YH-urvalsprovet

YH-urvalsprovet är yrkeshögskolornas gemensamma digitala urvalsprov, som görs på egen bärbar dator.

YH-urvalsprovet ordnas våren 2020 under tidsperioden 1 – 5.6. Bekanta dig noggrant med anvisningarna som berör urvalsprovet innan vårens andra gemensamma ansökan börjar.

YH-urvalsprovet togs i bruk i gemensam ansökan hösten 2019. YH-urvalsprovet ersätter de nationella urvalsproven och de urvalsprov som ingått i urvalprovssamarbetet för följande branscher:

 • Humanistiska och pedagogiska området
 • Företagsekonomi och informationsbehandling
 • Naturbruk
 • Turism, kosthåll och ekonomi
 • Sjöfart
 • Social- och hälsovård, idrott och skönhetsbranschen
 • Teknik

Merparten av yrkeshögskolornas ansökningsmål använder YH-urvalsprovet. I tabellen (tabell 1) nedan ser du om dina egna ansökningsmål är med i YH-urvalsprovet. YH-urvalsprovet förutsätter inte att du förbereder dig på förhand.

 • Om ansökningsmålet inte använder YH-urvalsprovet hittar du information om detta i tjänsten Studieinfo.fi. Du ska i detta fall kontrollera om ansökan till utbildningen kräver en förhandsuppgift eller ett separat urvalsprov, som man måste förbereda sig för.

Kulturbranschen använder i princip inte YH-urvalsprovet, men det är möjligt att enskilda ansökningsmål inom yrkeshögskolornas kulturbransch ändå använder det. Humaks utbildning till kulturproducent (YH) använder YH-urvalsprovet i gemensam ansökan våren 2020. Du hittar information om kulturbranschens urvalsprov i tjänsten Studieinfo.fi och på yrkeshögskolornas webbplatser.

I regel kan alla sökande delta i YH-urvalsprovet (se Behörighet). Om du blir antagen på basis av betyg behöver du inte delta i urvalsprovet. Om du ändå strävar efter att bli antagen till ett högre prioriterat ansökningsmål måste du delta i urvalsprovet.

Till ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet antas sökande huvudsakligen enbart utgående från de poäng de har fått i YH-urvalsprovet. Särskilda lämplighetstest utöver YH-urvalsprovet ordnas endast för dem som söker till byggnadsarkitekt (YH) och sjökapten (YH). I antagningen av studerande till byggmästare (YH) beaktas utöver YH-urvalsprovet även arbetserfarenhet från byggbranschen.

För ansökningsmålen inom social- och hälsovård, det humanistiska och pedagogiska området, idrott och sjöfart finns krav som rör hälsa och funktionsförmåga. Närmare information hittar du under Hälsa och funktionsförmåga.

YH-urvalsprovets innehåll, längd och poängsättning

Urvalsprovets innehåll och längd beror på vilka ansökningsmål du har ansökt till. Du avlägger vid ett tillfälle alla de delar som hör till dina ansökningsmål. I YH-urvalsprovet finns både delar som är gemensamma för alla sökande och delar som är specifika för de olika utbildningsområdena. Ansökningsmålens undervisningsspråk avgör vilket språk de olika delarnas uppgifter ska utföras på. Om du ansöker till endast svenskspråkiga ansökningsmål utför du provets alla delar på svenska (med undantag av den delen för det engelska språket). Om du ansöker till endast finskspråkiga ansökningsmål utför du provets alla delar på finska (med undantag av den delen för det engelska språket). Om du ansöker till både svensk- och finskspråkiga utbildningar, måste du först välja på vilket språk du vill utföra provet: svenska eller finska. Oberoende av vilket språk du väljer att utföra provet på utför du delen för undervisningsspråket på både svenska och finska.

För att du ska kunna bli antagen måste du få ett godkänt resultat i alla delar. I varje del av urvalsprovet ingår det också uppgifter som testas med tanke på kommande urvalsprov. Dessa uppgifter poängsätts inte. Det framgår inte vilka dessa uppgifter är, men man beaktar dem då provtiden för varje del bestäms.

Varje del av urvalsprovet ska utföras inom en på förhand bestämd tid. När tiden för delen tar slut stängs delen. Om delen blir på hälft är det den senaste versionen som sparas som ditt svar. Du kan utföra YH-urvalsprovets delar i valfri ordning, men varje del måste slutföras med en gång. Man kan inte gå tillbaka till en del efter det att den har stängts.

I figur 1 presenteras YH-urvalsprovets delar per utbildningsområde samt gränsen för godkänt och maximipoängen för delarna i vårens andra gemensamma ansökan 2020.

Gemensamma delar för alla utbildningsområden:

 • Färdigheter i beslutsfattande (30 minuter): Du utför uppgifterna i den ifrågavarande delen oberoende av ansökningsmål. I denna del utvärderas logisk slutledningsförmåga och färdigheter i problemlösning. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 1 poäng. 
 • Undervisningsspråket (svenska eller finska) (30 minuter): Ansökningsmålets undervisningsspråk avgör uppgifterna i denna del, som utvärderar dina färdigheter i att läsa och tolka text, t.ex. hur du förstår förhållandet mellan olika delar av texten, hur du behärskar ordförråd och din språkliga slutledningsförmåga. Om du söker till både svensk- och finskspråkiga ansökningsmål ska du utföra uppgifter som hör till både den svenska och den finska delen, för vilket det reserveras sammanlagt 60 minuter. Man kan få maximalt 10 poäng för delen och gränsen för godkänt är 2 poäng. 
 • Engelska (30 minuter): Du utför uppgifterna i den ifrågavarande delen oberoende av ansökningsmål. I denna del utvärderas dina färdigheter i att läsa och tolka text, t.ex. hur du förstår förhållandet mellan olika delar av texten, hur du behärskar ordförråd och din språkliga slutledningsförmåga. Man kan få maximalt 10 poäng för delen och gränsen för godkänt är 0,5 poäng.

Förutom de delar som är gemensamma för alla områden innehåller YH-urvalsprovet följande delar som är branschspecifika:

 • Matematiska färdigheter (60 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom teknik, företagsekonomi och informationsbehandling, naturbruk, sjöfarten, turism, kosthåll och ekonomi, social- och hälsovård, idrott eller skönhetsbranschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda utbildningsområden. I denna del utvärderas dina färdigheter i att lösa grundläggande räkne- och procentuppgifter, förstagradsekvationer, enhetsomvandlingar, uppgifter som kräver matematisk-logisk slutledningsförmåga samt din förmåga att tolka tabeller och figurer. Det är inte tillåtet att använda kalkylator i denna del. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 1 poäng. 
 • Matematisk-naturvetenskapliga färdigheter (45 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom teknik. I delen utvärderas dina färdigheter i matematik och fysik. I provet utvärderas dina matematiska färdigheter genom uppgifter som berör förenkling av uttryck, lösning av ekvationer samt plangeometri och trigonometri (t.ex. en rätvinklig triangel). I fysik utvärderas dina grundkunskaper om fysikens fenomen och formler, din förmåga att göra uträkningar och dra slutsatser utgående från grundläggande kunskaper i fysik eller givna modeller samt din förmåga att tolka diagram och grafer. I denna del kan den sökande använda provsystemets funktionsräknare. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 1 poäng. 

Räknarens funktioner:

 • addition, subtraktion, multiplikation, division
 • parenteser
 • andra potens och kvadratrot
 • tiopotens ja allmän potens
 • trigonometriska funktioner (vinkelvärden i grader)
 • naturlig logaritm (ln) och tiologaritmer (log)
 • konstanterna π och e
 • resultatet av den föregående räkneoperationen i ANS-variabeln
 • uttryckets värde kan lagras i minnet Min och hämtas ur minnet Mout.
Exempel: Inmatning av uttryck • Etiska färdigheter (30 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen eller den humanistiska och pedagogiska branschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda branscher. I denna del utvärderad dina färdigheter i att identifiera olik påståendens etiska natur. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 1 poäng. 

Figur 1. YH-urvalsprovets delar per utbildningsområde i vårens andra gemensamma ansökan 2020.

