YH-urvalsprovet

YH-urvalsprovet är yrkeshögskolornas gemensamma digitala urvalsprov, som görs på egen dator och tas i bruk i gemensam ansökan hösten 2019.

YH-urvalsprovet ordnas hösten 2019 under tidsperioden 29.10–1.11. Bekanta dig noggrant med anvisningarna som berör urvalsprovet innan höstens gemensamma ansökan inleds.

YH-urvalsprovet ersätter de nationella urvalsproven och de urvalsprov som ingått i urvalprovssamarbetet för följande branscher:

 • Humanistiska och pedagogiska området
 • Företagsekonomi och informationsbehandling
 • Naturbruk
 • Turism, kosthåll och ekonomi
 • Sjöfart
 • Social- och hälsovård, idrott och skönhetsbranschen
 • Teknik

Merparten av yrkeshögskolornas ansökningsmål använder YH-urvalsprovet. I tabell 1 nedan ser du om de ansökningsmål du ansöker till är med i YH-urvalsprovet. Kulturbranschen använder i princip inte YH-urvalsprovet, men det är möjligt att enskilda ansökningsmål inom yrkeshögskolornas kulturbransch ändå använder det. Du hittar information om kulturbranschens urvalsprov i tjänsten Studieinfo.fi och på yrkeshögskolornas webbplatser.

I regel kan alla sökande delta i YH-urvalsprovet (se Behörighet). Om du blir antagen på basis av betyg behöver du inte delta i urvalsprovet. Om du ändå strävar efter att bli antagen till ett högre prioriterat ansökningsmål måste du delta i urvalsprovet.

Till ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet antas sökande enbart utgående från de poäng de har fått i YH-urvalsprovet. Särskilda lämplighetsprov ordnas inte i gemensam ansökan hösten 2019.

För ansökningsmålen inom social- och hälsovård, det humanistiska och pedagogiska området, idrott och sjöfart finns krav som rör hälsa och funktionsförmåga. Närmare information hittar du under Hälsa och funktionsförmåga.

YH-urvalsprovets innehåll, längd och poängsättning

Urvalsprovets innehåll och längd beror på vilka ansökningsmål du har ansökt till. Du avlägger vid ett tillfälle alla de delar som hör till dina ansökningsmål. I YH-urvalsprovet finns både delar som är gemensamma för alla sökande och delar som är specifika för de olika utbildningsområdena. I varje del av urvalsprovet ingår det också uppgifter som testas med tanke på kommande urvalsprov. Dessa uppgifter poängsätts inte. Det framgår inte vilka dessa uppgifter är, men man beaktar dem då provtiden för varje del bestäms. Närmare information om poängsättningen av provet publiceras i slutet av september.

Varje del av urvalsprovet ska utföras inom en på förhand bestämd tid. När tiden för delen tar slut stängs delen. Om delen blir på hälft är det den senaste versionen som sparas som ditt svar. Du kan utföra YH-urvalsprovets delar i valfri ordning, men varje del måste slutföras med en gång. Man kan inte gå tillbaka till en del efter det att den har stängts.

Figur 1 visar urvalsprovets delar och maximipoängen per utbildningsområde i gemensam ansökan hösten 2019.

Gemensamma delar för alla utbildningsområden:

 • Färdigheter i beslutsfattande (30 minuter): Du utför uppgifterna i den ifrågavarande delen oberoende av ansökninsgmål. I denna del utvärderas logisk slutledningsförmåga och färdigheter i problemlösning. Man kan få maximalt 20 poäng för delen.
 • Färdigheter i språk och kommunikation (finska 30 minuter och engelska 30 minuter):
  • Delar: undervisningsspråket (finska) och engelska. Du utför uppgifterna i den ifrågavarande delen oberoende av ansökningsmål. I denna del utvärderas dina färdigheter i att läsa och tolka text, t.ex. hur du förstår förhållandet mellan olika delar av texten, hur du behärskar ordförråd och  din språkliga slutledningsförmåga. Man kan få maximalt 10 poäng för delen på undervisningsspråket (finska). Man kan få maximalt 10 poäng för delen på engelska.

