YH-urvalsprovet

YH-urvalsprovet är yrkeshögskolornas gemensamma digitala urvalsprov, som görs på egen bärbar dator.

YH-urvalsprovet ordnas våren 2021 under tiden 31.5–9.6. Vilka urvalsprovstillfällen som erbjuds varierar mellan yrkeshögskolorna. Du hittar utbudet av urvalsprovstillfällen i tabell 2.

Bekanta dig noggrant med anvisningarna för urvalsprovet innan du deltar i det.

Urvalsprovet utvärderar färdigheter för yrkeshögskolestudier. YH-urvalsprovet kräver inga förhandsförberedelser. Det finns inget förhandsmaterial eller förhandsuppgifter.

YH-urvalsprovet används inom följande utbildningsområden:

 • Humanistiska och pedagogiska området
 • Företagsekonomi och informationsbehandling
 • Naturbruk
 • Turism, kosthåll och ekonomi
 • Sjöfart
 • Social- och hälsovård, idrott och skönhetsbranschen
 • Teknik

Merparten av yrkeshögskolornas ansökningsmål använder YH-urvalsprovet. I tabell 1 ser du om dina egna ansökningsmål är med i YH-urvalsprovet. Om ansökningsmålet inte använder YH-urvalsprovet hittar du information om detta i tjänsten Studieinfo.fi. Du ska i detta fall kontrollera om ansökan till utbildningen kräver en förhandsuppgift eller ett separat urvalsprov, som man måste förbereda sig för.

Kulturbranschen använder i princip inte YH-urvalsprovet, men det är möjligt att enskilda ansökningsmål inom yrkeshögskolornas kulturbransch ändå använder det. Du hittar information om kulturbranschens urvalsprov i tjänsten Studieinfo.fi och på yrkeshögskolornas webbplatser.

Sökande som blir antagna på basis av betyg behöver inte delta i urvalsprovet. Om du ändå strävar efter att bli antagen till ett högre prioriterat ansökningsmål måste du delta i urvalsprovet.

För ansökningsmålen inom social- och hälsovård, det humanistiska och pedagogiska området, idrott och sjöfart finns krav som rör hälsa och funktionsförmåga. Närmare information hittar du under Hälsa och funktionsförmåga.

YH-urvalsprovets innehåll, längd och poängsättning

Urvalsprovets innehåll och längd beror på vilka ansökningsmål du har ansökt till. Du avlägger vid ett tillfälle alla de delar som hör till dina ansökningsmål. I YH-urvalsprovet finns både delar som är gemensamma för alla sökande och delar som är specifika för de olika utbildningsområdena.

Ansökningsmålens undervisningsspråk avgör vilket språk du utför provet på.

 • Om du ansöker till endast svenskspråkiga ansökningsmål utför du provets alla delar på svenska (med undantag av den delen för det engelska språket).
 • Om du ansöker till endast finskspråkiga ansökningsmål utför du provets alla delar på finska (med undantag av den delen för det engelska språket).
 • Om du ansöker till både svensk- och finskspråkiga utbildningar, måste du först välja på vilket språk du vill utföra provet: svenska eller finska. Oberoende av vilket språk du väljer att utföra provet på utför du delen för undervisningsspråket på både svenska och finska.

För att du ska kunna bli antagen måste du få ett godkänt resultat i alla delar. I varje del av urvalsprovet ingår det också uppgifter som testas med tanke på kommande urvalsprov. Dessa uppgifter poängsätts inte. Det framgår inte vilka dessa uppgifter är, men man beaktar dem då provtiden för varje del bestäms. 

Varje del av urvalsprovet ska utföras inom en på förhand bestämd tid. När tiden för delen tar slut stängs delen. Om delen blir på hälft är det den senaste versionen som sparas som ditt svar. Du kan utföra YH-urvalsprovets delar i valfri ordning, men varje del måste slutföras med en gång. Man kan inte gå tillbaka till en del efter det att den har stängts.

I figur 1 presenteras YH-urvalsprovets delar per utbildningsområde.

Gemensamma delar för alla utbildningsområden:

 • Färdigheter i beslutsfattande (30 minuter): Du utför uppgifterna i den ifrågavarande delen oberoende av ansökningsmål. I denna del utvärderas logisk slutledningsförmåga och färdigheter i problemlösning. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 1 poäng. I denna del är minuspoäng i bruk.
 • Undervisningsspråket (svenska eller finska) (30 minuter): Ansökningsmålets undervisningsspråk avgör uppgifterna i denna del. Du utför delens uppgifter på svenska om du söker till svenskspråkiga ansökningsmål. Du utför delens uppgifter på finska om du söker till finskspråkiga ansökningsmål. Om du söker till både svensk- och finskspråkiga ansökningsmål utför du delen på både svenska och finska. Denna del utvärderar dina färdigheter i att läsa och tolka text, t.ex. hur du förstår förhållandet mellan olika delar av texten, hur du behärskar ordförråd och din språkliga slutledningsförmåga. Man kan få maximalt 10 poäng för delen och gränsen för godkänt är 2 poäng. I denna del är minuspoäng i bruk.
 • Engelska (30 minuter): Du utför uppgifterna i den ifrågavarande delen oberoende av ansökningsmål. I denna del utvärderas dina färdigheter i att läsa och tolka text, t.ex. hur du förstår förhållandet mellan olika delar av texten, hur du behärskar ordförråd och din språkliga slutledningsförmåga. Man kan få maximalt 10 poäng för delen och gränsen för godkänt är 0,5 poäng. I denna del är minuspoäng i bruk.

Förutom de delar som är gemensamma för alla områden innehåller YH-urvalsprovet följande delar som är branschspecifika:

 • Matematiska färdigheter (45 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom teknik, företagsekonomi och informationsbehandling, naturbruk, sjöfart, turism, kosthåll och ekonomi, social- och hälsovård, idrott eller skönhetsbranschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda utbildningsområden. I denna del utvärderas dina grundläggande färdigheter i matematik. Av de matematiska delområdena ligger tyngdpunkten på grundläggande räkneuppgifter, procenträkning, förstagradsekvationer, enhetsomvandlingar, geometri, uppgifter som kräver matematisk-logisk slutledningsförmåga samt din förmåga att tolka tabeller och figurer. Det är inte tillåtet att använda räknare i denna del. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 1 poäng. I denna del är minuspoäng i bruk.
 • Matematisk-naturvetenskapliga färdigheter (35 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom teknik. I delen utvärderas dina färdigheter i matematik och fysik. I provet utvärderas dina matematiska färdigheter genom uppgifter som berör förenkling av uttryck, lösning av ekvationer samt plangeometri och trigonometri (t.ex. en rätvinklig triangel). I fysik utvärderas dina grundkunskaper om fysikens fenomen och formler, din förmåga att göra uträkningar och dra slutsatser utgående från grundläggande kunskaper i fysik eller givna modeller samt din förmåga att tolka diagram och grafer. I denna del kan den sökande använda provsystemets funktionsräknare. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 2 poäng. I denna del är minuspoäng inte i bruk.
  Provsystemets funktionsräknare används endast i den matematisk-naturvetenskapliga delen, som hör till utbildningsområdet för teknik. Det är förbjudet att använda operativsystemets räknare på datorn och andra separata räknare. Observera att det inte är tillåtet att använda räknaren i delen för matematiska färdigheter eller någon annan urvalsprovsdel.

