Betygsbaserad antagning

Yrkeshögskolornas betygsbaserade antagning från och med våren 2020

 • Från och med 2020 antas majoriteten av studerande till yrkeshögskolorna på basis av studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen.
  • Endast yrkesinriktade grundexamina som är utfärdade efter 1.8.2015 beaktas.
 • På våren 2020 tas en gemensam poängssättningsmodell för betygsbaserad antagning i bruk. Poängsättningsmodellen gäller studentexamen, yrkesinriktad grundexamen (för dem som avlagt examen efter 1.8.2015) och internationella EB- och IB-examina samt RP/DIA-examina som är avlagda i Finland. Yrkeshögskolorna kan bestämma lägsta poänggränser och/eller sätta andra villkor för den betygsbaserade antagningen till utbildningar.
 • Ett visst antal nybörjarplatser är reserverade för dem som söker på basis av studentexamensbetyg (finskt eller internationellt) respektive betyg över yrkesinriktad grundexamen. Antalet platser varierar mellan ansökningsmålen.
 • Poängsättningsmodellen för betygsbaserad antagning gäller alla yrkeshögskolor och branscher, förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu, för vilka betygsbaserad antagning inte tas i bruk.
 • I samband med betygsbaserad antagning ordnas särskilda lämplighetsprov endast för dem som söker till utbildningarna byggnadsarkitekt (YH) och sjökapten (YH). I den betygsbaserade antagningen till byggmästare (YH) beaktas dessutom arbetserfarenhet från byggbranschen.
 • När du fyller i ansökningsblanketten får du information om vilka examensbetyg du ska ladda upp som bilaga till din ansökan.
 • För ansökningsmålen inom social- och hälsovård, det humanistiska och pedagogiska området, idrott och sjöfart finns krav som rör hälsa och funktionsförmåga. Närmare information hittar du under Hälsotillstånd och funktionsförmåga som krävs för utbildningen.

Poängsättning för studentexamen (tabell 1)

 • Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.
 • Vid betygsbaserad antagning poängsätts fem ämnen.
  • Ämnen som poängsätts:
   • Modersmål (som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andra språk och svenska som andra språk)
   • Ett främmande språk/andra inhemska språket
   • Matematik
   • Två realämnen/främmande språk (det andra inhemska språket beaktas inte här)
  • De ämnen som poängsätts beaktas bara en gång.
  • Den kombination av ämnen (som ingår i poängsättningsmodellen) som ger flest poäng åt den sökande beaktas.
  • Angående realämnen beaktas enbart den s.k. ämnesrealen som är avlagd 2006 eller senare. Det andra inhemska språket beaktas inte i den här delen. Ifall du har skrivit flera främmande språk och du har de bästa vitsorden i dem, kan två främmande språk beaktas i delen för främmande språk och du får poäng för båda.
 • Även om man i poängsättningen beaktar upp till fem ämnen, kan du också bli antagen på basis av fyra ämnen.
 • Studentexamensbetyget kan vid antagning till yrkeshögskola via betygsbaserad antagning högst ge 198 poäng.
 • I den betygsbaserade antagningen av sökande med studentexamen beaktas de sökande vars avgångsbetyg från gymnasiet är färdigt och vars studentexamensresultat har överförts av studentexamensnämnden till högskolornas bruk senast 12.5.2020. Ifall den sökandes studentexamensvitsord höjs ska hen ta kontakt med högskolans antagningsservice.
 • Du kan använda poängräknaren som hjälpmedel för att räkna ut poängen i den betygsbaserade antagningen.

Poängsättningsmodell för studentexamensbetyg

Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Vid betygsbaserad antagning poängsätts fem ämnen. De ämnen som poängsätts beaktas bara en gång. Den kombination av ämnen (som ingår i poängsättningsmodellen) som ger flest poäng åt den sökande beaktas.

Maximipoängtal 198.

Tabell 1. Poängsättningsmodell för studentexamensbetyg

valmis

Ämne Ämne / Nivå L E M C B A
Modersmål 1) - 46 41 34 26 18 10
Matematik Lång 46 43 40 35 27 19
Matematik Kort 40 35 27 19 13 6
Främmande/det andra inhemska språket Lång 46 41 34 26 18 10
Främmande/det andra inhemska språket Medellång 38 34 26 18 12 5
Främmande / det andra inhemska språket Kort 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk 2) Fysik 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Kemi 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Biologi 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Geografi 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Hälsokunskap 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Psykologi 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Filosofi 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Historia 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Samhällslära 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Religion / livsåskådningskunskap 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Främmande språk (lång/kort) 3) 30 27 21 15 9 3
1 Som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andra språk och svenska som andra språk.
2 De två vitsord som ger högsta poäng beaktas.
3 Främmande språk långt/kort = språk enligt lång lärokurs eller språk enligt kort lärokurs (Obs! Inte det andra inhemska språket).

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur, B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal

Ifall två eller flera sökande får samma poängtal när poängen för de ämnen som beaktas räknas ihop, avgörs den inbördes rangordningen för de sökande enligt följande bestämmelser om antagning vid samma poängtal:

 1. Prioritering av ansökningsmålen

 2. Vitsord på studentbetyget:
  I Modersmål
  II. Matematik
  III. Främmande språk/det andra inhemska språket.

  Det här betyder t.ex. att ifall två sökande har fått 100 poäng och prioriteringen av ansökningsmålen i deras ansökan är likadan, väljs den sökande vars vitsord i modersmålet ger högre poäng. Ifall båda sökande har samma vitsord i modersmålet, ser man på det följande fastställda ämnet.

 3. Alla antas/ingen antas/lottning
  Ifall bestämmelserna om antagning vid samma poängtal inte leder till en skillnad mellan sökande med samma poäng, kan yrkeshögskolorna anta samtliga sökande med samma poäng, välja att inte anta någon alls av de sökande med samma poäng eller genom lottning avgöra vem/vilka som antas. I antagningsgrunderna har yrkeshögskolorna definierat hur de tillämpar alternativen alla antas/ingen antas/lottning. Vilket sätt (alla antas/ingen antas/lottning) som yrkeshögskolan tillämpar för de olika ansökningsmålen kan kontrolleras i tabellen för betygsbaserad antagning.

Minimipoängtal

 • Eventuellt finns det ett minimipoängtal för ansökningsmålet (dvs. summan av de poängsatta ämnena), vilket betyder att du måste uppnå minst det poängtalet för att kunna bli antagen till utbildningen.
 • Du ser de eventuella minimipoänggränserna i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Tröskelvillkor

 • Det kan finnas tröskelvillkor för ansökningsmålet, vilket betyder att det finns särskilda krav på ett visst ämne och/eller ett vitsord som du måste uppfylla för att kunna bli antagen.
  • Ett exempel på tröskelvillkor kan vara minst C i lång matematik/minst E i kort matematik, vilket betyder att alla sökande behöver uppfylla det här kriteriet för att kunna bli antagen till det ansökningsmålet, oberoende av hur många poäng hen sammanlagt har i de övriga ämnena.
 • Se eventuella tröskelvillkor i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Poängsättning för internationella studentexamina (tabeller 2-4)

European Baccalaureate-examen (EB), International Baccalaureate-examen (IB)  samt Reifeprüfung (RP)-examen och Deutsche Internationale Abitur (DIA)-examen vilka är avlagda i Finland poängsätts på motsvarande sätt som en finländsk studentexamen. Du kan använda poängräknaren som hjälpmedel för att räkna ut poängen i den betygsbaserade antagningen.

Poängsättningsmodell för internationella studentexamina

Tabell 2. Poängsättningsmodell för European Baccalaureate (EB)-examen.

(Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.)

Maximipoängtal 198.