Förutom de delar som är gemensamma för alla områden innehåller YH-urvalsprovet följande delar som är branschspecifika:

 • Matematiska färdigheter (60 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom teknik, företagsekonomi och informationsbehandling, naturbruk, turism, kosthåll och ekonomi, social- och hälsovård, idrott eller skönhetsbranschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda utbildningsområden. I denna del utvärderas dina färdigheter i att lösa grundläggande räkne- och procentuppgifter, förstagradsekvationer, enhetsomvandlingar, uppgifter som kräver matematisk-logisk slutledningsförmåga samt din förmåga att tolka tabeller och figurer. Man kan få maximalt 20 poäng för delen. Det är inte tillåtet att använda kalkylator i denna del.
 • Matematisk-naturvetenskapliga färdigheter (45 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom teknik. I delen utvärderas dina färdigheter i matematik och fysik. Man kan få maximalt 20 poäng för delen. I denna del kan den sökande använda provsystemets funktionsräknare.

Räknarens funktioner:

 • addition, subtraktion, multiplikation, division
 • parenteser
 • andra potens och kvadratrot
 • tiopotens ja allmän potens
 • trigonometriska funktioner (vinkelvärden i grader)
 • naturlig logaritm (ln) och tiologaritmer (log)
 • konstanterna π och e
 • resultatet av den föregående räkneoperationen i ANS-variabeln
 • uttryckets värde kan lagras i minnet Min och hämtas ur minnet Mout.
Exempel: Inmatning av uttryck



 • Etiska färdigheter (30 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen eller den humanistiska och pedagogiska branschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda branscher. I denna del utvärderas dina färdigheter i att identifiera etiska situationer. Man kan få maximalt 20 poäng för delen.

Figur 1. Urvalsprovets delar och maximipoängen per utbildningsområde i gemensam ansökan hösten 2019.

Figur 1. Urvalsprovets delar och maximipoängen per utbildningsområde i gemensam ansökan hösten 2019.

Teknik: Färdigheter i beslutsfattande, Färdigheter i språk och kommunikation, Matematiska färdigheter och Matematisk-naturvetenskapliga färdigheter. Maximipoängen 80.

Företagsekonomi och informationsbehandling: Färdigheter i beslutsfattande, Färdigheter i språk och kommunikation och Matematiska färdigheter. Maximipoängen 60.

Naturbruk: Färdigheter i beslutsfattande, Färdigheter i språk och kommunikation och Matematiska färdigheter. Maximipoängen 60.

Turism, kosthåll och ekonomi: Färdigheter i beslutsfattande, Färdigheter i språk och kommunikation och Matematiska färdigheter. Maximipoängen 60.

Social- och hälsovård, idrott och skönhetsbranschen: Färdigheter i beslutsfattande, Färdigheter i språk och kommunikation, Matematiska färdigheter och Etiska färdigheter. Maximipoängen 80.

Humanistiska och pedagogiska området: Färdigheter i beslutsfattande, Färdigheter i språk och kommunikation och Etiska färdigheter. Maximipoängen 60.

Exempel 1:

Du har ansökt till utbildning till byggmästare (teknik), sjukskötare (hälsovård) och tradenom (företagsekonomi och informationsbehandling).

I urvalsprovet gör du följande delar (5):

Delar som är gemensamma för alla: 1. färdigheter i beslutsfattande, 2. färdigheter i språk och kommunikation

OCH

Delen för teknik, företagsekonomi och informationsbehandling och hälsovård: 3. matematiska färdigheter (görs endast en gång)

OCH

Delen för teknik: 4. matematisk-naturvetenskapliga färdigheter

OCH

Delen för hälsovård: 5. etiska färdigheter

Exempel 2:

Du har ansökt till utbildning till socionom (det sociala området), fotterapeut (hälsovård) och fysioterapeut (hälsovård).

I urvalsprovet gör du följande delar (4):

Delar som är gemensamma för alla: 1. färdigheter i beslutsfattande, 2. färdigheter i språk och kommunikation

OCH

Social- och hälsovård: 3. matematiska färdigheter, 4. etiska färdigheter (görs endast en gång)

Meddelande om forskning

I samband med YH-urvalsprovet ber vi dig delta i en undersökning, vars syfte är att utvärdera YH-urvalsprovet tillförlitlighet, hur de sökande till olika branscher presterar i urvalsprovet och YH-urvalsprovets användbarhet. Undersökningen är en del av Utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning, vars syfte är att utveckla ett nytt digitalt urvalsprov för yrkeshögskolesektorn. Till projektnätverket hör alla yrkeshögskolor i Finland (med undantag för Högskolan på Åland och Polisyrkeshögskolan). Vi ber dig bekanta dig med forskningsmeddelandet och dataskyddsmeddelandet innan du deltar i urvalsprovet.