  Räknarens funktioner:

  • addition, subtraktion, multiplikation, division
  • parenteser
  • andra potens och kvadratrot
  • tiopotens ja allmän potens
  • trigonometriska funktioner (vinkelvärden i grader)
  • naturlig logaritm (ln) och tiologaritmer (log)
  • konstanterna π och e
  • resultatet av den föregående räkneoperationen i ANS-variabeln
  • uttryckets värde kan lagras i minnet Min och hämtas ur minnet Mout.
  Exempel: Inmatning av uttryck • Etiska färdigheter (20 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen eller den humanistiska och pedagogiska branschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda branscher. I denna del utvärderas dina färdigheter i att identifiera olika påståendens etiska natur. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 5 poäng. I denna del är minuspoäng inte i bruk.
 • Färdigheter i emotionell intelligens (20 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen eller den humanistiska och pedagogiska branschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda branscher. I denna del utvärderas dina färdigheter i emotionell intelligens, så som att identifiera känslor och hantera känslor. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 5 poäng. I denna del är minuspoäng inte i bruk.

Figur 1. YH-urvalsprovets delar per utbildningsområde i vårens andra gemensamma ansökan 2021

Humaks utbildning till kulturproducent (YH) använder följande delar i YH-urvalsprovet: färdigheter i beslutsfattande, undervisningsspråket och engelska.

Meddelande om forskning

I samband med YH-urvalsprovet våren 2021 kommer du att bli ombedd att delta i en undersökning vars syfte är att utvärdera urvalsprovsframgången för de sökande till yrkeshögskolor och faktorer i samband med den (bakgrundsfaktorer) samt YH-urvalsprovets reliabilitet. Undersökningen genomförs som en del av utvecklingen av yrkeshögskolornas studentantagning, där alla finländska yrkeshögskolor medverkar (med undantag av Högskolan på Åland och Polisyrkeshögskolan). Vi ber dig bekanta dig med meddelandet om forskning och dataskyddsmeddelandet innan du delta i urvalsprovet.

Meddelande om forskning

Bästa deltagare i YH-urvalsprovet 

Injudan att delta i undersökning 

Vi ber dig delta i en undersökning var syfte är att utveckla yrkeshögskolornas digitala urvalsprov (YH-urvalsprovet). Forskningsmaterialet samlas in från YH-urvalsprovet våren 2021. YH-urvalsprovet togs i bruk hösten 2019, varefter det har utvecklats utgående från forskningsdata.

Deltagandet är frivilligt 

Det är frivilligt att delta i denna undersökning. Du kan låta bli att delta eller avbryta deltagandet när som helst utan att ange någon orsak. Om du avbryter ditt deltagande i undersökningen kommer dina uppgifter inte att användas i forskningssyfte. Vänligen observera att det dock inte går att annullera vetenskapliga analyser som gjorts innan du informerade om avbrottet.

Verkställare av undersökningen

Undersökningen genomförs som en del av utvecklingen av yrkeshögskolornas studentantagning, där alla finländska yrkeshögskolor medverkar (med undantag av Högskolan på Åland och Polisyrkeshögskolan). En forskningsgrupp verkställer undersökningen. Forsknings- och utvecklingschef Jonna Vierula är den ansvariga personen.

Syftet och nyttan av undersökningen

Syftet med undersökningen är att utvärdera urvalsprovsframgången för de sökande till yrkeshögskolor och faktorer i samband med den (bakgrundsfaktorer) samt YH-urvalsprovets reliabilitet. Forskningsresultaten används för att utveckla YH-urvalsprovet. Ur ett sökandeperspektiv främjar utvecklingen av YH-urvalsprovet en tillförlitlig, objektiv och jämlik antagning av studerande.

Data som samlas in i undersökningen

Undersökningen förverkligas så att de bakgrundsuppgifter du har uppgett i Studieinfo (namn, ålder, kön, studerandenummer, utbildningsområdeskod, examensbenämning, tidigare utbildning) och i urvalsprovet (egen samt föräldrarnas födelseort, föräldrarnas socioekonomiska bakgrund, information om förberedelser inför urvalsprovet) samt dina urvalsprovssvar lagras elektroniskt och analyseras statistiskt. Du ger ditt tillstånd till detta genom att svara ja på en fråga i urvalsprovet.

Undersökningens förlopp

Deltagandet i undersökningen sker i samband med YH-urvalsprovet i provsystemet. Innan provet börjar får du bekanta dig med meddelandet om forskning och svara på frågan om du ger tillstånd till att delta i undersökningen. Om du ger tillstånd får du svara på bakgrundsfrågor i provsystemet. Det går snabbt att svara på bakgrundsfrågorna. Deltagandet i undersökningen förbrukar inte den tid som reserverats för utförandet av urvalsprovets delar. När du har gett tillstånd och svarat på bakgrundsfrågorna utför du YH-urvalsprovet. Provet börjar samtidigt för alla sökande, oberoende om du har gett tillstånd till att delta i undersökningen eller ej.

Nackdelar med undersökningen 

Det finns inga nackdelar med att delta i undersökningen. Identiteten på dem som deltar i urvalsprovet skyddas. Ditt urvalsprovsresultat påverkas inte av att du deltar eller låter bli att delta i undersökningen.

Uppgifterna är konfidentiella

Alla uppgifter som samlas in om dig behandlas konfidentiellt. Vi garanterar integritet och sekretess för alla personer som deltar i urvalsprovet. Inga uppgifter lämnas ut till utomstående parter och enskilda personers svar framkommer inte i rapporteringen. Forskningsmaterialet behandlas endast av forskningsgruppens medlemmar. För undersökningen grundas ett personregister (namn, studerandenummer) som kan användas för en senare uppföljningsundersökning. Personregistret sparas under den tid undersökningen pågår, fram till 2029. Direkta identifierande uppgifter avlägsnas innan materialet analyseras.

Du kan ställa oss alla frågor som du funderar på.

Med vänlig hälsning,

Jonna Vierula
ansvarig för forskningen
forsknings- och utvecklingschef
Konsortiet för studentantagning till yrkeshögskolor
amk.opiskelijavalinnat@metropolia.fi

Anmälan till YH-urvalsprovet

Man anmäler sig till YH-urvalsprovet på ansökningsblanketten för gemensam ansökan som finns på tjänsten Studieinfo.fi under ansökningstiden. På ansökningsblanketten ska du välja en för dig lämplig plats och tidpunkt för deltagande i YH-urvalsprovet av de alternativ som erbjuds. Varje yrkeshögskola erbjuder en viss mängd platser. När platserna vid ett enskilt urvalsprovtillfälle fyllts stängs det alternativet och du måste välja ett annat alternativ. Platserna vid urvalsprovstillfällena fylls i anmälningsordning.

Den tid och plats för urvalsprov som du valt i tjänsten Studieinfo.fi genom att fylla i ansökningsblanketten fungerar som anmälan. Anmälan är bindande. Man kan inte byta plats och tid för urvalsprovet efter ansökningstiden. Ingen separat kallelse till YH-urvalsprovet sänds.

Tid och plats för YH-urvalsprovet

YH-urvalsprovet för vårens andra gemensamma ansökan 2021 arrangeras 31.5–9.6.2021. Alla yrkeshögskolor använder nödvändigtvis inte alla provdagar eller urvalsprovstillfällen. Du kan välja att delta i urvalsprovet vid vilken yrkeshögskola som helst som arrangerar YH-urvalsprovet och som har lediga platser, oavsett till vilken yrkeshögskola du ansöker. Du kan välja att skriva urvalsprovet vid en yrkeshögskola som du inte ansöker till, men som till exempel ligger nära din hemort. Bekanta dig med de urvalsprovstillfällen som erbjuds redan innan gemensam ansökan börjar (se tabell 2).

Efter att du har lämnat in din ansökan kan du granska när och var ditt urvalsprov hålls genom att logga in på tjänsten Min Studieinfo.

Förmiddagens urvalsprovstillfälle börjar kl. 9.00. Registreringen börjar kl. 8.00.

Eftermiddagens urvalsprovstillfälle börjar kl. 14.00. Registreringen börjar kl. 13.00.

Sökande som anländer efter starttiden för urvalsprovstillfället släpps inte in till urvalsprovet.

Du får utföra urvalsprovet endast vid det urvalsprovstillfälle som du har anmält dig till. Om du kommer till fel urvalsprovstillfälle får du inte utföra urvalsprovet.