Ämne Examen Nivå/Ämne Vitsord
SE L E M C B A
EB 9-10 8-8,99 7-7,99 6-6,99 5-5,99 4-4,99
Modersmålet SE Finska, svenska, samiska, finska/svenska som andraspråk 46 41 34 26 18 10
EB L1
Matematik SE Lång Lång matematik 46 43 40 35 27 19
EB Lång matematik
SE Kort Kort matematik 40 35 27 19 13 6
EB Kort matematik
Främmande språk/det andra inhemska språket SE Lång Långt språk 46 41 34 26 18 10
EB L2
SE Medellång Medellångt språk 38 34 26 18 12 5
EB L3, Other National Language
SE Kort Kort språk 30 27 21 15 9 3
EB L4, L5
Ämnesreal eller främmande språk 1) SE, EB Fysik 30 27 21 15 9 3
SE, EB Kemi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Biologi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Geografi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Psykologi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Filosofi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Historia 30 27 21 15 9 3
EB Övriga realämnen 2) 30 27 21 15 9 3
SE Lång Främmande språk 30 27 21 15 9 3
EB L2
SE Kort Främmande språk 30 27 21 15 9 3
EB L4, L5
1) De två vitsord som ger högsta poäng beaktas.
2) Övriga ämnen som ingår i examen (t.ex. informationsbehandling, företagsekonomi, ekonomikunskap)

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur, B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

L1 = language 1, L2 = language 2, L3 = language 3, L4 = language 4, L5 = language 5.

Tabell 3. Poängsättningsmodell för International Baccalaureate (IB)-examen.

(Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid Yrkeshögskolan Diakonia.)

Maximipoängtal 198.

Ämne Examen Niva/Ämne Vitsord
SE L E M C B A
IB 7 6 5 4 3 2
Modersmålet SE Finska, svenska, samiska, finska/svenska som andraspråk 46 41 34 26 18 10
IB A-språk
Matematik SE Lång Lång matematik 46 43 40 35 27 19
IB Further Mathematics
Mathematics (Higher level HL och Standard level SL)
Teoretisk matematik (HL och SL)
Tillämpad matematik (HL)
SE Kort Kort matematik 40 35 27 19 13 6
IB Tillämpad matematik (SL), Mathematical Studies
Främmande språk/det andra inhemska språket SE Lång Lång språk 46 41 34 26 18 10
IB A-språk (inte samma som modersmålet), B-språk (engelska)
SE Medellång Medellångt språk 38 34 26 18 12 5
IB Övriga B-språk
SE Kort Kort språk 30 27 21 15 9 3
IB AB-språk
Ämnesreal eller främmande språk 1) SE, IB Fysik 30 27 21 15 9 3
SE, IB Kemi 30 27 21 15 9 3
SE, IB Biologi 30 27 21 15 9 3
SE, IB Geografi 30 27 21 15 9 3
SE, IB Psykologia 30 27 21 15 9 3
SE, IB Filosofi 30 27 21 15 9 3
SE, IB Historia 30 27 21 15 9 3
IB Övriga realämnen 2) 30 27 21 15 9 3
SE Lång Främmande språk 30 27 21 15 9 3
IB A-språk (inte samma som modersmålet), B-språk (engelska)
SE Kort Främmande språk 30 27 21 15 9 3
IB AB-språk
1) De två vitsord som ger högsta poäng beaktas.
2) Övriga ämnen som ingår i examen (t.ex. informationsbehandling, företagsekonomi, ekonomikunskap)

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur, B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

AB = ab initio -språk (språkstudier som har påbörjats i gymnasiet)

Tabell 4. Poängsättningsmodell för Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA)-examina.

(Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.)

Maximipoängtal 198.

Ämne Examen Nivå / ämne Vitsord
SE L E M C B A
RP/DIA 13-15 10-12 8-9 7 5-6 4
Modersmålet SE Finska, svenska, samiska, finska/svenska som andraspråk 46 41 34 26 18 10
RP/DIA Finska eller tyska
Matematik SE Lång Lång matematik 46 43 40 35 27 19
RP/DIA 1) Matematik
Främmande/det andra inhemska språket SE Lång Långt språk 46 41 34 26 18 10
RP/DIA Finska eller tyska (inte samma som modersmålet), engelska
SE Medellång Medellångt språk 38 34 26 18 12 5
RP/DIA B1-språk
SE Kort Kort språk 30 27 21 15 9 3
RP/DIA B2-språk eller B3-språk
Ämnesreal eller främmande språk 2) SE, RP/DIA Fysik 30 27 21 15 9 3
SE, RP/DIA Kemi 30 27 21 15 9 3
SE, RP/DIA Biologi 30 27 21 15 9 3
SE, DIA Geografi 30 27 21 15 9 3
SE, DIA Filosofi 30 27 21 15 9 3
SE, RP/DIA Historia 30 27 21 15 9 3
SE, DIA Religion eller livsåskådningskunskap 30 27 21 15 9 3
DIA Övriga realämnen 3) 30 27 21 15 9 3
SE Lång Främmande språk 30 27 21 15 9 3
RP/DIA Finska eller tyska (inte samma som modersmålet), engelska
SE Kort Främmande språk 30 27 21 15 9 3
RP/DIA B2-språk eller B3-språk
1) Vitsordet i matematik i en Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA)-examen kan även beaktas i ett motsvarighetsintyg ifall varken ett muntligt eller skriftlig prov är avlagt i ifrågavarande ämne.
2) De två vitsord som ger högsta poäng beaktas.
3) Övriga ämnen som ingår i examen (t.ex. informationsbehandling, företagsekonomi, ekonomikunskap)

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur,
B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal

Ifall två eller flera sökande får samma poängtal när poängen för de ämnen som beaktas räknas ihop, avgörs den inbördes rangordningen för de sökande enligt följande bestämmelser om antagning vid samma poängtal:

 1. Prioritering av ansökningsmålen

 2. Vitsord på studentbetyget:
  I Modersmål
  II. Matematik
  III. Främmande språk/det andra inhemska språket.

  Det här betyder t.ex. att ifall två sökande har fått 100 poäng och prioriteringen av ansökningsmålen i deras ansökan är likadan, väljs den sökande vars vitsord i modersmålet ger högre poäng. Ifall båda sökande har samma vitsord i modersmålet, ser man på det följande fastställda ämnet.

 3. Alla antas/ingen antas/lottning
  Ifall bestämmelserna om antagning vid samma poängtal inte leder till en skillnad mellan sökande med samma poäng, kan yrkeshögskolorna anta samtliga sökande med samma poäng, välja att inte anta någon alls av de sökande med samma poäng eller genom lottning avgöra vem/vilka som antas. I antagningsgrunderna har yrkeshögskolorna definierat hur de tillämpar alternativen alla antas/ingen antas/lottning. Vilket sätt (alla antas/ingen antas/lottning) som yrkeshögskolan tillämpar för de olika ansökningsmålen kan kontrolleras i tabellen för betygsbaserad antagning.

Minimipoängtal

 • Eventuellt finns det ett minimipoängtal för ansökningsmålet (dvs. summan av de poängsatta ämnena), vilket betyder att du måste uppnå minst det poängtalet för att kunna bli antagen till utbildningen.
 • Du ser de eventuella minimipoänggränserna i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Tröskelvillkor

 • Det kan finnas tröskelvillkor för ansökningsmålet, vilket betyder att det finns särskilda krav på ett visst ämne och/eller ett vitsord som du måste uppfylla för att kunna bli antagen.
  • Ett exempel på tröskelvillkor kan vara minst C i lång matematik/minst E i kort matematik, vilket betyder att alla sökande behöver uppfylla det här kriteriet för att kunna bli antagen till det ansökningsmålet, oberoende av hur många poäng hen sammanlagt har i de övriga ämnena.
 • Se eventuella tröskelvillkor i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Poängsättning för yrkesinriktad grundexamen (tabeller 5–6)

 • Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.
 • Vid betygsbaserad antagning beaktas yrkesinriktad grundexamen som är avlagd efter 1.8.2015. Obs! En examen som är avlagd som fristående examen beaktas inte i betygsbaserad antagning.
 • Vid betygsbaserad antagning räknas poängen för vitsorden för de tre gemensamma examensdelarna (tabell 5) och det viktade medeltalet för examen ihop (tabell 6).
  • För dem som har avlagt grundexamen före 1.1.2018 räknas det viktade medeltalet ut på basis av studerandens individuella omfattning av examen, t.ex. 190 kp. I medeltalet ingår de numeriska vitsorden viktade med antalet kompetenspoäng.
 • Betyget för en yrkesinriktad grundexamen kan högst ge 150 poäng vid betygsbaserad antagning till yrkeshögskolor.
 • De sökande som har avlagt examen under tiden 1.8.2015 – 31.12.2016 uppger på blanketten för gemensam ansökan vitsorden för de gemensamma examensdelarna samt det viktade medeltalet för grundexamen. Den sökande bifogar också en betygskopia till sin ansökan. 