Bästa deltagare i YH-urvalsprovet 

Injudan att delta i undersökning 

Vi ber dig delta i en undersökning, var syfte är att utveckla yrkeshögskolornas nya digitala urvalsprov. Undersökningen är en del av Utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning (AMK-opiskelijavalinnat) 2017-2019, vars syfte är att utveckla det nya digitala urvalsprovet för yrkeshögskolesektorn med beaktande av de utbildningsområdesspecifika behoven. Till projektnätverket hör alla yrkeshögskolor i Finland (med undantag för Högskolan på Åland och Polisyrkeshögskolan).

Deltagandet är frivilligt 

Det är frivilligt att delta i denna undersökning. Du kan låta bli att delta eller avbryta deltagandet när som helst utan att ange någon orsak.

Verkställare av undersökningen

Undersökningen genomförs som en del av Utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning. Överlärare Kirsi Talman från Metropolia Ammattikorkeakoulu ansvarar för undersökningen. Till forskningsgruppen hör HVD, professor Elina Haavisto och HVD, lektor Anne-Maria Kanerva.

Syftet och nyttan av undersökningen

Syftet med undersökningen är att utvärdera YH-urvalsprovet tillförlitlighet (urvalsprovsuppgifternas svårighetsgrad och förmåga att skilja de sökande åt), de sökandes färdigheter i beslutfattande, matematik, språk och kommunikation samt deras matematisk-naturvetenskapliga och etiska färdigheter, faktorer i samband med framgång i urvalsprovet (bakgrundsfaktorer) samt YH-urvalsprovets användbarhet. Ur ett sökandeperspektiv syns utvecklingen av urvalsprovet som en objektivt utvärderad och jämlik antagning av studerande.

Förvekligande av undersökningen

Undersökningen förverkligas så att de bakgrundsuppgifter du har uppgett i Studieinfo (namn, ålder, kön, lärandenummer, utbildningsområdeskod, examensbenämning, tidigare utbildning) och i urvalsprovet (dina föräldrars socioekonomiska bakgrund, är du född i Finland) samt dina urvalsprovssvar lagras elektroniskt och analyseras statistiskt. Du ger ditt tillstånd till detta genom att svara ja på en fråga i urvalsprovet.

Nackdelar med undersökningen 

Det finns inga nackdelar med att delta i undersökningen. Identiteten på dem som deltar i urvalsprovet skyddas. Ditt urvalsprovsresultat påverkas inte av att du deltar eller låter bli att delta i undersökningen.

Uppgifterna är konfidentiella

Alla uppgifter som samlas in om dig behandlas konfidentiellt. Vi garanterar integritet och sekretess för alla personer som deltar i urvalsprovet. Inga uppgifter lämnas ut till utomstående parter och enskilda personers svar framkommer inte i rapporteringen. Forskningsmaterialet behandlas endast av forskningsgruppens medlemmar. För undersökningen grundas ett personregister (namn, lärandenummer) för en uppföljningsundersökning som förverkligas senare. Personregistret sparas under undersökningens tid, fram till 2025. Endast den person som ansvarar för undersökningen har tillgång till personregistret. Direkta identifierande uppgifter avlägsnas innan materialet analyseras. Endast forskningsgruppen har tillgång till forskningsmaterialet.

Du kan ställa oss alla frågor som du funderar på.

Med vänlig hälsning,

Kirsi Talman
Ansvarig för forskningen
HVD, överlärare
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning
amk.opiskelijavalintahanke@metropolia.fi

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal

Om totalpoängen i YH-urvalsprovet är de samma för två eller flera sökanden, rangordnas de sökande primärt enligt prioriteringen av ansökningsmålet. Om man med detta kriterium inte kan skilja åt de sökande som har samma poäng i urvalsprovet, kan yrkeshögskolan välja att anta samtliga sökande med samma poäng, att inte anta någon alls av de sökande med samma poäng eller att genom lottning avgöra vem/vilka som antas. Yrkeshögskolorna har i sina antagningsgrunder slagit fast hur de tillämpar alternativen alla antas/ingen antas/lottning.

