyn 2020 valintakoeosallistujien tutkimusaineiston henkilörekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on arvioida syksyllä 2019 käyttöönotetun ammattikorkeakoulujen uuden digitaalisen AMK-valintakokeen luotettavuutta, pyrkivien päätöksenteko-, kieli- ja viestintä-, matemaattisia-, matemaattis-luonnontieteellisiä ja eettisiä taitoja, valintakoemenestykseen yhteydessä olevia tekijöitä sekä AMK-valintakokeen käytettävyyttä. Lisäksi tarkoituksena on myöhemmin tutkia AMK-valintakokeen ja sen osioiden ennustevaliditeettia seurantatutkimuksena. AMK-valintakokeen ennustekykyä seurantatutkimuksena toteutettaessa arvioidaan uudella valintakokeella valittujen henkilöiden opintomenestystä.

Tutkimus toteutetaan osana AMK-opiskelijavalinnat hanketta. Tutkimuksella on vastuullinen johtaja: hän on yliopettaja Kirsi Talman Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Vastuullisen johtajan lisäksi tutkimusryhmään kuuluu kuusi jäsentä.

Tutkimusaineisto kerätään AMK-valintakokeen yhteydessä lokakuussa 2020, aineiston analysointi ja tieteellisten artikkeleiden kirjoittaminen vuoden 2022 aikana. Seurantatutkimuksen aineiston keruu tapahtuu vuosien 2021-2024 aikana. Aineiston analyysi ja tieteellisten artikkeleiden kirjoittaminen tapahtuvat vuoden 2028 loppuun mennessä.

Tutkimuksen kokonaiskesto sijoittuu ajalle 26.10.2020 - 31.12.2028. Tutkimus koostuu sekä kertatutkimuksesta että seurantatutkimuksesta.

Tutkimushenkilörekisterin käyttö perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutkimushenkilörekisteriä käytetään vain tieteellistä tutkimusta varten.

Tutkimukselle haetaan Satakorkean tutkimuseettiseltä toimikunnalta tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi.

Tutkimukselle on nimetty tietosuojavastaava, hän on Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaavana toimiva Tuulia Aarnio.

Tutkimus toteutetaan siten, että rekisteröityjen (tutkittavien) taustatiedot ja valintakoevastaukset tallennetaan sähköisesti ja analysoidaan tilastollisesti. Luvan tähän rekisteröity (tutkittava) antaa vastaamalla myönteisesti hänelle valintakokeessa esitettyyn kysymykseen.

Henkilörekisteri hävitetään tai sen tiedot muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä tunnistettavissa, kun henkilötiedot eivät enää ole tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Ammattikorkeakoulujen yhteiseen valintakokeeseen hakevan ja osallistuvan henkilön kannalta tarkasteltuna valintakokeen kehittäminen näkyy objektiivisesti arvioitavana ja tasa-arvoisena opiskelijavalintana. Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista ja perustuu tutkittavan itse antamaan, vapaaehtoiseen suostumukseen. AMK-opiskelijavalintakokeeseen osallistujat voivat kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen tai keskeyttää osallistumisen missä vaiheessa tahansa ilman, että rekisteröidyn (tutkittavan) tarvitsee kertoa syytä tähän. Osallistujia pyydetään huomioimaan se, että valintakoetuloksia ei voida poistaa tutkimusaineistosta suorien tunnistetietojen poistamisen jälkeen. Tutkimukseen osallistuminen tai siitä kieltäytyminen ei vaikuta AMK-opiskelijavalintakoetulokseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Syksyn 2020 valintakoeosallistujien tutkimusaineiston henkilörekisterissä käsiteltävien tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

5 Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Syksyn 2020 valintakoeosallistujien tutkimusaineiston henkilörekisterin henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

6 Rekisterin henkilötietoryhmät

Syksyn 2020 valintakoeosallistujien tutkimusaineiston henkilörekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja henkilötietoryhmittäin:

 1. AMK-valintakokeeseen liittyvät hakijan taustatiedot
 • Perustiedot hakijasta (tutkittavasta): etunimet, kutsumanimi, sukunimi, oppijanumero, henkilötunnus, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli, aikaisempi koulutustausta
 • Hakukohde
 • Tieto valintakokeen suorituspaikasta ja ajankohdasta
Metropolia Ammattikorkeakoulu hakee Opetushallituksen teknisesti ylläpitämästä Opintopolkupalvelusta teknisen rajapinnan avulla valintakoejärjestelmässä käsiteltävät henkilötiedot. Hakijan henkilötietoja käsitellään valintakoejärjestelmässä, jotta pystytään muodostamaan yksilöllinen valintakokeen sisältö hakijan hakutoiveiden mukaisesti ja mahdollistetaan AMK-valintakokeen tekeminen.

