Betygsbaserad antagning

Yrkeshögskolornas betygsbaserade antagning

Poängsättning för studentexamen (tabell 1)

 • Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.
 • Vid betygsbaserad antagning poängsätts fem ämnen.
  • Ämnen som poängsätts:
   • Modersmål (som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andra språk och svenska som andra språk)
   • Ett främmande språk/andra inhemska språket
   • Matematik
   • Två realämnen/främmande språk (det andra inhemska språket beaktas inte här)
  • De ämnen som poängsätts beaktas bara en gång.
  • Den kombination av ämnen (som ingår i poängsättningsmodellen) som ger flest poäng åt den sökande beaktas.
  • Angående realämnen beaktas enbart den s.k. ämnesrealen som är avlagd 2006 eller senare. Det andra inhemska språket beaktas inte i den här delen. Ifall du har skrivit flera främmande språk och du har de bästa vitsorden i dem, kan två främmande språk beaktas i delen för främmande språk och du får poäng för båda.
 • Även om man i poängsättningen beaktar upp till fem ämnen, kan du också bli antagen på basis av fyra ämnen.
 • Studentexamensbetyget kan vid antagning till yrkeshögskola via betygsbaserad antagning högst ge 198 poäng.
 • Du kan använda poängräknaren som hjälpmedel för att räkna ut poängen i den betygsbaserade antagningen.

Poängsättningsmodell för studentexamensbetyg

Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Vid betygsbaserad antagning poängsätts fem ämnen. De ämnen som poängsätts beaktas bara en gång. Den kombination av ämnen (som ingår i poängsättningsmodellen) som ger flest poäng åt den sökande beaktas.

Maximipoängtal 198.

Tabell 1. Poängsättningsmodell för studentexamensbetyg

valmis

Ämne Ämne / Nivå L E M C B A
Modersmål 1) - 46 41 34 26 18 10
Matematik Lång 46 43 40 35 27 19
Matematik Kort 40 35 27 19 13 6
Främmande/det andra inhemska språket Lång 46 41 34 26 18 10
Främmande/det andra inhemska språket Medellång 38 34 26 18 12 5
Främmande / det andra inhemska språket Kort 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk 2) Fysik 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Kemi 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Biologi 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Geografi 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Hälsokunskap 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Psykologi 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Filosofi 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Historia 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Samhällslära 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Religion / livsåskådningskunskap 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Främmande språk (lång / medellång / kort) 3) 30 27 21 15 9 3
1 Som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andra språk och svenska som andra språk.
2 De två vitsord som ger högsta poäng beaktas.
3 Främmande språk långt/kort = främmande språk enligt lång lärokurs eller främmande språk enligt kort lärokurs (Obs! Inte det andra inhemska språket).

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur, B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal

Ifall två eller flera sökande får samma poängtal när poängen för de ämnen som beaktas räknas ihop, avgörs den inbördes rangordningen för de sökande enligt följande bestämmelser om antagning vid samma poängtal:

 1. Prioritering av ansökningsmålen

 2. Vitsord på studentbetyget:
  I Modersmål
  II. Matematik
  III. Främmande språk/det andra inhemska språket.

  Det här betyder t.ex. att ifall två sökande har fått 100 poäng och prioriteringen av ansökningsmålen i deras ansökan är likadan, väljs den sökande vars vitsord i modersmålet ger högre poäng. Ifall båda sökande har samma vitsord i modersmålet, ser man på det följande fastställda ämnet.

 3. Alla antas/ingen antas/lottning
  Ifall bestämmelserna om antagning vid samma poängtal inte leder till en skillnad mellan sökande med samma poäng, kan yrkeshögskolorna anta samtliga sökande med samma poäng, välja att inte anta någon alls av de sökande med samma poäng eller genom lottning avgöra vem/vilka som antas. I antagningsgrunderna har yrkeshögskolorna definierat hur de tillämpar alternativen alla antas/ingen antas/lottning. Vilket sätt (alla antas/ingen antas/lottning) som yrkeshögskolan tillämpar för de olika ansökningsmålen kan kontrolleras i tabellen för betygsbaserad antagning.

Minimipoängtal

 • Eventuellt finns det ett minimipoängtal för ansökningsmålet (dvs. summan av de poängsatta ämnena), vilket betyder att du måste uppnå minst det poängtalet för att kunna bli antagen till utbildningen.
 • Du ser de eventuella minimipoänggränserna i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Tröskelvillkor

 • Det kan finnas tröskelvillkor för ansökningsmålet, vilket betyder att det finns särskilda krav på ett visst ämne och/eller ett vitsord som du måste uppfylla för att kunna bli antagen.
  • Ett exempel på tröskelvillkor kan vara minst C i lång matematik/minst E i kort matematik, vilket betyder att alla sökande behöver uppfylla det här kriteriet för att kunna bli antagen till det ansökningsmålet, oberoende av hur många poäng hen sammanlagt har i de övriga ämnena.
 • Se eventuella tröskelvillkor i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Poängsättning för internationella studentexamina (tabeller 2-4)

European Baccalaureate-examen (EB), International Baccalaureate-examen (IB), samt i Finland avlagd Reifeprüfung (RP)-examen eller Deutsche Internationale Abitur (DIA)-examen poängsätts på motsvarande sätt som en finländsk studentexamen. Du kan använda poängräknaren som hjälpmedel för att räkna ut poängen i den betygsbaserade antagningen.

Poängsättningsmodell för internationella studentexamina

Tabell 2. Poängsättningsmodell för European Baccalaureate (EB)-examen.

(Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.)

Maximipoängtal 198.

Ämne Examen Nivå/Ämne Vitsord
SE L E M C B A
EB, sökanden som avlagt examen 2021 eller senare 9-10 8-8,99 7-7,99 6-6,99 5,5-5,99 5-5,49
EB, sökanden som avlagt examen 2020 eller tidigare 9-10 8-8,99 7-7,99 6-6,99 5-5,99 4-4,99
Modersmålet SE Finska, svenska, samiska, finska/svenska som andraspråk 46 41 34 26 18 10
EB L1
Matematik SE Lång Lång matematik 46 43 40 35 27 19
EB Lång matematik
SE Kort Kort matematik 40 35 27 19 13 6
EB Kort matematik
Främmande språk/det andra inhemska språket SE Lång Långt språk 46 41 34 26 18 10
EB L2
SE Medellång Medellångt språk 38 34 26 18 12 5
EB L3, Other National Language
SE Kort Kort språk 30 27 21 15 9 3
EB L4, L5
Ämnesreal eller främmande språk 1) SE, EB Fysik 30 27 21 15 9 3
SE, EB Kemi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Biologi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Geografi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Psykologi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Filosofi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Historia 30 27 21 15 9 3
EB Övriga realämnen 2) 30 27 21 15 9 3
SE Lång Främmande språk 30 27 21 15 9 3
EB L2
SE Kort Främmande språk 30 27 21 15 9 3
EB L4, L5
1) De två vitsord som ger högsta poäng beaktas.
2) Övriga ämnen som ingår i examen (t.ex. informationsbehandling, företagsekonomi, ekonomikunskap)

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur, B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

L1 = language 1, L2 = language 2, L3 = language 3, L4 = language 4, L5 = language 5.

Tabell 3. Poängsättningsmodell för International Baccalaureate (IB)-examen.

(Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid Yrkeshögskolan Diakonia.)

Maximipoängtal 198.