  Anvisning för uträkning av vägt medeltal

  Om du har avlagt yrkesinriktad grundexamen under tiden 1.8.2015–31.12.2016 kan du räkna ut det viktade medeltalet för din examen med hjälp av denna anvisning. Om du har avlagt examen år 2017 eller senare görs den betygsbaserade antagningen på basis av uppgifterna i informationsresursen KOSKI.

  Exempel: vägt medeltal för en grundexamen på 180 kompetenspoäng (kp):

  I uträkningen av det viktade medeltalet för examen används den studerandes individuella omfattning av examen. Vitsordet för varje helhet som har bedömts numeriskt multipliceras med antalet kompetenspoäng. Dessa räknas ut för varje bedömning i examensbetyget:
  • Basfärdigheter inom el- och automationsteknik, 45 kp, vitsord 3:
   • 45 x 3 = 135
  • El- och automationsinstallationer, 30 kp, vitsord 2:
   • 30 x 2 = 60
  • Styckegodsautomation, 30 kp, vitsord 2:
   • 30 x 2 = 60
  • Industrins el- och automationsinstallationer, 30 kp, vitsord 2:
   • 30 x 2 = 60
  • Kunnande i kommunikation och interaktion, 11 kp, vitsord 3:
   • 11 x 3 = 33
  • Kunnande i matematik och naturvetenskap, 9 kp, vitsord 2:
   • 9 x 2 = 18
  • Kunnande om samhälle och arbetsliv, 8 kp, vitsord 2:
   • 8 x 2 = 16
  • Socialt och kulturellt kunnande, 9 kp, vitsord 2:
   • 9 x 2 = 18
  • Trafikfostran, 2 kp, bedömningen godkänd:
   • Inkluderas inte i medeltale, eftersom helheten inte har bedömts numeriskt.
  • Arbetskurs för den egna branschen, 6 kp, bedömningen godkänd:
   • Inkluderas inte i medeltalet, eftersom helheten inte har bedömts numeriskt.
  • Grunderna i installation av fastighetskablar, 3 kp, bedömningen godkänd:
   • Inkluderas inte i medeltalet, eftersom helheten inte har bedömts numeriskt.
  Om det i studiehelheten ingår kurser som bara har bedömts som godkänd/underkänd, ska man inte omvandla bedömningarna till vitsord. Dessa kurser beaktas inte när man räknar ut det viktade medeltalet. Fritt valbara studier beaktas vid uträkningen av medeltalet om de har bedömts numeriskt.

  De multiplicerade vitsorden adderas:
  • 135 + 60 + 60 + 60 + 33 + 18 + 16 + 18 = 400
  Det viktade medeltalet räknas ut genom att dividera denna summa med omfattningen av de numeriskt bedömda studierna (172 kp):
  • 400 / 172 kp = 2,33
 • Den betygsbaserade antagningen för sökande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen år 2017 eller senare görs på basis av de uppgifter som finns i datalagret KOSKI.
 • I den betygsbaserade antagningen är de sökande med som utexamineras våren 2020 och vars nödvändiga prestationsuppgifter samt bekräftelsedatum för examensprestationen är lagrad i KOSKI-tjänsten senast 15.5.2020. Dessa prestationsuppgifter består av:
  • Vitsord för delprestationerna
  • Det viktade medeltalet för grundexamen
  • Bekräftelse om att examensprestationen är slutförd (Prestationens status ”prestationen slutförd” och bekräftelsedatum angett som senast 1.6.2020)
  • Om bekräftelseinformationen inte är i KOSKI-tjänsten 15.5.2020 är den sökande inte med i den betygsbaserade antagningen
  • Om studerandes yrkesprov utförs efter 15.5 är sökande inte med i den betygsbaserade antagningen
 • Sökande som avlägger sin yrkesinriktade grundexamen (yrkesgymnasium) på Åland under våren 2020 bör senast 15.5.2020 kl.15.00 ladda upp ett intyg/betyg i studieinfo (där slutliga vitsord i examensdelarna, det vägda medeltalet och bekräftat examensdatum framgår) för att kunna beaktas i den betygsbaserade antagningen. Om sökande inte lämnar in det senast den 15.5 kan sökande endast bli antagen på basis av YH-urvalsprovet.
 • Du kan använda poängräknaren som hjälpmedel för att räkna ut poängen i den betygsbaserade antagningen.

Betygsbaserad antagning gällande yrkesinriktad grundexamen

Tabell 5. Gemensamma examensdelar (maximipoängtal 60).

De gemensamma examensdelarna Poäng
Kunannde i kommunikation och interaktion 1) 20 15 13 10 5 2 1
Kunnande i matematik och naturvetenskap 1) 20 15 13 10 5 2 1
Kunnande om samhälle och arbetsliv 1) 20 15 13 10 5 2 1
Vitsordskala Vitsord i betyget
Skala 1-3 3 - 2 - - 1 -
Skala 1-5 5 4 - 3 2 - 1
1) I betyg utfärdade efter 1.8.2018 över grundexamen bedöms de gemensamma examensdelarna på skalan godkänd/underkänd. De gemensamma examensdelarnas delområden bedöms numeriskt och på basis av dessa räknas ett vitsord per gemensam examensdelen.

Tabell 6. Det viktade medeltalet för examen (maximipoängtal 90)

Medeltal (1-5) Medeltal (1-3) Poäng
5,00 3,00 90
≥4,97 ≥2,98 89
≥4,94 ≥2,96 88
≥4,91 ≥2,95 87
≥4,88 ≥2,93 86
≥4,85 ≥2,91 85
≥4,82 ≥2,89 84
≥4,79 ≥2,87 83
≥4,76 ≥2,86 82
≥4,73 ≥2,84 81
≥4,70 ≥2,82 80
≥4,67 ≥2,80 79
≥4,64 ≥2,78 78
≥4,61 ≥2,77 77
≥4,58 ≥2,75 76
≥4,55 ≥2,73 75
≥4,52 ≥2,71 74
≥4,49 ≥2,69 73
≥4,46 ≥2,67 72
≥4,42 ≥2,65 71
≥4,39 ≥2,63 70
≥4,35 ≥2,61 69
≥4,31 ≥2,59 68
≥4,28 ≥2,56 67
≥4,24 ≥2,54 66
≥4,20 ≥2,52 65
≥4,16 ≥2,50 64
≥4,13 ≥2,48 63
≥4,09 ≥2,45 62
≥4,05 ≥2,43 61
≥4,02 ≥2,41 60
≥3,98 ≥2,39 59
≥3,94 ≥2,37 58
≥3,91 ≥2,34 57
≥3,87 ≥2,32 56
≥3,83 ≥2,30 55
≥3,79 ≥2,28 54
≥3,76 ≥2,26 53
≥3,72 ≥2,23 52
≥3,68 ≥2,21 51
≥3,65 ≥2,19 50
≥3,61 ≥2,17 49
≥3,57 ≥2,15 48
≥3,54 ≥2,12 47
≥3,50 ≥2,10 46
≥3,46 ≥2,08 45
≥3,42 ≥2,05 44
≥3,37 ≥2,03 43
≥3,33 ≥2,00 42
≥3,29 ≥1,97 41
≥3,24 ≥1,95 40
≥3,20 ≥1,92 39
≥3,15 ≥1,89 38
≥3,11 ≥1,86 37
≥3,07 ≥1,84 36
≥3,02 ≥1,81 35
≥2,98 ≥1,78 34
≥2,93 ≥1,76 33
≥2,89 ≥1,73 32
≥2,85 ≥1,70 31
≥2,80 ≥1,68 30
≥2,76 ≥1,65 29
≥2,71 ≥1,62 28
≥2,67 ≥1,59 27
≥2,63 ≥1,57 26
≥2,58 ≥1,54 25
≥2,54 ≥1,51 24
≥2,49 ≥1,49 23
≥2,43 ≥1,47 22
≥2,37 ≥1,44 21
≥2,30 ≥1,42 20
≥2,24 ≥1,40 19
≥2,18 ≥1,38 18
≥2,12 ≥1,36 17
≥2,05 ≥1,34 16
≥1,99 ≥1,32 15
≥1,93 ≥1,30 14
≥1,86 ≥1,28 13
≥1,80 ≥1,26 12
≥1,74 ≥1,23 11
≥1,67 ≥1,21 10
≥1,61 ≥1,19 9
≥1,55 ≥1,17 8
≥1,49 ≥1,15 7
≥1,42 ≥1,13 6
≥1,36 ≥1,11 5
≥1,30 ≥1,09 4
≥1,23 ≥1,07 3
≥1,17 ≥1,05 2
≥1,11 ≥1,02 1
≥1,00 ≥1,00 0
 