 1. Hakijan koevastaukset
 • Valintakokeessa annetut koevastaukset
AMK-valintakoe muodostetaan hakijalle useasta osiosta, kuten päätöksentekotaidot ja kieli- ja viestintätaidot. Hakijan hakukohteet määrittävät hakijalle kokeeseen valikoituvat osiot.

 1. Hakijan valintakokeessa saamat pisteet
 • Hakijan saamat pisteet valintakokeessa
Hakijan vastaukset pisteytetään valintakoejärjestelmässä. Hakijan valintakokeen osiokohtaiset pisteet viedään Opintopolkupalveluun teknisen rajapinnan avulla Metropolia Ammattikorkeakoulun toimesta.

 1. Käytettävyyskyselyn tulokset
 • Käytettävyyskyselyssä annetut vastaukset
Hakijalla on mahdollisuus vastata käytettävyyskyselyyn valintakoetehtävien palautuksen jälkeen.

7 Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu Opetushallituksen ylläpitämästä Opintopolkupalvelusta opiskelijavalintakokeeseen osallistumisen osalta.

Valintakokeessa annetut koevastaukset saadaan rekisteröidyltä itseltään koetilanteessa. Metropolia Ammattikorkeakoulu tallentaa hakijan valintakokeessa saamat pisteet.

8 Henkilötietojen käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät

AMK-valintakokeen tutkimusaineiston henkilörekisteri säilytetään aineiston kokoamisvaiheessa Metropolia Ammattikorkeakoulun palvelimella olevalla asemalla, johon vain tutkimukseen osallistuvilla henkilöillä on pääsy.

Analysointivaiheessa tutkimusaineisto säilytetään Turun yliopiston palvelimella toimivassa Seafile-tallennusalustatyövälineen erillisessä, tutkimusta varten otetussa kansiossa (tutkimuksen keston ajan). Osa tutkimuksen suorittajista työskentelee Turun yliopistossa.

 • Seafile -tallennusalustatyöväline (avoimeen lähdekoodiin perustuva, ei ulkopuolista palveluntarjoajaa/järjestelmätoimittajaa)
Huomionarvoista on se, että tutkimusaineiston analysointivaiheessa suorat tutkittavan (rekisteröidyn) tunnistetiedot (tutkittavan nimi, oppijanumero, henkilötunnus) on poistettu (pseudonymisointi) ennen tutkimusaineiston analyysiä.

9 Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

EU:n tietosuoja-asetuksen 4.9 artiklaa laajasti tulkiten seuraavaksi on lueteltu ne henkilötietojen käsittelijät/vastaanottajat, joille rekisterinpitäjä ”siirtää” tai ”luovuttaa käsiteltäviksi” (esim. teknisen käyttöliittymän avulla huoltotehtävien suorittamistilanteessa) henkilötietojaan.

Tietoja ei luovuteta minnekään.

10 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Tutkimus tehdään kansallisena.

11 Henkilötietojen säilyttämisaika

Tutkimusrekisterin tietosisältö säilytetään tutkimuksen keston ajan vuoteen 2028 asti, minkä jälkeen tutkimusaineisto hävitetään pysyvästi. Tutkimuksesta ei näin ollen synny pysyvää henkilörekisteriä.

Suorat tutkittavan (rekisteröidyn) tunnistetiedot (nimi, oppijanumero, henkilötunnus) poistetaan (pseudonymisointi) ennen tutkimusaineiston analyysiä, ja vain tutkimusryhmällä on pääsy pseudonymisoituun aineistoon.