Ämne Examen Niva/Ämne Vitsord
SE L E M C B A
IB 7 6 5 4 3 2
Modersmålet SE Finska, svenska, samiska, finska/svenska som andraspråk 46 41 34 26 18 10
IB A-språk
Matematik SE Lång Lång matematik 46 43 40 35 27 19
IB Further Mathematics
Mathematics (Higher level HL och Standard level SL)
Teoretisk matematik (HL och SL)
Tillämpad matematik (HL)
SE Kort Kort matematik 40 35 27 19 13 6
IB Tillämpad matematik (SL), Mathematical Studies
Främmande språk/det andra inhemska språket SE Lång Lång språk 46 41 34 26 18 10
IB A-språk (inte samma som modersmålet), B-språk (engelska)
SE Medellång Medellångt språk 38 34 26 18 12 5
IB Övriga B-språk
SE Kort Kort språk 30 27 21 15 9 3
IB AB-språk
Ämnesreal eller främmande språk 1) SE, IB Fysik 30 27 21 15 9 3
SE, IB Kemi 30 27 21 15 9 3
SE, IB Biologi 30 27 21 15 9 3
SE, IB Geografi 30 27 21 15 9 3
SE, IB Psykologia 30 27 21 15 9 3
SE, IB Filosofi 30 27 21 15 9 3
SE, IB Historia 30 27 21 15 9 3
IB Övriga realämnen 2) 30 27 21 15 9 3
SE Lång Främmande språk 30 27 21 15 9 3
IB A-språk (inte samma som modersmålet), B-språk (engelska)
SE Kort Främmande språk 30 27 21 15 9 3
IB AB-språk
1) De två vitsord som ger högsta poäng beaktas.
2) Övriga ämnen som ingår i examen (t.ex. informationsbehandling, företagsekonomi, ekonomikunskap)

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur, B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

AB = ab initio -språk (språkstudier som har påbörjats i gymnasiet)

Tabell 4. Poängsättningsmodell för Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA)-examina.

(Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.)

Maximipoängtal 198.

Ämne Examen Nivå / ämne Vitsord
SE L E M C B A
RP/DIA 13-15 10-12 8-9 7 5-6 4
Modersmålet SE Finska, svenska, samiska, finska/svenska som andraspråk 46 41 34 26 18 10
RP/DIA Finska eller tyska
Matematik SE Lång Lång matematik 46 43 40 35 27 19
RP/DIA 1) Matematik
Främmande/det andra inhemska språket SE Lång Långt språk 46 41 34 26 18 10
RP/DIA Finska eller tyska (inte samma som modersmålet), engelska
SE Medellång Medellångt språk 38 34 26 18 12 5
RP/DIA B1-språk
SE Kort Kort språk 30 27 21 15 9 3
RP/DIA B2-språk eller B3-språk
Ämnesreal eller främmande språk 2) SE, RP/DIA Fysik 30 27 21 15 9 3
SE, RP/DIA Kemi 30 27 21 15 9 3
SE, RP/DIA Biologi 30 27 21 15 9 3
SE, DIA Geografi 30 27 21 15 9 3
SE, DIA Filosofi 30 27 21 15 9 3
SE, RP/DIA Historia 30 27 21 15 9 3
SE, DIA Religion eller livsåskådningskunskap 30 27 21 15 9 3
DIA Övriga realämnen 3) 30 27 21 15 9 3
SE Lång Främmande språk 30 27 21 15 9 3
RP/DIA Finska eller tyska (inte samma som modersmålet), engelska
SE Kort Främmande språk 30 27 21 15 9 3
RP/DIA B2-språk eller B3-språk
1) Vitsordet i matematik i en Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA)-examen kan även beaktas i ett motsvarighetsintyg ifall varken ett muntligt eller skriftlig prov är avlagt i ifrågavarande ämne.
2) De två vitsord som ger högsta poäng beaktas.
3) Övriga ämnen som ingår i examen (t.ex. informationsbehandling, företagsekonomi, ekonomikunskap)

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur,
B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal

Ifall två eller flera sökande får samma poängtal när poängen för de ämnen som beaktas räknas ihop, avgörs den inbördes rangordningen för de sökande enligt följande bestämmelser om antagning vid samma poängtal:

 1. Prioritering av ansökningsmålen

 2. Vitsord på studentbetyget:
  I Modersmål
  II. Matematik
  III. Främmande språk/det andra inhemska språket.

  Det här betyder t.ex. att ifall två sökande har fått 100 poäng och prioriteringen av ansökningsmålen i deras ansökan är likadan, väljs den sökande vars vitsord i modersmålet ger högre poäng. Ifall båda sökande har samma vitsord i modersmålet, ser man på det följande fastställda ämnet.

 3. Alla antas/ingen antas/lottning
  Ifall bestämmelserna om antagning vid samma poängtal inte leder till en skillnad mellan sökande med samma poäng, kan yrkeshögskolorna anta samtliga sökande med samma poäng, välja att inte anta någon alls av de sökande med samma poäng eller genom lottning avgöra vem/vilka som antas. I antagningsgrunderna har yrkeshögskolorna definierat hur de tillämpar alternativen alla antas/ingen antas/lottning. Vilket sätt (alla antas/ingen antas/lottning) som yrkeshögskolan tillämpar för de olika ansökningsmålen kan kontrolleras i tabellen för betygsbaserad antagning.

Minimipoängtal

 • Eventuellt finns det ett minimipoängtal för ansökningsmålet (dvs. summan av de poängsatta ämnena), vilket betyder att du måste uppnå minst det poängtalet för att kunna bli antagen till utbildningen.
 • Du ser de eventuella minimipoänggränserna i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Tröskelvillkor

 • Det kan finnas tröskelvillkor för ansökningsmålet, vilket betyder att det finns särskilda krav på ett visst ämne och/eller ett vitsord som du måste uppfylla för att kunna bli antagen.
  • Ett exempel på tröskelvillkor kan vara minst C i lång matematik/minst E i kort matematik, vilket betyder att alla sökande behöver uppfylla det här kriteriet för att kunna bli antagen till det ansökningsmålet, oberoende av hur många poäng hen sammanlagt har i de övriga ämnena.
 • Se eventuella tröskelvillkor i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Poängsättning för yrkesinriktad grundexamen (tabeller 5–6)

 • Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.
 • Vid betygsbaserad antagning beaktas yrkesinriktad grundexamen som är avlagd efter 1.8.2015. Obs! En examen som är avlagd som fristående examen beaktas inte i betygsbaserad antagning.
 • Vid betygsbaserad antagning räknas poängen för vitsorden för de tre gemensamma examensdelarna (tabell 5) och det viktade medeltalet för examen ihop (tabell 6).
  • För dem som har avlagt grundexamen före 1.1.2018 räknas det viktade medeltalet ut på basis av studerandens individuella omfattning av examen, t.ex. 190 kp. I medeltalet ingår de numeriska vitsorden viktade med antalet kompetenspoäng.
 • Betyget för en yrkesinriktad grundexamen kan högst ge 150 poäng vid betygsbaserad antagning till yrkeshögskolor.
 • De sökande som har avlagt examen under tiden 1.8.2015 – 31.12.2016 uppger på blanketten för gemensam ansökan vitsorden för de gemensamma examensdelarna samt det viktade medeltalet för grundexamen. Den sökande bifogar också en betygskopia till sin ansökan. 

  Anvisning för uträkning av viktat medeltal

  Om du har avlagt yrkesinriktad grundexamen under tiden 1.8.2015–31.12.2016 kan du räkna ut det viktade medeltalet för din examen med hjälp av denna anvisning. Om du har avlagt examen år 2017 eller senare görs den betygsbaserade antagningen på basis av uppgifterna i informationsresursen KOSKI.