Anmälan till YH-urvalsprovet

Man anmäler sig till YH-urvalsprovet på ansökningsblanketten för gemensam ansökan som finns på tjänsten Studieinfo.fi under ansökningstiden. På ansökningsblanketten ska du välja en för dig lämplig plats och tidpunkt för deltagande i YH-urvalsprovet av de alternativ som erbjuds. Varje yrkeshögskola erbjuder en viss mängd platser. När platserna vid ett enskilt urvalsprovtillfälle fyllts stängs det alternativet och du måste välja ett annat alternativ. Platserna vid urvalsprovstillfällena fylls i anmälningsordning.

Den tid och plats för urvalsprov som du valt i tjänsten Studieinfo.fi genom att fylla i ansökningsblanketten fungerar som anmälan. Ingen separat kallelse till YH-urvalsprovet sänds.

Tid och plats för YH-urvalsprovet

YH-urvalsprovet för gemensam ansökan hösten 2019 arrangeras 29.10.–1.11. Varje dag hålls 1–2 urvalsprovstillfällen. Alla yrkeshögskolor använder nödvändigtvis inte alla fyra provdagar. Du kan välja att delta i urvalsprovet vid vilken yrkeshögskola som helst som arrangerar YH-urvalsprovet och som har lediga platser, oavsett till vilken yrkeshögskola du ansöker. Du kan välja att skriva urvalsprovet vid en yrkeshögskola som du inte ansöker till, men som till exempel ligger nära din hemort. Bekanta dig med de urvalsprovstillfällen som erbjuds redan innan gemensam ansökan börjar (se tabell 1).

Efter att du har lämnat in din ansökan kan du granska när och var ditt urvalsprov hålls genom att logga in på tjänsten Min Studieinfo med dina bankkoder. 

Kom till YH-urvalsprovet i enlighet med anvisningarna nedan. Alla som ska delta i YH-urvalsprovet ska vara på plats när registreringen för urvalsprovstillfället börjar. Reservera tillräckligt med tid på urvalsprovsdagen, gärna hela dagen. Urvalsprovstillfället tar 3–6 timmar i anspråk, beroende på vilka delar som hör till ditt ansökningsmål.

Kom till YH-urvalsprovet i enlighet med anvisningarna:

 • Urvalsprovstillfället på förmiddagen
  • Var på plats klockan 8.00, då registreringen för urvalsprovet börjar. YH-urvalsprovet börjar klockan 9.00.
 • Urvalsprovstillfället på eftermiddagen
  • Var på plats klockan 13.00, då registreringen för urvalsprovet börjar. YH-urvalsprovet börjar klockan 14.00.

Om du försenar dig från urvalsprovet släpps du inte in i det utrymme där urvalsprovet utförs och du kan alltså inte avlägga urvalsprovet. Du kan delta i urvalsprovet bara på den plats och vid den tidpunkt som du har anmält dig till. Om du kommer vid fel tidpunkt eller till fel plats får du inte avlägga urvalsprovet.

Ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet i gemensam ansökan hösten 2019, nybörjarplatser samt information om tid och plats. Obs! Svenskspråkiga ansökningsmål ingår inte i gemensam ansökan hösten 2019.

Förberedelser för YH-urvalsprovet

Genom urvalsprovet bedöms dina förutsättningar för yrkeshögskolestudier. YH-urvalsprovet förutsätter inte att du förbereder dig på förhand och där ingår varken förhandsmaterial eller förhandsuppgifter.

Förbered dig genom att se till att du på urvalsprovdagen har med dig allt det som nämns nedan. Till utrymmet där urvalsprovet skrivs får man inte ta med sig någon överlopps utrustning, vilket innebär att jackor, väskor o.dyl. lämnas  på en anvisad plats. Mobiltelefonen måste vara avstängd under hela urvalsprovet. Lämna hemma alla andra apparater som använder trådlös uppkoppling, t.ex. dessa apparater som använder Bluetooth:
-smartklockor
-aktivitetsarmband
-datormöss
-tangentbord

I YH-urvalsprovet får man använda kalkylator endast i den del som mäter matematisk-naturvetenskapliga färdigheter för teknikbranschen. Då får den sökande använda provsystemets kalkylator. Det är förbjudet att använda sin egen kalkylator. I de andra delarna får man inte använda kalkylator.