Analysointivaiheessa tutkimusaineisto säilytetään Turun yliopiston palvelimella toimivassa Seafile-tallennusalustatyövälineen erillisessä, tutkimusta varten otetussa kansiossa tutkimuksen keston ajan.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta löytyvän huolellisesti täytetyn, tulostetun ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun pyyntölomakkeen johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esimerkiksi esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokorttinsa pyynnön vastaanottavalle Metropolian virkailijalle).

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus
Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus
Leiritie 1, 01600 Vantaa

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tuulia.aarnio(at)metropolia.fi, tietosuojavastaava(at)metropolia.fi).

Tarkastusoikeuspyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

A. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjänä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:
 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

B. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:
 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

C. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu tähän rekisteriin.

D. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisteristerinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

13 Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

14 Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

15 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs
00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800
00521 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

16 Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset (tiedot siitä, mistä henkilötiedot on saatu)

Metropolian henkilötietorekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. AMK-opiskelijavalintakokeeseen osallistujat voivat kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen tai keskeyttää osallistumisen missä vaiheessa tahansa ilman, että rekisteröidyn (tutkittavan) tarvitsee kertoa syytä tähän.

Tutkimus toteutetaan siten, että rekisteröityjen (tutkittavien) taustatiedot ja valintakoevastaukset tallennetaan sähköisesti ja analysoidaan tilastollisesti. Luvan tähän rekisteröity (tutkittava) antaa vastaamalla myönteisesti hänelle valintakokeessa esitettyyn kysymykseen.

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole rekisteröidylle (tutkittavalle) haittaa. Valintakokeeseen osallistuvien rekisteröityjen (tutkittavien) henkilöllisyys suojataan. Tutkimukseen osallistuminen tai siitä kieltäytyminen ei vaikuta valintakoetulokseen.

17 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Syksyn 2020 valintakoeosallistujien tutkimusaineiston henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.

9.10.2019

1 Rekisterin nimi

AMK-valintakoejärjestelmän ja siihen liittyvän hallintajärjestelmän henkilörekisteri (useamman korkeakoulun yhteinen rekisteri)

2 Yhteisrekisterinpitäjät

Yhteisrekisterinpitäjien nimet:

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy
Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
Karelia-ammattikorkeakoulu Oy
Lahden Ammattikorkeakoulu Oy
Lapin Ammattikorkeakoulu Oy
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Saimaan Ammattikorkeakoulu Oy
Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy
Turun Ammattikorkeakoulu Oy
Vaasan Ammattikorkeakoulu Oy
Yrkeshögskolan Arcada Ab

Yllä mainitut ammattikorkeakoulut ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU’s General Data Protection Regulation 2016/679, ”GDPR”) artiklassa 26 säädetyllä tavalla yhteisrekisterinpitäjiä sille henkilötiedolle, jota käsitellään ammattikorkeakoulujen yhteisessä digitaalisessa opiskelijavalintakokeessa, koejärjestelmää tukevassa hallintajärjestelmässä ja tähän kokonaisuuteen liittyvissä prosesseissa.

Edellä mainitut ammattikorkeakoulut ovat laatineet sopimuksen yhteisrekisterinpitäjyydestä, jossa on määritelty kunkin ammattikorkeakoulun vastuualue sekä todelliset roolit ja suhteet rekisteröityihin nähden.

Yhteisrekisterinpitäjien yhteystiedot:

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia (y-tunnus: 2059910-2)
Postiosoite: PB 6, 65201 Vasa
Vierailuosoite; Wolffskavägen 31, 65200 Vasa
Puhelin (vaihde): + 358 6 328 5000
Sähköposti: hakijapalvelut(at)novia.fi

Centria-ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 1097805-3)
Postiosoite: Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola
Puhelin (vaihde): + 358 6 868 0200
Sähköposti: info(at)centria.fi

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 0115776-3)
Postiosoite: PL 12, 00511 Helsinki
Vierailuosoite: Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 29 469 6000
Sähköposti (kirjaamo): kirjaaamo(at)diak.fi

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2029188-8)
Vierailuosoite: Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 9 229 611
Sähköposti (kirjaamo): kirjaaamo(at)haaga-helia.fi

Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 1474763-1)
Vierailuosoite: Ilkantie 4, 00400 Helsinki
Puhelin (vaihde): +358 20 762 1391
Sähköposti: humak(at)humak.fi

Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2617489-3)
Postiosoite: PL 230, 13101 Hämeenlinna
Vierailuosoite: Visamäentie 35, 13100 Hämeenlinna
Puhelin (vaihde): +358 3 6461
Sähköposti: hamk(at)hamk.fi

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 1006550-2)
Postiosoite: PL 207, 40101 Jyväskylä
Vierailuosoite: Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
Puhelin (vaihde): + 358 14 449 9694
Sähköposti (kirjaamo): kirjaaamo(at)jamk.fi

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2472908-2)
Postiosoite: PL 68, 50101 Mikkeli
Vierailuosoite: Patteristonkatu 3 D, 50101 Mikkeli
Puhelin (vaihde): + 358 40 655 0555
Sähköposti (kirjaamo): kirjaaamo(at)xamk.fi

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2553600-4)
Postiosoite: PL 52, 87101 Kajaani
Vierailuosoite: Ketunpolku 1, 87100 Kajaani
Puhelin (vaihde): + 358 8 618 991
Sähköposti: kajaanin.amk(at)kamk.fi

Karelia-ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2454377-1)
Postiosoite: PL 256, 80101 Joensuu
Vierailuosoite: Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
Puhelin (vaihde): +358 13 260 600
Sähköposti: info(at)karelia.fi

Lahden Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2630644-6)
Postiosoite: PL 214, 15101 Lahti
Vierailuosoite: Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
Puhelin (vaihde): + 358 3 828 18
Sähköposti: lamk(at)lamk.fi

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2528792-5)
Vierailuosoite: Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi
Puhelin (vaihde): +358 20 798 6000
Sähköposti (kirjaamo): kirjaaamo(at)lapinamk.fi

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 1046216-1)
Postiosoite: Ratatie 22, 01300 Vantaa
Vierailuosoite: Ratatie 22, 01300 Vantaa
Puhelin (vaihde): + 358 9 8868 7150
Sähköposti: rehtorintoimisto(at)laurea.fi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 9 7424 5000
Sähköposti (kirjaamo): kirjaaamo(at)metropolia.fi

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2509747-8)
Postiosoite: PL 222, 90101 OULU
Vierailuosoite: Kotkantie 1, 90250 Oulu
Puhelin (vaihde): + 358 20 611 020
Sähköposti (kirjaamo): kirjaaamo(at)oamk.fi

Saimaan Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2177546-2)
Vierailuosoite: Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
Puhelin (vaihde): + 358 20 496 6411
Sähköposti (kirjaamo): kirjaaamo(at)saimia.fi

Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2388924-4)
Postiosoite: PL 1001, 28101 Pori
Vierailuosoite: Satakunnankatu 23, 28130 Pori
Puhelin (vaihde): + 358 2 620 3000
Sähköposti (kirjaamo): kirjaaamo(at)samk.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2629463-3)
Postiosoite: PL 6, 70201 Kuopio
Vierailuosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio
Puhelin (vaihde): + 358 17 255 6000
Sähköposti (kirjaamo): savonia(at)savonia.fi

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2539767-3)
Postiosoite: PL 412, 60101 Seinäjoki
Vierailuosoite: Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki
Puhelin (vaihde): + 358 20 124 3000
Sähköposti (kirjaamo): kirjaaamo(at)seamk.fi

Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 1015428-1)
Vierailuosoite: Kuntokatu 3, 33520 Tampere
Puhelin (vaihde): + 358 029 45222
Sähköposti: tamk(at)tuni.fi

Turun Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2528160-3)
Vierailuosoite: Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku
Puhelin (kirjaamo): + 358 2 263 350
Sähköposti (kirjaamo): kirjaaamo(at)turkuamk.fi

Vaasan Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2267669-3)
Postiosoite: PL 509, 65101 Vaasa
Vierailuosoite: Wolffintie 30, 65200 Vaasa
Puhelin (vaihde): + 358 20 766 3300
Sähköposti: info(at)vamk.fi

Yrkeshögskolan Arcada Ab (y-tunnus: 0200099-5)
Vierailuosoite: Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 20 769 9699
Sähköposti (kirjaamo): registrator(at)arcada.fi

*****************************************

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö:
Nimi: Tuomas Orama
Tehtävä: Kehityspäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: tuomas.orama(at)metropolia.fi