Här är en figur som presenterar YH-urvalsprovets delar per utbildningsområde i vårens andra gemensamma ansökan 2020.
Teknik: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska, Matematiska färdigheter och Matematisk-naturvetenskapliga färdigheter. 
Sjöfarten: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska och Matematiska färdigheter.
Företagsekonomi och informationsbehandling: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska och Matematiska färdigheter.
Naturbruk: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska och Matematiska färdigheter. 
Turism, kosthåll och ekonomi: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska, och Matematiska färdigheter. 
Social- och hälsovård, idrott och skönhetsbranschen: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska, Matematiska färdigheter och Etiska färdigheter. 
Humanistiska och pedagogiska området: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska och Etiska färdigheter.

Humaks utbildning till kulturproducent (YH) använder följande delar i YH-urvalsprovet: färdigheter i beslutsfattande, undervisningsspråket och engelska.

Exempel 1:

Du har ansökt till utbildning till byggmästare (teknik), sjukskötare (hälsovård) och tradenom (företagsekonomi och informationsbehandling).

I urvalsprovet gör du följande delar (6):

Delar som är gemensamma för alla: 1. färdigheter i beslutsfattande, 2. undervisningsspråket, 3. engelska

OCH

Delen för teknik, företagsekonomi och informationsbehandling och hälsovård: 4. matematiska färdigheter (görs endast en gång)

OCH

Delen för teknik: 5. matematisk-naturvetenskapliga färdigheter

OCH

Delen för hälsovård: 6. etiska färdigheter

Exempel 2:

Du har ansökt till utbildning till socionom (det sociala området), fotterapeut (hälsovård) och fysioterapeut (hälsovård).

I urvalsprovet gör du följande delar (5):

Delar som är gemensamma för alla: 1. färdigheter i beslutsfattande, 2.undervisningsspråket, 3. engelska

OCH

Social- och hälsovård: 4. matematiska färdigheter, 5. etiska färdigheter (görs endast en gång)

Meddelande om forskning

I samband med YH-urvalsprovet ber vi dig delta i en undersökning, vars syfte är att utvärdera YH-urvalsprovet tillförlitlighet, hur de sökande till olika branscher presterar i urvalsprovet och YH-urvalsprovets användbarhet (delstudie II). Dessutom ber vi dig om tillstånd att sammanslå de uppgifter som samlats in i den betygsbaserade antagningen med de uppgifter vi fått från YH-urvalsprovet (delstudie III). Undersökningen är en del av Utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning, vars syfte är att utveckla ett nytt digitalt urvalsprov för yrkeshögskolesektorn. Till projektnätverket hör alla yrkeshögskolor i Finland (med undantag för Högskolan på Åland och Polisyrkeshögskolan). Vi ber dig bekanta dig med meddelandena om forskning och dataskyddsmeddelandet innan du deltar i urvalsprovet.

Meddelande om forskning: Vidareutveckling av yrkeshögskolornas betygsbaserade antagning och YH-urvalspprovet. Delstudie II – vidareutveckling av YH-urvalsprovet

Bästa deltagare i YH-urvalsprovet 

Injudan att delta i undersökning 

Vi ber dig delta i en undersökning, var syfte är att utveckla yrkeshögskolornas nya digitala urvalsprov. Undersökningen är en del av Utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning (AMK-opiskelijavalinnat) 2017–2020, vars syfte är att utveckla det nya digitala urvalsprovet för yrkeshögskolesektorn med beaktande av de utbildningsområdesspecifika behoven. Till projektnätverket hör alla yrkeshögskolor i Finland (med undantag för Högskolan på Åland och Polisyrkeshögskolan).

Deltagandet är frivilligt 

Det är frivilligt att delta i denna undersökning. Du kan låta bli att delta eller avbryta deltagandet när som helst utan att ange någon orsak.

Verkställare av undersökningen

Undersökningen genomförs som en del av Utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning. Överlärare Kirsi Talman från Metropolia Ammattikorkeakoulu ansvarar för undersökningen och en separat utnämnd forskningsgrupp deltat i verkställandet av undersökningen.

Syftet och nyttan av undersökningen

Syftet med undersökningen är att utvärdera YH-urvalsprovet tillförlitlighet, de sökandes färdigheter i beslutfattande, språk och kommunikation och matematik samt deras matematisk-naturvetenskapliga och etiska färdigheter, faktorer i samband med framgång i urvalsprovet (bakgrundsfaktorer) samt YH-urvalsprovets användbarhet. Ur ett sökandeperspektiv syns utvecklingen av urvalsprovet som en objektivt utvärderad och jämlik antagning av studerande.

Förvekligande av undersökningen

Undersökningen förverkligas så att de bakgrundsuppgifter du har uppgett i Studieinfo (namn, ålder, kön, studentnummer, utbildningsområdeskod, examensbenämning, tidigare utbildning) och i urvalsprovet (dina föräldrars socioekonomiska bakgrund, är du född i Finland) samt dina urvalsprovssvar lagras elektroniskt och analyseras statistiskt. Du ger ditt tillstånd till detta genom att svara ja på en fråga i urvalsprovet.

Nackdelar med undersökningen 

Det finns inga nackdelar med att delta i undersökningen. Identiteten på dem som deltar i urvalsprovet skyddas. Ditt urvalsprovsresultat påverkas inte av att du deltar eller låter bli att delta i undersökningen.

Uppgifterna är konfidentiella

Alla uppgifter som samlas in om dig behandlas konfidentiellt. Vi garanterar integritet och sekretess för alla personer som deltar i urvalsprovet. Inga uppgifter lämnas ut till utomstående parter och enskilda personers svar framkommer inte i rapporteringen. Forskningsmaterialet behandlas endast av forskningsgruppens medlemmar. För undersökningen grundas ett personregister (namn, studentnummer) för en uppföljningsundersökning som förverkligas senare. Personregistret sparas under undersökningens tid, fram till 2027. Direkta identifierande uppgifter avlägsnas innan materialet analyseras.

Du kan ställa oss alla frågor som du funderar på.

Med vänlig hälsning,

Kirsi Talman
Ansvarig för forskningen
HVD, överlärare
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning
amk.opiskelijavalintahanke@metropolia.fi

Vidareutveckling av yrkeshögskolornas betygsbaserade antagning och YH-urvalspprovet. Delstudie III – granskning av sambanden mellan den betygbaserade antagningen och YH-urvalsprovet

Bästa deltagare i YH-urvalsprovet 

Injudan att delta i undersökning 

Vi ber dig delta i en undersökning, var syfte är att utveckla yrkeshögskolornas nya digitala urvalsprov. Undersökningen är en del av Utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning (AMK-opiskelijavalinnat) 2017–2020. Till projektnätverket hör alla yrkeshögskolor i Finland (med undantag för Högskolan på Åland och Polisyrkeshögskolan).

Deltagandet är frivilligt 

Det är frivilligt att delta i denna undersökning. Du kan låta bli att delta eller avbryta deltagandet när som helst utan att ange någon orsak.

Verkställare av undersökningen

Undersökningen genomförs som en del av Utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning. Överlärare Kirsi Talman från Metropolia Ammattikorkeakoulu ansvarar för undersökningen och en separat utnämnd forskningsgrupp deltat i verkställandet av undersökningen.

Syftet och nyttan av undersökningen

Syftet med undersökningen är att utvärdera sambandet mellan den betygsbaserade antagningen till de finsk- och svenskspråkiga utbildningarna som leder till yrkeshögskoleexamen i den andra gemensamma ansökan våren 2020 och YH-urvalsprovet för att vidareutveckla studerandeantagningen. Ur ett sökandeperspektiv syns utvecklingen av urvalsprovet som en objektivt utvärderad och jämlik antagning av studerande.

Förvekligande av undersökningen

Undersökningen förverkligas så att de bakgrundsuppgifter du har uppgett i Studieinfo (ålder, kön, studentnummer, utbildningsområdeskod, examensbenämning, tidigare utbildning) och i urvalsprovet (dina föräldrars socioekonomiska bakgrund, är du född i Finland), dina vitsord på studentexamensbetyget och/eller ditt betyg över yrkesinriktad grundexamen samt dina urvalsprovssvar lagras elektroniskt och analyseras statistiskt. Du ger ditt tillstånd till detta genom att svara ja på en fråga i urvalsprovet.