Säkerheten i YH-urvalsprovet

Arrangemangen av YH-urvalsprovet följer myndig­­heternas säkerhetsanvisningar. Vi ber att du före YH-urvalsprovet bekantar dig med nedanstående anvisningar samt den yrkeshögskolas anvisningar där du tänker utföra provet. Bekanta dig också med THL:s anvisningar om hur coronaviruset smittar och hur man kan skydda sig: THL smitta och skydd. Anvisningarna kan uppdateras under våren ifall myndighetsbestämmelserna ändrar.

Följ säkerhetsansvisningarna om t.ex. säkerhetsavstånd, hygien och ansiktsmask när du reser till YH-urvalsprovet. Bekanta dig med de noggrannare anvisningarna som gäller ankomst till provet på yrkeshögskolornas egna anvisningssidor. Vi rekommenderar att du undviker närkontakter under två veckor före urvalsproven.

Använd ansiktsmask under hela YH-urvalsprovstillfället, också när du anländer till provet och går därifrån. Yrkeshögskolorna erbjuder en ansiktsmask till alla sökande, men du kan också använda en egen mask. Vid behov måste ansiktsmasken avlägsnas då din identitet kontrolleras. Yrkeshögskolorna erbjuder handsprit åt de sökande.

Personer som tillhör riskgrupper kan inte erbjudas särskilda individuella arrangemang som skydd mot coronaviruset. Genom omsorgsfulla säkerhetsarrangemang strävar yrkeshögskolorna efter att garantera alla sökande ett så tryggt deltagande i urvalsproven som möjligt. Vänligen kontrollera med din läkare om du kan delta i urvalsproven.

Insjuknande och YH-urvalsprovet

 • Om du har konstaterats vara smittad av coronaviruset och blivit beordrad i karantän kan du inte delta i urvalsprovet.
 • Om du har blivit beordrad i karantän kan du inte delta i urvalsprovet. Inte heller personer i frivillig karantän bör delta i urvalsprovet.
 • Vi kan inte med specialarrangemang ordna urvalsprov för personer som beordrats isolering eller karantän. Man kan inte heller ändra tidpunkten för urvalsprovet med hänvisning till isolering eller karantän.
 • Även om du inte har konstaterats bära på coronaviruset ska du inte delta i urvalsprovet om du har lindriga symtom som snuva, hosta, halsont eller feber. Se lista över symtom på coronavirus på THL:s webbplats.
 • Om du har varit på coronavirustest men inte fått resultatet kan du inte delta i urvalsprovet.
 • Om du anländer till urvalsprovet från utlandet ska du följa THL:s anvisningar om frivillig karantän i två veckor: THL: s anvisningar om karantän och isolering

Yrkeshögskolespecifika anvisningar

Varje yrkeshögskola ger egna anvisningar till deltagarna i YH-urvalsprovet om förfarandet under provtillfället. Bekanta dig med de yrkeshögskolespecifika anvisningarna:

Yrkeshögskolornas ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet, nybörjarplatser och urvalsprovstillfällen

Obs! Det kan ske ändringar i uppgifterna.

Tabell 1. Yrkeshögskolornas ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet i vårens andra gemensamma ansökan 2021 och nybörjarplatser.

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Kokkola 4 3 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 4 2 40 %
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, päivätoteutus, Kokkola 4 3 40 %
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 4 2 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Kokkola 4 3 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 6 3 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Kokkola 6 4 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 2 1 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 3 1 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus, Kokkola 5 4 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, monimuotototeutus, Ylivieska 6 3 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kokkola 19 13 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kokkola 19 13 50 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Ylivieska 19 9 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kokkola 17 12 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Kokkola 9 4 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätoteutus, Kokkola 10 7 50 %
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, monimuotototeutus, Ylivieska 13 6 50 %

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Helsinki 30 25 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, päivätoteutus, Helsinki 15 12 60 %
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö,  päivätoteutus, Helsinki 18 15 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Helsinki 21 17 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, kaksikielinen koulutus (suomi-ruotsi), yhteistyössä Arcadan kanssa (suomi)  20 18 100 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu 24 20 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Pieksämäki 21 17 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö,  monimuotototeutus, Pieksämäki 15 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Pieksämäki 21 17 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Pori 24 20 60 %

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Liikunnanohjaaja (AMK), liikunta ja vapaa-aika 39 19 49 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, monimuotototeutus 25 6 71 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus 36 18 40 %
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus 20 9 45 %
Restonomi (AMK), matkailun liikkeenjohto, monimuotototeutus 25 6 71 %
Restonomi (AMK), matkailun liikkeenjohto, päivätoteutus 28 14 40 %
Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, päivätoteutus 22 10 69 %
Tradenomi (AMK), finanssi- ja talousasiantuntija, päivätoteutus 15 10 39 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 56 28 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Porvoo 17 7 47 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 88 62 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Porvoo 23 12 40 %
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet, päivätoteutus 39 29 49 %
Tradenomi (AMK), myynti ja visuaalinen markkinointi, päivätoteutus 16 8 40 %
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 14 9 38 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 44 22 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 54 37 49 %

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humak päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, päivätoteutus, Jyväskylän yksikkö 30 27 100 %
Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, päivätoteutus, Turun yksikkö 30 27 100 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Pääkaupunkiseudun yksikkö, Helsingin TKI-keskus (Ilkka) 52 34 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Ylivieskan opetusryhmä 8 5 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, päivätoteutus, Jyväskylän yksikkö 14 12 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, päivätoteutus, Kuopion yksikkö 14 12 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, päivätoteutus, Pääkaupunkiseudun yksikkö, Nurmijärvi 14 12 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, päivätoteutus, Turun yksikkö 14 12 40 %

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), Hevosalan liiketoiminnan koulutus 10 6 25 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus 30 24 38 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus 20 12 33 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus 24 19 48 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus 40 24 67 %
Agrologi (AMK), Maaseutuelinkeinojen koulutus 20 14 22 %
Hortonomi (AMK), Puutarhatalouden koulutus 12 8 27 %
Hortonomi (AMK), Rakennetun ympäristön koulutus 13 9 24 %
Metsätalousinsinööri (AMK), Metsätalouden koulutus 10 7 25 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, päivätoteutus 9 6 30 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, monimuotototeutus 20 14 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Hämeenlinna 35 28 44 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Forssa 19 15 48 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Forssa 20 16 67 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus 29 23 48 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, monimuotototeutus 14 11 47 %
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus 20 16 57 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikan koulutus 16 13 27 %
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, monimuotototeutus 32 19 80 %
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, päivätoteutus 9 7 26 %
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, monimuotototeutus 35 21 78 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 10 8 25 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, päivätoteutus 12 10 30 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päivätoteutus 6 5 20 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, monimuotototeutus 35 21 78 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, biotalous, päivätoteutus 9 7 26 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, biotalous, monimuotototeutus 8 5 27 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 8 6 27 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 20 8 70 %
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 28 22 70 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 5 2 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 7 3 49 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 6 49 %
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus 20 12 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 15 9 49 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 24 14 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 15 9 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 15 12 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 54 43 49 %
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, päivätoteutus 15 12 49 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 12 8 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 12 8 49 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus 20 14 49 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 20 14 49 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 22 15 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 49 34 49 %
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 8 6 30 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 12 8 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 12 8 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 12 8 49 %