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot:
Nimi: Marko Borodavkin
Tehtävä: Projektipäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: marko.borodavkin(at)metropolia.fi

3 Tietosuojavastaava(t)

Yhteisrekisterinpitäjien tietosuojavastaavat ja heidän yhteystietonsa:

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novian tietosuojavastaavat
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Soile Gustafsson (Raasepori)
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Jessica Nylund-Metsäranta (Turku)
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Martina Englund-Perälä (Vaasa)
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Veronica Jansson (Pietarsaari)

Sähköposti: soile.gustafsson(at)novia.fi
Sähköposti: jessica.nylund-metsaranta(at)novia.fi
Sähköposti: martina.englund-perala(at)novia.fi
Sähköposti: veronica.jansson(at)novia.fi

Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Rainer Björk
Sähköposti: rainer.bjork(at)centria.fi

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Mari Nyrhinen
Sähköposti: mari.nyrhinen(at)diak.fi

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Teija Aarnio
Sähköposti: teija.aarnio(at)haaga-helia.fi

Humanistisen Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Ari Savander
Sähköposti: ari.savander(at)humak.fi

Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Kari Kataja
Sähköposti: kari.kataja(at)hamk.fi

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Mirja Nojonen
Sähköposti: mirja.nojonen(at)jamk.fi, tietosuoja(at)jamk.fi

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Projektipäällikkö Markus Häkkinen
Sähköposti: markus.hakkinen(at)xamk.fi, minna.pasila(at)xamk.fi

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava
Sähköposti: tietosuojavastaava(at)kamk.fi

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Olavi Pesonen
Sähköposti: tietosuoja(at)karelia.fi

Lahden Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, lakimies Anne Himanka
Sähköposti: servicedesk(at)lamk.fi

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Pirjo Kärki-Koskinen
Sähköposti: pirjo.karki-koskinen(at)lapinamk.fi, tietosuoja(at)lapinamk.fi

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Marjo Valjakka
Sähköposti: marjo.valjakka(at)laurea.fi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Tuulia Aarnio
Sähköposti: tuulia.aarnio(at)metropolia.fi, tietosuojavastaava(at)metropolia.fi

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Ulla Virranniemi
Sähköposti: ulla.virranniemi(at)oamk.fi

Saimaan Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Anne Himanka
Sähköposti: tietosuoja(at)saimia.fi

Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Osmo Santamäki
Sähköposti: osmo.santamaki(at)samk.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Matti Kuosmanen
Sähköposti: matti.kuosmanen(at)savonia.fi, tietosuojavastaava(at)savonia.fi

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Jarmo Jaskari
Sähköposti: jarmo.jaskari(at)seamk.fi

Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava (Tampereen korkeakouluyhteisön tietosuojavastaava)
Sähköposti: dpo(at)tuni.fi

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Timo Vaskikari
Sähköposti: timo.vaskikari(at)turkuamk.fi

Vaasan Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava, Hannu Teulahti
Sähköposti: hannu.teulahti(at)vamk.fi

Yrkeshögskolan Arcada Ab:n tietosuojavastaava, Anna Härmä
Sähköposti: anna.harma(at)arcada.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

AMK-valintakoejärjestelmän ja siihen liittyvän hallintajärjestelmän henkilörekisterissä käsitellään henkilötietoja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnan toteuttamista varten. Kyseessä on useamman korkeakoulun yhteinen rekisteri. AMK-valintakokeella valitaan Suomessa opiskelijoita suomen- ja ruotsinkieliseen tutkintoon johtavaan ammattikorkeakoulutukseen.

Valintakoejärjestelmän lisäksi on toteutettu hallintajärjestelmä, jossa käsitellään hakijoiden henkilötietoja. Hallintajärjestelmää käytetään hakijoiden tunnistamiseen ja kokeen käytännönjärjestelyiden apuna.