Nackdelar med undersökningen 

Det finns inga nackdelar med att delta i undersökningen. Identiteten på dem som deltar i urvalsprovet skyddas. Ditt urvalsprovsresultat påverkas inte av att du deltar eller låter bli att delta i undersökningen.

Uppgifterna är konfidentiella

Alla uppgifter som samlas in om dig behandlas konfidentiellt. Vi garanterar integritet och sekretess för alla personer som deltar i urvalsprovet. Inga uppgifter lämnas ut till utomstående parter och enskilda personers svar framkommer inte i rapporteringen. Forskningsmaterialet behandlas endast av forskningsgruppens medlemmar. För undersökningen grundas inget separat personregister. Direkta identifierande uppgifter avlägsnas innan materialet analyseras.

Du kan ställa oss alla frågor som du funderar på.

Med vänlig hälsning,

Kirsi Talman
Ansvarig för forskningen
HVD, överlärare
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning
amk.opiskelijavalintahanke@metropolia.fi

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal

Om totalpoängen i YH-urvalsprovet är de samma för två eller flera sökanden, rangordnas de sökande primärt enligt prioriteringen av ansökningsmålet. Om man med detta kriterium inte kan skilja åt de sökande som har samma poäng i urvalsprovet, kan yrkeshögskolan välja att anta samtliga sökande med samma poäng, att inte anta någon alls av de sökande med samma poäng eller att genom lottning avgöra vem/vilka som antas. Yrkeshögskolorna har i sina antagningsgrunder slagit fast hur de tillämpar alternativen alla antas/ingen antas/lottning.

Anmälan till YH-urvalsprovet

Man anmäler sig till YH-urvalsprovet på ansökningsblanketten för gemensam ansökan som finns på tjänsten Studieinfo.fi under ansökningstiden. På ansökningsblanketten ska du välja en för dig lämplig plats och tidpunkt för deltagande i YH-urvalsprovet av de alternativ som erbjuds. Varje yrkeshögskola erbjuder en viss mängd platser. När platserna vid ett enskilt urvalsprovtillfälle fyllts stängs det alternativet och du måste välja ett annat alternativ. Platserna vid urvalsprovstillfällena fylls i anmälningsordning.

Den tid och plats för urvalsprov som du valt i tjänsten Studieinfo.fi genom att fylla i ansökningsblanketten fungerar som anmälan. Anmälan är bindande. Man kan inte byta plats och tid för urvalsprovet efter ansökningstiden. Ingen separat kallelse till YH-urvalsprovet sänds.

Tid och plats för YH-urvalsprovet

YH-urvalsprovet för gemensam ansökan våren 2020 arrangeras 1 – 5.6. Varje dag hålls två urvalsprovstillfällen. Alla yrkeshögskolor använder nödvändigtvis inte alla provdagar eller urvalsprovstillfällen. Du kan välja att delta i urvalsprovet vid vilken yrkeshögskola som helst som arrangerar YH-urvalsprovet och som har lediga platser, oavsett till vilken yrkeshögskola du ansöker. Du kan välja att skriva urvalsprovet vid en yrkeshögskola som du inte ansöker till, men som till exempel ligger nära din hemort. Bekanta dig med de urvalsprovstillfällen som erbjuds redan innan gemensam ansökan börjar (se tabell 2).

Efter att du har lämnat in din ansökan kan du granska när och var ditt urvalsprov hålls genom att logga in på tjänsten Min Studieinfo med dina bankkoder. 

Kom till YH-urvalsprovet i enlighet med anvisningarna nedan. Alla som ska delta i YH-urvalsprovet ska vara på plats när registreringen för urvalsprovstillfället börjar. Reservera tillräckligt med tid på urvalsprovsdagen, gärna hela dagen. Urvalsprovstillfället tar 3–6 timmar i anspråk, beroende på vilka delar som hör till ditt ansökningsmål.

Kom till YH-urvalsprovet i enlighet med anvisningarna:

 • Urvalsprovstillfället på förmiddagen
  • Var på plats klockan 8.00, då registreringen för urvalsprovet börjar. YH-urvalsprovet börjar klockan 9.00.
 • Urvalsprovstillfället på eftermiddagen
  • Var på plats klockan 13.00, då registreringen för urvalsprovet börjar. YH-urvalsprovet börjar klockan 14.00.

Om du försenar dig från urvalsprovet släpps du inte in i det utrymme där urvalsprovet utförs och du kan alltså inte avlägga urvalsprovet. Du kan delta i urvalsprovet bara på den plats och vid den tidpunkt som du har anmält dig till. Om du kommer vid fel tidpunkt eller till fel plats får du inte avlägga urvalsprovet.

Yrkeshögskolornas ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet, nybörjarplatser och urvalsprovstillfällen

Obs! Det kan ske ändringar i uppgifterna.

Tabell 1. Yrkeshögskolornas ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet i vårens andra gemensamma ansökan 2020 och nybörjarplatser.

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, päivätoteutus, Kokkola 5 4 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 5 2 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Kokkola 4 3 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Kokkola 6 4 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 2 - 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 4 2 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, monimuotototeutus, Ylivieska 7 4 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus, Kokkola 5 4 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Kokkola 8 6 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kokkola 20 14 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kokkola 13 7 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kokkola 15 10 50 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Ylivieska 15 7 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kokkola 26 23 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätoteutus, Kokkola 12 9 50 %

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Helsinki 18 16 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, yhteistyössä Arcadan kanssa, Helsinki 15 12 100 %
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, Helsinki 12 11 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu 24 22 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Pieksämäki 18 16 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Pori 24 22 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Helsinki 18 16 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Helsinki 30 27 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, päivätoteutus, Helsinki 15 13 60 %
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätotetus, Helsinki 18 16 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototetus, Pieksämäki 21 19 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Pieksämäki 15 14 60 %

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), finanssi- ja talousasiantuntija, päivätoteutus 15 10 39,5 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 88 62 40 %
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 14 9 38 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 51 26 48,5 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 48 33 50,5 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 45 24 60 %
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet, päivätoteutus 39 29 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Porvoo 22 12 40 %
Tradenomi (AMK), myynti ja visuaalinen markkinointi, päivätoteutus 14 7 40 %
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus 19 10 47,5 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Porvoo 17 7 47 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus 40 20 47,5 %
Restonomi (AMK), matkailun liikkeenjohto, päivätoteutus 31 16 49 %
Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, päivätoteutus 22 11 69 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, monimuotototeutus 22 5 69 %
Restonomi (AMK), matkailun liikkeenjohto, monimuotototeutus 22 5 69 %
Liikunnanohjaaja (AMK), liikunta ja vapaa-aika 39 20 49 %

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humak

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, päivätoteutus, Kauniainen 25 20 100 %
Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus, Turku 25 20 100 %
Tulkki (AMK), puhevammaisten tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, päivätoteutus, Kuopio 12 10 48 %
Tulkki (AMK), viittomakielen tulkkaus, päivätoteutus, Helsinki 11 9 48 %
Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, Helsinki 37 30 49 %
Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, työyhteisön kehittäjä, Helsinki 15 12 50 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Nurmijärvi 17 14 49 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Kuopio 17 14 49 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Jyväskylä 17 14 49 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Turku 17 14 49 %

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), Hevosalan liiketoiminnan koulutus 10 8 25 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus 20 16 25 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus 10 6 25 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus 20 16 50 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus 20 12 67 %
Agrologi (AMK), Maaseutuelinkeinojen koulutus 15 10 19 %
Hortonomi (AMK), Puutarhatalouden koulutus 10 7 25 %
Hortonomi (AMK), Rakennetun ympäristön koulutus 12 8 24 %
Metsätalousinsinööri (AMK), Metsätalouden koulutus 10 7 25 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, päivätoteutus 6 4 30 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, monimuotototeutus 10 7 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Hämeenlinna 39 31 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Forssa 20 16 47 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Valkeakoski 13 10 43 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus 29 23 48 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, monimuotototeutus 14 11 47 %
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus 20 16 57 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikan koulutus 10 8 25 %
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, monimuotototeutus 24 14 80 %
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, päivätoteutus 8 6 27 %
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, monimuotototeutus 24 14 80 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 10 8 25 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, päivätoteutus 8 6 27 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, biotalous, päivätoteutus 8 6 27 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, monimuotototeutus 24 14 80 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 8 6 27 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, monimuotototeutus 24 14 80 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 8 6 30 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 12 8 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 12 8 49 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus 19 13 49 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 19 13 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 44 31 49 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 19 13 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 54 43 49 %
Tradenomi (AMK), tiimiakatemia, päivätoteutus 19 15 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 14 11 49 %
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, päivätoteutus 14 11 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 10 7 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 14 10 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 10 7 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 14 6 49 %
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 14 11 49 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 4 2 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 7 3 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus 12 5 49 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 6 49 %
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus 19 11 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 12 7 49 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 19 11 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 6 49 %