Ta med dig till urvalsprovet:

Identifierare

För YH-urvalsprovet skapas en individuell identifierare för de sökande. Du behöver identifieraren när du ska registrera dig på urvalsprovsdagen. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren skickas till dig per SMS och e-post under vecka 43. Vi använder de kontaktuppgifter som du har angett på din ansökningsblankett. Du ska ta med identifieraren till urvalsprovstillfället, så bered dig på att visa identifieraren du har fått antingen på telefonens skärm eller som utskriven på papper. Länken till identifieraren hittar du också i din egna ansökan i tjänsten Min Studieinfo från och med vecka 43.

Identitetsbevis

Din identitet kontrolleras i samband med urvalsprovet. Du ska bevisa din identitet med ett giltigt fotoförsett identitetsbevis.

Följande identitetsbevis godkänns:

 • ett fotoförsett identitetsbevis (pass eller ett finländskt fotoförsett personkort utställt av polisen)
 • ett finländskt körkort
 • ett fotoförsett FPA-kort
 • ett fotoförsett personkort från ett EU/EES-land

Bärbar dator och krav på utrustningen

YH-urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin bärbara dator. Du måste försäkra dig om att du på urvalsprovsdagen har tillgång till en bärbar dator som fyller kraven. Ladda batteriet på din dator fullt inför urvalsprovet. Ta med dig en strömkabel så att du vid behov kan ladda din dator.

Man måste kunna ansluta datorn till trådlöst nätverk.

För att urvalsprovet ska fungera måste man använda en lämplig webbläsare.

Provsystemet stöder uppdaterade versioner av följande webbläsare:
 • Chrome
 • Edge
 • Firefox
 • Internet Explorer 11
 • Safari
Även andra moderna webbläsare kan fungera.

Du måste ha aktiverat JavaScript och tillåtit cookies i din webbläsare.

Systemet har omfattande testats med följande operativsystem:
 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS

Urvalsprovet kan inte utföras på en telefon eller en pekplatta.

Till utrymmet får du ta med dig endast en bärbar dator och en avstängd mobiltelefon. Andra apparater som använder trådlös nätanslutning, t.ex. smarta klockor, aktivitetsarmband, datormöss eller tangentbord som använder Bluetooth-anslutning får inte tas med till provutrymmet. Du får inte ta med något sekretessfilter för datorskärmen till YH-urvalsprovet.

Om du inte har en egen dator kan du be att få låna en av någon i din näromgivning. Vi rekommenderar att läroanstalter på andra stadiet lånar ut bärbara datorer till sina studerande inför YH-urvalsprovet.

Trådbunden mus till datorn

Du kan, om du vill, ta med en separat trådbunden datormus. Till utrymmet för urvalsprovet får man inte ta med en trådlös mus som använder Bluetooth-anslutning.

Egen penna

Ta med dig en egen penna till urvalsprovet om du vill. Det finns papper för egna anteckningar att tillgå.

YH-urvalsprovsdagen steg för steg

 • Ta med dig identifieraren och den utrustning som behövs vid urvalsprovet (se punkten Att förbereda sig för YH-urvalsprovet). Lämna de saker som man inte får ta med till urvalsprovsutrymmet på de ställen som anvisats.
 • Visa identifieraren och identitetsbevis åt övervakaren då du går till urvalsprovsutrymmet.
 • Logga in på det trådlösa provnätverket enligt instruktionerna och koppla din dator till elnätet.
 • Räck upp handen om du får problem med att logga in på nätverket och meddela om problemet till övervakarna vid provtillfället. De försöker lösa problemet innan urvalsprovet börjar.
 • Innan urvalsprovet börjar får du i urvalsprovsutrymmet anvisningar för hur man genomför urvalsprovet. Följ anvisningarna noggrant.
 • Räck upp handen om du behöver hjälp av övervakaren under urvalsprovet. Vänta tills övervakaren kommer fram till dig.
 • Då du har genomfört urvalsprovet och det är tillåtet att avlägsna sig kan du lämna utrymmet. Ta med dig alla dina saker.
 • Tystnad ska råda i urvalsprovsutrymmet under urvalsprovet.  

Publicering av resultaten från YH-urvalsprovet

Du ser dina poäng i tjänsten Min Studieinfo senast då resultaten publiceras. De som har antagits på basis av YH-urvalsprovet får ett meddelande per e-post och informationen syns även i tjänsten Min Studieinfo senast 29.11.2019. Du kan bli antagen från reservplats före 17.12.2019 kl. 15.00.

Specialarrangemang och tillgänglighet vid YH-urvalsprovet

På vilka grunder kan man anhålla om specialarrangemang?