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 21 17 60 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 17 13 60 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola 24 19 60 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 9 7 60 %
Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 15 12 60 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 21 17 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 48 38 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 18 14 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 18 14 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 24 19 60 %
Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus, Savonlinna 24 19 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kotka 21 17 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 24 19 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kouvola 18 14 60 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 12 10 40 %
Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, päivätoteutus, Savonlinna 5 4 20 %
Insinööri (AMK), kyberturvalisuus, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Kotka 6 4 20 %
Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka, päivätoteutus, Kotka 6 4 20 %
Insinööri (AMK), merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus, Kotka 6 4 20 %
Insinööri (AMK), ohjelmistotekniikka, päivätoteutus, Mikkeli 5 4 20 %
Insinööri (AMK), peliohjelmointi, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus, Kotka 6 4 20 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen, päivätoteutus, Savonlinna 6 4 20 %
Insinööri (AMK), robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus, Kouvola 6 4 20 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Mikkeli 8 6 20 %
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), päivätoteutus, Mikkeli 6 4 20 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus, Kotka 6 4 20 %
Merikapteeni (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Kotka 6 4 20 %
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus, Kotka 40 - 100 %
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), monimuotototeutus, Mikkeli 20 - 100 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, monimuotototeutus, Mikkeli 20 - 100 %
Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, päivätoteutus, Mikkeli 12 10 30 %
Tradenomi (AMK), data-analytiikka, päivätoteutus, Kouvola 7 6 20 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kouvola 16 12 20 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Mikkeli 20 16 40 %
Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus, Savonlinna 16 13 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus, Mikkeli 11 9 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus, Kotka 8 - 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus, Mikkeli 8 - 40 %

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 16 8 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 14 10 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 4 30 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala tai Datacenter, päivätoteutus 16 11 40 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala tai Datacenter, päivätoteutus, Raahe 8 4 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Peliteknologia ja ÄJ, päivätoteutus 16 8 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Datasta tekoälyyn, päivätotetus 8 4 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 8 4 50 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus, Kajaani 8 4 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus, Raahe 16 8 40 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 8 4 50 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Raahe 8 4 40 %
Restonomi (AMK), Matkailu, päivätoteutus 8 6 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 12 9 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus 8 6 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 8 4 40 %

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 13 10 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 25 20 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 25 20 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 25 20 50 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 30 24 50 %
Restonomi (AMK), Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus 35 28 70 %
Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 20 16 50 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, päivätoteutus 22 18 48 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka, päivätoteutus 19 15 48 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 32 26 39 %

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 12 9 49 %
Ensihoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 12 9 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lahti 12 9 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 12 9 49 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Lahti 14 11 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot 32 25 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti 19 15 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 19 15 49 %
Insinööri (AMK), puutekniikka, päivätoteutus, Lahti 12 9 49 %
Insinööri (AMK), talonrakennustekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 12 9 49 %
Insinööri (AMK), yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 12 9 49 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta, päivätoteutus, Lahti 19 15 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lahti 29 23 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 19 15 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 17 13 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti 14 11 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 12 9 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 34 27 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 22 17 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta 32 27 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot 22 17 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lahti 12 9 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lappeenranta 10 8 40 %

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 6 5 50 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 17 14 40 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Kemi 11 9 50 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus, Kemi 20 16 40 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 12 10 50 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 12 10 50 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 15 12 50 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 17 14 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Kemi 20 17 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 14 11 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot, Rovaniemi 10 8 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 16 13 40 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 10 8 40 %
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 10 8 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuotototeutus, Rovaniemi 26 21 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kemi 23 18 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 16 13 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kemi 28 22 48 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kemi 12 10 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 6 5 30 %
Tradenomi (AMK) liiketalous, verkkototeutus, Tornio 15 12 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Rovaniemi 15 12 30 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus, Tornio 11 9 30 %

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Hyvinkää 17 14 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Hyvinkää 21 15 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, oikeudellinen osaaminen, monimuoto, Hyvinkää 21 15 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Hyvinkää 9 7 49 %
Restonomi (AMK), palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, päivätoteutus, Leppävaara 12 10 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Leppävaara 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus Leppävaara 25 18 70 %
Tradenomi (AMK), turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 19 15 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lohja 25 18 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Lohja 17 12 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Lohja 21 14 70 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Otaniemi 17 14 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 25 18 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 25 18 70 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 25 18 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Otaniemi 21 14 70 %
Estenomi (AMK), monimuotototeutus, Tikkurila 19 13 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Tikkurila 28 20 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Tikkurila 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Tikkurila 36 29 49 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 28 20 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 42 29 70 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus 10 8 49 %
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus 14 11 49 %
Ensihoitaja, (AMK), ensihoito, päivätoteutus 13 10 45 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 12 10 49 %
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 11 6 49 %
Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 36 22 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 24 20 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus 38 3 95 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 42 34 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 30 15 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 70 56 50 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 16 8 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 42 33 70 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 27 20 20 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 24 19 40 %
Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, päivätoteutus 10 5 49 %
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 13 10 45 %
Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka, päivätoteutus 16 13 40 %
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 12 10 49 %
Osteopaatti (AMK), osteopatia, päivätoteutus 10 8 49 %
Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus 10 8 33 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto (LVI-tekniikka), päivätoteutus 12 10 40 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto (rakennustekniikka), monimuotototeutus 21 10 70 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto (rakennustekniikka), päivätoteutus 36 29 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, päivätoteutus 14 11 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus 20 16 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 41 33 45 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivätoteutus 27 22 49 %
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, päivätoteutus 10 8 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 13 10 45 %
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 17 9 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 35 28 100 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 72 58 45 %

Oulun ammattikorkeakoulu

OAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 14 11 40 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 13 10 40 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 10 8 40 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 8 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 8 6 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 14 11 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 54 43 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 20 16 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 32 26 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 40 32 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 8 6 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 14 11 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 52 42 40 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 10 8 40 %
Optometristi (AMK), päivätoteutus 11 9 40 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 18 14 40 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 16 13 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 11 9 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 14 11 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 14 11 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 22 18 40 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 8 6 40 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 12 10 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 14 11 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätototeutus 48 38 40 %
Tradenomi (AMK), Terwa-akatemia, päivätototeutus 16 13 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 21 17 40 %

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Pori 10 8 50 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Pori 12 9 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Pori 12 9 40 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Rauma 10 7 40 %
Insinööri (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Rauma 10 7 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Pori 20 15 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Pori 16 12 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotekniikka ja tuotantotalous, päivätoteutus, Rauma 14 10 40 %
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus, Pori 14 10 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 30 24 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Pori 30 24 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Pori 28 21 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous/kansainvälinen kauppa, päivätoteutus, Rauma 8 6 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Pori 12 9 40 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 14 11 40 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 14 11 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 16 13 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 24 19 40 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 26 21 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 16 13 40 %
Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus 26 21 40 %
Insinööri (AMK), ympäristötekniikka, päivätoteutus 12 10 40 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 10 8 33 %
Restonomi (AMK),matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen ja johtaminen, päivätoteutus 24 19 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 14 11 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 20 16 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 30 24 100 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 16 13 40 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 34 27 40 %
Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, päivätoteutus 16 13 40 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), päivätoteutus 15 13 30 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 14 12 45 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 15 10 60 %
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus 18 16 30 %
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus 18 12 60 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus 10 9 30 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 18 16 30 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 18 12 60 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 9 8 30 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 10 9 30 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 7 6 30 %
Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, päivätoteutus 12 11 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 13 12 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 17 11 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 25 22 45 %
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus 10 9 30 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 30 26 30 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 18 12 60 %

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 13 11 38 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus, Seinäjoki 7 6 39 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 13 11 38 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 8 7 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 13 11 38 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Jyväskylä 8 7 36 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 78 63 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 26 21 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 9 8 38 %
Restonomi (AMK), päivätoteutus 20 16 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 40 32 29 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 27 22 39%
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 36 29 40 %
Insinööri (AMK), Autotekniikka, päivätoteutus 13 11 22 %
Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 10 8 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 32 26 38 %
Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikka, päivätoteutus 13 11 38 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 49 40 39 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 8 7 40 %
Insinööri (AMK), LVI-talotekniikka, päivätoteutus 12 10 40 %
Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, päivätoteutus 12 10 40 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 11 9 37 %
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus 20 16 67 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 13 11 37 %