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 21 17 60 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus , Savonlinna 15 12 60 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola 21 17 60 %
Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 15 12 60 %
Naprapaatti (AMK), päivätoteutus, Kotka 15 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 24 19 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 21 17 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 18 14 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 21 17 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kotka 18 14 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 21 17 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kouvola 18 14 60 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 21 16 60 %
Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus, Savonlinna 24 20 60 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 12 10 40 %
Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, päivätoteutus, Savonlinna 5 4 20 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Mikkeli 8 6 20 %
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), päivätoteutus, Mikkeli 6 5 20 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen, päivätoteutus, Savonlinna 6 5 20 %
Insinööri (AMK), kyberturvallisuus, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), peliohjelmointi, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Merikapteeni (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus, Kotka 40 32 100 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Mikkeli 20 - 100 %
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), monimuotototeutus, Mikkeli 20 - 100 %
Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, päivätoteutus, Mikkeli 12 10 30 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus, Mikkeli 10 8 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus, Kotka 8 - 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus, Mikkeli 8 - 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kouvola 16 13 20 %
Tradenomi (AMK), data-analytiikka, päivätoteutus, Kouvola 7 6 20 %
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus, Kotka 8 6 20 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Mikkeli 4 3 20 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Mikkeli 20 16 40 %
Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus, Savonlinna 16 13 40 %

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 8 6 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), Techno Nurse, monimuotototeutus 10 6 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 4 30 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala tai Datacenter, päivätoteutus, Kajaani 16 11 40 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala, päivätoteutus, Raahe 8 5 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Peliteknologia ja ÄJ, päivätoteutus 16 8 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Datasta tekoälyyn, päivätotetus 8 4 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Kajaani 8 4 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Raahe 8 4 40 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 8 4 40 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus, Kajaani, Kuusamo, Raahe 12 6 40 %
Restonomi (AMK), Matkailu, päivätoteutus 10 8 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 15 12 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus 10 8 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 12 6 40 %

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapia (AMK), päivätoteutus 13 10 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 25 20 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 13 10 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 25 20 50 %
Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 15 12 50 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 25 20 50 %
Insinööri (AMK), Talotekniikka, päivätoteutus 25 20 50 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 25 20 50 %
Restonomi (AMK), Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus 31 26 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 40 32 50 %

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (hakukohdekohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 9 16 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lahti 12 20 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 9 16 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lahti 29 48 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lappeenranta 9 16 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 9 16 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti 14 24 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 24 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 9 16 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 19 32 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 34 56 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot 19 32 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta 32 52 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lahti 12 24 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lappeenranta 10 20 40 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta 14 24 49 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta, päivätoteutus, Lahti 19 32 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 15 24 49 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Lappeenranta 22 36 49 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Lahti 22 36 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti 17 28 49 %
Insinööri (AMK), puutekniikka, päivätoteutus, Lahti 12 20 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot 27 44 49 %

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Tornio 5 4 30 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Rovaniemi 12 10 30 %
Tradenomi (AMK) liiketalous, verkkototeutus, Tornio 10 8 30 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus, Tornio 6 6 30 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Tornio 5 4 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kemi 18 14 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 25 20 50 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kemi 5 4 30 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 10 8 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kemi 20 16 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 15 12 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuotototeutus 16 13 40 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 19 15 50 %
Metsätalousinsinööri (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 10 8 50 %
Agrologi (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 7 6 50 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 11 9 70 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 11 9 70 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 21 17 70 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 21 17 70 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 12 10 50 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 18 14 50 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 22 17 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Kemi 20 16 50 %
Restonomi (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 24 19 40 %

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, Hyvinkää 12 10 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, Tikkurila 19 15 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus, Hyvinkää 18 12 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus, Otaniemi 21 15 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, verkkototeutus, Lohja 28 20 70 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus, Tikkurila 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus, Leppävaara 21 15 70 %
Tradenomi (AMK), Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 17 14 49 %
Restonomi (AMK), Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, päivätoteutus, Leppävaara 14 11 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Hyvinkää 17 14 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Lohja 21 15 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Otaniemi 42 29 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Porvoo 21 15 70 %
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Otaniemi 18 12 70 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus, Otaniemi 17 14 49 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, Lohja 18 12 70 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, verkkototeutus, Hyvinkää 21 15 70 %
Fysioterapeutti (AMK), Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus, Otaniemi 17 14 49 %
Estenomi (AMK), Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, päivätoteutus, Tikkurila 19 15 49 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus 11 9 45 %
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus 13 10 45 %
Ensihoitaja, (AMK), ensihoito, päivätoteutus 13 10 45 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 11 9 45 %
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 10 5 45 %
Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 36 22 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 24 19 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus 20 2 50 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 42 34 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 30 15 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 70 56 50 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 16 8 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 42 34 70 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 12 10 10 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 23 18 50 %
Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, päivätoteutus 11 9 45 %
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 13 10 45 %
Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka, päivätoteutus 16 13 40 %
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 11 9 45 %
Osteopaatti (AMK), osteopatia, päivätoteutus 10 5 49 %
Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus 10 8 33 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka, päivätoteutus 12 10 40 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, rakennustekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, päivätoteutus 13 10 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus 27 22 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 41 32 45 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivätoteutus 25 20 45 %
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, päivätoteutus 11 9 45 %
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 13 10 45 %
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 16 8 45 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 35 28 100 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 68 54 45 %

Oulun ammattikorkeakoulu

OAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus 13 10 40 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 10 8 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 10 8 40 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 10 8 40 %
Optometristi (AMK), päivätoteutus 11 9 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 10 8 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 12 10 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Oulu 12 10 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 22 18 40 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 8 6 40 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 12 10 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätototeutus 48 38 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 12 10 40 %
Tradenomi (AMK), Tiimiyrittäjyys, Terwa-akatemia 16 13 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 16 13 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 14 11 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 4 3 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 48 38 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 31 25 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 17 14 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 14 11 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 4 3 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 14 11 40 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 15 12 40 %
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 14 11 40 %

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Pori 10 8 50 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Pori 20 16 100 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Pori 16 12 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Pori 16 12 40 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Rauma 10 8 40 %
Insinööri (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Rauma 8 6 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Pori 24 18 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Pori 28 21 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous ja -tekniikka, päivätoteutus, Rauma 14 11 40 %
Kuntoutuksenohjaaja (AMK), monimuotototeutus, Pori 22 17 100 %
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus, Pori 16 12 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rauma 30 24 100 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 30 24 50 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Pori 20 16 100 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Pori 30 24 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Pori 30 23 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous/kansainvälinen kauppa, päivätoteutus, Rauma 19 15 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Pori 20 15 40 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), päivätoteutus 16 12 40 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 16 13 40 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 14 11 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 16 12 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 20 16 40 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 24 20 40 %
Insinööri (AMK), sähkötekniikka, päivätoteutus 16 12 40 %
Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus 21 18 40 %
Insinööri (AMK), ympäristötekniikka, päivätoteutus 12 10 40 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 30 24 (hakukohdekohtainen) 100 %
Restonomi (AMK),matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen ja johtaminen, päivätoteutus 24 20 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 14 11 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 18 15 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 34 27 40 %
Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, päivätoteutus 16 12 40 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), päivätoteutus 15 13 30 %
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus 18 16 30 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus 7 6 30 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 18 16 30 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 9 8 30 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 9 8 30 %
Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, päivätoteutus 10 9 30 %
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus 10 9 30 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 30 26 30 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 14 12 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 11 10 45 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 23 20 45 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 15 10 60 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 18 12 60 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus 18 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 15 10 60 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 18 12 60 %