  Exempel: vägt medeltal för en grundexamen på 180 kompetenspoäng (kp):

  I uträkningen av det viktade medeltalet för examen används den studerandes individuella omfattning av examen. Vitsordet för varje helhet som har bedömts numeriskt multipliceras med antalet kompetenspoäng. Dessa räknas ut för varje bedömning i examensbetyget:
  • Basfärdigheter inom el- och automationsteknik, 45 kp, vitsord 3:
   • 45 x 3 = 135
  • El- och automationsinstallationer, 30 kp, vitsord 2:
   • 30 x 2 = 60
  • Styckegodsautomation, 30 kp, vitsord 2:
   • 30 x 2 = 60
  • Industrins el- och automationsinstallationer, 30 kp, vitsord 2:
   • 30 x 2 = 60
  • Kunnande i kommunikation och interaktion, 11 kp, vitsord 3:
   • 11 x 3 = 33
  • Kunnande i matematik och naturvetenskap, 9 kp, vitsord 2:
   • 9 x 2 = 18
  • Kunnande om samhälle och arbetsliv, 8 kp, vitsord 2:
   • 8 x 2 = 16
  • Socialt och kulturellt kunnande, 9 kp, vitsord 2:
   • 9 x 2 = 18
  • Trafikfostran, 2 kp, bedömningen godkänd:
   • Inkluderas inte i medeltale, eftersom helheten inte har bedömts numeriskt.
  • Arbetskurs för den egna branschen, 6 kp, bedömningen godkänd:
   • Inkluderas inte i medeltalet, eftersom helheten inte har bedömts numeriskt.
  • Grunderna i installation av fastighetskablar, 3 kp, bedömningen godkänd:
   • Inkluderas inte i medeltalet, eftersom helheten inte har bedömts numeriskt.
  Om det i studiehelheten ingår kurser som bara har bedömts som godkänd/underkänd, ska man inte omvandla bedömningarna till vitsord. Dessa kurser beaktas inte när man räknar ut det viktade medeltalet. Fritt valbara studier beaktas vid uträkningen av medeltalet om de har bedömts numeriskt.

  De multiplicerade vitsorden adderas:
  • 135 + 60 + 60 + 60 + 33 + 18 + 16 + 18 = 400
  Det viktade medeltalet räknas ut genom att dividera denna summa med omfattningen av de numeriskt bedömda studierna (172 kp):
  • 400 / 172 kp = 2,33
 • Den betygsbaserade antagningen för sökande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen år 2017 eller senare görs på basis av de uppgifter som finns i datalagret KOSKI.
 • I den betygsbaserade antagningen är de sökande med som utexamineras 2021 och vars nödvändiga prestationsuppgifter samt bekräftelsedatum för examensprestationen är lagrad i KOSKI-tjänsten senast 18.5.2021. Dessa prestationsuppgifter består av:
  • Vitsord för delprestationerna
  • Det viktade medeltalet för grundexamen
  • Bekräftelse om att examensprestationen är slutförd
  • Om bekräftelseinformationen inte är i KOSKI-tjänsten 18.5.2021 är den sökande inte med i den betygsbaserade antagningen
  • Om studerandes yrkesprov utförs efter 18.5.2021 är sökande inte med i den betygsbaserade antagningen
 • Sökande som avlägger sin yrkesinriktade grundexamen (yrkesgymnasium) på Åland under 2021 bör senast 18.5.2021 kl.15.00 ladda upp ett intyg/betyg i studieinfo (där slutliga vitsord i examensdelarna, det vägda medeltalet och bekräftat examensdatum framgår) för att kunna beaktas i den betygsbaserade antagningen. Om sökande inte lämnar in det senast den 18.5 kan sökande endast bli antagen på basis av YH-urvalsprovet.
 • Höjda vitsord i yrkesinriktade grundexamina kan just nu inte beaktas i yrkeshögskolornas betygsbaserade antagning.
 • Du kan använda poängräknaren som hjälpmedel för att räkna ut poängen i den betygsbaserade antagningen.

Betygsbaserad antagning gällande yrkesinriktad grundexamen

Tabell 5. Gemensamma examensdelar (maximipoängtal 60).

De gemensamma examensdelarna Poäng
Kunannde i kommunikation och interaktion 1) 20 15 13 10 5 2 1
Kunnande i matematik och naturvetenskap 1) 20 15 13 10 5 2 1
Kunnande om samhälle och arbetsliv 1) 20 15 13 10 5 2 1
Vitsordskala Vitsord i betyget
Skala 1-3 3 - 2 - - 1 -
Skala 1-5 5 4 - 3 2 - 1
1) I betyg utfärdade efter 1.8.2018 över grundexamen bedöms de gemensamma examensdelarna på skalan godkänd/underkänd. De gemensamma examensdelarnas delområden bedöms numeriskt och på basis av dessa räknas ett vitsord per gemensam examensdelen.

Tabell 6. Det viktade medeltalet för examen (maximipoängtal 90)

Medeltal (1-5) Medeltal (1-3) Poäng
5,00 3,00 90
≥4,97 ≥2,98 89
≥4,94 ≥2,96 88
≥4,91 ≥2,95 87
≥4,88 ≥2,93 86
≥4,85 ≥2,91 85
≥4,82 ≥2,89 84
≥4,79 ≥2,87 83
≥4,76 ≥2,86 82
≥4,73 ≥2,84 81
≥4,70 ≥2,82 80
≥4,67 ≥2,80 79
≥4,64 ≥2,78 78
≥4,61 ≥2,77 77
≥4,58 ≥2,75 76
≥4,55 ≥2,73 75
≥4,52 ≥2,71 74
≥4,49 ≥2,69 73
≥4,46 ≥2,67 72
≥4,42 ≥2,65 71
≥4,39 ≥2,63 70
≥4,35 ≥2,61 69
≥4,31 ≥2,59 68
≥4,28 ≥2,56 67
≥4,24 ≥2,54 66
≥4,20 ≥2,52 65
≥4,16 ≥2,50 64
≥4,13 ≥2,48 63
≥4,09 ≥2,45 62
≥4,05 ≥2,43 61
≥4,02 ≥2,41 60
≥3,98 ≥2,39 59
≥3,94 ≥2,37 58
≥3,91 ≥2,34 57
≥3,87 ≥2,32 56
≥3,83 ≥2,30 55
≥3,79 ≥2,28 54
≥3,76 ≥2,26 53
≥3,72 ≥2,23 52
≥3,68 ≥2,21 51
≥3,65 ≥2,19 50
≥3,61 ≥2,17 49
≥3,57 ≥2,15 48
≥3,54 ≥2,12 47
≥3,50 ≥2,10 46
≥3,46 ≥2,08 45
≥3,42 ≥2,05 44
≥3,37 ≥2,03 43
≥3,33 ≥2,00 42
≥3,29 ≥1,97 41
≥3,24 ≥1,95 40
≥3,20 ≥1,92 39
≥3,15 ≥1,89 38
≥3,11 ≥1,86 37
≥3,07 ≥1,84 36
≥3,02 ≥1,81 35
≥2,98 ≥1,78 34
≥2,93 ≥1,76 33
≥2,89 ≥1,73 32
≥2,85 ≥1,70 31
≥2,80 ≥1,68 30
≥2,76 ≥1,65 29
≥2,71 ≥1,62 28
≥2,67 ≥1,59 27
≥2,63 ≥1,57 26
≥2,58 ≥1,54 25
≥2,54 ≥1,51 24
≥2,49 ≥1,49 23
≥2,43 ≥1,47 22
≥2,37 ≥1,44 21
≥2,30 ≥1,42 20
≥2,24 ≥1,40 19
≥2,18 ≥1,38 18
≥2,12 ≥1,36 17
≥2,05 ≥1,34 16
≥1,99 ≥1,32 15
≥1,93 ≥1,30 14
≥1,86 ≥1,28 13
≥1,80 ≥1,26 12
≥1,74 ≥1,23 11
≥1,67 ≥1,21 10
≥1,61 ≥1,19 9
≥1,55 ≥1,17 8
≥1,49 ≥1,15 7
≥1,42 ≥1,13 6
≥1,36 ≥1,11 5
≥1,30 ≥1,09 4
≥1,23 ≥1,07 3
≥1,17 ≥1,05 2
≥1,11 ≥1,02 1
≥1,00 ≥1,00 0
 

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal

  Ifall två eller flera sökande får samma poängtal när vitsorden för de tre gemensamma examensdelarna och det viktade medeltalet för examen räknas ihop, avgörs den inbördes rangordningen för de sökande enligt följande bestämmelser om antagning vid samma poängtal:

 1. Prioritering av ansökningsmålen

 2. Det viktade medeltalet för examen

 3. Vitsorden för de gemensamma examensdelarna:
  I.Kunnande i kommunikation och interaktion
  II.Kunnande i matematik och naturvetenskap
  III.Kunnande om samhälle och arbetsliv
Om t.ex. två sökande har fått 100 poäng och prioriteringen av ansökningsmålen är likadana, väljs den sökande vars vitsord för kunnande i kommunikation och interaktion ger högre poäng. Ifall båda sökande har samma vitsord i kunnande i kommunikation och interaktion, ser man på vitsordet i kunnande i matematik och naturvetenskap.

