Dataskydd och GDPR

Dataskyddsmeddelande för responsregistret för webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi

Dataskyddsmeddelandet grundar sig på EU:s dataskyddsförordnings (2016/679, General Data Protection Regulation ”GDPR”) bestämmelser om skyldigheten att informera registrerade, samt den nationella dataskyddslagen (1050/2018), som trädde i kraft i Finland den 1.1.2019.

1 Registrets namn

Responsregister för webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi

2 Personuppgiftsansvarig

Namn: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Kontaktuppgifter:
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (FO-nummer: 2094551-1)
Postadress: PB 4000, 00079 Metropolia
Besöksadress: Kvarnbäcksvägen 1, 00920 Helsingfors
Telefon (växel): + 358 97424 5000

Personuppgiftsansvariges ansvarsperson:
Namn: Tapio Rimpioja
Befattning: Chef för studieärenden, Studieservice

Ansvarsperson för registret:
Namn: Krista Vihantomaa
Befattning: Projektplanerare, Studieservice
Adress: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PB 4000, 00079 METROPOLIA
E-post: krista.vihantomaa(at)metropolia.fi

Kontaktuppgifter till registrets kontaktperson:
Namn: Krista Vihantomaa
Befattning: Projektplanerare, Studieservice
Adress: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PB 4000, 00079 METROPOLIA
E-post: krista.vihantomaa(at)metropolia.fi

3 Dataskyddsombud

Dataskyddsombud:
Metropolias dataskyddsombud, Tuulia Aarnio

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter:
Telefon: +358 40 844 0690
E-post: tuulia.aarnio(at)metropolia.fi, tietosuojavastaava(at)metropolia.fi

4 Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Ändamål för behandling av personuppgifter:

Ändamålet för behandlingen av personuppgifter i responsregistret för webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi är att kommunicera med de som givit respons i tjänsten.

Respons om tillgängligheten av webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi kan ges i enlighet med EU:s tillgänglighetsdirektiv (2016/2102).

Europaparlamentets och -rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer godkändes den 26 oktober 2016 och trädde i kraft den 22 december 2016. Direktivet förutsätter att offentliga myndigheters nättjänster och mobilapplikationer görs tillgängliga för alla oberoende av användarnas eventuella fysiska begränsningar eller skador. Genom webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi är det också möjligt att ge respons på webbplatsens attribut, funktionalitet eller kommentarer gällande ansökan till yrkeshögskolor.

Personen som lämnat respons på webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi kan, om personen så önskar, kontaktas angående responsen (namn och e-postadress).

Rättslig grund för behandling av personuppgifter:

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i responsregistret för webbplatsen Yrleshöogskolestudier.fi är den personuppgiftsansvarigas lagstadgade skyldighet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer). Behandlingen av personuppgifter grundar sig också på ett allmänintresse.

5 Den personuppgiftsan-svariges eller en tredje parts berättigade intressen

Behandlingen av personuppgifter i responsregistret för Yrkeshogskolestudier.fi grundar sig inte på ett ”berättigat intresse”, denna punkt är därför inte tillämplig.

6 Registrets olika kategorier av personuppgifter

I responsregistret för webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi sparas följande personuppgifter i följande grupperingar:
 • Grundläggande personuppgifter om responsgivaren: Förnamn, Efternamn, E-postadress
 • Uppgifter om responsen: Responsen som i fri form har getts på webbplatsen

7 Uppgiftskällor

Personuppgifterna har fåtts direkt från den registrerade. Responsregistret för webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi är ett personregister som man frivilligt kan ansluta sig till.

Registrering i responsregistret på webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi är uppbyggt så att den registrerade godkänner att när hen börjar fylla i sina uppgifter i responsblanketten på Yrkeshogskolestudier.fi blir hen en del av de åtgärder som involverar kommunikation till den som givit respons.

Personuppgifterna och responsuppgifterna fås i samband med att responsen ges.

8 Informationssystem som används vid behandlingen av personuppgifter

Systemet Microsoft Dynamics CRM (O365) används för responsregistret och responsgivarens personuppgifter sparas i Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:s CRM system. På detta sätt går det att bättre administrera svar och eventuell fortsatt kommunikation med responsgivaren. I Metropolia Ammattikorkeakoulu OY:s CRM-system finns en egen underkategori med namnet ”Ammattikorkeakouluun.fi – verkkosivuston palautteenantajat”.