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 11 9 44 %
Restonomi (AMK), päivätoteutus 20 16 40 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 16 13 47 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 12 10 46 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 16 13 44 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 11 9 48 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 16 13 47 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Seinäjoki 10 8 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 87 70 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 28 22 48 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 11 9 48 %
Insinööri (AMK), Autotekniikka, päivätoteutus 13 10 22 %
Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 12 10 48 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 39 31 46 %
Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikka, päivätoteutus 13 10 46 %
Insinööri (AMK), LVI-talotekniikka, päivätoteutus 12 10 48 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 54 43 49 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 10 8 50 %
Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, päivätoteutus 12 10 48 %
Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, Älykkäät kiinteistöjen hallintajärjestelmät, monimuotototeutus 14 11 50 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 34 27 49 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 9 7 32 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 40 32 29 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 34 27 45 %

Turun ammattikorkeakoulu

TurkuAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 39 33 30 %
Tradenomi (AMK), digitaalinen liiketoiminta, päivätoteutus 8 7 30 %
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus 12 10 30 %
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 12 10 30 %
Tradenomi (AMK), finanssipalvelut, päivätoteutus 9 8 30 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 15 13 30 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 45 38 30 %
Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, päivätoteutus 18 15 30 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 24 20 30 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 27 23 30 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 15 13 30 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 26 22 30 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 18 15 30 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 15 13 30 %
Insinööri (AMK), myynti-insinööri, päivätoteutus 12 10 30 %
Hammasteknikko (AMK), päivätoteutus 4 3 30 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 5 4 30 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 9 8 30 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 5 4 30 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 11 9 30 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 5 4 30 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 4 3 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 17 14 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot 6 5 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 12 10 30 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 6 5 30 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 6 5 30 %
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 6 5 30 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto 12 10 30 %
Tradenomi (AMK), taloushallinto, monimuoto 9 8 30 %
Insinööri (AMK), kemiantekniikka, monimuoto 9 8 30 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuoto 8 7 30 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, monimuoto 9 8 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto 6 5 30 %
Sosionomi (AMK), monimuoto 5 4 30 %

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (hakukohdekohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 40 80 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 40 20 100 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 14 28 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 24 48 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 16 32 40 %
Insinööri (AMK), sähkötekniikka, päivätoteutus 22 44 40 %
Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus 20 40 40 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus 12 24 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 16 32 40 %
Insinööri (AMK), tietotekniikka, monimuotototeutus 20 10 100 %
Insinööri (AMK), sähkötekniikka, monimuotototeutus 20 10 100 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, päivätoteutus 12 24 40 %

Yrkeshögskolan Arcada

Arcada

Ansökningsmål Nybörjarplatser för urvalsmetoden YH-urvalsprovet Kvot för förstagångssökande (köspecifik) Andel som antas till ansökningsmålet på basis av YH-urvalsprovet (%)
Barnmorska (YH), dagstudier 6 5 40 %
Ergoterapeut (YH), dagstudier 8 6 40 %
Hälsovårdare (YH), dagstudier 6 5 40 %
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier 10 8 40 %
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier 10 8 40 %
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier 12 10 40 %
Ingenjör (YH), process- och materialteknik, dagstudier 6 5 40 %
Sjukskötare (YH), dagstudier 11 9 40 %
Sjukskötare (YH), samarbete med DIAK, flerform 15 12 100 %
Socionom (YH), dagstudier 12 10 40 %
Socionom (YH), flerform 8 5 40 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier 20 16 40 %

Yrkeshögskolan Novia

Novia

Ansökningsmål Nybörjarplatser för urvalsmetoden YH-urvalsprovet Kvot för förstagångssökande (köspecifik) Andel som antas till ansökningsmålet på basis av YH-urvalsprovet (%)
Agrolog (YH)/ Skogsbruksingenjör (YH), dagstudier 10 7 30 %
Barnmorska (YH), dagstudier 6 - 49 %
Bioanalytiker (YH), dagstudier 6 - 49 %
Hälsovårdare (YH), dagstudier, Vasa 8 - 49 %
Hälsovårdare (YH), dagstudier, Åbo 8 - 49 %
Röntgenskötare (YH), dagstudier 6 - 49 %
Sjukskötare (YH), dagstudier, Vasa 27 19 49 %
Sjukskötare (YH), dagstudier, Åbo 20 14 49 %
Socionom (YH), dagstudier, Vasa 20 14 49 %
Socionom (YH), dagstudier, Åbo 22 15 49 %
Socionom (YH), flerform, Vasa 15 - 49 %
Socionom (YH), flerform, Åbo 12 - 49 %
Socionom (YH), e-socionom, flerform, Åbo 7 - 49 %
Byggmästare (YH), dagstudier 4 - 30 %
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, dagstudier, Raseborg 6 4 30 %
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, dagstudier, Vasa 12 8 30 %
Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, dagstudier 21 15 30 %
Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, dagstudier 4 - 30 %
Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, dagstudier 15 10 30 %
Ingenjör (YH), produktionsekonomi, dagstudier 11 7 30 %
Sjökapten (YH), dagstudier 10 7 49 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier, Vasa 12 8 30 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier, Åbo 18 13 30 %

Tabell 2. Urvalsprovstillfällen som erbjuds av yrkeshögskolorna som använder YH-urvalsprovet i vårens andra gemensamma ansökan 2020.

Obs! Vi har lagt till urvalsprovsplatser och -tillfällen, så alla urvalsprovsdagar syns inte i tabellen. Du kan kontrollera din egen tid och plats för urvalsprovet i tjänsten Min Studieinfo.

Centria

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Centria, Talonpojankadun kampus, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola 1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 112
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 112
3.6.2020 iltapäivä / eftermiddag 172
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 172
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 112
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Centria, Vierimaantien kampus, Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska 1.6.2020 iltapäivä / eftermiddag 70
2.6.2020 iltapäivä / eftermiddag 70
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 70
4.6.2020 iltapäivä / eftermiddag 70

Diak

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Helsingin kampus, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 150
iltapäivä / eftermiddag 160
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 150
iltapäivä / eftermiddag 150
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä /Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Oulun kampus, Albertinkatu 16 B, 90100 Oulu
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 60
iltapäivä / eftermiddag 60
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 60
iltapäivä / eftermiddag 60
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Pieksämäen kampus, Huvilakatu 31 B, 76130 Pieksämäki
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 95
iltapäivä / eftermiddag 95
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 95
iltapäivä / eftermiddag 95
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Porin kampus, Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 95
iltapäivä / eftermiddag 95
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 95
iltapäivä / eftermiddag 95

Haaga-Helia

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 360
iltapäivä / eftermiddag 470
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 470
iltapäivä / eftermiddag 470
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 470
iltapäivä / eftermiddag 470
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 470
iltapäivä / eftermiddag 470
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Porvoon kampus, Taidetehtaankatu 1, 06100 Porvoo
1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 200
iltapäivä / eftermiddag 200
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 200
iltapäivä / eftermiddag 200
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 200

Humak

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Humak, Kauniaisten kampus, Vanha Turuntie 14, 02700 Kauniainen
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 180
iltapäivä / eftermiddag 176
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 180
iltapäivä / eftermiddag 178
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 180
iltapäivä / eftermiddag 176

HAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna
1.6.2020 iltapäivä / eftermiddag 230
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 265
iltapäivä / eftermiddag 230
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 265
iltapäivä / eftermiddag 230
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 265
iltapäivä / eftermiddag 230
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 265
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Riihimäen kampus, Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki
1.6.2020 iltapäivä / eftermiddag 105
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 135
iltapäivä / eftermiddag 105
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 135
iltapäivä / eftermiddag 105
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 135
iltapäivä / eftermiddag 105
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 135
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Valkeakosken kampus, Lotilantie 16, 37630 Valkeakoski
1.6.2020 iltapäivä / eftermiddag 120
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 120
iltapäivä / eftermiddag 120
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 120
iltapäivä / eftermiddag 120
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 120
iltapäivä / eftermiddag 120
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 120

JAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
JAMK, Pääkampus, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 503
iltapäivä / eftermiddag 503
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 503
iltapäivä / eftermiddag 503
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 503
iltapäivä / eftermiddag 503
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 503
iltapäivä / eftermiddag 503
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 503

XAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 181
iltapäivä / eftermiddag 216
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 181
iltapäivä / eftermiddag 216
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 196
iltapäivä / eftermiddag 181
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 196
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 80
iltapäivä / eftermiddag 130
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli
1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 255
iltapäivä / eftermiddag 267
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 257
iltapäivä / eftermiddag 267
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 257

KAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
KAMK, Taito 1, Kuntokatu 5, 87100 Kajaani
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 175
iltapäivä / eftermiddag 175
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 175
iltapäivä / eftermiddag 175
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 170

Karelia

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
1.6.2020 aamupäivä / förmidag 150
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 150
iltapäivä / eftermiddag 150
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 150
iltapäivä / eftermiddag 150
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 150
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 130

LAB

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lahden kampus, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
1.6.2020 iltapäivä / eftermiddag 230
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 230
iltapäivä / eftermiddag 230
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 230
iltapäivä / eftermiddag 230
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 230
iltapäivä / eftermiddag 230
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 230
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lappeenrannan kampus, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 120
iltapäivä / eftermiddag 120
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 120
iltapäivä / eftermiddag 120
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 120
iltapäivä / eftermiddag 120
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 120
iltapäivä / eftermiddag 120

Lapin AMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Rovaniemen kampus, Jokiväylä 11C, 96300 Rovaniemi
1.6.2020 iltapäivä / eftermiddag 130
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 165
iltapäivä / eftermiddag 130
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 165
iltapäivä / eftermiddag 130
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 165
iltapäivä / eftermiddag 130
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 130
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Kemi-Tornion kampus, Kosmos, Tietokatu 1, 94600 Kemi
1.6.2020 iltapäivä / eftermiddag 130
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 165
iltapäivä / eftermiddag 105
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 165
iltapäivä / eftermiddag 105
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 130
iltapäivä / eftermiddag 105
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 130

Laurea

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Hyvinkään kampus, Uudenmaankatu 22, 05800 Hyvinkää
1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 209
iltapäivä / eftermiddag 209
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 209
iltapäivä / eftermiddag 209
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 209
iltapäivä / eftermiddag 209
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 209
iltapäivä / eftermiddag 209
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Leppävaaran kampus, Vanha maantie 9, 02650 Leppävaara
1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 327
iltapäivä / eftermiddag 327
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 327
iltapäivä / eftermiddag 327
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 327
iltapäivä / eftermiddag 327
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 327
iltapäivä / eftermiddag 327
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa
1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 319
iltapäivä / eftermiddag 319
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 319
iltapäivä / eftermiddag 319
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 319
iltapäivä / eftermiddag 319
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 319
iltapäivä / eftermiddag 319

Metropolia

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Metropolia, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 1045
iltapäivä / eftermiddag 1045
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 1045
iltapäivä / eftermiddag 1045
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 1045
iltapäivä / eftermiddag 1045
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 1045
iltapäivä / eftermiddag 1045

OAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Oamk, Kotkantien kampus, Kotkantie 1, 90250 Oulu 1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 533
iltapäivä / eftermiddag 533
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 533
iltapäivä / eftermiddag 533
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 533
iltapäivä / eftermiddag 533
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 533
iltapäivä / eftermiddag 533
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 526

SAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SAMK, Kampus Pori, Satakunnankatu 23, 28100 Pori
1.6.2020 iltapäivä / eftermiddag 320
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 320
iltapäivä / eftermiddag 280
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 320
iltapäivä / eftermiddag 280
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 320
iltapäivä / eftermiddag 280

Savonia

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Savonia, Microkadun kampus, Microkatu 1, 70210 Kuopio
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 785
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 785
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 790

SeAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SeAMK, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Kampusranta 11, Frami F, 60320 Seinäjoki
1.6.2020
iltapäivä / eftermiddag 325
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 325
iltapäivä / eftermiddag 325
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 325
iltapäivä / eftermiddag 325
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 325

TAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
TAMK, pääkampus, Kuntokatu 3, 33520 Tampere
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 1300
iltapäivä / eftermiddag 807
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 1300
iltapäivä / eftermiddag 807
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 1300
iltapäivä / eftermiddag 806
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 1300

TurkuAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Turun AMK, ICT-City, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku 1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 700
iltapäivä / eftermiddag 700
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 700
iltapäivä / eftermiddag 700
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 700
iltapäivä / eftermiddag 700
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 700
iltapäivä / eftermiddag 700
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 700

VAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
VAMK, Palosaaren kampus, Wolffintie 30, 65200 Vaasa 1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 144
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 144
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 144
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 144
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 144

Arcada

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors (Jan-Magnus Janssonin aukio 1) 1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 142
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 142
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 142
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 142
5.6.2020 aamupäivä / förmiddag 142

Novia

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Alere, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa
1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 160
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 160
3.6.2020
iltapäivä / eftermiddag 160
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 160
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Henriksgatan 7, 20500 Åbo
1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 105
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 105
3.6.2020
iltapäivä / eftermiddag 105
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 105
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
1.6.2020 aamupäivä / förmiddag 45
2.6.2020 aamupäivä / förmiddag 45
3.6.2020
iltapäivä / eftermiddag 45
4.6.2020 aamupäivä / förmiddag 45

Förberedelser för YH-urvalsprovet

Genom urvalsprovet bedöms dina förutsättningar för yrkeshögskolestudier. YH-urvalsprovet förutsätter inte att du förbereder dig på förhand och där ingår varken förhandsmaterial eller förhandsuppgifter.

Förbered dig genom att se till att du på urvalsprovdagen har med dig allt det som nämns nedan. Till utrymmet där urvalsprovet skrivs får man inte ta med sig någon överlopps utrustning, vilket innebär att jackor, väskor o.dyl. lämnas  på en anvisad plats. Mobiltelefonen måste vara avstängd under hela urvalsprovet. Lämna hemma alla andra apparater som använder trådlös uppkoppling, t.ex. dessa apparater som använder Bluetooth:
-smartklockor
-aktivitetsarmband
-datormöss
-tangentbord

I YH-urvalsprovet får man använda kalkylator endast i den del som mäter matematisk-naturvetenskapliga färdigheter för teknikbranschen. Då får den sökande använda provsystemets kalkylator. Det är förbjudet att använda sin egen kalkylator. I de andra delarna får man inte använda kalkylator.

Ta med dig till urvalsprovet:

Identifierare

För YH-urvalsprovet skapas en individuell identifierare för de sökande. Du behöver identifieraren när du ska registrera dig på urvalsprovsdagen. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren skickas till dig per SMS och e-post under vecka 20. Vi använder de kontaktuppgifter som du har angett på din ansökningsblankett. Du ska ta med identifieraren till urvalsprovstillfället, så bered dig på att visa identifieraren du har fått antingen på telefonens skärm eller som utskriven på papper. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo från och med vecka 20.

Identitetsbevis

Din identitet kontrolleras i samband med urvalsprovet. Du ska bevisa din identitet med ett giltigt fotoförsett identitetsbevis.

Följande identitetsbevis godkänns:

 • ett fotoförsett identitetsbevis (pass eller ett finländskt fotoförsett personkort utställt av polisen)
 • ett finländskt körkort
 • ett fotoförsett FPA-kort
 • ett fotoförsett personkort från ett EU/EES-land

Bärbar dator och krav på utrustningen

YH-urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin bärbara dator. Du måste försäkra dig om att du på urvalsprovsdagen har tillgång till en bärbar dator som fyller kraven. Ladda batteriet på din dator fullt inför urvalsprovet. Ta med dig en strömkabel så att du vid behov kan ladda din dator.

Man måste kunna ansluta datorn till trådlöst nätverk.

För att urvalsprovet ska fungera måste man använda en lämplig webbläsare.

Provsystemet stöder uppdaterade versioner av följande webbläsare:
 • Chrome
 • Edge
 • Firefox
 • Internet Explorer 11
 • Safari
Även andra moderna webbläsare kan fungera.

Du måste ha aktiverat JavaScript och tillåtit cookies i din webbläsare.