Om du på grund av skada, sjukdom, dyslexi eller någon annan speciell orsak behöver specialarrangemang i urvalsprovet (t.ex. förlängd provtid, tekniska hjälpmedel eller andra specialarrangemang), ska du fylla i en skriftlig anhållan om specialarrangemang. Bifoga ett läkarintyg eller motsvarande utlåtande över skada eller sjukdom eller t.ex. dyslexi. Sänd ansökan till den yrkeshögskola till vilken du anmält att du ska skriva urvalsprovet. Varje sökandes status bedöms separat.

Hur anhåller jag om specialarrangemang i YH-urvalsprovet?

Du anhåller om specialarrangemang på en separat blankett. Anhållan lämnas till den yrkes­högskola som du anmält att du ska skriva urvalsprovet vid. Till anhållan ska man bifoga en kopia av intyget eller utlåtandet (t.ex. läkarintyg), som visar att man är berättigad till specialarrangemang.

Anhållan om specialarrangemang med bilagor ska lämnas in senast 25.9.2019 kl. 15 till antagningsservice vid den yrkeshögskola som du anmält att du ska skriva urvalsprovet vid.

De flesta yrkeshögskolor använder en pappersblankett för anhållan om specialarrangemang. Blanketten kan skrivas ut på den här webbplatsen.

Följande yrkeshögskolor använder elektroniska blanketter för anhållan om specialarrangemang: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), Lahden ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu och Turun ammattikorkeakoulu. Om du anmält att du ska genomföra YH-urvalsprovet vid någon av de här yrkeshögskolorna ska du använda den aktuella yrkeshögskolans elektroniska blankett för anhållan om specialarrangemang. Du hittar den elektroniska blanketten på respektive yrkeshögskolas webbplats. Använd inte ansökningsblanketten i pappersform om du anhåller om specialarrangemang på den elektroniska blanketten.

Fyll i blanketten omsorgsfullt. Förutom önskemål om specialarrangemang ska du även meddela person- och kontaktuppgifter samt vid vilken yrkeshögskola du deltar i YH-urvalsprovet.

Med blanketten för anhållan om specialarrangemang anhåller man om specialarrangemang för YH-urvalsprovet. Notera att du inte ska anhålla om specialarrangemang vid något annat urvalsprov på den här blanketten. För specialarrangemang vid andra urvalsprov ska du följa anvisningarna vid de yrkeshögskolor som du ansökt till.

Om behov av specialarrangemang uppkommer eller konstateras efter att ansökningstiden gått ut ska du omedelbart lämna din ansökan om specialarrangemang till antagningsservice vid den yrkeshögskola där du ska delta i urvalsprovet.

Bilagor till blanketten för anhållan om specialarrangemang – intyg och utlåtanden

Till anhållan ska bifogas kopior av intyg som du hänvisar till (t.ex. läkarintyg eller annat motsvarande utlåtande över skada eller sjukdom eller intyg över dyslexi). Om du anhåller om tilläggstid p.g.a. dyslexi ska du till anhållan bifoga ett utlåtande av speciallärare, psykolog som är insatt i ärendet, talterapeut eller specialläkare (t.ex. barnneurolog, neurolog eller foniatriker). Du kan även bifoga ett motsvarande beslut från studentexamensnämnden om du har ett sådant. Beträffande dyslexi kan specialarrangemang beviljas endast vid medelsvår eller svår sådan (skala: ingen störning, lindrig störning, medelsvår störning och svår störning).

Expertutlåtandena får i regel inte vara äldre än 5 (fem) år. Vid dyslexi, inlärningssvårigheter, sjukdom eller skada som är kronisk kan man även beakta utlåtanden som är äldre. Andra utlåtandens giltighet bedöms från fall till fall. Sänd inte intyg i original. Var förberedd på att du måste visa upp intygen i original i början av studierna om du har antagits till utbildningen. Uppgifter om sökandes hälsotillstånd är sekretessbelagda (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 §).

Behandlingen av anhållan om specialarrangemang samt meddelande om specialarrangemang

Anhållan om specialarrangemang behandlas vid den yrkeshögskola där sökanden ska delta i urvalsprovet. Yrkeshögskolan meddelar per e-post i god tid före urvalsprovet om de specialarrangemang som du har beviljats.