9 Uppgifternas mottagare eller grupp av mottagare, samt normala överlåtelser

Enligt EU:s dataskyddsförordning artikel 4.9 är, brett tolkat, mottagare eller behandlare av personuppgifter de till vilka den personuppgiftsansvarige överför eller överlåter för personuppgifter för behandling (t.ex. i situationer var service utförs med hjälp av ett tekniskt användargränssnitt).

Eftersom kontakterna i responsregistret för webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi upprätthålls av systemet Microsoft Dynamics CRM (O365) som är i bruk på Metropolia fungerar detta system (företaget) som leverantör och därmed mottagare av personuppgifter och övertagande av den information som finns i responsregistret för webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi.

För Yrkeshosgskolestudier.fi –webbplatsens del har ett personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med GDPR artikel 28 upprättats mellan Metropolia och följande samarbetspartner:
 • Microsoft Corporation och systemet Microsoft Dynamics CRM (O365)
Biträdesavtalet mellan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy och Microsoft Corporation grundar sig på Microsofts allmänna avtal om molntjänster, eftersom Microsoft Dynamics CRM (O365) har tagits i bruk på Metropolia som en del av Microsofts molnhelhet.

Dessa avtalshelheter godkänner enbart internationell överföring av personuppgifter inom GDPR området (EU/ETA området).

Microsoft Corporation meddelar att Microsoft Dynamics CRM (O365)-systemets europeiska partners ska tillämpa EU-kommissionens modellavtalsklausuler och i synnerhet deras skyddsåtgärder när personuppgifter överförs internationellt:

https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/Compliance/EU-Model-Clauses

Avtalet som gäller Microsofts molnhelhet kan vid intresse läsas och granskas här:

https://docs.microsoft.com/fi-fi/dynamics365/get-started/gdpr/ och https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter

10 Överföring av personuppgifter utanför EU och EES eller till internationella organisationer

De personuppgifter som finns i responsregistret för webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi överförs inte utanför EU- eller ETA-området eller till internationella organisationer.

11 Personuppgifternas lagringstid

Alla personuppgifter som samlats in och behandlats i samband med sparas i registret så länge kundförhållandet är aktivt, sedan raderas uppgifterna.

12 Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få information från den personuppgiftsansvarige om huruvida hens personuppgifter behandlas eller inte. Den registrerade har också rätt att få tillgång till sina egna personuppgifter samt rätt att granska ens egna personuppgifter som sparas i registret och få en kopia på dem. I enlighet med dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvariga ge ett svar på den registrerades begäran om att granska sina uppgifter inom en månad efter att begäran tagits emot.

A. Rätt att få tillgång till sina personuppgifter

Den registrerade har rätt att granska vilka personuppgifter om hen som sparats i personuppgiftsregistret. Granskningsbegäran kan göras genom att till någon av Metropolias tre studie- och ansökningsservicekanslier lämna in en noggrant ifylld, utskriven och personligt undertecknad begäran om att använda sin granskningsrätt (blankett för begäran om att använda granskningsrätten). Blanketten finns på Metropolias offentliga webbplats och/eller på Oma-Intranet-portalen. I samband med att begäran lämnas in ska den registrerade styrka sin identitet med hjälp av en officiell identitetshandling.

Nedan hittas besöksadresserna till Metropolias studie- och antagningsservicekanslier:

Metropolias campus i Kvarnbäcken
Kvarnbäcksvägen 1, 00920 Helsingfors

Metropolias campus i Arabia
Tavastvägen 135 D, 00560 Helsingfors

Metropolias campus i Myrbacka
Lägervägen 1, 01600 Vanda

Begäranden som lämnats in till Metropolias studie- och antagningsservicekanslier hänvisas huvudsakligen till Metropolias dataskyddsombud, (e-post: tuulia.aarnio(at)metropolia.fi, tietosuojavastaava(at)metropolia.fi).

Svar på granskningsbegäran ges av Metropolias dataskyddsombud. Vid behov kan dataskyddsombudet be om tilläggsinformation för att kunna driva begäran framåt eller svara på begäran.