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal

  Ifall två eller flera sökande får samma poängtal när vitsorden för de tre gemensamma examensdelarna och det viktade medeltalet för examen räknas ihop, avgörs den inbördes rangordningen för de sökande enligt följande bestämmelser om antagning vid samma poängtal:

 1. Prioritering av ansökningsmålen

 2. Det viktade medeltalet för examen

 3. Vitsorden för de gemensamma examensdelarna:
  I.Kunnande i kommunikation och interaktion
  II.Kunnande i matematik och naturvetenskap
  III.Kunnande om samhälle och arbetsliv
Om t.ex. två sökande har fått 100 poäng och prioriteringen av ansökningsmålen är likadana, väljs den sökande vars vitsord för kunnande i kommunikation och interaktion ger högre poäng. Ifall båda sökande har samma vitsord i kunnande i kommunikation och interaktion, ser man på vitsordet i kunnande i matematik och naturvetenskap.

 1. Alla antas/ingen antas/lottning
Ifall bestämmelserna om antagning vid samma poängtal inte leder till en skillnad mellan sökande med samma poäng, kan yrkeshögskolorna anta samtliga sökande med samma poäng, välja att inte anta någon av de sökande med samma poäng eller genom lottning avgöra vem/vilka som antas. I antagningsgrunderna har yrkeshögskolorna definierat hur de tillämpar alternativen alla antas/ingen antas/lottning. Kontrollera i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen, vilket sätt (alla antas/ingen antas/lottning) yrkeshögskolan tillämpar för den utbildning du söker till.  

Minimipoängtal

 
 • Eventuellt finns det ett minimipoängtal för ansökningsmålet (dvs. summan av de poängsatta examensdelarna),, vilket betyder att du måste uppnå minst det poängtalet för att kunna bli antagen till utbildningen.
 • Du ser de eventuella minimipoänggränserna i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Tröskelvillkor

 • Det kan finnas tröskelvillkor för ansökningsmålet, vilket betyder att det finns särskilda krav på ett visst ämne och/eller ett vitsord som du måste uppfylla för att kunna bli antagen.
 • Ett exempel på tröskelvillkor kan vara minst vitsordet 4 i kunnande i matematik och naturvetenskap, vilket betyder att alla sökande behöver uppfylla det här villkoret för att kunna bli antagen till det ansökningsmålet, oberoende av hur många poäng hen sammanlagt har i de gemensamma examensdelarna och i det viktade medeltalet för examen.
Se eventuella tröskelvillkor i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Poängräknare för den betygsbaserade antagningen

Du kan använda poängräknaren som hjälpmedel för att räkna ut poängen i den betygsbaserade antagningen.

De som har avlagt fristående examen

En yrkesinriktad grundexamen som är avlagd som en fristående examen beaktas inte vid betygsbaserad antagning. Sökande som har avlagt en fristående examen kan antas genom urvalsprov eller antagning på basis av tidigare högskolestudier.

De som har avlagt dubbelexamen

De som har avlagt dubbelexamen är med i den betygsbaserade antagningen både när det gäller antagning på basis av studentexamen och yrkesinriktad grundexamen. Poängen för den betygsbaserade antagningen räknas för bägge examina. Observera dock de kriterier för den betygsbaserade antagningen som finns för vilket år examen är avlagd.

De som har avlagt två examina på andra stadiet

Om du har avlagt två olika yrkesinriktade grundexamina eller både studentexamen och en yrkesinriktad grundexamen, deltar du i den betygsbaserade antagningen med dina båda examina. Poängen räknas ut för alla de examina du har uppgett. Observera dock de villkor som finns för vilket år examen ska vara avlagd.

Ansökninsgmål som tillämpar betygsbaserad antagning i vårens andra gemensamma ansökan 2020 (enligt yrkeshögskola)

Yrkeshögskolorna besluter per ansökningsmål hur många nybörjarplatser som reserveras för studerande som antas via den betygsbaserade antagningen. I den betygsbaserade antagningen finns det reserverat nybörjarplatser  både för sökande på basis av studentexamensbetyg (finländska och internationella) och de som ansöker med betyg över yrkesinriktad grundexamen. I pdf-filen finns information också om andelen som antas till ansökningsmålet på basis av betyg samt kvoterna för förstagångssökande.

Det kan ske ändringar i uppgifterna om ansökningsmålen i den betygsbaserade antagningen.

Centria

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, päivätoteutus, Kokkola 4 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 4 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Kokkola 3 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Kokkola 5 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 2 / 1 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 3 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), tuotantotalous, monimuotototeutus, Ylivieska 6 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus, Kokkola 4 / 4 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Kokkola 6 / 6 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kokkola 10 / 10 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kokkola 7 / 5 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kokkola 8 / 7 - / - - / -
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Ylivieska 8 / 7 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kokkola 20 / 19 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätoteutus, Kokkola 7 / 6 - / - - / -

Diak

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Helsinki 6 / 6 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, Helsinki 4 / 4 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu 8 / 8 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Pieksämäki 6 / 6 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Pori 8 / 8 - / - - / -
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Helsinki 6 / 6 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Helsinki 10 / 10 - / - - / -
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, päivätoteutus, Helsinki 5 / 5 - / - - / -
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätotetus, Helsinki 6 / 6 - / - - / -
Sosionomi (AMK), monimuotototetus, Pieksämäki 7 / 7 - / - - / -
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Pieksämäki 5 / 5 - / - - / -

Haaga-Helia

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Tradenomi (AMK), finanssi- ja talousasiantuntija, päivätoteutus 23 / - - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 119 / 13 - / - - / -
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 20 / 3 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 33 / 21 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 42 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 27 / 3 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet, päivätoteutus 41 / - - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Porvoo 30 / 3 - / - - / -
Tradenomi (AMK), myynti ja visuaalinen markkinointi, päivätoteutus 19 / 2 - / - - / -
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus 16 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Porvoo 12 / 7 - / - - / -
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus 39 / 5 - / - - / -
Restonomi (AMK), matkailun liikkeenjohto, päivätoteutus 29 / 3 - / - - / -
Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, päivätoteutus 5 / 5 - / - - / -
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, monimuotototeutus 5 / 5 - / - - / -
Restonomi (AMK), matkailun liikkeenjohto, monimuotototeutus 5 / 5 - / - - / -
Liikunnanohjaaja (AMK), liikunta ja vapaa-aika 36 / 5 - / - - / -

Humak

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Tulkki (AMK), puhevammaisten tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, päivätoteutus, Kuopio 8 / 5 - / - - / -
Tulkki (AMK), viittomakielen tulkkaus, päivätoteutus, Helsinki 7 / 5 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, Helsinki 23 / 15 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, työyhteisön kehittäjä, Helsinki 12 / 3 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Nurmijärvi 11 / 7 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Kuopio 11 / 7 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Jyväskylä 11 / 7 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Turku 11 / 7 - / - - / -