Ammattikorkeakoulusektorilla on käytössä syksystä 2019 lukien yhteinen digitaalinen valintakoe useamman sopijaosapuolena ja yhteisrekisterinpitäjänä toimivan ammattikorkeakoulun kesken. Tätä tarkoitusta varten on toteutettu digitaalinen valintakoejärjestelmä ja sitä tukeva hallintajärjestelmä, joissa molemmissa käsitellään ja tallennetaan hakijoiden (rekisteröityjen) henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

AMK-valintakoejärjestelmän ja koejärjestelmää tukevan hallintajärjestelmän henkilörekisterissä olevien tietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjien lakisääteisiin velvollisuuksiin. Toimintaa sääteleviä lakeja ovat:

- Ammattikorkeakoululaki (932/2014) - Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) 

Metropolia Ammattikorkeakoulun AMK-valintakoejärjestelmän ja hallintajärjestelmän henkilörekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun ja yhteisrekisterinpitäjien keskinäiseen sopimukseen.

5 Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

6 Rekisterin henkilötietoryhmät

AMK-valintakoejärjestelmän ja koejärjestelmää tukevan hallintajärjestelmän henkilörekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja henkilötietoryhmittäin:

 1. AMK-valintakokeeseen liittyvät hakijan taustatiedot
(hakijatietojen käsittely ennen valintakoetta Opetushallituksen teknisesti ylläpitämässä Opintopolkupalvelussa, valintakokeen aikana sekä valintakokeen tuloksen selviämisen jälkeen)

 • Perustiedot hakijasta: etunimet, kutsumanimi, sukunimi, oppijanumero ja henkilötunnus, sähköposti, puhelinnumero
 • Hakemustunniste
 • Valintakokeen sisältötunnisteet
 • Tieto valintakokeen suorituspaikasta ja ajankohdasta
Metropolia Ammattikorkeakoulu hakee Opetushallituksen teknisesti ylläpitämästä Opintopolkupalvelusta teknisen rajapinnan avulla valintakoejärjestelmässä käsiteltävät henkilötiedot. Hakijan henkilötietoja käsitellään valintakoejärjestelmässä, jotta pystytään muodostamaan yksilöllinen valintakokeen sisältö hakijan hakutoiveiden mukaisesti ja mahdollistetaan AMK-valintakokeen tekeminen.

Valintakoejärjestelmään liittyy ns. hallintajärjestelmä. Hallintajärjestelmä generoi hakijalle yksilöidyn tunnisteen qr-koodina ja tiedot valintakoetilaisuudesta. Linkki sivulle on Opintopolkupalvelussa jatkuvasti auki, mutta sisältö tulostuu vasta kun opiskelijat on haettu valintakoejärjestelmään. Hakijan yksilöllistä qr-koodia käytetään yhdessä henkilöllisyystodistuksen kanssa hakijan vahvaan tunnistamiseen ennen koetilaisuutta.

Ammattikorkeakoulut tekevät hallintajärjestelmässä tilojen luontia ja sijoittelevat hakijoita eri tiloihin. Hakijalle voidaan antaa myös lisäaikaa ja määritellä erityisjärjestelyjä terveydellisten syiden vuoksi, hylätä koe tai siirtää hakija eri koetilaisuuteen. Varsinaisia syitä erityisjärjestelyihin ei tallenneta rekisteriin.

 1. Hakijan koevastaukset
(varsinaiset valintakoevastaukset)

 • Valintakokeessa annetut koevastaukset (tallentuvat vain Metropolia Ammattikorkeakoulun palvelimelle);
 • Valintakoevastauksiin liittyvät lokikirjaustiedot (mm. tarkka vastauksen tallentamisaika, tallentuvat vain Metropolian Ammattikorkeakoulun palvelimelle)
AMK-valintakoe muodostetaan hakijalle useasta osiosta, kuten päätöksentekotaidot ja kieli- ja viestintätaidot. Hakijan hakukohteet määrittävät hakijalle kokeeseen valikoituvat osiot.

 1. Hakijan valintakokeessa saamat pisteet
(valintakokeen lopuksi käsiteltävät tiedot ja Metropolia Ammattikorkeakoulusta Opetushallitukselle Opintopolkupalveluun teknisen rajapinnan kautta välitettävät tiedot)

 • Hakijan saamat pisteet valintakokeessa
Hakijan vastaukset pisteytetään valintakoejärjestelmässä. Hakijan valintakokeen osiokohtaiset pisteet viedään Opintopolkupalveluun teknisen rajapinnan avulla.