B. Rätt till rättelse av uppgifter och begränsning av behandlingen

Den registrerade har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige begränsar sin behandling om något av följande uppfylls:
 • den registrerade motsätter sig personuppgifternas riktighet (rätt till rättelse), behandlingen begränsas då för den tid som krävs för att den personuppgiftsansvarige kan garantera uppgifternas riktighet;
 • behandlingen är lagstridig och den registrerade motsätter sig att uppgifterna raderas och kräver istället att användningen av personuppgifterna begränsas;
 • den personuppgiftsansvarige har inte längre behov för personuppgifterna för behandlingen men den registrerade behöver dem för att utforma, framföra eller försvara ett juridiskt krav.
En ifrågavarande begäran om rättelse eller begränsning av behandling kan lämnas in till någon av Metropolias tre studie- och antagningsservicekanslier. Vid inlämnandet ska den registrerade kunna styrka sin identitet.

C. Rätt att få personuppgifter raderade

Den registrerade har rätt att få alla sina personuppgifter raderade från Metropolias register utan oskäligt dröjsmål om något av följande uppfylls:
 • personuppgifterna behövs inte längre för de ändamål de samlats in eller behandlats för;
 • den registrerade återkallar samtycket som behandlingen har grundat sig på och behandlingen grundar sig inte på någon annan rättslig grund;
 • personuppgifterna har behandlats på ett lagstridigt sätt; eller
 • personuppgifterna måste raderas för att följa skyldigheter i unionsrätten eller nationell lagstiftning.
En ifrågavarande begäran om rättelse eller begränsning av behandling kan lämnas in till något av Metropolias tre studie- och antagningsservicekanslier. Vid inlämnandet ska den registrerade kunna styrka sin identitet.

D. Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Detta tillämpas inte på register inom den offentliga förvaltningen.

E. Rätt att inte bli föremål för en personuppgiftsincident

Den registrerade har rätt att inte bli föremål för en sådan personuppgiftsincident som nämns i dataskyddsförordningen artikel 33 och som grundar sig på att den personuppgiftsansvarige eller ett personuppgiftsbiträde har försummat sina dataskydds- eller datasäkerhetsförpliktelser. Den registrerade har rätt att bli informerad utan oskäligt dröjsmål om en dataskyddsincident troligtvis orsakar en stor risk för den fysiska personens rättigheter och friheter.

13 Den registrerades rätt att göra invändningar

Enligt artikel 21 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att invända mot behandling av personuppgifter av skäl som hänför sig till hens specifika situation då behandlingen grundar sig på artikel 6.1 e (behandlingen är nödvändig för att genomföra ett uppdrag av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning) och sådan behandling inbegriper profilering. Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

En begäran om invändning mot behandling av insamlade personuppgifter kan lämnas in till någon av Metropolias tre studie- och antagningsservicekanslier. Vid inlämnandet ska den registrerade kunna styrka sin identitet.

14 Rätt att återkalla samtycke

Ifall behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke kan den registrerade återkalla sitt samtycke när som helst utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifter som skett före återkallandet.

Återkallande av samtycke för behandling av personuppgifter vid Metropolia kan lämnas in till någon av Metropolias tre studie- och antagningsservicekanslier. Vid inlämnandet ska den registrerade kunna styrka sin identitet.

15 Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten ifall den registrerade anser att behandlingen av hens personuppgifter bryter mot de tillämpliga dataskyddsbestämmelserna.

Den nationella tillsynsmyndigheten i Finland är Dataombudsmannens byrå, kontaktuppgifter:

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6. vån
00520 Helsingfors
Postadress: PB 800
00521 Helsingfors
Telefon (växel): + 358 29 56 66700
Fax: + 358 9 56 66735
E-post: tietosuoja(at)om.fi

16 Grundar sig utlämnandet av personuppgifter på lag eller avtal eller en förpliktelse i samband med ingående av avtal, och är den registrerade skyldig att utlämna personuppgifter och införstådd i de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte utlämnas (uppgifter om varifrån personuppgifterna har fåtts)

Behandlingen av personuppgifter som finns i Metropolias personuppgiftsregister i förhållande till om tillhandahållandet av information är lagstadgad, grundad på avtal eller ett krav för att kunna ingå avtal samt om den registrerade är tvungen att lämna in personuppgifter och följder av att personuppgifterna inte lämnas in. För respektive register klargörs också hur personuppgifterna tillhandahållits.