HAMK

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Tradenomi (AMK), Hevosalan liiketoiminnan koulutus 20 / 10 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus 30 / 30 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus 20 / 10 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus 10 / 10 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus 5 / 5 - / - - / -
Agrologi (AMK), Maaseutuelinkeinojen koulutus 45 / 20 - / - - / -
Hortonomi (AMK), Puutarhatalouden koulutus 25 / 5 - / - - / -
Hortonomi (AMK), Rakennetun ympäristön koulutus 32 / 6 - / - - / -
Metsätalousinsinööri (AMK), Metsätalouden koulutus 25 / 5 - / - - / -
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, päivätoteutus 12 / 2 - / - - / -
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, monimuotototeutus 8 / 2 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Hämeenlinna 16 / 10 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Forssa 11 / 10 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Valkeakoski 9 / 8 - / - - / -
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus 21 / 10 - / - - / -
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, monimuotototeutus 10 / 6 - / - - / -
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus 9 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikan koulutus 15 / 15 - / - - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, päivätoteutus 10 / 10 - / - - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, monimuotototeutus 3 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, päivätoteutus 11 / 11 - / - - / -
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, monimuotototeutus 3 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 15 / 15 - / - - / -
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, päivätoteutus 11 / 11 - / - - / -
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, biotalous, päivätoteutus 11 / 11 - / - - / -
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päivätoteutus 10 / 10 - / - - / -
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, monimuotototeutus 3 / 3 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 11 / 11 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, monimuotototeutus 3 / 3 - / - - / -

JAMK

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 12 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 10 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 10 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus 17 / 4 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 17 / 4 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 37 / 9 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 17 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 40 / 16 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tiimiakatemia, päivätoteutus 15 / 6 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 11 / 5 - / - - / -
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, päivätoteutus 11 / 5 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 7 / 3 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 11 / 5 - / - - / -
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 7 / 3 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 11 / 5 - / - - / -
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 11 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 4 / 2 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 6 / 2 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus 10 / 3 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 7 / 3 - / - - / -
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus 15 / 6 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 9 / 4 - / - - / -
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 15 / 6 - / - - / -
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 7 / 3 - / - - / -

XAMK

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 7 / 7 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus , Savonlinna 5 / 5 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola 7 / 7 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 5 / 5 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Naprapaatti (AMK), päivätoteutus, Kotka 5 / 5 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 8 / 8 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 7 / 7 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 6 / 6 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 7 / 7 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kotka 6 / 6 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 7 / 7 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kouvola 6 / 6 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 7 / 7 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus, Savonlinna 8 / 8 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 9 / 9 60 / 80 - / -
Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, päivätoteutus, Savonlinna 10 /10 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Kotka 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka, päivätoteutus, Kotka 10 / 10 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus, Kotka 10 / 10 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus, Kotka 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Mikkeli 16 / 16 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), päivätoteutus, Mikkeli 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen, päivätoteutus, Savonlinna 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt)/ -
Insinööri (AMK), kyberturvallisuus, päivätoteutus, Kotka 10 / 10 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), peliohjelmointi, päivätoteutus, Kotka 10 / 10 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus, Kotka 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Merikapteeni (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Kotka 10 / 10 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, päivätoteutus, Mikkeli 20 / 8 60 / 80 - / -
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus, Mikkeli 8 / 7 60 / 80 - / -
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus, Kotka 6 / 6 60 / 80 - / -
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus, Mikkeli 6 / 6 60 / 80 - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kouvola 32 / 32 60 / 80 - / -
Tradenomi (AMK), data-analytiikka, päivätoteutus, Kouvola 14 / 14 60 / 80 - / -
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus, Kotka 16 / 16 60 / 80 - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Mikkeli 8 / 8 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Mikkeli 15 / 15 60 / 80 - / -
Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus, Savonlinna 12 / 12 60 / 80 - / -

KAMK

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 / 6 - / - - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 3 (1-5)
Sairaanhoitaja (AMK), Techno Nurse, monimuotototeutus 8 / 7 - / - - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 3 (1-5)
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 7 / 7 - / - - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 3 (1-5)
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala tai Datacenter, päivätoteutus, Kajaani 16 / 8 50 / 60 - / -
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala, päivätoteutus, Raahe 8 / 4 50 / 60 - / -
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Peliteknologia ja ÄJ, päivätoteutus 12 / 12 - / - - / -
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Datasta tekoälyyn, päivätotetus 6 / 6 33 / 60 - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Kajaani 6 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Raahe 6 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 6 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus, Kajaani, Kuusamo, Raahe 9 / 9 - / - - / -
Restonomi (AMK), Matkailu, päivätoteutus 10 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 15 / 5 - / - - / -
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus 10 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 10 / 8 - / - - / -

Karelia

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Fysioterapia (AMK), päivätoteutus 7 / 5 90 / 81 - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 15 / 10 90 / 81 - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 7 / 5 90 / 81 - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 15 / 10 90 / 81 - / -
Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 8 / 7 90 / 30 - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 9 / 8 90 / 30 - / -
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 13 / 12 90 / 30 - / -
Insinööri (AMK), Talotekniikka, päivätoteutus 13 / 12 90 / 30 - / -
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 13 / 12 90 / 30 - / -
Restonomi (AMK), Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus 7 / 7 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 24 / 16 90 / 75 - / -

LAB

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 9 / 2 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja painotettu ka vähintään 35 p
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lahti 11 / 2 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja painotettu ka vähintään 35 p
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 9 / 2 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja painotettu ka vähintään 35 p
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lahti 26 / 5 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja painotettu ka vähintään 35 p
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lappeenranta 9 / 2 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja painotettu ka vähintään 35 p
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 9 / 2 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja painotettu ka vähintään 35 p
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti 13 / 3 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja painotettu ka vähintään 35 p
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 13 / 3 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja painotettu ka vähintään 35 p
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 9 / 2 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja painotettu ka vähintään 35 p
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 17 / 4 - / - Äidinkielestä ja kahdesta muusta aineesta vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 70 p
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 29 / 7 - / - Äidinkielestä ja kahdesta muusta aineesta vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 70 p
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot 17 / 4 - / - Äidinkielestä ja kahdesta muusta aineesta vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 70 p
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta 27 / 6 - / - Äidinkielestä ja kahdesta muusta aineesta vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 70 p
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lahti 12 / 6 - / - Englannista ja äidinkielestä vähintään C ja lyhyestä matematiikasta vähintään M tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 70 p
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lappeenranta 10 / 5 - / - Englannista ja äidinkielestä vähintään C ja lyhyestä matematiikasta vähintään M tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 70 p
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta 13 / 3 - / - Äidinkielestä ja kahdesta muusta aineesta vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 70 p
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta, päivätoteutus, Lahti 17 / 4 - / - Äidinkielestä ja kahdesta muusta aineesta vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 70 p
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 12 / 3 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 50 p
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Lappeenranta 18 / 5 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 50 p
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Lahti 18 / 5 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 50 p
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti 14 / 4 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 50 p
Insinööri (AMK), puutekniikka, päivätoteutus, Lahti 10 / 3 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 50 p
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot 23 / 5 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 50 p

Lapin AMK

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Tornio 4 / 6 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Rovaniemi 11 / 17 - / - - / -
Tradenomi (AMK) liiketalous, verkkototeutus, Tornio 9 / 13 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Tornio 5 / 7 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus, Tornio 6 / 8 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kemi 9 / 8 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 13 / 12 - / - - / -
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kemi 7 / 3 - / - - / -
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 5 / 5 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kemi 18 / 12 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 14 / 9 - / - - / -
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuotototeutus 14 / 10 - / - - / -
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 11 / 8 - / - - / -
Metsätalousinsinööri (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 6 / 4 - / - - / -
Agrologi (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 2 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 5 / 4 - / - - / -
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 5 / 4 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 5 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 5 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 8 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 11 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 9 / 13 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Kemi 8 / 11 - / - - / -
Restonomi (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 22 / 14 - / - - / -

Laurea

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, Hyvinkää 9 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 11 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, Tikkurila 15 / 6 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus, Hyvinkää 5 / 2 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus, Otaniemi 6 / 3 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, verkkototeutus, Lohja 8 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus, Tikkurila 11 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus, Leppävaara 6 / 3 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 13 / 5 - / - - / -
Restonomi (AMK), Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, päivätoteutus, Leppävaara 11 / 5 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Hyvinkää 13 / 5 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Tikkurila 13 / 5 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Lohja 6 / 3 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Otaniemi 13 / 5 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Porvoo 6 / 3 - / - - / -
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Otaniemi 5 / 2 - / - - / -
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus, Otaniemi 13 / 5 - / - - / -
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus, Tikkurila 13 / 5 - / - - / -
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, Lohja 5 / 2 - / - - / -
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, verkkototeutus, Hyvinkää 6 / 3 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus, Otaniemi 14 / 4 - / - - / -
Estenomi (AMK), Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, päivätoteutus, Tikkurila 17 / 4 - / - - / -