Meddelandet om specialarrangemang är giltigt bara för ett specifikt urvalsprov och i kraft den bestämda urvalsprovsdagen.

Om specialarrangemang av någon orsak inte kan beviljas enligt anhållan sänder yrkeshögskolan i detta fall ett skriftligt meddelande med motiveringar till den sökande.

Anhållan om specialarrangemang som inlämnats efter utsatt tid tas till behandling endast vid akuta undantagsfall. Specialarrangemang kan inte nödvändigtvis beviljas om sökanden tagit kontakt för sent med tanke på genomförandet av urvalsprovet eller om det annars visar sig att det är omöjligt att genomföra specialarrangemang.

Om sökanden är missnöjd med arrangemangen som meddelats om kan hen utan dröjsmål kontakta yrkeshögskolan som vid behov kan korrigera sitt tidigare beslut. Då sökanden får det slutgiltiga antagningsbeslutet i gemensam ansökan kan hen i det skedet göra en omprövningsbegäran av de beviljade arrangemangen som en del av processen för ändringsansökan.

Kontrollera i anvisningarna ovan om anhållan om specialarrangemang ska lämnas in i pappersformat eller elektroniskt till den ifrågavarande yrkeshögskolan.

Checklista för deltagare i YH-urvalsprovet

Checklista för deltagarna i YH-urvalsprovet: 
•	Anmäl dig till YH-urvalsprovet genom att under ansökningstiden på ansökningsblanketten i tjänsten Studieinfo.fi välja en tid och en plats för urvalsprovet som passar dig. 

•	Ifall du behöver specialarrangemang vid YH-urvalsprovet skall du komma ihåg att anhålla om det i enlighet med de gemensamma anvisningarna och tidtabellen.
•	Försäkra dig om att du har tillgång till en dator som har de egenskaper som behövs.
•	Kontrollera tid och plats (yrkeshögskola) för ditt YH-urvalsprov i tjänsten Min Studieinfo. 
På YH-urvalsprovsdagen
•	Kom till urvalsprovet på anvisad tid och till den plats som du har valt på ansökningsblanketten.
•	Till YH-urvalsprovet skall du ha med dig:
•	din identifierare
•	ett giltigt officiellt identitetsbevis
•	en dator som uppfyller kraven och som är utrustad med ett laddat batteri
•	strömkabeln till din dator
•	en trådbunden datormus (om du vill)
•	en penna

Följ de anvisningar som du får av personalen som finns på plats på urvalsprovsdagen.

Vanliga frågor om YH-urvalsprovet

AMK-valintakokeen tarkistuslista hakijalle: 

 • Ilmoittaudu AMK-valintakokeeseen Opintopolku.fi -palvelussa valitsemalla itsellesi sopiva valintakokeen aika ja paikka.
 • Mikäli tarvitset erityisjärjestelyitä AMK-valintakokeessa, muista hakea niitä yhteisten ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.
 • Varmista, että sinulla on käytettävissäsi vaadittavat ominaisuudet täyttävä tietokone ja testaa tietokoneesi toimivuus demossa.
 • Tarkista valitsemasi valintakoepaikka (ammattikorkeakoulu) ja -aika Oma Opintopolusta.
 • Saavu AMK-valintakokeeseen hyvissä ajoin ennen kokeen alkua.
 • Ota mukaasi AMK-valintakokeeseen
  • kirjautumistunnus
  • voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus
  • vaatimukset täyttävä tietokone, jonka akku on ladattu
  • tietokoneen virtajohto
  • halutessasi langallinen hiiri
  • kynä
 • Noudata valintakoepäivänä paikalla saamiasi henkilökunnan antamia ohjeita.

Hurdana är uppgifterna i YH-urvalsprovet?

Innehållet i YH-urvalsprovet beror på vilka ansökningsmål du har valt. Du genomför vid ett provtillfälle alla de delar som hör till dina ansökningsmål. YH-urvalsprovet har både gemensamma delar för alla sökande och branschspecifika delar. Du hittar mera information i avsnittet Innehåll och poängsättning av YH-urvalsprovet.

Hur länge räcker YH-urvalsprovet?

Reservera tillräckligt med tid på urvalsprovsdagen. Urvalsprovet räcker 3–6 timmar beroende på dina ansökningsmål.

Vad gör jag om jag inte har en egen dator?

Du måste försäkra dig om att du på urvalsprovsdagen har tillgång till en bärbar dator som fyller kraven. Du kan fråga om du får låna en dator av dina närstående eller från den skola där du studerar. En del företag hyr ut datorer.