 1. Alla antas/ingen antas/lottning
Ifall bestämmelserna om antagning vid samma poängtal inte leder till en skillnad mellan sökande med samma poäng, kan yrkeshögskolorna anta samtliga sökande med samma poäng, välja att inte anta någon av de sökande med samma poäng eller genom lottning avgöra vem/vilka som antas. I antagningsgrunderna har yrkeshögskolorna definierat hur de tillämpar alternativen alla antas/ingen antas/lottning. Kontrollera i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen, vilket sätt (alla antas/ingen antas/lottning) yrkeshögskolan tillämpar för den utbildning du söker till.  

Minimipoängtal

 
 • Eventuellt finns det ett minimipoängtal för ansökningsmålet (dvs. summan av de poängsatta examensdelarna),, vilket betyder att du måste uppnå minst det poängtalet för att kunna bli antagen till utbildningen.
 • Du ser de eventuella minimipoänggränserna i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Tröskelvillkor

 • Det kan finnas tröskelvillkor för ansökningsmålet, vilket betyder att det finns särskilda krav på ett visst ämne och/eller ett vitsord som du måste uppfylla för att kunna bli antagen.
 • Ett exempel på tröskelvillkor kan vara minst vitsordet 4 i kunnande i matematik och naturvetenskap, vilket betyder att alla sökande behöver uppfylla det här villkoret för att kunna bli antagen till det ansökningsmålet, oberoende av hur många poäng hen sammanlagt har i de gemensamma examensdelarna och i det viktade medeltalet för examen.
Se eventuella tröskelvillkor i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Poängräknare för den betygsbaserade antagningen

Du kan använda poängräknaren som hjälpmedel för att räkna ut poängen i den betygsbaserade antagningen.

De som har avlagt fristående examen

En yrkesinriktad grundexamen som är avlagd som en fristående examen beaktas inte vid betygsbaserad antagning. Sökande som har avlagt en fristående examen kan antas genom urvalsprov eller antagning på basis av tidigare högskolestudier.

De som har avlagt dubbelexamen

De som har avlagt dubbelexamen är med i den betygsbaserade antagningen både när det gäller antagning på basis av studentexamen och yrkesinriktad grundexamen. I den betygsbaserade antagningen för sökande med studentexamen räknas poängen ut på basis av studentexamensbetyget. I den betygsbaserade antagningen för sökande med yrkesinriktad grundexamen räknas poängen ut på basis av betyget över yrkesinriktad grundexamen. Poängen för studentexamen och yrkesinriktad grundexamen kan inte kombineras. Observera dock de kriterier för den betygsbaserade antagningen som finns för vilket år examen är avlagd.

De som har avlagt två examina på andra stadiet

Om du har avlagt två olika yrkesinriktade grundexamina eller både studentexamen och en yrkesinriktad grundexamen, deltar du i den betygsbaserade antagningen med dina båda examina. Poängen räknas ut för alla de examina du har uppgett. Observera dock de villkor som finns för vilket år examen ska vara avlagd.

Ansökningsmål som tillämpar betygsbaserad antagning i vårens andra gemensamma ansökan 2021 (enligt yrkeshögskola)

Yrkeshögskolorna besluter per ansökningsmål hur många nybörjarplatser som reserveras för studerande som antas via den betygsbaserade antagningen. I den betygsbaserade antagningen finns det reserverat nybörjarplatser både för sökande på basis av studentexamensbetyg (finländska och internationella) och de som ansöker med betyg över yrkesinriktad grundexamen. I pdf-filen finns information också om andelen som antas till ansökningsmålet på basis av betyg samt kvoterna för förstagångssökande.

Det kan ske ändringar i uppgifterna om ansökningsmålen i den betygsbaserade antagningen.

Centria päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Kokkola 4 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 4 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, päivätoteutus, Kokkola 4 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 4 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Kokkola 3 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 5 / 4 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Kokkola 4 / 4 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 2 / 2 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 2 / 2 - / - - / -
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus, Kokkola 4 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), tuotantotalous, monimuotototeutus, Ylivieska 5 / 4 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kokkola 10 / 9 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kokkola 10 / 9 - / - - / -
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Ylivieska 10 / 9 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kokkola 13 / 13 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Kokkola 7 / 6 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätoteutus, Kokkola 5 / 5 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, monimuotototeutus, Ylivieska 7 / 6 - / - - / -

Diak päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Helsinki 10 / 10 - / - - / -
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, päivätoteutus, Helsinki 5 / 5 - / - - / -
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö,  päivätoteutus, Helsinki 6 / 6 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Helsinki 7 / 7 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu 8 / 8 - / - - / -
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Pieksämäki 7 / 7 - / - - / -
Sosionomi (AMK), diakoniatyö,  monimuotototeutus, Pieksämäki 5 / 5 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Pieksämäki 7 / 7 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Pori 8 / 8 - / - - / -

Haaga-Helia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Liikunnanohjaaja (AMK), liikunta ja vapaa-aika 36 / 5 - / - - / -
Medianomi (AMK), journalismi 3 / 2 - / - - / -
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, monimuotototeutus 5 / 5 - / - - / -
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus 43 / 11 - / - - / -
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus 17 / 5 - / - - / -
Restonomi (AMK), matkailun liikkeenjohto, monimuotototeutus 5 / 5 - / - - / -
Restonomi (AMK), matkailun liikkeenjohto, päivätoteutus 34 / 8 - / - - / -
Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, päivätoteutus 5 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), finanssi- ja talousasiantuntija, päivätoteutus 23 / - - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 36 / 23 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Porvoo 12 / 7 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 119 / 13 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Porvoo 31 / 3 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet, päivätoteutus 41 / 0 - / - - / -
Tradenomi (AMK), myynti ja visuaalinen markkinointi, päivätoteutus 22 / 2 - / - - / -
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 20 / 3 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 44 / 2 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 51 / 5 - / - - / -

Humak päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Pääkaupunkiseudun yksikkö, Helsingin TKI-keskus (Ilkka) 55 / 23 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Ylivieskan opetusryhmä 8 / 4 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, päivätoteutus, Jyväskylän yksikkö 15 / 6 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, päivätoteutus, Kuopion yksikkö 15 / 6 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, päivätoteutus, Pääkaupunkiseudun yksikkö, Nurmijärvi 15 / 6 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, päivätoteutus, Turun yksikkö 15 / 6 - / - - / -

HAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Tradenomi (AMK), Hevosalan liiketoiminnan koulutus 20 / 10 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus 25 / 25 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus 20 / 20 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus 13 / 13 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus 10 / 10 - / - - / -
Agrologi (AMK), Maaseutuelinkeinojen koulutus 50 / 20 - / - - / -
Hortonomi (AMK), Puutarhatalouden koulutus 25 / 8 - / - - / -
Hortonomi (AMK), Rakennetun ympäristön koulutus 32 / 10 - / - - / -
Metsätalousinsinööri (AMK), Metsätalouden koulutus 25 / 5 - / - - / -
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, päivätoteutus 18 / 3 - / - - / -
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, monimuotototeutus 16 / 4 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Hämeenlinna 18 / 12 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Forssa 13 / 8 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Forssa - / 10 - / - - / -
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus 21 / 10 - / - - / -
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, monimuotototeutus 10 / 6 - / - - / -
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus 9 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikan koulutus 22 / 22 - / - - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, päivätoteutus 10 / 10 - / - - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, monimuotototeutus 4 / 4 - / - - / -
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, päivätoteutus 13 / 13 - / - - / -
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, monimuotototeutus 5 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 15 / 15 - / - - / -
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, päivätoteutus 14 / 14 - / - - / -
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päivätoteutus 12 / 12 - / - - / -
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, monimuotototeutus 5 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, biotalous, päivätoteutus 13 / 13 - / - - / -
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, biotalous, monimuotototeutus 11 / 11 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 11 / 11 - / - - / -

JAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 5 / 5 - / - - / -
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 6 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 3 / 2 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 5 / 3 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 7 / 3 - / - - / -
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus 14 / 6 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 11 / 4 - / - - / -
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 18 / 8 - / - - / -
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 11 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 11 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 39 / 17 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tiimiakatemia, päivätoteutus 14 / 6 - / - - / -
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, päivätoteutus 11 / 4 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 8 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 8 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus 12 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 12 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 14 / 9 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 31 / 20 - / - - / -
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 12 / 5 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 9 / 4 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 9 / 4 - / - - / -
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 9 / 4 - / - - / -

XAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 7 / 7 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus , Savonlinna 5 / 5 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola 8 / 8 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 3 / 3 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 5 / 5 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 7 / 7 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 16 / 16 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 6 / 6 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 6 / 6 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 8 / 8 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus, Savonlinna 8 / 8 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kotka 7 / 7 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 8 / 8 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kouvola 6 / 6 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 9 / 9 60 / 80 - / -
Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, päivätoteutus, Savonlinna 10 /10 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), kyberturvallisuus, päivätoteutus, Kotka 10 / 10 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Kotka 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka, päivätoteutus, Kotka 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus, Kotka 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), ohjelmistotekniikka, päivätoteutus, Mikkeli 10 / 10 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), peliohjelmointi, päivätoteutus, Kotka 10 / 10 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus, Kotka 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen, päivätoteutus, Savonlinna 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt)/ -
Insinööri (AMK), robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus, Kouvola 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt)/ -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Mikkeli 16 / 16 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), päivätoteutus, Mikkeli 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus, Kotka 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Merikapteeni (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Kotka 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, päivätoteutus, Mikkeli 20 / 8 60 / 80 - / -
Tradenomi (AMK), data-analytiikka, päivätoteutus, Kouvola 14 / 14 60 / 80 - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kouvola 32 / 32 60 / 80 - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Mikkeli 15 / 15 60 / 80 - / -
Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus, Savonlinna 12 / 12 60 / 80 - / -
Tradenomi (AMK), logistiikka, verkkototeutus, Kotka 5/ 4 60 / 80 - / -
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus, Mikkeli 7 / 7 60 / 80 - / -
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus, Kotka 6 / 6 60 / 80 - / -
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus, Mikkeli 6 / 6 60 / 80 - / -

KAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 14 / 10 - / - - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 3 (1-5)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 11 / 10 - / - - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 3 (1-5)
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 7 / 7 - / - - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 3 (1-5)
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala tai Datacenter, päivätoteutus 16 / 8 50 / 60 - / -
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala tai Datacenter, päivätoteutus, Raahe 7 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Peliteknologia ja ÄJ, päivätoteutus 12 / 12 - / - - / -
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Datasta tekoälyyn, päivätotetus 6 / 6 33 / 60 - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 6 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus, Kajaani 6 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus, Raahe 12 / 12 - / - - / -
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 6 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Raahe 7 / 7 - / - - / -
Restonomi (AMK), Matkailu, päivätoteutus 8 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 11 / 7 - / - - / -
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus 8 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 8 / 4 - / - - / -

Karelia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 9 / 3 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 15 / 10 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 10 / 15 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 15 / 6 - / - - / -
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 15 / 12 80 / 60 - / -
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus 8 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 10 / 10 80 / 60 - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 11 / 12 80 / 60 - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka rakennustekniikka, päivätoteutus 11 / 12 80 / 60 - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka rakennustekniikka, monimuotototeutus 8 / 8 80 / 60 - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka talotekniikka, päivätoteutus 10 / 10 80 / 60 - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 32 / 16 90 / 85 - / alinpisteraja: yhteiset tutkinnon osat 30 p ja painotettu ka. 55 p

LAB päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 11 / 2 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja ka vähintään 35 p
Ensihoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 11 / 2 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja ka vähintään 35 p
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lahti 11 / 2 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja ka vähintään 35 p
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 11 / 2 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja ka vähintään 35 p
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Lahti 13 / 3 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 15 p ja ka vähintään 42 p
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot 27 / 6 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 15 p ja ka vähintään 42 p
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti 17 / 4 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 15 p ja ka vähintään 42 p
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 17 / 4 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 15 p ja ka vähintään 42 p
Insinööri (AMK), puutekniikka, päivätoteutus, Lahti 10 / 3 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 15 p ja ka vähintään 42 p
Insinööri (AMK), talonrakennustekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 10 / 3 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 15 p ja ka vähintään 42 p
Insinööri (AMK), yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 10 / 3 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 15 p ja ka vähintään 42 p
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta 13 / 3 59 / - Äidinkielestä vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 13 p ja ka vähintään 60 p
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta, päivätoteutus, Lahti 17 / 4 59 / - Äidinkielestä vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 13 p ja ka vähintään 60 p
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lahti 26 / 5 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja ka vähintään 35 p
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 17 / 4 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja ka vähintään 35 p
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 15 / 3 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja ka vähintään 35 p
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti 13 / 3 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja ka vähintään 35 p
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 13 / 3 93 / - -/ Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja ka vähintään 35 p
Terveydenhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 11 / 2 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja ka vähintään 35 p
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 29 / 7 59 / - Äidinkielestä vähintään C/ Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 15 p, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 15 p ja ka vähintään 65 p
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 18 / 5 59 / - Äidinkielestä vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 15 p, viestintä- ja vuorovaikutusosaamunen vähintään 15 p ja ka vähintään 65 p
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta 29 / 7 59 / - Äidinkielestä vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 15 p, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 15 p ja ka vähintään 65 p
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot 18 / 5 59 / - Äidinkielestä vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 15 p, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 15 p ja ka vähintään 65 p
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lahti 12 / 6 - / - Englannista ja äidinkielestä vähintään B ja lyhyestä matematiikasta vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 13 p ja ka vähintään 60 p
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lappeenranta 10 / 5 - / - Englannista ja äidinkielestä vähintään B ja lyhyestä matematiikasta vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 13 p ja ka vähintään 60 p

Lapin AMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Agrologi (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 2 / 4 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 17 / 8 - / - - / -
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Kemi 6 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus, Kemi 13 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 6 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 6 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 7 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 9 / 9 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Kemi 17 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 11 / 10 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot, Rovaniemi 8 / 7 - / - - / -
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 14 / 10 - / - - / -
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 8 / 6 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 6 / 10 - / - - / -
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuotototeutus, Rovaniemi 25 / 15 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kemi 17 / 16 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 12 / 12 - / - - / -
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kemi 16 / 16 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kemi 11 / 17 - / - - / -
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 10 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK) liiketalous, verkkototeutus, Tornio 13 / 10 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Rovaniemi 20 / 15 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus, Tornio 15 / 12 - / - - / -

Laurea päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Hyvinkää 11 / 7 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Hyvinkää 5 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, oikeudellinen osaaminen, monimuoto, Hyvinkää 5 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Hyvinkää 6 / 4 - / - - / -
Restonomi (AMK), palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, päivätoteutus, Leppävaara 8 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Leppävaara 9 / 6 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus Leppävaara 6 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 12 / 8 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lohja 6 / 4 - / - - / -
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Lohja 5 / 3 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Lohja 5 / 4 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Otaniemi 13 / 5 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 6 / 4 - / - - / -
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 6 / 4 - / - - / -
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 6 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Otaniemi 5 / 4 - / - - / -
Estenomi (AMK), monimuotototeutus, Tikkurila 14 / 6 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Tikkurila 7 / 5 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 11 / 7 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 11 / 7 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Tikkurila 9 / 6 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Tikkurila 22 / 15 - / - - / -
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 7 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalous, verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 11 / 7 - / - - / -