Metropolia

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus 11 / 2 - / - - / -
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus 13 / 3 - / - - / -
Ensihoitaja, (AMK), ensihoito, päivätoteutus 11 / 4 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 11 / 2 - / - - / -
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 10 / 2 - / - - / -
Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka, päivätoteutus 36 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 27 / 27 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 18 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus 20 / - - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 53 / 11 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 15 / 15 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 35 / 35 - / - - / -
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 12 / 12 - / - - / -
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 18 / - - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 54 / 54 - / - - / -
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 18 / 5 - / - - / -
Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, päivätoteutus 11 / 2 - / - - / -
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 11 / 4 - / - - / -
Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka, päivätoteutus 20 / 4 - / - - / -
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 11 / 2 - / - - / -
Osteopaatti (AMK), osteopatia, päivätoteutus 9 / 1 - / - - / -
Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus 16 / 4 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka, päivätoteutus 6 / 12 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, rakennustekniikka, päivätoteutus 18 / 36 - / - - / -
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, päivätoteutus 12 / 4 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus 24 / 9 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 36 / 14 - / - - / -
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivätoteutus 25 / 6 - / - - / -
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, päivätoteutus 11 / 2 - / - - / -
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 11 / 4 - / - - / -
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 16 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 53 / 30 90 / 100 - / -

OAMK

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus 13 / 6 - / - - / -
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 10 / 4 120 / 105 - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 11 / 5 - / - - / -
Kätilö (AMK), päivätoteutus 10 / 5 120 / 100 - / -
Optometristi (AMK), päivätoteutus 12 / 5 - / - - / -
Röntgenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 10 / 4 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 13 / 5 120 / 100 - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Oulu 13 / 5 120 / 100 - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 23 / 10 78 / 100 - / -
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 8 / 4 - / - - / -
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 13 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätototeutus 50 / 22 100 / 75 - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 13 / 5 100 / 75 - / -
Tradenomi (AMK), Tiimiyrittäjyys, Terwa-akatemia 17 / 7 100 / 75 - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 12 / 12 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 13 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 4 / 2 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 50 / 22 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 33 / 14 33 / 60 - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 17 / 8 33 / 60 - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 32 / 22 - / - - / -
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 11 / 10 - / - - / -
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 3 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 27 / 27 33 / 60 - / -
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 15 / 6 33 / 60 - / -
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 16 / 7 33 / 60 - / -
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 15 / 6 60 / 45 - / -

SAMK

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Pori 8 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Pori 20 / 12 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Pori 20 / 12 - / - - / -
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Rauma 12 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Rauma 10 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Pori 24 / 24 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Pori 28 / 28 - / - - / -
Insinööri (AMK), tuotantotalous ja -tekniikka, päivätoteutus, Rauma 17 / 11 - / - - / -
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus, Pori 20 / 12 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 24 / 24 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Pori 24 / 18 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Pori 30 / 30 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous/kansainvälinen kauppa, päivätoteutus, Rauma 24 / 14 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Pori 22 / 18 - / - - / -

Savonia

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Agrologi (AMK), päivätoteutus 12 / 12 - / - - / -
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 19 / 5 - / - - / -
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 11 / 10 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 19 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 15 / 15 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 18 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkötekniikka, päivätoteutus 12 / 12 - / - - / -
Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus 17 / 17 - / - - / -
Insinööri (AMK), ympäristötekniikka, päivätoteutus 9 / 9 - / - - / -
Restonomi (AMK),matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen ja johtaminen, päivätoteutus 18 / 18 - / - - / -
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 16 / 5 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 22 / 10 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 9 / 9 - / - - / -
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 13 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 26 / 25 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, päivätoteutus 12 / 12 - / - - / -

SeAMK

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Agrologi (AMK), päivätoteutus 18 / 17 - / - - / -
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus 21 / 21 - / - - / -
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus 12 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 22 / 20 - / - - / -
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 11 / 10 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 11 / 10 - / - - / -
Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, päivätoteutus 12 / 12 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus 13 / 12 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 50 / 20 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 12 / 4 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 8 / 6 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 16 / 11 - / - - / -
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 3 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 4 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus 5 / 7 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 3 / 7 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 7 / 5 - / - - / -

TAMK

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 12 / 2 - / 75 Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / -
Restonomi (AMK), päivätoteutus 15 / 15 - / - - / -
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 16 / 2 80 / 70 - / -
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 11 / 3 80 / 70 - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 16 / 2 80 / 70 - / -
Kätilö (AMK), päivätoteutus 10 / 2 80 / 70 - / -
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 16 / 2 80 / 70 - / -
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Seinäjoki 10 / 2 80 / 70 - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 74 / 17 80 / 70 - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 26 / 4 80 / 70 - / -
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 10 / 2 80 / 70 - / -
Insinööri (AMK), Autotekniikka, päivätoteutus 12 / 35 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (1-3) tai arvosana 3 (1-5)
Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 10 / 3 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (1-3) tai arvosana 3 (1-5)
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 19 / 27 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (1-3) tai arvosana 3 (1-5)
Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikka, päivätoteutus 12 / 3 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (1-3) tai arvosana 3 (1-5)
Insinööri (AMK), LVI-talotekniikka, päivätoteutus 5 / 8 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (1-3) tai arvosana 3 (1-5)
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 28 / 28 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (1-3) tai arvosana 3 (1-5)
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 5 / 5 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (1-3) tai arvosana 3 (1-5)
Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, päivätoteutus 5 / 8 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (1-3) tai arvosana 3 (1-5)
Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, Älykkäät kiinteistöjen hallintajärjestelmät, monimuotototeutus 7 / 7 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (1-3) tai arvosana 3 (1-5)
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 10 / 26 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (1-3) tai arvosana 3 (1-5)
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 15 / 4 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (1-3) tai arvosana 3 (1-5)
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 70 / 30 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 28 / 13 80 / 70 Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (1-3) tai arvosana 3 (1-5)

TurkuAMK

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 52 / 26 - / - - / -
Tradenomi (AMK), digitaalinen liiketoiminta, päivätoteutus 10 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus 16 / 8 - / - - / -
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 16 / 8 - / - - / -
Tradenomi (AMK), finanssipalvelut, päivätoteutus 12 / 6 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 20 / 10 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 60 / 30 - / - - / -
Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, päivätoteutus 24 / 12 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 32 / 16 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 20 / 10 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 34 / 17 - / - - / -
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 24 / 12 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 20 / 10 - / - - / -
Insinööri (AMK), myynti-insinööri, päivätoteutus 16 / 8 - / - - / -
Hammasteknikko (AMK), päivätoteutus 6 / 3 - / - - / -
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 7 / 3 - / - - / -
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 12 / 6 - / - - / -
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 6 / 3 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 14 / 7 - / - - / -
Kätilö (AMK), päivätoteutus 6 / 3 - / - - / -
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 / 3 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 22 / 11 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot 8 / 4 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 16 / 8 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 8 / 4 - / - - / -
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 8 / 4 - / - - / -
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 8 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto 16 / 8 - / - - / -
Tradenomi (AMK), taloushallinto, monimuoto 12 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), kemiantekniikka, monimuoto 12 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuoto 10 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, monimuoto 12 / 6 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto 8 / 4 - / - - / -
Sosionomi (AMK), monimuoto 7 / 3 - / - - / -

VAMK

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 48 / 12 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 11 / 10 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 29 / 7 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 17 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkötekniikka, päivätoteutus 20 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus 24 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus 11 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 15 / 9 - / - - / -
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, päivätoteutus 14 / 4 - / - - / -