Kan man förbereda sig på något sätt för YH-urvalsprovet? Vad borde man beakta?

Se till att du vet när och vart du anmält dig för YH-urvalsprovet. Du kan vid behov kontrollera tidpunkten och platsen för ditt YH-urvalsprov genom att logga in på tjänsten Min Studieinfo med bankkoder efter att du sänt in ansökningsblanketten. Försäkra dig om att du har en dator som uppfyller de kriterierna. Kom till YH-urvalsprovet i enlighet med anvisningarna. Alla som ska delta i YH-urvalsprovet ska vara på plats när registreringen för urvalsprovstillfället börjar. Ta med dig din identifierare, ett officiellt giltigt identitetsbevis med fotografi, dator med laddat batteri och elkabel, samt en penna. Du kan även ta med dig en trådbunden mus till datorn.

Hurdant kunnande testas i YH-urvalsprovet?

Genom urvalsprovet bedöms dina förutsättningar för yrkeshögskolestudier.

Finns det en matematisk del i YH-urvalsprovet?

I YH-urvalsprovet finns en matematisk del för alla sökande utom för de som ansöker till humanistiska och pedagogiska området.

Behöver jag en kalkylator i YH-urvalsprovet?

I YH-urvalsprovet får man använda kalkylator endast i den del som mäter matematisk-naturvetenskapliga färdigheter för teknikbranschen. Då får den sökande använda provsystemets kalkylator. Det är förbjudet att använda sin egen kalkylator. I de andra delarna får man inte använda kalkylator.

Hur anmäler jag mig till YH-urvalsprovet?

Man anmäler sig till YH-urvalsprovet på ansökningsblanketten för gemensam ansökan som finns i tjänsten Studieinfo.fi. Välj på ansökningsblanketten en för dig lämplig plats och tidpunkt att skriva provet på. Varje yrkeshögskola erbjuder ett visst antal platser. Då platserna vid ett provtillfälle fyllts stängs alternativet och du måste välja ett annat alternativ. Platsera fylls i anmälningsordning.

Varför har jag inte fått en kallelse till YH-urvalsprovet?

Valet av provplats och provtidpunkt i tjänsten Studieinfo.fi fungerar som anmälning. Ingen separat kallelse sänds till YH-urvalsprovet.

Vad händer om jag kommer för sent till YH-urvalsprovet eller kommer till fel ställe?

Om du kommer för sent till urvalsprovet eller till fel ställe kan du inte delta i provet. Kom till YH-urvalsprovet i enlighet med anvisningarna. Alla som ska delta i YH-urvalsprovet ska vara på plats när registreringen för urvalsprovstillfället börjar. Tidpunkter då man anländer till YH-urvalsprovet.

Jag har ansökt till Tampereen ammattikorkeakoulu men bor i Villmanstrand. Kan jag genomföra provet i Villmanstrand?

Du kan genomföra ditt urvalsprov i vilken yrkeshögskola som helst som arrangerar YH-urvalsprov och som har lediga platser, oavsett till vilken yrkeshögskola du ansöker. Du kan välja att skriva urvalsprovet vid en yrkeshögskola som du inte ansöker till, men som till exempel ligger nära din hemort.

Hur vet jag i vilket rum YH-urvalsprovet hålls i den yrkeshögskola där jag deltar i provet?

Yrkeshögskolorna sätter upp skyltning till provrummen och det finns också personal på plats som hjälper vid behov. Kontrollera noggrant adressen för ditt YH-urvalsprov.

Vem korrigerar YH-urvalsprovet?

Urvalsprovssystemet räknar automatiskt dina poäng i YH-urvalsprovet.

Deltar jag olika dagar i YH-urvalsprovet om jag t.ex. söker till företagsekonomi och teknik?

Nej. Vid samma provtillfälle genomför du endast ett YH-urvalsprov. Innehållet i urvalsprovet beror på vilka ansökningsmål du har valt. Vid samma provtillfälle genomför du alla delar som hör till de olika ansökningsmål du ansökt till.

Får jag ta med en vattenflaska och mellanmål till YH-urvalsprovet?

Du får ta med en vattenflaska och ett litet mellanmål till provet.

Kan man gå på toaletten under YH-urvalsprovet?

Under provet kan man gå på toaletten under övervakning.
Valikko