Systemet har omfattande testats med följande operativsystem:
 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS

Urvalsprovet kan inte utföras på en telefon eller en pekplatta.

Till utrymmet får du ta med dig endast en bärbar dator och en avstängd mobiltelefon. Andra apparater som använder trådlös nätanslutning, t.ex. smarta klockor, aktivitetsarmband, datormöss eller tangentbord som använder Bluetooth-anslutning får inte tas med till provutrymmet. Du får inte ta med något sekretessfilter för datorskärmen till YH-urvalsprovet.

Om du inte har en egen dator kan du be att få låna en av någon i din näromgivning. Vi rekommenderar att läroanstalter på andra stadiet lånar ut bärbara datorer till sina studerande inför YH-urvalsprovet.

Trådbunden mus till datorn

Du kan, om du vill, ta med en separat trådbunden datormus. Till utrymmet för urvalsprovet får man inte ta med en trådlös mus som använder Bluetooth-anslutning.

Egen penna

Ta med dig en egen penna till urvalsprovet om du vill. Det finns papper för egna anteckningar att tillgå.

YH-urvalsprovsdagen steg för steg

 • Ta med dig identifieraren och den utrustning som behövs vid urvalsprovet (se punkten Att förbereda sig för YH-urvalsprovet). Lämna de saker som man inte får ta med till urvalsprovsutrymmet på de ställen som anvisats.
 • Visa identifieraren och identitetsbevis åt övervakaren då du går till urvalsprovsutrymmet.
 • Logga in på det trådlösa provnätverket enligt instruktionerna och koppla din dator till elnätet.
 • Räck upp handen om du får problem med att logga in på nätverket och meddela om problemet till övervakarna vid provtillfället. De försöker lösa problemet innan urvalsprovet börjar.
 • Innan urvalsprovet börjar får du i urvalsprovsutrymmet anvisningar för hur man genomför urvalsprovet. Följ anvisningarna noggrant.
 • Räck upp handen om du behöver hjälp av övervakaren under urvalsprovet. Vänta tills övervakaren kommer fram till dig.
 • Då du har genomfört urvalsprovet och det är tillåtet att avlägsna sig kan du lämna utrymmet. Ta med dig alla dina saker.
 • Tystnad ska råda i urvalsprovsutrymmet under urvalsprovet.  

Publicering av resultaten från YH-urvalsprovet

Vårens andra gemensamma ansökan 2020

Du ser dina poäng i tjänsten Min Studieinfo senast då resultaten publiceras. De som har antagits på basis av YH-urvalsprovet får ett meddelande per e-post och informationen syns även i tjänsten Min Studieinfo senast 8.7.2020. Du kan bli antagen från reservplats före 31.7.2020 kl. 15.00. Poängen för YH-urvalsprovet är i kraft endast under den ifrågavarande ansökan.

Uppgifterna och de rätta svaren i YH-urvalsprovet i gemensam ansökan hösten 2019 publiceras inte.

Individuella arrangemang och tillgänglighet vid YH-urvalsprovet

Individuella arrangemang och tillgänglighet vid YH-urvalsprovet

På vilka grunder kan man anhålla om individuella arrangemang?

Om du på grund av skada, sjukdom, dyslexi eller någon annan speciell orsak behöver individuella arrangemang i urvalsprovet (t.ex. tilläggstid, assistent, tekniska hjälpmedel, lugnt provutrymme, separat datorskärm eller andra specialarrangemang), ska du fylla i en skriftlig anhållan om individuella arrangemang. Bifoga ett läkarintyg eller motsvarande utlåtande över skadans eller sjukdomens karaktär. Sänd anhållan till den yrkeshögskola som du har anmält att du ska skriva urvalsprovet vid. Varje sökandes situation bedöms separat.

Hur anhåller jag om individuella arrangemang i YH-urvalsprovet?

Du anhåller om individuella arrangemang på en separat blankett. Anhållan lämnas in till den yrkes-högskola som du anmält att du ska skriva urvalsprovet vid. Till anhållan ska du bifoga en kopia av intyget eller utlåtandet (t.ex. läkarintyg) som visar att du är berättigad till individuella arrangemang.

Anhållan om individuella arrangemang med bilagor ska lämnas in senast 8.4.2020 kl. 15.00 till antagningsservice vid den yrkeshögskola som du anmält att du ska skriva urvalsprovet vid.

De flesta yrkeshögskolor använder en pappersblankett för anhållan om individuella arrangemang. Blanketten kan skrivas ut på den här webbplatsen.

Följande yrkeshögskolor använder elektroniska blanketter för anhållan om individuella arrangemang: Arcada, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), Kajaanin ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu och Turun ammattikorkeakoulu. Om du anmält att du ska genomföra YH-urvalsprovet vid någon av de här yrkeshögskolorna ska du använda den ifrågavarande yrkeshögskolans elektroniska blankett för anhållan om individuella arrangemang. Du hittar den elektroniska blanketten på respektive yrkeshögskolas webbplats. Använd inte pappersblanketten för anhållan om individuella arrangemang.

Fyll i blanketten omsorgsfullt. Förutom önskemål om individuella arrangemang ska du även meddela person- och kontaktuppgifter samt vid vilken yrkeshögskola du deltar i YH-urvalsprovet.

Med blanketten för anhållan om individuella arrangemang anhåller man om individuella arrangemang för YH-urvalsprovet. Notera att du inte ska anhålla om individuella arrangemang vid något annat urvalsprov med den här blanketten. För individuella arrangemang vid andra urvalsprov ska du följa anvisningarna vid de yrkeshögskolor som du ansökt till.

Om behov av individuella arrangemang uppkommer eller konstateras efter att ansökningstiden gått ut ska du omedelbart lämna din ansökan om individuella arrangemang till antagningsservice vid den yrkeshögskola där du ska delta i urvalsprovet.

Bilagor till blanketten för anhållan om individuella arrangemang – intyg och utlåtanden

Till anhållan ska bifogas kopior av intyg som du hänvisar till (t.ex. läkarintyg eller annat motsvarande utlåtande över skada eller sjukdom eller intyg över dyslexi eller inlärningssvårighet). Om du anhåller om tilläggstid p.g.a. dyslexi ska du till anhållan bifoga ett utlåtande av speciallärare, psykolog som är insatt i ärendet, talterapeut eller specialläkare (t.ex. barnneurolog, neurolog eller foniatriker). Det måste framgå av utlåtandet att du behöver stödåtgärder för utförandet av provet. Högskolan kan också godkänna motsvarande beslut från studentexamensnämnden, om det framkommer vilka stödåtgärder som har beviljats.

Expertutlåtandenas giltighetstid varierar beroende på hur permanent skadan, sjukdomen eller inlärningssvårigheten är. Vid dyslexi beaktad utlåtanden som är utfärdade efter att du har fyllt 16 år. Sänd inte intyg i original. Var förberedd på att du måste visa upp intygen i original i början av studierna om du har antagits till utbildningen. Uppgifter om ditt hälsotillstånd är sekretessbelagda (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 §).

Behandlingen av anhållan om individuella arrangemang samt meddelande om individuella arrangemang

Anhållan om individuella arrangemang behandlas vid den yrkeshögskola där sökanden ska delta i urvalsprovet. Yrkeshögskolan meddelar per e-post i god tid före urvalsprovet om de individuella arrangemang som du har beviljats.

Meddelandet om individuella arrangemang är giltigt bara för ett specifikt urvalsprov och i kraft den bestämda urvalsprovsdagen.

Om individuella arrangemang av någon orsak inte kan beviljas enligt anhållan sänder yrkeshögskolan i detta fall ett skriftligt meddelande med motiveringar till den sökande.

Anhållan om individuella arrangemang som inlämnats efter utsatt tid tas till behandling endast vid akuta undantagsfall. Individuella arrangemang kan inte nödvändigtvis beviljas om sökanden tagit kontakt för sent med tanke på genomförandet av urvalsprovet eller om det annars visar sig att det är omöjligt att genomföra individuella arrangemang.