 1. AMK-valintakoejärjestelmään liittyvän hallintajärjestelmän ja sitä käyttävien ammattikorkeakoulujen henkilökunnan jäsenten tiedot
(korkeakoulujen henkilökunnan tiedot)

 • Korkeakoulun henkilökunnan haka-käyttäjätunnukset
 • Korkeakoulun henkilökunnan sähköpostiosoitteet

7 Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Hakijan henkilötiedot

Henkilötiedot on saatu Opetushallituksen ylläpitämästä Opintopolkupalvelusta opiskelijavalintakokeeseen osallistumisen osalta.

Valintakokeessa annetut koevastaukset saadaan rekisteröidyltä itseltään koetilanteessa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu tallentaa hakijan valintakokeessa saamat pisteet.

Korkeakoulujen henkilökunnan henkilötiedot

Korkeakoulujen henkilökunnan tiedot on saatu osin rekisteröidyltä itseltään työntekijäksi ammattikorkeakouluun hakeutumisen yhteydessä, ja osin tiedot (kuten haka-käyttäjätunnus) on luotu hänelle työnantajansa toimesta. Ammattikorkeakoulujen henkilökunta suorittaa hallintajärjestelmässä tilojen luontia, ja sijoittelee hakijoita eri tiloihin. Hakijalle voidaan antaa myös lisäaikaa ja määritellä erityisjärjestelyjä terveydellisten syiden vuoksi tai siirtää hakija eri koetilaisuuteen korkeakoulun henkilökunnan teknisesti toteuttamana.

8 Henkilötietojen käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät

Valintakoejärjestelmässä käsiteltävät henkilötiedot haetaan teknisen rajapinnan avulla Opetushallituksen teknisesti ylläpitämästä Opintopolkupalvelusta. Hakijan koevastaukset pisteytetään suoraan valintakoejärjestelmässä Metropolia Ammattikorkeakoulun toimesta. Hakijan valintakokeen osiokohtaiset pisteet viedään prosessin lopuksi rajapinnan avulla Opetushallitukselle Opintopolkupalveluun Metropolia Ammattikorkeakoulun toimesta. Valintakoejärjestelmään liittyvä hallintajärjestelmä generoi hakijalle yksilöidyn tunnisteen qr-koodina ja tiedot valintakoetilaisuudesta.

Metropolia Ammattikorkeakoulu omistaa ammattikorkeakoulujen yhteisvalinnassa käytettävän valintakoejärjestelmän ja siihen liittyvän hallintajärjestelmän.

9 Tietojenvastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

EU:n tietosuoja-asetuksen 4.9 artiklaa laajasti tulkiten seuraavaksi on lueteltu ne henkilötietojen käsittelijät/vastaanottajat, joille rekisterinpitäjä ”siirtää” tai ”luovuttaa käsiteltäviksi” (esim. teknisen käyttöliittymän avulla huoltotehtävien suorittamistilanteessa) henkilötietojaan.

Metropolia Ammattikorkeakoulu hakee valintakoejärjestelmässä käsiteltävät henkilötiedot teknisen rajapinnan avulla Opintopolkupalvelusta. Hakijatietoja luovutetaan Opintopolkupalvelusta ammattikorkeakoulujen yhteistä valintakoejärjestelmää varten Metropolia Ammattikorkeakoululle. Opintopolkupalvelua pitää teknisesti yllä:

 • Opetushallitus
Metropolia Ammattikorkeakoulu on tulkittavissa luovutuksen saajaksi Opetushallituksen ylläpitämästä Opintopolkupalvelusta. Luovuttamista säätelee Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Opetushallituksen välillä laadittu luovutussopimus (tietopalvelusopimus).

Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttaa koejärjestelmää ja siihen liittyvää hallintajärjestelmää käyttäen ulkopuolista palveluntarjoajaa (lukuunsa toimiva henkilötietojen käsittelijä). Metropolia Ammattikorkeakoulun lukuun toimiva henkilötietojen käsittelijä:

 • Eduix Oy
Koska koejärjestelmää yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa toteuttavalla ja kehittävällä Eduix Oy:lla on pääsy valintakoejärjestelmän tietoihin mukaan lukien henkilötiedot, on Eduix Oy tulkittavissa henkilötietojen vastaanottajaksi ja säännönmukaisen luovutuksen saajaksi AMK-valintakoejärjestelmän ja siihen liittyvän hallintajärjestelmän henkilörekisterin osalta. Tämän yhteistyön mahdollistamiseksi Metropolia Ammattikorkeakoulu on laatinut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 28 edellyttämän henkilötietojen käsittelysopimuksen Eduix Oy:n kanssa.