Metropolia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus 8 / 2 - / - - / -
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus 11 / 3 - / - - / -
Ensihoitaja (AMK), ensihoito, päivätoteutus 11 / 4 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 10 / 2 - / - - / -
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 7 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka, päivätoteutus 36 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 27 / 27 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 18 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus 2 / - - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 52 / 11 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 15 / 15 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 35 / 35 - / - - / -
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 12 / 12 - / - - / -
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 12 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 53 / 53 - / - - / -
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 24 / 12 - / - - / -
Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, päivätoteutus 6 / 4 - / - - / -
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 11 / 4 - / - - / -
Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka, päivätoteutus 20 / 4 - / - - / -
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 10 / 1 - / - - / -
Osteopaatti (AMK), osteopatia, päivätoteutus 9 / 1 - / - - / -
Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus 16 / 4 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka, päivätoteutus 6 / 12 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, rakennustekniikka, päivätoteutus 18 / 36 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, monimuotototeutus 3 / 6 - / - - / -
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, päivätoteutus 12 / 3 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus 18 / 7 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 36 / 13 - / - - / -
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivätoteutus 24 / 4 - / - - / -
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, päivätoteutus 8 / 6 - / - - / -
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 11 / 4 - / - - / -
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 14 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 56 / 32 90 / 100 - / -

OAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 15 / 6 50 / 45 - / -
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 13 / 6 - / - - / -
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 17 / 7 120 / 110 - / -
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 / 4 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 7 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 13 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 57 / 24 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 21 / 9 33 / 60 - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 34 / 14 33 / 60 - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 36 / 24 - / - - / -
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 6 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 11 / 10 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 39 / 39 33 / 60 - / -
Kätilö (AMK), päivätoteutus 10 / 5 120 / 100 - / -
Optometristi (AMK), päivätoteutus 12 / 5 - / - - / -
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 19 / 8 33 / 60 - / -
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 17 / 7 33 / 60 - / -
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 12 / 5 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 15 / 6 120 / 100 - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Oulu 15 / 6 120 / 100 - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 23 / 10 78 / 100 - / -
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 8 / 4 - / - - / -
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 13 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 15 / 6 100 / 75 - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätototeutus 50 / 22 100 / 75 - / -
Tradenomi (AMK), Terwa-akatemia, päivätototeutus 17 / 7 100 / 75 - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 16 / 15 - / - - / -

SAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Pori 6 / 4 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Pori 12 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Pori 12 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Rauma 10 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Rauma 10 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Pori 20 / 10 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Pori 16 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), tuotantotekniikka ja tuotantotalous, päivätoteutus, Rauma 14 / 7 - / - - / -
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus, Pori 14 / 7 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 18 / 12 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Pori 18 / 12 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Pori 28 / 14 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Rauma 8 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Pori 12 / 6 - / - - / -

Savonia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Agrologi (AMK), päivätoteutus 8 / 7 - / - - / -
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 10 / 8 - / - - / -
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 10 / 8 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 15 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 15 / 15 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 19 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 10 / 10 - / - - / -
Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus 19 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), ympäristötekniikka, päivätoteutus 8 / 7 - / - - / -
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 10 / 10 - / - - / -
Restonomi (AMK), matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen ja johtaminen, päivätoteutus 15 / 15 - / - - / -
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 13 / 5 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 13 / 12 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 10 / 10 - / - - / -
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 9 / 6 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 22 / 21 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, päivätoteutus 10 / 10 - / - - / -

SeAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Agrologi (AMK), päivätoteutus 18 / 17 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 13 / 5 - / - - / -
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 3 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus 20 / 22 - / - - / -
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus 5 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus 14 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 22 / 20 - / - - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 4 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 14 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 14 / 11 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 8 / 10 - / - - / -
Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, päivätoteutus 14 / 14 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 11 / 4 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 4 / 7 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 21 / 9 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus 13 / 12 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 50 / 20 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 7 / 5 - / - - / -

TAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 18 / 3 90 / 100 - / -
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus, Seinäjoki 9 / 2 90 / 100 - / -
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 14 / 4 90 / 100 - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 18 / 3 90 / 100 - / -
Kätilö (AMK), päivätoteutus 10 / 2 90 / 100 - / -
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 18 / 3 90 / 100 - / -
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Jyväskylä 12 / 2 90 / 100 - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 94 / 23 80 / 100 - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 33 / 6 90 / 100 - / -
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 12 / 3 90 / 100 - / -
Restonomi (AMK), päivätoteutus 15 / 15 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 70 / 30 80 / 80 - / -
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 15 / 28 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 3 (asteikko 1-5)
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 37 / 17 80 / 70 Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 3 (asteikko 1-5)
Insinööri (AMK), Autotekniikka, päivätoteutus 12 / 35 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 3 (asteikko 1-5)
Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 11 / 4 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 3 (asteikko 1-5)
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 22 / 31 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 3 (asteikko 1-5)
Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikka, päivätoteutus 16 / 5 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 3 (asteikko 1-5)
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 44 / 32 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 3 (asteikko 1-5)
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 6 / 6 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 3 (asteikko 1-5)
Insinööri (AMK), LVI-talotekniikka, päivätoteutus 9 / 9 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 3 (asteikko 1-5)
Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, päivätoteutus 9 / 9 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 3 (asteikko 1-5)
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 14 / 5 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 3 (asteikko 1-5)
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus 5 / 5 - / - - / -
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 19 / 3 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 3 (asteikko 1-5)

TurkuAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 12 / 6 - / - - / -
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 6 / 3 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 16 / 8 - / - - / -
Hammasteknikko (AMK), päivätoteutus 6 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, päivätoteutus 22 / 11 - / - - / -
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 20 / 10 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 32 / 16 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 10 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), myynti-insinööri, päivätoteutus 16 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 36 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakentamisen tuotantojohtaminen, monimuotototeutus 10 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 64 / 32 - / - - / -
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 24 / 12 - / - - / -
Kätilö (AMK), päivätoteutus 6 / 3 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 20 / 10 - / - - / -
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 / 3 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 22 / 11 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot (Turku) 8 / 4 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot (Salo) 9 / 4 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 15 / 7 - / - - / -
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 11 / 5 - / - - / -
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 7 / 3 - / - - / -
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 8 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), finanssipalvelut, päivätoteutus 12 / 6 - / - - / -
Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalvelut, monimuotototeutus 12 / 6 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 24 / 12 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 40 / 20 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus 16 / 8 - / - - / -
Tradenomi (AMK), matkailu ja wellness liiketoimintana, päivätoteutus 12 / 6 - / - - / -
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 16 / 8 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 24 / 12 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus (Salo) 8 / 4 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (Salo) 16 / 8 - / - - / -
Tradenomi (AMK), digitaalinen liiketoiminta, päivätoteutus (Salo) 10 / 5 - / - - / -

VAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Insinööri (AMK), Energiatekniikka, päivätoteutus 9 / 6 40 / 48 - / -
Insinööri (AMK), Ympäristöteknologia, päivätoteutus 9 / 6 20 / 30 - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 14 / 10 44 / 18 - / -
Insinööri (AMK), Sähkötekniikka, päivätoteutus 20 / 13 50 / 90 - / -
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 29 / 7 77 / 99 - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 8 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), Energia-ympäristötekniikka, monimuotototeutus 8 / 7 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 22 / 5 74 / 102 - / -
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 10 / 2 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 21 / 9 108 / 105 - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 48 / 12 90 / 104 - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 10 / 10 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 11 / 10 73 / 79 - / -

Arcada päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Barnmorska (YH), dagstudier 6 / 3 - / - - / -
Ergoterapeut (YH), dagstudier 8 / 2 - / - - / -
Hälsovårdare (YH), dagstudier 6 / 3 - / - - / -
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier 12 / 3 - / - - / -
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier 24 / 6 - / - Lång matematik B/Kort matematik M / Vitsordet 3 (skala 1-3) eller 4 (skala 1-5) i Kunnande i matematik och naturvetenskap
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier 22 / 2 - / - Lång matematik B/Kort matematik M / Vitsordet 3 (skala 1-3) eller 4 (skala 1-5) i Kunnande i matematik och naturvetenskap
Ingenjör (YH), process- och materialteknik, dagstudier 14 / 4 - / - Lång matematik B/Kort matematik M / Vitsordet 3 (skala 1-3) eller 4 (skala 1-5) i Kunnande i matematik och naturvetenskap
Sjukskötare (YH), dagstudier 11 / 4 - / - - / -
Socionom (YH), dagstudier 11 / 4 - / - - / -
Socionom (YH), flerform 8 / 4 - / - - / -
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier 27 / 3 - / - - / Vitsordet 3 (skala 1-3) eller 4 (skala 1-5) i Kunnande i matematik och naturvetenskap