Arcada

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Barnmorska (YH), dagstudier 6 / 3 - / - - / -
Ergoterapeut (YH), dagstudier 10 / 2 - / - - / -
Hälsovårdare (YH), dagstudier 6 / 3 - / - - / -
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier 12 / 3 - / - - / -
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier 12 / 3 - / - Minst vitsordet B i lång matematik eller M i kort matematik / Vitsordet 3 (skala 1-3) eller 4 (skala 1-5) i Kunnande i matematik och naturvetenskap
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier 16 / 2 - / - Minst vitsordet B i lång matematik eller M i kort matematik / Vitsordet 3 (skala 1-3) eller 4 (skala 1-5) i Kunnande i matematik och naturvetenskap
Ingenjör (YH), process- och materialteknik, dagstudier 7 / 2 - / - Minst vitsordet B i lång matematik eller M i kort matematik / Vitsordet 3 (skala 1-3) eller 4 (skala 1-5) i Kunnande i matematik och naturvetenskap
Sjukskötare (YH), dagstudier 12 / 5 - / - - / -
Socionom (YH), dagstudier 13 / 5 - / - - / -
Socionom (YH), flerform 8 / 4 - / - - / -
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier 27 / 3 - / - - / Vitsordet 3 (skala 1-3) eller 4 (skala 1-5) i Kunnande i matematik och naturvetenskap

Novia

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Agrolog (YH)/ Skogsbruksingenjör (YH), dagstudier 10 / 14 - / - - / -
Barnmorska (YH), dagstudier 4 / 2 - / - - / -
Bioanalytiker (YH), dagstudier 4 / 2 - / - - / -
Hälsovårdare (YH), dagstudier, Vasa 6 / 2 - / - - / -
Hälsovårdare (YH), dagstudier, Åbo 5 / 2 - / - - / -
Röntgenskötare (YH), dagstudier 4 / 2 - / - - / -
Sjukskötare (YH), dagstudier, Vasa 20 / 8 - / - - / -
Sjukskötare (YH), dagstudier, Åbo 14 / 6 - / - - / -
Socionom (YH), dagstudier, Vasa 14 / 6 - / - - / -
Socionom (YH), dagstudier, Åbo 16 / 7 - / - - / -
Socionom (YH), flerform, Vasa 12 / 3 - / - - / -
Socionom (YH), flerform, Åbo 10 / 3 - / - - / -
Socionom (YH), e-socionom, flerform, Åbo 6 / 2 - / - - / -
Byggmästare (YH), dagstudier 4 / 7 - / - - / -
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, dagstudier, Raseborg 8 / 6 - / - - / -
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, dagstudier, Vasa 16 / 12 - / - - / -
Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, dagstudier 21 / 28 - / - - / -
Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, dagstudier 9 / 2 - / - - / -
Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, dagstudier 15 / 20 - / - - / -
Ingenjör (YH), produktionsekonomi, dagstudier 14 / 10 - / - - / -
Sjökapten (YH), dagstudier 6 / 4 - / - - / -
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier, Vasa 16 / 12 - / - - / -
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier, Åbo 24 / 18 - / - - / -

Exempel på betygsbaserad antagning

Exempel på betygsbaserad antagning

1) Du har skrivit fem ämnen och presterat så här, och får därmed följande poäng för din studentexamen i den betygsbaserade antagningen:

Modersmålet M = 34 poäng
Kort matematik M = 27 poäng

I punkten främmande språk/andra inhemska språket poängsätts:
Medellång finska M = 26 poäng

I punkten ämnesreal eller främmande språk poängsätts:
Hälsokunskap C = 15 poäng
Engelska E = 27 poäng

Totalt 129 poäng /198 poäng

I antagningen på basis av studentexamenbetyg beaktas den kombination av ämnen (som ingår i poängsättningsmodellen) som ger flest poäng åt den sökande. I exemplet ovan beaktas vitsordet M i finska i punkten främmande språk/andra inhemska språket eftersom sökandens totalpoäng blir högre om vitsordet E i engelska  beaktas  i punkten ämnesreal eller främmande språk.

2) Du har skrivit fem ämnen och presterat så här, och får därmed följande poäng för din studentexamen i den betygsbaserade antagningen:

Modersmål E = 41 poäng
Kort matematik M = 27 poäng
Franska, lång kurs E = 41 poäng
Samhällslära M = 21 poäng
Engelska, lång kurs C = 15 poäng

Sammanlagt 145 poäng / 198 poäng

I delen främmande/det andra inhemska språket beaktas lång franska, eftersom det vitsordet ger bättre poäng. Den sökande får poäng för engelska i delen ämnesreal/främmande språk.

3) Du har skrivit modersmålet, kort matematik och flera främmande språk, för vilka du får bäst poäng även i delen ämnesreal/främmande språk.

I delen främmande språk beaktas de två språk som ger bäst poäng. Du kan inte få poäng för de realämnen som du eventuellt har skrivit.

Modersmålet E = 41 poäng
Kort matematik M = 27 poäng
Engelska, lång kurs C = 15 poäng
Tyska, kort kurs E = 27 poäng
Franska, lång kurs E = 41 poäng

Sammanlagt 151 poäng / 198 poäng

I delen främmande/det andra inhemska språket beaktas lång franska, eftersom det vitsordet ger bäst poäng. Lång engelska och kort tyska ger poäng i delen ämnesreal/främmande språk.

4) Du har skrivit fem ämnen: svenska som modersmål, medellång finska, lång engelska och biologi. Du har fått M i medellång finska och C i lång engelska.

I situationer där du skulle få samma poäng för två språk i delen främmande/det andra inhemska språket, beaktas finska i delen främmande/det andra inhemska språket och engelska i delen ämnesreal/främmande språk. På så vis får sökande de bästa totalpoängen för sina fem ämnen.

5) Du har tagit studenten före år 2006.

Det har varit möjligt att skriva ämnesrealen i studentexamen fr.o.m. år 2006. Bedömningen av realämnen från tidigare år kan inte poängsättas på ett jämlikt sätt i yrkeshögskolornas betygsbaserade antagning. Därför kan en sökande inte få poäng för realämnena. I delen realämne/främmande språk kan du få poäng för främmande språk.

6) Du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen (bedömning på skala 1–3) och får poäng i den betygsbaserade antagningen på följande sätt:

Det viktade medeltalet för examen 2,81 = 79 poäng

De gemensamma examensdelarna:
Kunnande i kommunikation och interaktion medeltal 2 = 13 poäng
Kunnande i matematik och naturvetenskap medeltal: 3 = 20 poäng
Kunnande om samhälle och arbetsliv medeltal 3 = 20 poäng

Totalt 132 poäng / 150 poäng.

7) Du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen före 1.8.2015.

Du kan bli antagen via YH-urvalsprovet eller på basis av tidigare högskolestudier. I den betygsbaserade antagningen beaktas yrkesinriktade grundexamina, som är avlagda efter 1.8.2015.

8) Du har avlagt dubbelexamen.

Du är med i den betygsbaserade antagningen både gällande studentexamensbetyget och gällande betyget över yrkesinriktad grundexamen. Båda examina poängsätts. Du kan bli antagen på basis av vilken examen som helst. Observera dock de villkor som finns för vilket år examen ska avlagd.

Vanliga frågor om den betygsbaserade antagningen

Vanliga frågor om den betygsbaserade antagningen

För vilka branscher kommer den betygsbaserade antagningen att gälla?

Betygsbaserad antagning används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Med vilka betyg är man behörig att ansöka via betygsbaserad ansökan?

Du kan söka via betygsbaserad antagning om du har avlagt studentexamen, yrkesinriktad grundexamen (efter 1.8.2015), internationell EB- eller IB-examen eller om du har avlagt RP/DIA-examen i Finland.

När träder den betygsbaserade antagningen i kraft?

Reformen träder i kraft i samband med den gemensamma ansökan våren 2020.

På basis av vilka betyg antas sökandena i den betygsbaserade antagningen?

Sökande antas på basis av vitsorden i studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen (avlagd efter 1.8.2015). Det finns skilda kvoter för nybörjarplatser för sökande på basis av studentexamen respektive yrkesinriktad grundexamen.

Vad ska jag göra om jag inte har ett examensbetyg som uppfyller villkoren för betygsbaserad antagning?

Om du inte har ett examensbetyg som uppfyller villkoren för betygsbaserad antagning, kan du ansöka om en studieplats via urvalsprov. Du kan också t.ex. studera vid öppna yrkeshögskolan och på basis av de studierna ansöka om examensstudierätt i yrkeshögskolans separata ansökan för öppna YH-leden.

Vad ska jag göra om jag inte blir antagen via den betygsbaserade antagningen?