Personuppgifterna har tillhandahållits av den registrerade. Responsregistret för webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi är ett personuppgiftsregister som grundar sig på frivillig anslutning. Ingen som rör sig på webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi är tvingad att lämna respons.

Registrering på responsregistret för webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi är uppbyggt så att den registrerade godkänner att ifall hen fyller i responsblanketten på webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi blir hen i samma stund en del av åtgärden som innebär kommunikation till responsgivaren. Den registrerade godkänner också att hen är införstådd i detta.

Personuppgifterna tillhandahålls i samband med responsen.

17 Automatiskt beslutsfattande och profilering

De personuppgifter som ingår i responsregistret för webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Personregister för forskningsmaterialet om urvalsprovsdeltagarna hösten 2019

Dataskyddsmeddelandet baserar sig på upplysningsplikten gentemot de registrerade i EU:s dataskyddsförordning (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) samt den nationella dataskyddslagen (1050/2018) som har trätt i kraft i Finland 1.1.2019.

4.10.2019

1 Registrets namn

Personregister för forskningsmaterialet om urvalsprovsdeltagarna hösten 2019.

2 Personuppgifts-ansvarig för forskning

Namn: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Kontaktuppgifter:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (FO-nummer: 2094551-1)
Postadress: PB 4000, 00079 Metropolia
Besöksadress: Kvarnbäcksvägen 1, 00920 Helsingfors
Telefon (växel): + 358 9 7424 5000

Ansvarig ledare för forskningen:
Namn: Kirsi Talman
Befattning: Överlärare, Kompetensområdet för hälsa, HVD, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

De som utför forskningen/ Forskningsgrupp:
Elina Haavisto, HVD, professor, Åbo universitet, institutionen för vårdvetenskap
Anne-Maria Kanerva, HVD, teamansvarig, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
Janne Engblom, lektor, expert på statistik, Åbo universitet, handelshögskolan
Eero Laakkonen, lektor, expert på statistik, Åbo universitet, institutionen för pedagogik

Person som ansvarar för innehållet i registret:
Namn: Kirsi Talman
Befattning: Överlärare, Kompetensområdet för hälsa, HVD
Adress: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PB 4000, 00079 METROPOLIA
E.post: kirsi.talman(at)metropolia.fi
Telefon: + 358 40 6312881

3 Dataskyddsombud

Dataskyddsombud:
Metropolias dataskyddsombud, Tuulia Aarnio

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter:
Telefon: +358 40 844 0690
E-post: tuulia.aarnio(at)metropolia.fi, tietosuojavastaava(at)metropolia.fi

4 Syftena med behandlingen av personuppgifter samt rättslig grund för behandlingen

Syftet med behandlingen av personuppgifter:

Yrkeshögskolornas nya digitala YH-urvalsprov tas i bruk hösten 2019. Syftet med behandlingen av personuppgifter är att utvärdera YH-urvalsprovets tillförlitlighet (urvalsprovsuppgifternas svårighetsgrad och förmåga att skilja de sökande åt), de sökandes färdigheter i beslutfattande, matematik, språk och kommunikation samt deras matematisk-naturvetenskapliga och etiska färdigheter, faktorer i samband med framgång i urvalsprovet samt YH-urvalsprovets användbarhet. Dessutom är avsikten att senare undersöka YH-urvalsprovets och dess delars prognosvaliditet i en uppföljningsundersökning. YH-urvalsprovets prognosförmåga utvärderas i uppföljningsstudien genom studieframgången för dem som valts genom det nya urvalsprovets.

Forskningen förverkligas som en del av projektet AMK-opiskelijavalinnat. Forskningen har en ansvarig ledare: överlärare Kirsi Talman från Metropolia Ammattikorkeakoulu. Till forskningsgruppen hör HVD, professor Elina Haavisto och HVD, lektor Anne-Maria Kanerva.

Forskningsmaterialet samlas in i samband med YH-urvalsprovet i november 2019. Materialet analyseras och vetenskapliga artiklar skrivs per våren 2021. Materialet för uppföljningsundersökningen samlas in under åren 2021–2024. Materialet analyseras och vetenskapliga artiklar skrivs före utgången av år 2025.

Forskningens helhetsvaraktighet infaller under tiden 4.11.2019–31.12.2025. Forskningen består av både en engångsundersökning och en uppföljningsundersökning.