Novia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Agrolog (YH)/ Skogsbruksingenjör (YH), dagstudier 17 / 7 - / - - / -
Barnmorska (YH), dagstudier 4 / 2 - / - - / -
Hälsovårdare (YH), Vasa, dagstudier 6 / 2 - / - - / -
Hälsovårdare (YH), Åbo, dagstudier 6 / 2 - / - - / -
Sjukskötare (YH), Vasa, dagstudier 18 / 7 - / - - / -
Sjukskötare (YH), Åbo, dagstudier 14 / 4 - / - - / -
Socionom (YH), Vasa, dagstudier 16 / 7 - / - - / -
Socionom (YH), Åbo, dagstudier 18 / 5 - / - - / -
Sjukskötare (YH), Vasa, flerform 11 / 4 - / - - / -
Sjukskötare (YH), Åbo, flerform 7 / 3 - / - - / -
Socionom (YH), Åbo, flerform 10 / 3 - / - - / -
Socionom (YH), e-socionom, Åbo, flerform 8 / 2 - / - - / -
Byggmästare (YH), dagstudier 7 / 4 - / - - / -
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg, dagstudier 13 / 8 - / - - / -
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Vasa, dagstudier 20 / 8 - / - - / -
Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, dagstudier 25 / 24 - / - - / -
Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, dagstudier 9 / 2 - / - - / -
Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, dagstudier 20 / 15 - / - - / -
Ingenjör (YH), produktionsekonomi, dagstudier 19 / 7 - / - - / -
Sjökapten (YH), dagstudier 7 / 3 - / - - / -
Tradenom (YH), företagsekonomi, Jakobstad, dagstudier 10 / 4 - / - - / -
Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa, dagstudier 20 / 8 - / - - / -
Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo, dagstudier 30 / 12 - / - - / -

Exempel på betygsbaserad antagning

Exempel på betygsbaserad antagning

1) Du har skrivit fem ämnen och presterat så här, och får därmed följande poäng för din studentexamen i den betygsbaserade antagningen:

Modersmålet M = 34 poäng
Kort matematik M = 27 poäng

I punkten främmande språk/andra inhemska språket poängsätts:
Medellång finska M = 26 poäng

I punkten ämnesreal eller främmande språk poängsätts:
Hälsokunskap C = 15 poäng
Engelska E = 27 poäng

Totalt 129 poäng /198 poäng

I antagningen på basis av studentexamenbetyg beaktas den kombination av ämnen (som ingår i poängsättningsmodellen) som ger flest poäng åt den sökande. I exemplet ovan beaktas vitsordet M i finska i punkten främmande språk/andra inhemska språket eftersom sökandens totalpoäng blir högre om vitsordet E i engelska  beaktas  i punkten ämnesreal eller främmande språk.

2) Du har skrivit fem ämnen och presterat så här, och får därmed följande poäng för din studentexamen i den betygsbaserade antagningen:

Modersmål E = 41 poäng
Kort matematik M = 27 poäng
Franska, lång kurs E = 41 poäng
Samhällslära M = 21 poäng
Engelska, lång kurs C = 15 poäng

Sammanlagt 145 poäng / 198 poäng

I delen främmande/det andra inhemska språket beaktas lång franska, eftersom det vitsordet ger bättre poäng. Den sökande får poäng för engelska i delen ämnesreal/främmande språk.

3) Du har skrivit modersmålet, kort matematik och flera främmande språk, för vilka du får bäst poäng även i delen ämnesreal/främmande språk.

I delen främmande språk beaktas de två språk som ger bäst poäng. Du kan inte få poäng för de realämnen som du eventuellt har skrivit.

Modersmålet E = 41 poäng
Kort matematik M = 27 poäng
Engelska, lång kurs C = 15 poäng
Tyska, kort kurs E = 27 poäng
Franska, lång kurs E = 41 poäng

Sammanlagt 151 poäng / 198 poäng

I delen främmande/det andra inhemska språket beaktas lång franska, eftersom det vitsordet ger bäst poäng. Lång engelska och kort tyska ger poäng i delen ämnesreal/främmande språk.

4) Du har skrivit fem ämnen: svenska som modersmål, medellång finska, lång engelska och biologi. Du har fått M i medellång finska och C i lång engelska.

I situationer där du skulle få samma poäng för två språk i delen främmande/det andra inhemska språket, beaktas finska i delen främmande/det andra inhemska språket och engelska i delen ämnesreal/främmande språk. På så vis får sökande de bästa totalpoängen för sina fem ämnen.

5) Du har tagit studenten före år 2006.

Det har varit möjligt att skriva ämnesrealen i studentexamen fr.o.m. år 2006. Bedömningen av realämnen från tidigare år kan inte poängsättas på ett jämlikt sätt i yrkeshögskolornas betygsbaserade antagning. Därför kan en sökande inte få poäng för realämnena. I delen realämne/främmande språk kan du få poäng för främmande språk.

6) Du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen (bedömning på skala 1–3) och får poäng i den betygsbaserade antagningen på följande sätt:

Det viktade medeltalet för examen 2,81 = 79 poäng

De gemensamma examensdelarna:
Kunnande i kommunikation och interaktion medeltal 2 = 13 poäng
Kunnande i matematik och naturvetenskap medeltal: 3 = 20 poäng
Kunnande om samhälle och arbetsliv medeltal 3 = 20 poäng

Totalt 132 poäng / 150 poäng.

7) Du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen före 1.8.2015.

Du kan bli antagen via YH-urvalsprovet eller på basis av tidigare högskolestudier. I den betygsbaserade antagningen beaktas yrkesinriktade grundexamina, som är avlagda efter 1.8.2015.

8) Du har avlagt dubbelexamen.

Du är med i den betygsbaserade antagningen både gällande studentexamensbetyget och gällande betyget över yrkesinriktad grundexamen. Båda examina poängsätts. Du kan bli antagen på basis av vilken examen som helst. Observera dock de villkor som finns för vilket år examen ska avlagd.

Vanliga frågor om den betygsbaserade antagningen

Vanliga frågor om den betygsbaserade antagningen

För vilka branscher kommer den betygsbaserade antagningen att gälla?

Betygsbaserad antagning används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Med vilka betyg är man behörig att ansöka via betygsbaserad ansökan?

Du kan söka via betygsbaserad antagning om du har avlagt studentexamen, yrkesinriktad grundexamen (efter 1.8.2015), internationell EB- eller IB-examen eller om du har avlagt RP/DIA-examen i Finland.

När träder den betygsbaserade antagningen i kraft?

Reformen träder i kraft i samband med den gemensamma ansökan våren 2020.

På basis av vilka betyg antas sökandena i den betygsbaserade antagningen?

Sökande antas på basis av vitsorden i studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen (avlagd efter 1.8.2015). Det finns skilda kvoter för nybörjarplatser för sökande på basis av studentexamen respektive yrkesinriktad grundexamen.

Vad ska jag göra om jag inte har ett examensbetyg som uppfyller villkoren för betygsbaserad antagning?

Om du inte har ett examensbetyg som uppfyller villkoren för betygsbaserad antagning, kan du ansöka om en studieplats via urvalsprov. Du kan också t.ex. studera vid öppna yrkeshögskolan och på basis av de studierna ansöka om examensstudierätt i yrkeshögskolans separata ansökan för öppna YH-leden.

Vad ska jag göra om jag inte blir antagen via den betygsbaserade antagningen?

Om du inte kommer in via den betygsbaserade antagningen, kan du ansöka om en studieplats via urvalsprov. Du kan också t.ex. studera vid öppna yrkeshögskolan och på basis av de studierna ansöka om examensstudierätt i yrkeshögskolans separata ansökan för öppna YH-leden.