Turun ammattikorkeakoulu

TurkuAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 13 11 40 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 7 6 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 16 14 40 %
Hammasteknikko (AMK), päivätoteutus 6 5 40 %
Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, päivätoteutus 22 14 40 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 20 17 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 32 27 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 10 9 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 31 40 %
Insinööri (AMK), myynti-insinööri, päivätoteutus 16 14 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 36 31 40 %
Insinööri (AMK), rakentamisen tuotantojohtaminen, monimuotototeutus 10 9 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 64 55 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 24 20 40 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 7 6 40 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 20 17 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 5 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 22 19 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot (Turku) 8 7 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot (Salo) 9 8 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 15 13 40 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 11 9 40 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 7 6 40 %
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 8 7 40 %
Tradenomi (AMK), finanssipalvelut, päivätoteutus 12 10 40 %
Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalvelut, monimuotototeutus 12 10 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 24 20 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 40 34 40 %
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus 16 14 40 %
Tradenomi (AMK), matkailu ja wellness liiketoimintana, päivätoteutus 12 10 40 %
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 16 14 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 24 20 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus (Salo) 8 7 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (Salo) 16 14 40 %
Tradenomi (AMK), digitaalinen liiketoiminta, päivätoteutus (Salo) 10 9 40 %

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (hakukohdekohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), Energiatekniikka, päivätoteutus 10 20 40 %
Insinööri (AMK), Ympäristöteknologia, päivätoteutus 10 20 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 16 32 40 %
Insinööri (AMK), Sähkötekniikka, päivätoteutus 22 44 40 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 24 48 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 15 15 50 %
Insinööri (AMK), Energia-ympäristötekniikka, monimuotototeutus 10 10 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 18 36 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 8 16 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 20 40 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 40 80 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 20 20 50 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 14 28 40 %

Yrkeshögskolan Arcada

Arcada päivitetty

Ansökningsmål Nybörjarplatser för urvalsmetoden YH-urvalsprovet Kvot för förstagångssökande (köspecifik) Andel som antas till ansökningsmålet på basis av YH-urvalsprovet (%)
Barnmorska (YH), dagstudier 6 5 40 %
Ergoterapeut (YH), dagstudier 8 6 40 %
Hälsovårdare (YH), dagstudier 6 5 40 %
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier 10 8 40 %
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier 20 16 40 %
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier 16 13 40 %
Ingenjör (YH), process- och materialteknik, dagstudier 12 10 40 %
Sjukskötare (YH), dagstudier 12 10 40 %
Sjukskötare (YH), flerformsstudier, tvåspråkig utbildning (finska-svenska), i samarbete med DIAK 20 16 100 %
Socionom (YH), dagstudier 12 10 40 %
Socionom (YH), flerform 8 5 40 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier 24 19 40 %

Yrkeshögskolan Novia

Novia päivitetty

Ansökningsmål Nybörjarplatser för urvalsmetoden YH-urvalsprovet Kvot för förstagångssökande (köspecifik) Andel som antas till ansökningsmålet på basis av YH-urvalsprovet (%)
Agrolog (YH)/ Skogsbruksingenjör (YH), dagstudier 10 7 30 %
Barnmorska (YH), dagstudier 6 - 49 %
Hälsovårdare (YH), Vasa, dagstudier 8 - 49 %
Hälsovårdare (YH), Åbo, dagstudier 7 - 49 %
Sjukskötare (YH), Vasa, dagstudier 25 18 49 %
Sjukskötare (YH), Åbo, dagstudier 17 12 49 %
Socionom (YH), Vasa, dagstudier 22 15 49 %
Socionom (YH), Åbo, dagstudier 22 15 49 %
Sjukskötare (YH), Vasa, flerform 15 - 49 %
Sjukskötare (YH), Åbo, flerform 10 - 49 %
Socionom (YH), Åbo, flerform 12 - 49 %
Socionom (YH), e-socionom, Åbo, flerform 10 - 49 %
Byggmästare (YH), dagstudier 4 - 30 %
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg, dagstudier 9 6 30 %
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Vasa, dagstudier 12 8 30 %
Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, dagstudier 21 15 30 %
Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, dagstudier 4 - 30 %
Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, dagstudier 15 11 30 %
Ingenjör (YH), produktionsekonomi, dagstudier 11 8 30 %
Sjökapten (YH), dagstudier 10 7 49 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, Jakobstad, dagstudier 6 4 30 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa, dagstudier 12 8 30 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo, dagstudier 18 13 30 %

Tabell 2. Urvalsprovstillfällen som erbjuds av yrkeshögskolorna som använder YH-urvalsprovet i vårens andra gemensamma ansökan 2021.

Obs! Det är möjligt att antalet platser som erbjuds i YH-urvalsprovet utökas. Om antalet platser utökas under ansökningstiden informerar vi om det på startsidan.

Antalet platser i YH-urvalsprovet har utökats. Tilläggsplatserna har satts in på gemensam ansökans ansökningsblankett i tjänsten Studieinfo.fi 29.3.2021. Om du vill kan du ändra på uppgifterna i din ansökan under ansökningstiden. Platserna vid urvalsprovstillfällena fylls i anmälningsordning.

Centria päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Centria, Talonpojankadun kampus, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola 31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 170
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 170
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 170
3.6.2021 iltapäivä / eftermiddag 170
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 175
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Centria, Vierimaantien kampus, Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska 31.5.2021 iltapäivä / eftermiddag 70
1.6.2021 iltapäivä / eftermiddag 70
2.6.2020 iltapäivä / eftermiddag 70
3.6.2020 aamupäivä / förmiddag 70

Diak päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Helsingin kampus, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 160
iltapäivä / eftermiddag 160
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 160
iltapäivä / eftermiddag 160
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 160
iltapäivä / eftermiddag 160
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Porin kampus, Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 74
iltapäivä / eftermiddag 74
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 74
iltapäivä / eftermiddag 74
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 74
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä /Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Oulun kampus, Albertinkatu 16 B, 90100 Oulu
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 66
iltapäivä / eftermiddag 66
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 66
iltapäivä / eftermiddag 66
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Pieksämäen kampus, Huvilakatu 31, B-rak., 76130 Pieksämäki
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 62
iltapäivä / eftermiddag 62
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 62
iltapäivä / eftermiddag 62
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 62

Haaga-Helia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 614
iltapäivä / eftermiddag 614
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 614
iltapäivä / eftermiddag 614
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 614
iltapäivä / eftermiddag 613
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 613
iltapäivä / eftermiddag 613
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 613

Humak päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Humak, Helsingin TKI-keskus, Ilkantie 4, 00400 Helsinki
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 157
iltapäivä / eftermiddag 158
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 158
iltapäivä / eftermiddag 158
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 158
iltapäivä / eftermiddag 158
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 158
iltapäivä / eftermiddag 158

HAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 335
iltapäivä / eftermiddag 335
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 335
iltapäivä / eftermiddag 335
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 335
iltapäivä / eftermiddag 335
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 335
iltapäivä / eftermiddag 335
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 335
iltapäivä / eftermiddag 335
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Riihimäen kampus, Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 141
iltapäivä / eftermiddag 141
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 140
iltapäivä / eftermiddag 140
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 140
iltapäivä / eftermiddag 140
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 140
iltapäivä / eftermiddag 140
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 140
iltapäivä / eftermiddag 131

JAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
JAMK, Pääkampus, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 535
iltapäivä / eftermiddag 536
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 535
iltapäivä / eftermiddag 536
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 535
iltapäivä / eftermiddag 535
7.6.2021 aamupäivä / förmiddag 535
iltapäivä / eftermiddag 536
8.6.2021 aamupäivä / förmiddag 535
iltapäivä / eftermiddag 535

XAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 170
iltapäivä / eftermiddag 170
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 170
iltapäivä / eftermiddag 170
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 170
iltapäivä / eftermiddag 170
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 170
iltapäivä / eftermiddag 170
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 170
iltapäivä / eftermiddag 175
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 180
iltapäivä / eftermiddag 180
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3 D, 50100 Mikkeli
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 170
iltapäivä / eftermiddag 170
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 170
iltapäivä / eftermiddag 170
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 170
iltapäivä / eftermiddag 170
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 160
iltapäivä / eftermiddag 160

KAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
KAMK, Taito 1, Kuntokatu 5, 87100 Kajaani
31.5.2021 iltapäivä / eftermiddag 140
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 230
iltapäivä / eftermiddag 220
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 220
iltapäivä / eftermiddag 220

Karelia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 137
iltapäivä / eftermiddag 137
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 137
iltapäivä / eftermiddag 137
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 134
iltapäivä / eftermiddag 124
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, 80200 Joensuu
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 112
iltapäivä / eftermiddag 112
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 112
iltapäivä / eftermiddag 112
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 112

LAB päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lahden kampus, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 184
iltapäivä / eftermiddag 184
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 184
iltapäivä / eftermiddag 184
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 184
iltapäivä / eftermiddag 184
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 184
iltapäivä / eftermiddag 184
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 184
iltapäivä / eftermiddag 184
7.6.2021 aamupäivä / förmiddag 184
iltapäivä / eftermiddag 184
8.6.2021 aamupäivä / förmiddag 183
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB Lappeenrannan kampus, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 92
iltapäivä / eftermiddag 92
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 92
iltapäivä / eftermiddag 92
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 92
iltapäivä / eftermiddag 92
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 92
iltapäivä / eftermiddag 92
7.6.2021 aamupäivä / förmiddag 92
iltapäivä / eftermiddag 92

Lapin AMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Kemi-Tornion kampus, Tietokatu 1, 94600 Kemi
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 148
iltapäivä / eftermiddag 148
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 148
iltapäivä / eftermiddag 148
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 148
iltapäivä / eftermiddag 148
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 148
iltapäivä / eftermiddag 148
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Rovaniemen kampus, Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 178
iltapäivä / eftermiddag 178
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 178
iltapäivä / eftermiddag 178
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 178
iltapäivä / eftermiddag 178
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 178
iltapäivä / eftermiddag 178

Laurea päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 899
iltapäivä / eftermiddag 899
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 899
iltapäivä / eftermiddag 899
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 899
iltapäivä / eftermiddag 899
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 898
iltapäivä / eftermiddag 898
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 898

Metropolia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Metropolia, Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 1099
iltapäivä / eftermiddag 1099
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 1099
iltapäivä / eftermiddag 1098
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 1098
iltapäivä / eftermiddag 1098
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 1098
iltapäivä / eftermiddag 1098
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 1098

OAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Oamk, Linnanmaan kampus, Yliopistokatu 9, 90570 Oulu 31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 472
iltapäivä / eftermiddag 472
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 472
iltapäivä / eftermiddag 472
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 472
iltapäivä / eftermiddag 472
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 472
iltapäivä / eftermiddag 472
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 472
iltapäivä / eftermiddag 472
7.6.2021 aamupäivä / förmiddag 472
iltapäivä / eftermiddag 472

SAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SAMK Kampus Pori, Satakunnankatu 23, 28100 Pori
31.5.2021 iltapäivä / eftermiddag 330
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 330
iltapäivä / eftermiddag 300
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 330
iltapäivä / eftermiddag 300
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 330
iltapäivä / eftermiddag 300
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 300

Savonia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Savonia, Microkadun kampus, Microkatu 1, 70210 Kuopio
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 200
iltapäivä / eftermiddag 200
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 200
iltapäivä / eftermiddag 200
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 200
iltapäivä / eftermiddag 200
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 200
iltapäivä / eftermiddag 200
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 200
iltapäivä / eftermiddag 200
7.6.2021 aamupäivä / förmiddag 200
iltapäivä / eftermiddag 200
8.6.2021 aamupäivä / förmiddag 200
iltapäivä / eftermiddag 200

SeAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SeAMK, Frami F, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 213
iltapäivä / eftermiddag 213
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 213
iltapäivä / eftermiddag 213
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 213
iltapäivä / eftermiddag 213
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 213
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SeAMK, Kampustalo, Kalevankatu 35, 60100 Seinäjoki
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 146
iltapäivä / eftermiddag 133
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 146
iltapäivä / eftermiddag 122
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 146
iltapäivä / eftermiddag 122
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 153

TAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
TAMK, Päärakennus, Kuntokatu 3, 33520 Tampere
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 600
iltapäivä / eftermiddag 600
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 601
iltapäivä / eftermiddag 602
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 602
iltapäivä / eftermiddag 602
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 602
iltapäivä / eftermiddag 602
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 600
iltapäivä / eftermiddag 600
7.6.2021 aamupäivä / förmiddag 600
iltapäivä / eftermiddag 600
8.6.2021 aamupäivä / förmiddag 600
iltapäivä / eftermiddag 600
9.6.2021 aamupäivä / förmiddag 600

TurkuAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Turun AMK, ICT-City, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 498
iltapäivä / eftermiddag 498
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 498
iltapäivä / eftermiddag 498
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 498
iltapäivä / eftermiddag 498
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 498
iltapäivä / eftermiddag 498
7.6.2021 aamupäivä / förmiddag 498
iltapäivä / eftermiddag 498
8.6.2021 aamupäivä / förmiddag 498
iltapäivä / eftermiddag 498
9.6.2021 aamupäivä / förmiddag 498
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Turun AMK, EduCity, Joukahaisenkatu 7, 20520 Turku
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 75
iltapäivä / eftermiddag 75
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 75
iltapäivä / eftermiddag 75
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 75
iltapäivä / eftermiddag 75
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 75
iltapäivä / eftermiddag 75
7.6.2021 aamupäivä / förmiddag 75
iltapäivä / eftermiddag 75
8.6.2021 aamupäivä / förmiddag 75
iltapäivä / eftermiddag 75
9.6.2021 aamupäivä / förmiddag 75

VAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
VAMK, Palosaaren kampus, Wolffintie 30, 65200 Vaasa
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 106
iltapäivä / eftermiddag 106
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 106
iltapäivä / eftermiddag 106
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 106
iltapäivä / eftermiddag 106
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 106
iltapäivä / eftermiddag 109

Arcada päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Arcada, Campus Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors (Jan-Magnus Janssonin aukio 1) 31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 103
iltapäivä / eftermiddag 81
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 103
iltapäivä / eftermiddag 81
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 104
iltapäivä / eftermiddag 81
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 103
iltapäivä / eftermiddag 81
4.6.2021 aamupäivä / förmiddag 103

Novia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Alere, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 100
iltapäivä / eftermiddag 96
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 100
iltapäivä / eftermiddag 90
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 100
iltapäivä / eftermiddag 90
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 100
iltapäivä / eftermiddag 90
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Campus Åbo, Henriksgatan 7, 20500 Åbo
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 70
iltapäivä / eftermiddag 65
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 70
iltapäivä / eftermiddag 65
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 70
iltapäivä / eftermiddag 65
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 70
iltapäivä / eftermiddag 65
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Campus Raseborg, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
31.5.2021 aamupäivä / förmiddag 20
iltapäivä / eftermiddag 20
1.6.2021 aamupäivä / förmiddag 20
iltapäivä / eftermiddag 20
2.6.2021 aamupäivä / förmiddag 20
iltapäivä / eftermiddag 20
3.6.2021 aamupäivä / förmiddag 20
iltapäivä / eftermiddag 20

Vad ska man ta med sig till YH-urvalsprovet?

Förbered dig för urvalsprovet genom att se till att du på urvalsprovdagen har med dig allt det som nämns nedan.