Bruket av forskningspersonregistret baseras sig på en vederbörlig forskningsplan. Registret används enbart för vetenskaplig forskning.

Man har ansökt om lov för forskningen av Satakorkeas forskningsetiska delegation (etisk förhandsutvärdering av forskning, jakande utlåtande i september 2019).

Forskningen har ett utsett dataskyddsombud, Tuulia Aarnio som fungerar som Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:s dataskyddsombud.

Forskningen förverkligas genom att de registrerades (de som undersöks) bakgrundsuppgifter och urvalsprovssvar lagras elektroniskt och analyseras statistiskt. Den registrerade (den som undersöks) ger sitt tillstånd till detta genom att svara jakande på en fråga som ställs i urvalsprovet.

Personregistret förstörs eller arkiveras eller dess data ändras till en sådan form att den som uppgifterna gäller inte kan identifieras efter att personuppgifterna inte längre behövs för genomförandet av forskningen eller säkerställandet att dess resultat är riktiga.

Ur en sökandes och urvalsprovsdeltagares perspektiv syns utvecklingen av urvalsprovet som en objektivt utvärderad och jämlik antagning av studerande. Deltagandet i forskningen är fullständigt frivilligt och baserar sig på den undersöktas frivilliga samtycke. De som deltar i YH-urvalsprovet kan vägra att delta i forskningen eller avbryta sitt deltagande när som helst utan att ange någon orsak. Resultatet i YH-urvalsprovet påverkas inte av att man deltar eller låter bli att delta i forskningen.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter:

Behandlingen av uppgifter som finns i personregistret för forskningsmaterialet  om urvalsprovsdeltagarna hösten 2019 baserar sig på den registrerades samtycke.

Dessutom baserar sig behandlingen av uppgifter som finns i personregistret för forskningsmaterialet  om urvalsprovsdeltagarna hösten 2019 på utförandet av en uppgift av allmänt intresse: vetenskaplig forskning.

5 Den person-uppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen

”Berättigat intresse” är inte en rättslig grund för behandling av personuppgifterna i personregistret för forskningsmaterialet om urvalsprovsdeltagarna hösten 2019. Därför är denna punkt inte tillämplig.

6 Kategorier av personuppgifter i registret

Följande personuppgifter lagras i personregistret för forskningsmaterialet om urvalsprovsdeltagarna hösten 2019 (enligt personuppgiftsgrupp):

1. Den sökandes bakgrundsuppgifter som berör YH-urvalsprovet
 • Grunduppgifter om den sökande (den som undersöks): alla förnamn, tilltalsnamn, efternamn, lärandenummer, personbeteckning, medborgarskap, kön, modersmål, tidigare skolbakgrund
 • Den sökandes (den som undersöks) föräldrars socioekonomiska bakgrund
 • Ansökningsmål
 • Uppgifter om plats och tidpunkt för urvalsprovet
Metropolia Ammattikorkeakoulu hämtar via ett tekniskt gränssnitt de personuppgifter som hanteras i urvalsprovssystemet från tjänsten Studieinfo, som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. De sökandes personuppgifter hanteras i urvalsprovssystemet för att man ska kunna skapa det personliga urvalsprovsinnehållet på basis av den sökandes ansökningsmål samt möjliggöra utförandet av YH-urvalsprovet.

2. Den sökandes urvalsprovssvar
 • Provsvaren som givits i urvalsprovet
YH-urvalsprovet skapas för den sökande av olika delar, t.ex. färdigheter i beslutsfattande och färdigheter i språk och kommunikation. Den sökandes ansökningsmål avgör vilka delar som ingår i den sökandes prov.

3. Den sökanden poäng i urvalsprovet
 • Den sökandes poäng i urvalsprovet
Den sökandes svar poängsätts i urvalsprovssystemet. Den sökandes poäng för varje del i urvalsprovet förs över av Metropolia Ammattikorkeakoulu till tjänsten Studieinfo via ett tekniskt gränssnitt.

7 Regelmässiga datakällor för personuppgifterna

Personuppgifterna som berör deltagandet i urvalsprovet fås från tjänsten Studieinfo som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen.

Provsvaren i urvalsprovet fås av den registrerade själv under provtillfället.

Metropolia Ammattikorkeakoulu lagrar poängen som den sökande har fått i urvalsprovet.