AMK-valintakoejärjestelmän ja siihen liittyvän hallintajärjestelmän henkilörekisteristä voidaan luovuttaa tietoja myös tieteelliseen ja historialliseen tutkimuskäyttöön.

Rekisteröidyn suostumuksella AMK-valintakoejärjestelmän ja siihen liittyvän hallintajärjestelmän henkilörekisteristä luovutetaan tietoja Syksyn 2019 valintakoeosallistujien tutkimusaineiston henkilörekisteriin.

10 Tietojen siirto EU:n tai ETA:nulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

AMK-valintakoejärjestelmän ja siihen liittyvän hallintajärjestelmän henkilörekisterin sisältämiä tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

11 Henkilötietojen säilyttämisaika

Tekniseen koejärjestelmään tallentuvat tiedot säilytetään yhden vuoden ajan opiskelijavalintapäätöksestä lukien.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän (yhteisrekisterinpitäjien) annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyn tietopyyntö voidaan tehdä toimittamalla hakijan ensijaisesti hakemaan korkeakouluun pyyntö (ammattikorkeakoulun julkisilta verkkosivuilta löytyvän, rekisteröidyille suunnatun ohjeistuksen mukaisesti). Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on voitava todistaa henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esim. virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokortin esittämällä kyseisen korkeakoulun opintotoimistossa tai korkeakoulun tietosuojavastaavalle). Se korkeakoulu, johon hakija on ensisijaisesti hakenut, ottaa yhteyden tarpeen vaatiessa Metropolia Ammattikorkeakouluun, jos esimerkiksi tarvitaan tiedot koejärjestelmään teknisesti tallennetuista tiedoista. Metropolia toimittaa tiedot pyytäjäkorkeakoululle.

Tarkastusoikeuspyyntöön vastauksen antaa sen korkeakoulun tietosuojavastaava, johon hakija on hakenut ensisijaisesti. Tarpeen vaatiessa samaiselta tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjänä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö siihen korkeakouluun, johon hakija on ensisijaisesti hakenut. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on voitava todistaa henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

C. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu julkishallinnon toimijan rekisteriin.

D. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisteristerinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

13 Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö siihen korkeakouluun, johon hakija on ensisijaisesti hakenut. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on voitava todistaa henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

14 Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Ei sovellu tähän rekisteriin.

15 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs
00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800
00521 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

16 Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset (tiedot siitä, mistä henkilötiedot on saatu)

Henkilötietorekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään koulutukseen hakeutumisen ja opiskelijavalintakokeeseen osallistumisen osalta.

Ammattikorkeakouluun opiskelijaksi hakeminen ja ammattikorkeakoulujen yhteiseen opiskelijavalintakokeeseen osallistuminen on järjestetty siten, että ryhtyessään itse syöttämään tietoja Opintopolkupalvelun kautta, informoidaan hakijaa tässä yhteydessä siitä, että tietoja tulevat käsittelemään jatkossa Opetushallitus sekä useat eri Suomen ammattikorkeakoulut yhteisrekisterinpitäjinä. Korkeakoulun henkilökunnan tiedot on saatu osin rekisteröidyltä itseltään työntekijäksi ammattikorkeakouluun hakeutumisen yhteydessä, ja osin tiedot (kuten haka-käyttäjätunnus, työsähköpostiosoite) on luotu hänelle työnantajan toimesta työsopimukseen perustuen.

Rekisteröityjä varten on perustettu www.ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivusto.

Tarkempia tietoja AMK-valintakoejärjestelmäyhteistyöhön liittyvistä tietosuoja-asioista sekä esimerkiksi saavutettavuudesta on löydettävissä www.ammattikorkeakouluun.fi -sivuston Tietosuoja ja GDPR -osiosta sekä Saavutettavuus -osiosta.

17 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

AMK-valintakoejärjestelmän ja siihen liittyvän hallintajärjestelmän henkilörekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.
Valikko