Ta med dig till urvalsprovet:

Identitetsbevis

Din identitet kontrolleras i samband med urvalsprovet. Du ska bevisa din identitet med ett giltigt fotoförsett identitetsbevis. Utan identitetsbevis får du inte delta i urvalsprovet.

Du måste avlägsna andningsskyddet om det krävs för identifieringen.

Följande identitetsbevis godkänns:

 • pass
 • finländskt fotoförsett personkort utställt av polisen
 • finländskt körkort
 • fotoförsett FPA-kort
 • fotoförsett personkort från ett EU/EES-land

Om den asylsökandes pass tillfälligt är i någon myndighets besittning, kan ett intyg över överlåtandet av passet till myndigheten tillsammans med en kopia av passet godkännas som identitetsbevis.

Bärbar dator och krav på utrustningen

YH-urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egen bärbara dator. Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator. Ladda batteriet på din dator fullt inför urvalsprovet. Ta med dig en strömkabel så att du vid behov kan ladda din dator. Urvalsprovet kan inte utföras på en pekplatta eller en telefon (Microsoft Surface godkänns).

I första hand är det bruket av en lämplig webbläsare som avgör om urvalsprovet fungerar eller ej.

Vi rekommenderar användning av uppdaterade versioner av följande webbläsare:
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari
Du måste ha aktiverat JavaScript och tillåtit cookies i din webbläsare. Olika tillägg i webbläsaren kan förhindra inloggningen. Vi rekommenderar att du avlägsnar dem eller tar dem ur bruk innan du loggar in till provet. Se närmare anvisningar om hur du tar tilläggen ur bruk i Firefox och Chrome.

Vi rekommenderar följande operativsystem eller nyare versioner av dem:
 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS
Vi rekommenderar inte att utföra urvalsprovet på en Chromebook-dator på grund av kompatibilitetsproblem mellan Googles operativsystem Chrome OS och urvalsprovssystemet.

Till utrymmet där urvalsprovet skrivs får du ta med dig endast en bärbar dator och en avstängd mobiltelefon. Du får inte ta med några apparater som använder trådlös uppkoppling, t.ex. mus, tangentbord, smartklocka eller aktivitetsarmband som använder Bluetooth, in i provutrymmet. Vid behov kan du ta med dig en separat trådbunden mus.

Du får inte ta med något sekretessfilter för datorskärmen till YH-urvalsprovet.

Identifierare

För YH-urvalsprovet skapas en individuell identifierare för de sökande. Du behöver identifieraren när du ska registrera dig på urvalsprovsdagen. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren skickas till dig per SMS och e-post under vecka 21 (senast 26.5.2021). Vi använder de kontaktuppgifter som du har angett på din ansökningsblankett. Du ska ta med identifieraren till urvalsprovstillfället, så bered dig på att visa identifieraren du har fått antingen på telefonens skärm eller som utskriven på papper. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo från och med vecka 21 (senast 26.5.2021).

Egen penna

Ta med dig en egen penna till urvalsprovet om du vill. Det finns papper för egna anteckningar att tillgå.

YH-urvalsprovsdagen steg för steg

 • Anländ i tid till i urvalsprovet enligt anvisningarna.
 • Ta med dig identitetsbevis, bärbar dator och identifieraren. Läs de noggrannare kraven i punkten ”Vad ska man ta med sig till YH-urvalsprovet?”.
 • Visa identitetsbevis och identifieraren åt övervakaren då du går till urvalsprovsutrymmet.
 • Stäng av mobiltelefonen och håll den avstängd under hela den tid du befinner dig i urvalsprovsutrymmet.
 • Koppla din dator till elnätet och logga in på det trådlösa provnätverket enligt instruktionerna.
 • Innan urvalsprovet börjar får du i urvalsprovsutrymmet anvisningar för hur man genomför urvalsprovet. Följ anvisningarna noggrant.
 • Tystnad ska råda i urvalsprovsutrymmet under urvalsprovet.  Om du behöver hjälp av övervakaren under urvalsprovet ska du lyfta handen och vänta tills övervakaren kommer till dig.
 • Det är tillåtet att avlägsna sig från urvalsprovet tidigast två timmar efter provstarten.

Individuella arrangemang vid YH-urvalsprovet

Individuella arrangemang vid YH-urvalsprovet

På vilka grunder kan man anhålla om individuella arrangemang?

Om du på grund av skada, sjukdom, dyslexi eller någon annan speciell orsak behöver individuella arrangemang i urvalsprovet (t.ex. tilläggstid, assistent, tekniska hjälpmedel, lugnt provutrymme, separat datorskärm eller andra specialarrangemang), ska du fylla i en skriftlig anhållan om individuella arrangemang. Bifoga ett läkarintyg eller motsvarande utlåtande över skadans eller sjukdomens karaktär. Sänd anhållan till den yrkeshögskola som du har anmält att du ska skriva urvalsprovet vid. Varje sökandes situation bedöms separat.

Hur anhåller jag om individuella arrangemang i YH-urvalsprovet?

Du anhåller om individuella arrangemang på en separat blankett. Anhållan lämnas in till den yrkeshögskola som du anmält att du ska skriva urvalsprovet vid. Till anhållan ska du bifoga en kopia av intyget eller utlåtandet (t.ex. läkarintyg) som visar att du är berättigad till individuella arrangemang.

Anhållan om individuella arrangemang med bilagor ska lämnas in senast 7.4.2021 kl. 15.00 till antagningsservice vid den yrkeshögskola som du anmält att du ska skriva urvalsprovet vid.

De flesta yrkeshögskolor använder en pappersblankett för anhållan om individuella arrangemang. Blanketten kan skrivas ut på den här webbplatsen.

Följande yrkeshögskolor använder elektroniska blanketter för anhållan om individuella arrangemang: Arcada, Haaga-Helia, Hämeen ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Savonia (använder egen pappersblankett), Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Om du anmält att du ska genomföra YH-urvalsprovet vid någon av de här yrkeshögskolorna ska du använda den ifrågavarande yrkeshögskolans elektroniska blankett för anhållan om individuella arrangemang. Du hittar den elektroniska blanketten på respektive yrkeshögskolas webbplats. Använd inte pappersblanketten för anhållan om individuella arrangemang.

Fyll i blanketten omsorgsfullt. Förutom önskemål om individuella arrangemang ska du även meddela person- och kontaktuppgifter samt vid vilken yrkeshögskola du deltar i YH-urvalsprovet.

Med blanketten för anhållan om individuella arrangemang anhåller man om individuella arrangemang för YH-urvalsprovet. Notera att du inte ska anhålla om individuella arrangemang vid något annat urvalsprov med den här blanketten. För individuella arrangemang vid andra urvalsprov ska du följa anvisningarna vid de yrkeshögskolor som du ansökt till.

Om behov av individuella arrangemang uppkommer eller konstateras efter att ansökningstiden gått ut ska du omedelbart lämna din ansökan om individuella arrangemang till antagningsservice vid den yrkeshögskola där du ska delta i urvalsprovet.

Bilagor till blanketten för anhållan om individuella arrangemang – intyg och utlåtanden

Till anhållan ska bifogas kopior av intyg som du hänvisar till (t.ex. läkarintyg eller annat motsvarande utlåtande över skada eller sjukdom eller intyg över dyslexi eller inlärningssvårighet). Om du anhåller om tilläggstid p.g.a. dyslexi ska du till anhållan bifoga ett utlåtande av speciallärare, psykolog som är insatt i ärendet, talterapeut eller specialläkare (t.ex. barnneurolog, neurolog eller foniatriker). Det måste framgå av utlåtandet att du behöver stödåtgärder för utförandet av provet. Högskolan kan också godkänna motsvarande beslut från studentexamensnämnden, om det framkommer vilka stödåtgärder som har beviljats.