8 Informationssystem som används i behandlingen av personuppgifter

Personregistret för forskningsmaterialet om YH-urvalsprovet sparas på en station på Metropolia Ammattikorkeakoulus server under tiden då materialet samlas in. Endast personen som ansvarar för forskningsregistret har tillgång till stationen.

 • Seafile -lagringsplattformen (baserad på öppen källkod, ingen utomstående tjänste-/systemleverantör)
Under analysfasen förvaras forskningsmaterialet i en särskild mapp som tagits i bruk för forskningen. Mappen finns på Seafile-lagringplattformen på Åbo universitets server medan forskningen pågår. En del av personerna som utför forskningen arbetar på Åbo universitet.

Det är värt att beakta att man i analysfasen har avlägsnat (pseudonymiserat) de direkta identifikationsuppgifterna för den som undersöks (den registrerade) (den undersöktas namn, lärandenummer, personbeteckning) före analysen av forskningsmaterialet. Endast forskningsgruppen har tillgång till det pseudonymiserade materialet, som förvaras i en Seafile-mapp på Åbo universitets server medan forskningen pågår.

9 Mottagare eller kategorier av mottagare av uppgifter samt regelmässiga överföringar

Nedan har listats de personuppgiftsbiträden/mottagare av personuppgifter, till vilka den personuppgiftsansvariga ”överför” eller ”lämnar ut för behandling” (t.ex. via ett tekniskt gränssnitt när underhållsåtgärder görs) sina personuppgifter, enligt en bred tolkning av EU:s dataskyddsförordning, artikel 4.9.

Uppgifter lämnas inte ut någonstans.

10 Överföring av uppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Forskningen genomförs nationellt.

11 Lagringstid för personuppgifterna

Datainnehållet i forskningsregistret lagras så länge forskningen pågår (till 2025), varefter forskningsmaterialet förstörs permanent. Därmed uppstår det inget varaktigt personregister.

Direkta identifikationsuppgifter för den undersökta (den registrerade) (namn, lärandenummer, personbeteckning) avlägsnas (pseudonymiseras) före analysen av forskningsmaterialet och endast forskningsgruppen har tillgång till det pseudonymiserade materialet.

Under analysfasen förvaras forskningsmaterialet i en särskild mapp som tagits i bruk för forskningen. Mappen finns på Seafile-lagringplattformen på Åbo universitets server medan forskningen pågår.

12 Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas. Den registrerade kan göra en informationsbegäran genom att lämna in en blankett som finns på Metropolias publika webbplats. Blanketten ska vara omsorgsfullt ifylld, utskriven och personligen undertecknad och lämnas in till någon av Metropolias tre studie- och antagningsservicekanslier. I samband med inlämnandet av begäran ska den registrerade bevisa sin identitet på ett tillförlitligt sätt (t.ex. genom att uppvisa ett officiellt identitetsbevis eller sitt körkort till den anställda vid Metropolia som tar emot begäran).

Nedan hittas besöksadresserna till Metropolias studie- och antagningsservicekanslier:

Metropolias campus i Kvarnbäcken
Kvarnbäcksvägen 1, 00920 Helsingfors

Metropolias campus i Arabia
Tavastvägen 135 D, 00560 Helsingfors

Metropolias campus i Myrbacka
Lägervägen 1, 01600 Vanda

Från Metropolias studie- och antagningsservicekanslier hänvisar begäran till Metropolias dataskyddsombud, (e-post: tuulia.aarnio(at)metropolia.fi, tietosuojavastaava(at)metropolia.fi).

Metropolias dataskyddsombud svarar på granskningsbegäran. Vid behov kan man kontakta dataskyddsombudet för att få mera information om hur behandlingen av begäran framskrider eller om innehållet i svaret.

A. Rätt till rättelse av uppgifterna och begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:
 • den registrerade bestrider personuppgifternas riktighet (rätt till rättelse av uppgifterna), under en tid som ger den personuppgiftsansvariga möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är riktiga;
 • behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning;
 • den personuppgiftsansvariga behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Ifrågavarande begäran om rättelse eller begränsning av behandling av uppgifter i Metropolias personregister kan göras genom att lämna in begäran till något av Metropolias ovannämnda studie- och antagningsservicekanslier. I samband med inlämnandet av begäran ska den registrerade bevisa sin identitet.