Var hittar jag poängsättningsmodellerna för betygsbaserad antagning?

Poängsättningsmodellerna finns på den här webbsidan och på Studieinfo.fi.

Vad innebär bestämmelserna för antagning vid samma poängtal?

Ifall två eller flera sökande får samma poängtal, avgörs den inbördes rangordningen för de sökande enligt överenskomna bestämmelser för antagning vid samma poängtal.

Vad innebär minimipoäng?

Minimipoängen i poängsättningstabellen innebär det poängtal som den sökande sammanlagt minst ska ha för att kunna bli antagen.

Vad innebär tröskelvillkor?

Det kan finnas tröskelvillkor för ansökningsmålet, vilket betyder att det finns särskilda krav på ett visst ämne och/eller ett vitsord som du måste uppfylla för att kunna bli antagen. Ett exempel på tröskelvillkor kan vara att yrkeshögskolan för en viss utbildning kräver att den sökande har minst C i lång matematik/minst E i kort matematik i studentexamen, vilket betyder att alla sökande behöver uppfylla det här villkoret för att kunna bli antagen till det ansökningsmålet, oberoende av hur många poäng hen sammanlagt har i de övriga ämnena. I poängsättningstabellen finns det inga nationella tröskelvillkor, utan yrkeshögskolorna besluter själva om det finns några särskilda tröskelvillkor.

Hör de som söker på basis av studentexamen och yrkesinriktade grundexamen till samma betygsbaserade antagningskvot?

Nej, de hör inte till samma kvot. Yrkeshögskolorna fastställer separata antagningskvoter för sökande från respektive andra stadiets utbildning.

Varför är det olika maximipoängtal för studentexamen och yrkesinriktad grundexamen i poängsättningsmodellen?

Se föregående svar. Maximipoänggränserna är olika eftersom de som söker på basis av studentexamen respektive yrkesinriktade grundexamen hör till olika antagningskvoter och poängsättningsmodellerna är olika. Av den här orsaken är poängsättningsmodellerna inte sinsemellan jämförbara.

Finns det ett beslut på hur länge poängsättningstabellerna för betygsbaserad antagning till yrkeshögskolorna kommer att vara i kraft?

I gemensam ansökan våren 2020 tas poängsättningstabellerna för betygsbaserad antagning till yrkeshögskolorna i bruk. Poängsättningstabellerna är i kraft tillsvidare. Ifall det i framtiden finns behov av att göra ändringar, kommer ändringarna att planeras så att andra stadiets studerande har möjlighet att beakta ändringarna under studiernas gång.

Betygsbaserad antagning på basis av studentexamen

På vilket sätt antas sökande på basis av studentexamen?

I betygsbaserad antagning på basis av studentbetyg räknas ett totalt poängtal för den sökande utgående från fem fastslagna ämnen i poängsättningsmodellen (maximipoängtal 198).

Ämnen som poängsätts:

 • Modersmål
 • Ett främmande språk/andra inhemska språket
 • Matematik
 • Två realämnen/främmande språk (realämnen beaktas endast om de är avlagda 2006 eller senare)
Yrkeshögskolorna beslutar själva hur många sökande som antas via betygsbaserad antagning och hur stor andel av de platserna som reserveras för dem som söker på basis av studentexamensbetyg. Yrkeshögskolorna besluter själva om eventuella minimipoänggränser och tröskelvillkor till utbildningarna.

Det finns poängsättningsmodeller för European Baccalaureate (EB)-, International Baccalaureate (IB)- och Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA) –examina som används vid ansökan för att räkna ut poängen för dessa studentexamina.

På vilket sätt beaktas dubbelexamen i betygsbaserad antagning?

De som har avlagt dubbelexamen är med i den betygsbaserade antagningen både när det gäller antagning på basis av studentexamen och yrkesinriktad grundexamen. Båda examina poängsätts. Du kan bli antagen på basis av vilken examen som helst. Observera dock de villkor som finns för vilket år examen ska avlagd.

Kan jag bli antagen om jag bara har skrivit fyra ämnen?

Ja. I poängsättningen beaktas högst fem ämnen, men om poängen räcker till kan man bli antagen också på basis av fyra ämnen.

Är det möjligt att få poäng för flera främmande språk? Om man t.ex. överhuvudtaget inte har skrivit realämnen, kan man då istället räkna poäng för två språk i tabellens sista del; främmande språk?

Ja.

Jag har avlagt endast gymnasiets lärokurs. Är jag fortfarande behörig att ansöka till yrkeshögskolestudier våren 2020 och även i fortsättningen? Kan jag med andra ord bli antagen till en yrkeshögskola trots att jag inte har avlagt studentexamen?

De som har avlagt gymnasiets lärokurs är enligt nuvarande lagstiftning behöriga att ansöka till yrkeshögskolor även våren 2020. Du kan bli antagen genom urvalsprov eller på basis av tidigare högskolestudier. I den betygsbaserade antagningen kan du dock inte bli antagen utan studentexamensbetyg.

Det andra inhemska språket nämns inte i den fjärde delen tillsammans med ämnesrealen och främmande språk. Betyder det här att det andra inhemska språket inte beaktas i den här delen?

Ja. Det andra inhemska språket kan enbart beaktas i delen det andra inhemska/främmande språk.

Betygsbaserad antagning på basis av yrkesinriktad grundexamen

På vilka grunder antar man studerande på basis av yrkesinriktad grundexamen?

Poängen för de tre gemensamma examensdelarna och det medeltalet i examen räknas ihop för dem som söker på basis av yrkesinriktad grundexamen i betygsbaserad antagning (maximipoängtal är 150). I betygsbaserad antagning beaktas yrkesinriktade grundexamina som är avlagda efter 1.8.2015. Det finns inga begränsningar på vilka examina avlagda på andra stadier som är lämpliga. Alla andra stadiets examina godkänns som grundutbildning för samtliga yrkeshögskolestudier.

Poängsättningsmodellen för sökande ser ut på följande sätt:

Gemensamma examensdelar (maximipoängtal 60)
 • Kunnande i kommunikation och interaktion
 • Kunnande i matematik och naturvetenskap
 • Kunnande om samhälle och arbetsliv
(De gemensamma examensdelarna bedöms som helheter med antingen godkänt/underkänt i betyg för grundexamen som trädde i kraft 1.1.2018. Däremot ges det ett numeriskt vitsord för delområdena inom de gemensamma examensdelarna. På basis av dessa vitsord ges ett vitsord för respektive gemensam examendel.)

Det viktade medeltalet för examen (maximipoäng 90)

Yrkeshögskolorna besluter själva hur många sökande som antas via betygsbaserad antagning och hur stor andel av de platserna som reserveras för dem som ansöker på basis av betyg över yrkesinriktad grundexamen. Yrkeshögskolorna besluter själva om eventuella minimipoänggränser och tröskelvillkor till utbildningarna.

På vilket sätt blir man antagen ifall man har avlagt yrkesinriktad grundexamen tidigare än 1.8.2015?

Om du har avlagt examen tidigare än 1.8.2015 kan du ansöka om en studieplats via urvalsprov. Du kan också t.ex. studera vid öppna yrkeshögskolan och på basis av de studierna ansöka om examensstudierätt i yrkeshögskolans separata ansökan för öppna YH-leden.

Jag har avlagt merkonomexamen. Kan jag ansöka till en ingenjörsutbildning vid en yrkeshögskola på basis av den här examen?

Ja. Alla andra stadiets examina godkänns för samtliga yrkeshögskoleutbildningar som grundutbildning.

På vilket sätt poängsätts en fristående examen på andra stadiet, i vilken det inte har ingått gemensamma ämnen?

En fristående examen beaktas inte i den betygsbaserade antagningen. En sökande som har avlagt fristående examen kan ansöka om en studieplats via urvalsprov. Du kan också t.ex. studera vid öppna yrkeshögskolan och på basis av de studierna ansöka om examensstudierätt i yrkeshögskolans separata ansökan för öppna YH-leden.
Valikko