Expertutlåtandenas giltighetstid varierar beroende på hur permanent skadan, sjukdomen eller inlärningssvårigheten är. Vid dyslexi beaktad utlåtanden som är utfärdade efter att du har fyllt 16 år. Sänd inte intyg i original. Var förberedd på att du måste visa upp intygen i original i början av studierna om du har antagits till utbildningen. Uppgifter om ditt hälsotillstånd är sekretessbelagda (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 §).

Behandlingen av anhållan om individuella arrangemang samt meddelande om individuella arrangemang

Anhållan om individuella arrangemang behandlas vid den yrkeshögskola där sökanden ska delta i urvalsprovet. Yrkeshögskolan meddelar per e-post i god tid före urvalsprovet om de individuella arrangemang som du har beviljats.

Meddelandet om individuella arrangemang är giltigt bara för ett specifikt urvalsprov och i kraft den bestämda urvalsprovsdagen.

Om individuella arrangemang av någon orsak inte kan beviljas enligt anhållan sänder yrkeshögskolan i detta fall ett skriftligt meddelande med motiveringar till den sökande.

Anhållan om individuella arrangemang som inlämnats efter utsatt tid tas till behandling endast vid akuta undantagsfall. Individuella arrangemang kan inte nödvändigtvis beviljas om sökanden tagit kontakt för sent med tanke på genomförandet av urvalsprovet eller om det annars visar sig att det är omöjligt att genomföra individuella arrangemang.

Om sökanden är missnöjd med arrangemangen som meddelats om kan hen utan dröjsmål kontakta yrkeshögskolan som vid behov kan korrigera sitt tidigare beslut. Då sökanden får det slutgiltiga antagningsbeslutet i gemensam ansökan kan hen i det skedet göra en omprövningsbegäran av de beviljade arrangemangen som en del av processen för ändringsansökan.

Kontrollera i anvisningarna ovan om anhållan om individuella arrangemang ska lämnas in i pappersformat eller elektroniskt till den ifrågavarande yrkeshögskolan.

Följande individuella arrangemang kan inte beviljas i YH-urvalsprovet:

 • förenklade uppgifter
 • rätt att inte behöva utföra någon av urvalsprovets delar
 • bristande språkkunskaper, rätt att använda ordbok
 • bruk av räknare i delen för matematiska färdigheter
 • rätt att utföra provet på papper

Vanliga frågor om YH-urvalsprovet

Hurdana är uppgifterna i YH-urvalsprovet?

Innehållet i YH-urvalsprovet beror på vilka ansökningsmål du har valt. Du genomför vid ett provtillfälle alla de delar som hör till dina ansökningsmål. YH-urvalsprovet har både gemensamma delar för alla sökande och branschspecifika delar. Du hittar mera information i avsnittet Innehåll och poängsättning av YH-urvalsprovet.

Vad gör jag om jag inte har en egen dator?

Du måste försäkra dig om att du på urvalsprovsdagen har tillgång till en bärbar dator som uppfyller kraven. Du kan fråga om du får låna en dator av dina närstående. En del företag hyr också ut datorer.

Kan man förbereda sig på något sätt för YH-urvalsprovet? Vad borde man beakta?

Se till att du vet när och vart du anmält dig för YH-urvalsprovet. Du kan vid behov kontrollera tidpunkten och platsen för ditt YH-urvalsprov genom att logga in på tjänsten Min Studieinfo med bankkoder efter att du sänt in ansökningsblanketten.

Försäkra dig om att du har en dator som uppfyller kriterierna. Kom till YH-urvalsprovet i enlighet med anvisningarna. Ta med dig din identifierare, ett officiellt giltigt identitetsbevis med fotografi, dator med laddat batteri och elkabel, samt en penna. Du kan även ta med dig en trådbunden mus till datorn.

Hurdant kunnande testas i YH-urvalsprovet?

Genom urvalsprovet bedöms dina förutsättningar för yrkeshögskolestudier.

Finns det en matematisk del i YH-urvalsprovet?

I YH-urvalsprovet finns en matematisk del för alla sökande utom för de som ansöker till humanistiska och pedagogiska området.

Behöver jag en räknare i YH-urvalsprovet?

I YH-urvalsprovet får man använda räknare endast i den del som mäter matematisk-naturvetenskapliga färdigheter för teknikbranschen. Då får den sökande använda provsystemets räknare. Det är förbjudet att använda sin egen räknare. I de andra delarna får man inte använda räknare.

Hur anmäler jag mig till YH-urvalsprovet?

Man anmäler sig till YH-urvalsprovet på ansökningsblanketten för gemensam ansökan som finns i tjänsten Studieinfo.fi. Välj på ansökningsblanketten en för dig lämplig plats och tidpunkt att skriva provet på. Varje yrkeshögskola erbjuder ett visst antal platser. Då platserna vid ett provtillfälle fyllts stängs alternativet och du måste välja ett annat alternativ. Platserna fylls i anmälningsordning.

Varför har jag inte fått en kallelse till YH-urvalsprovet?

Valet av provplats och provtidpunkt i tjänsten Studieinfo.fi fungerar som anmälning. Ingen separat kallelse sänds till YH-urvalsprovet.

Jag har ansökt till Tampereen ammattikorkeakoulu men bor i Villmanstrand. Kan jag genomföra provet i Villmanstrand?

Du kan genomföra ditt urvalsprov i vilken yrkeshögskola som helst som arrangerar YH-urvalsprovet och som har lediga platser, oavsett till vilken yrkeshögskola du ansöker. Du kan välja att skriva urvalsprovet vid en yrkeshögskola som du inte ansöker till, men som till exempel ligger nära din hemort.

Vem korrigerar YH-urvalsprovet?

Urvalsprovssystemet räknar automatiskt dina poäng i YH-urvalsprovet.

Deltar jag olika dagar i YH-urvalsprovet om jag t.ex. söker till företagsekonomi och teknik?

Nej. Vid samma provtillfälle genomför du endast ett YH-urvalsprov. Innehållet i urvalsprovet beror på vilka ansökningsmål du har valt. Vid samma provtillfälle genomför du alla delar som hör till de olika ansökningsmål du ansökt till.

Kan man gå på toaletten under YH-urvalsprovet?

Under provet kan man gå på toaletten under övervakning.

Kan jag ta med öronproppar till YH-urvalsprovet?

Du kan ta med små öronproppar utan att anhålla om specialarrangemang. Observera att du använder öronproppar på egen risk, eftersom du då kan missa instruktioner som ges av övervakaren.

Publicering av resultaten från YH-urvalsprovet

Vårens andra gemensamma ansökan 2021

Du ser dina poäng i tjänsten Min Studieinfo senast då resultaten publiceras. De som har antagits på basis av YH-urvalsprovet får ett meddelande per e-post och informationen syns även i tjänsten Min Studieinfo senast 9.7.2021. Du kan bli antagen från reservplats före 2.8.2021 kl. 15.00. Poängen för YH-urvalsprovet är i kraft endast under den ifrågavarande ansökan.

Uppgifterna och de rätta svaren i YH-urvalsprovet våren 2021 publiceras inte.

Uppgift i delen för matematiska färdigheter

Det upptäcktes att en del sökande drabbats av ett fel i uppgift 6 i delen för matematiska färdigheter. Felet kompenserades genom att ge poäng för rätt svar på denna fråga åt alla sökande som utförde delen för matematiska färdigheter.

Publicerat på webbplatsen 22.6.2021

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal

Om totalpoängen i YH-urvalsprovet är de samma för två eller flera sökande, rangordnas de sökande primärt enligt prioriteringen av ansökningsmålet. Om man med detta kriterium inte kan skilja åt de sökande som har samma poäng i urvalsprovet, kan yrkeshögskolan välja att anta samtliga sökande med samma poäng, att inte anta någon alls av de sökande med samma poäng eller att genom lottning avgöra vem/vilka som antas. Yrkeshögskolorna har i sina antagningsgrunder slagit fast hur de tillämpar alternativen alla antas/ingen antas/lottning.

Valikko