B. Rätt till radering av uppgifter

Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade från Metropolias personregister, förutsatt att något av följande gäller:
 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats;
 • den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
 • personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt; eller
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.
Ifrågavarande begäran om radering av uppgifter från Metropolias personregister kan göras genom att lämna in begäran till något av Metropolias ovannämnda studie- och antagningsservicekanslier. I samband med inlämnandet av begäran ska den registrerade bevisa sin identitet.

C. Rätt till dataportabilitet

Gäller inte detta register.

D. Rätt att inte utsättas för en personuppgiftsincident

Den registrerade har rätt att inte bli utsatt för en i EU:s dataskyddsförordnings 33:e artikel omnämnd dataskyddsincident, som beror på att den personuppgiftsansvariga eller ett personuppgiftsbiträde, som den personuppgiftsansvariga anlitar, har försummat dataskydds- och/eller datasäkerhetsfrågor. Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få information, om dataskyddsincidenten sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter.

13 Rätt att göra invändningar

I enlighet med EU:s dataskyddförordnings, artikel 21 har den registrerade rätt att, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på artikel 6.1 e (behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning), såsom profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Den personuppgiftsansvariga får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

En invändning mot behandlingen av personuppgifter kan göras genom att lämna in begäran till något av Metropolias ovannämnda studie- och antagningsservicekanslier. I samband med inlämnandet av begäran ska den registrerade bevisa sin identitet.

14 Rätt att återkalla samtycke

Ifall behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, har den registrerade rätt att återkalla samtycket när som helst. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

Vid Metropolia sker återkallande av samtycke till behandling av personuppgifter som behandlas genom att lämna in begäran till något av Metropolias ovannämnda studie- och antagningsservicekanslier. I samband med inlämnandet av begäran ska den registrerade bevisa sin identitet.

15 Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter bryter mot tillämplig dataskyddsreglering.

Den nationella tillsynsmyndigheten i Finland är Dataskyddsombudsmannens byrå, kontaktuppgifter:

Dataskyddsombudsmannens byrå
Besöksadress: Bangårsvågen 9, 6:e våningen
00520 Helsingfors
Postadress: PB 800
00521 Helsingfors
Telefon (växel): + 358 29 56 66700
Fax: + 358 9 56 66735
E-post: tietosuoja(at)om.fi

16 Är uppgivandet av personuppgifter baserat på rättslig förpliktelse, baserat på avtal eller en förutsättning för att ingå avtal samt måste den registrerade uppge personuppgifter och konsekvenserna av att underlåta att uppge personuppgifter (information om varifrån man har fått personuppgifterna)

Behandlingen av personuppgifter i Metropolias personuppgiftsregister i förhållande till huruvida uppgivandet av uppgifter är baserat på rättslig förpliktelse, baserat på avtal eller en förutsättning för att ingå avtal samt om den registrerade måste uppge personuppgifter och konsekvenserna av att underlåta att uppge personuppgifter. För varje register har det också klargjorts varifrån man har fått personuppgifterna.

Deltagandet i forskningen är fullständigt frivilligt. De som deltar i YH-urvalsprovet kan neka till att delta i forskningen eller avbryta sitt deltagande när som helst utan den registrerade (den som undersöks) behöver ange någon orsak.

Forskningen genomförs så att den registrerades (den som undersöks) bakgrundsuppgifter och urvalsprovssvar lagras elektroniskt och analyseras statistiskt. Den registrerade (den som undersöks) ger sitt samtycke till detta genom att svara jakande på en fråga som ställs till honom eller henne i urvalsprovet.

Deltagandet i forskningen medför inga nackdelar för den registrerade (den som undersöks). Urvalsprovsdeltagaranas (de som undersöks) identitet skyddas. Urvalsprovsresultatet påverkas inte av om man deltar i forskningen eller ej.

17 Automatiskt beslutsfattande och profilering

Personuppgifterna för urvalsprovsdeltagarna hösten 2019 används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Dataskyddsmeddelandet för personregistret för YH-urvalsprovssystemet och därtill hörande administrationssystem finns på finska på sidan ”Tietosuoja ja GDPR”.

Konsekvensbedömning avseende dataskydd (DPIA GDPR artikel 35) – Dokumentet om urvalsprovssystemet och administrationssystemet finns på finska på sidan ”Tietosuoja ja GDPR”.

Valikko