Om sökanden är missnöjd med arrangemangen som meddelats om kan hen utan dröjsmål kontakta yrkeshögskolan som vid behov kan korrigera sitt tidigare beslut. Då sökanden får det slutgiltiga antagningsbeslutet i gemensam ansökan kan hen i det skedet göra en omprövningsbegäran av de beviljade arrangemangen som en del av processen för ändringsansökan.

Kontrollera i anvisningarna ovan om anhållan om individuella arrangemang ska lämnas in i pappersformat eller elektroniskt till den ifrågavarande yrkeshögskolan.

Checklista för deltagare i YH-urvalsprovet

Checklista för deltagarna i YH-urvalsprovet: 
• Anmäl dig till YH-urvalsprovet genom att under ansökningstiden på ansökningsblanketten i tjänsten Studieinfo.fi välja en tid och en plats för urvalsprovet som passar dig.
• Ifall du behöver individuella arrangemang vid YH-urvalsprovet skall du komma ihåg att anhålla om det i enlighet med de gemensamma anvisningarna och tidtabellen.
• Försäkra dig om att du har tillgång till en dator som har de egenskaper som behövs.
• Kontrollera tid och plats (yrkeshögskola) för ditt YH-urvalsprov i tjänsten Min Studieinfo. 
På YH-urvalsprovsdagen
• Kom till urvalsprovet på anvisad tid och till den plats som du har valt på ansökningsblanketten.
Till YH-urvalsprovet skall du ha med dig:
• din identifierare
• ett giltigt officiellt identitetsbevis
• en dator som uppfyller kraven och som är utrustad med ett laddat batteri
• strömkabeln till din dator
• en trådbunden datormus (om du vill)
• en penna
Följ de anvisningar som du får av personalen som finns på plats på urvalsprovsdagen.

Videorna om YH-urvalsprovet

Titta på videorna om YH-urvalsprovet (på finska). (YouTube)

Vanliga frågor om YH-urvalsprovet

AMK-valintakokeen tarkistuslista hakijalle: 

 • Ilmoittaudu AMK-valintakokeeseen Opintopolku.fi -palvelussa valitsemalla itsellesi sopiva valintakokeen aika ja paikka.
 • Mikäli tarvitset erityisjärjestelyitä AMK-valintakokeessa, muista hakea niitä yhteisten ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.
 • Varmista, että sinulla on käytettävissäsi vaadittavat ominaisuudet täyttävä tietokone ja testaa tietokoneesi toimivuus demossa.
 • Tarkista valitsemasi valintakoepaikka (ammattikorkeakoulu) ja -aika Oma Opintopolusta.
 • Saavu AMK-valintakokeeseen hyvissä ajoin ennen kokeen alkua.
 • Ota mukaasi AMK-valintakokeeseen
  • kirjautumistunnus
  • voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus
  • vaatimukset täyttävä tietokone, jonka akku on ladattu
  • tietokoneen virtajohto
  • halutessasi langallinen hiiri
  • kynä
 • Noudata valintakoepäivänä paikalla saamiasi henkilökunnan antamia ohjeita.

Hurdana är uppgifterna i YH-urvalsprovet?

Innehållet i YH-urvalsprovet beror på vilka ansökningsmål du har valt. Du genomför vid ett provtillfälle alla de delar som hör till dina ansökningsmål. YH-urvalsprovet har både gemensamma delar för alla sökande och branschspecifika delar. Du hittar mera information i avsnittet Innehåll och poängsättning av YH-urvalsprovet.

Hur länge räcker YH-urvalsprovet?

Reservera tillräckligt med tid på urvalsprovsdagen. Urvalsprovet räcker 3–6 timmar beroende på dina ansökningsmål.

Vad gör jag om jag inte har en egen dator?

Du måste försäkra dig om att du på urvalsprovsdagen har tillgång till en bärbar dator som fyller kraven. Du kan fråga om du får låna en dator av dina närstående eller från den skola där du studerar. En del företag hyr ut datorer.

Kan man förbereda sig på något sätt för YH-urvalsprovet? Vad borde man beakta?

Se till att du vet när och vart du anmält dig för YH-urvalsprovet. Du kan vid behov kontrollera tidpunkten och platsen för ditt YH-urvalsprov genom att logga in på tjänsten Min Studieinfo med bankkoder efter att du sänt in ansökningsblanketten. Försäkra dig om att du har en dator som uppfyller de kriterierna. Kom till YH-urvalsprovet i enlighet med anvisningarna. Alla som ska delta i YH-urvalsprovet ska vara på plats när registreringen för urvalsprovstillfället börjar. Ta med dig din identifierare, ett officiellt giltigt identitetsbevis med fotografi, dator med laddat batteri och elkabel, samt en penna. Du kan även ta med dig en trådbunden mus till datorn.

Hurdant kunnande testas i YH-urvalsprovet?

Genom urvalsprovet bedöms dina förutsättningar för yrkeshögskolestudier.

Finns det en matematisk del i YH-urvalsprovet?

I YH-urvalsprovet finns en matematisk del för alla sökande utom för de som ansöker till humanistiska och pedagogiska området.

Behöver jag en kalkylator i YH-urvalsprovet?

I YH-urvalsprovet får man använda kalkylator endast i den del som mäter matematisk-naturvetenskapliga färdigheter för teknikbranschen. Då får den sökande använda provsystemets kalkylator. Det är förbjudet att använda sin egen kalkylator. I de andra delarna får man inte använda kalkylator.

Hur anmäler jag mig till YH-urvalsprovet?

Man anmäler sig till YH-urvalsprovet på ansökningsblanketten för gemensam ansökan som finns i tjänsten Studieinfo.fi. Välj på ansökningsblanketten en för dig lämplig plats och tidpunkt att skriva provet på. Varje yrkeshögskola erbjuder ett visst antal platser. Då platserna vid ett provtillfälle fyllts stängs alternativet och du måste välja ett annat alternativ. Platserna fylls i anmälningsordning.

Varför har jag inte fått en kallelse till YH-urvalsprovet?

Valet av provplats och provtidpunkt i tjänsten Studieinfo.fi fungerar som anmälning. Ingen separat kallelse sänds till YH-urvalsprovet.

Vad händer om jag kommer för sent till YH-urvalsprovet eller kommer till fel ställe?

Om du kommer för sent till urvalsprovet eller till fel ställe kan du inte delta i provet. Kom till YH-urvalsprovet i enlighet med anvisningarna. Alla som ska delta i YH-urvalsprovet ska vara på plats när registreringen för urvalsprovstillfället börjar. Tidpunkter då man anländer till YH-urvalsprovet.

Jag har ansökt till Tampereen ammattikorkeakoulu men bor i Villmanstrand. Kan jag genomföra provet i Villmanstrand?

Du kan genomföra ditt urvalsprov i vilken yrkeshögskola som helst som arrangerar YH-urvalsprov och som har lediga platser, oavsett till vilken yrkeshögskola du ansöker. Du kan välja att skriva urvalsprovet vid en yrkeshögskola som du inte ansöker till, men som till exempel ligger nära din hemort.

Hur vet jag i vilket rum YH-urvalsprovet hålls i den yrkeshögskola där jag deltar i provet?

Yrkeshögskolorna sätter upp skyltning till provrummen och det finns också personal på plats som hjälper vid behov. Kontrollera noggrant adressen för ditt YH-urvalsprov.

Vem korrigerar YH-urvalsprovet?

Urvalsprovssystemet räknar automatiskt dina poäng i YH-urvalsprovet.

Deltar jag olika dagar i YH-urvalsprovet om jag t.ex. söker till företagsekonomi och teknik?

Nej. Vid samma provtillfälle genomför du endast ett YH-urvalsprov. Innehållet i urvalsprovet beror på vilka ansökningsmål du har valt. Vid samma provtillfälle genomför du alla delar som hör till de olika ansökningsmål du ansökt till.

Får jag ta med en vattenflaska och mellanmål till YH-urvalsprovet?

Du får ta med en vattenflaska och ett litet mellanmål till provet.

Kan man gå på toaletten under YH-urvalsprovet?

Under provet kan man gå på toaletten under övervakning.

Kan jag ta med öronproppar till YH-urvalsprovet?

Du kan ta med små öronproppar utan att anhålla om specialarrangemang. Observera att du använder öronproppar på egen risk, eftersom du då kan missa instruktioner som ges av övervakaren.
Valikko