Om du inte kommer in via den betygsbaserade antagningen, kan du ansöka om en studieplats via urvalsprov. Du kan också t.ex. studera vid öppna yrkeshögskolan och på basis av de studierna ansöka om examensstudierätt i yrkeshögskolans separata ansökan för öppna YH-leden.

Var hittar jag poängsättningsmodellerna för betygsbaserad antagning?

Poängsättningsmodellerna finns på den här webbsidan och på Studieinfo.fi.

Vad innebär bestämmelserna för antagning vid samma poängtal?

Ifall två eller flera sökande får samma poängtal, avgörs den inbördes rangordningen för de sökande enligt överenskomna bestämmelser för antagning vid samma poängtal.

Vad innebär minimipoäng?

Minimipoängen i poängsättningstabellen innebär det poängtal som den sökande sammanlagt minst ska ha för att kunna bli antagen.

Vad innebär tröskelvillkor?

Det kan finnas tröskelvillkor för ansökningsmålet, vilket betyder att det finns särskilda krav på ett visst ämne och/eller ett vitsord som du måste uppfylla för att kunna bli antagen. Ett exempel på tröskelvillkor kan vara att yrkeshögskolan för en viss utbildning kräver att den sökande har minst C i lång matematik/minst E i kort matematik i studentexamen, vilket betyder att alla sökande behöver uppfylla det här villkoret för att kunna bli antagen till det ansökningsmålet, oberoende av hur många poäng hen sammanlagt har i de övriga ämnena. I poängsättningstabellen finns det inga nationella tröskelvillkor, utan yrkeshögskolorna besluter själva om det finns några särskilda tröskelvillkor.

Hör de som söker på basis av studentexamen och yrkesinriktade grundexamen till samma betygsbaserade antagningskvot?

Nej, de hör inte till samma kvot. Yrkeshögskolorna fastställer separata antagningskvoter för sökande från respektive andra stadiets utbildning.

Varför är det olika maximipoängtal för studentexamen och yrkesinriktad grundexamen i poängsättningsmodellen?

Se föregående svar. Maximipoänggränserna är olika eftersom de som söker på basis av studentexamen respektive yrkesinriktade grundexamen hör till olika antagningskvoter och poängsättningsmodellerna är olika. Av den här orsaken är poängsättningsmodellerna inte sinsemellan jämförbara.

Finns det ett beslut på hur länge poängsättningstabellerna för betygsbaserad antagning till yrkeshögskolorna kommer att vara i kraft?

I gemensam ansökan våren 2020 tas poängsättningstabellerna för betygsbaserad antagning till yrkeshögskolorna i bruk. Poängsättningstabellerna är i kraft tillsvidare. Ifall det i framtiden finns behov av att göra ändringar, kommer ändringarna att planeras så att andra stadiets studerande har möjlighet att beakta ändringarna under studiernas gång.

Betygsbaserad antagning på basis av studentexamen

På vilket sätt antas sökande på basis av studentexamen?

I betygsbaserad antagning på basis av studentbetyg räknas ett totalt poängtal för den sökande utgående från fem fastslagna ämnen i poängsättningsmodellen (maximipoängtal 198).

Ämnen som poängsätts:

 • Modersmål
 • Ett främmande språk/andra inhemska språket
 • Matematik
 • Två realämnen/främmande språk (realämnen beaktas endast om de är avlagda 2006 eller senare)
Yrkeshögskolorna beslutar själva hur många sökande som antas via betygsbaserad antagning och hur stor andel av de platserna som reserveras för dem som söker på basis av studentexamensbetyg. Yrkeshögskolorna besluter själva om eventuella minimipoänggränser och tröskelvillkor till utbildningarna.

Det finns poängsättningsmodeller för European Baccalaureate (EB)-, International Baccalaureate (IB)- och Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA) –examina som används vid ansökan för att räkna ut poängen för dessa studentexamina.

På vilket sätt beaktas dubbelexamen i betygsbaserad antagning?

De som har avlagt dubbelexamen är med i den betygsbaserade antagningen både när det gäller antagning på basis av studentexamen och yrkesinriktad grundexamen. Båda examina poängsätts. Du kan bli antagen på basis av vilken examen som helst. Observera dock de villkor som finns för vilket år examen ska avlagd.

Kan jag bli antagen om jag bara har skrivit fyra ämnen?

Ja. I poängsättningen beaktas högst fem ämnen, men om poängen räcker till kan man bli antagen också på basis av fyra ämnen.

Är det möjligt att få poäng för flera främmande språk? Om man t.ex. överhuvudtaget inte har skrivit realämnen, kan man då istället räkna poäng för två språk i tabellens sista del; främmande språk?

Ja.

Jag har avlagt endast gymnasiets lärokurs. Är jag fortfarande behörig att ansöka till yrkeshögskolestudier våren 2020 och även i fortsättningen? Kan jag med andra ord bli antagen till en yrkeshögskola trots att jag inte har avlagt studentexamen?

Den som har avlagt gymnasiets lärokurs är enligt nuvarande lagstiftning behöriga att ansöka till yrkeshögskolor även våren 2020. Du kan bli antagen genom urvalsprov eller på basis av tidigare högskolestudier. I den betygsbaserade antagningen kan du dock inte bli antagen utan studentexamensbetyg.

Det andra inhemska språket nämns inte i den fjärde delen tillsammans med ämnesrealen och främmande språk. Betyder det här att det andra inhemska språket inte beaktas i den här delen?

Ja. Det andra inhemska språket kan enbart beaktas i delen det andra inhemska/främmande språk.

Betygsbaserad antagning på basis av yrkesinriktad grundexamen

På vilka grunder antar man studerande på basis av yrkesinriktad grundexamen?

Poängen för de tre gemensamma examensdelarna och det medeltalet i examen räknas ihop för dem som söker på basis av yrkesinriktad grundexamen i betygsbaserad antagning (maximipoängtal är 150). I betygsbaserad antagning beaktas yrkesinriktad grundexamen som är avlagd efter 1.8.2015. Det finns inga begränsningar på vilka examina avlagda på andra stadier som är lämpliga. Alla andra stadiets examina godkänns som grundutbildning för samtliga yrkeshögskolestudier.

Poängsättningsmodellen för sökande ser ut på följande sätt:

Gemensamma examensdelar (maximipoängtal 60)
 • Kunnande i kommunikation och interaktion
 • Kunnande i matematik och naturvetenskap
 • Kunnande om samhälle och arbetsliv
(De gemensamma examensdelarna bedöms som helheter med antingen godkänt/underkänt i betyg för grundexamen som trädde i kraft 1.1.2018. Däremot ges det ett numeriskt vitsord för delområdena inom de gemensamma examensdelarna. På basis av dessa vitsord ges ett vitsord för respektive gemensam examendel.)

Det viktade medeltalet för examen (maximipoäng 90)

Yrkeshögskolorna besluter själva hur många sökande som antas via betygsbaserad antagning och hur stor andel av de platserna som reserveras för dem som ansöker på basis av betyg över yrkesinriktad grundexamen. Yrkeshögskolorna besluter själva om eventuella minimipoänggränser och tröskelvillkor till utbildningarna.

På vilket sätt blir man antagen ifall man har avlagt yrkesinriktad grundexamen tidigare än 1.8.2015?

Om du har avlagt examen tidigare än 1.8.2015 kan du ansöka om en studieplats via urvalsprov. Du kan också t.ex. studera vid öppna yrkeshögskolan och på basis av de studierna ansöka om examensstudierätt i yrkeshögskolans separata ansökan för öppna YH-leden.

Jag har avlagt merkonomexamen. Kan jag ansöka till en ingenjörsutbildning vid en yrkeshögskola på basis av den här examen?

Ja. Alla andra stadiets examina godkänns för samtliga yrkeshögskoleutbildningar som grundutbildning.

På vilket sätt poängsätts en fristående examen på andra stadiet, i vilken det inte har ingått gemensamma ämnen?

En fristående examen beaktas inte i den betygsbaserade antagningen. En sökande som har avlagt fristående examen kan ansöka om en studieplats via urvalsprov. Du kan också t.ex. studera vid öppna yrkeshögskolan och på basis av de studierna ansöka om examensstudierätt i yrkeshögskolans separata ansökan för öppna YH-leden.
Valikko