AMK-valintakoe, syksy 2023

Huom. Tämän sivun ohjeet koskevat syksyn 2023 AMK-valintakoetta. Löydät kevään 2023 AMK-valintakokeen ohjeet täältä.

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla kannettavalla tietokoneella. AMK-valintakoe toteutetaan Vallu-valintakoepalvelussa.

AMK-valintakoe järjestetään syksyllä ajalla 30.10.–1.11.2023. Ammattikorkeakoulujen tarjoamat valintakoetilaisuudet vaihtelevat ammattikorkeakouluittain. Löydät tarjolla olevat valintakoetilaisuudet taulukosta 2. Tutustu huolellisesti valintakokeeseen liittyviin ohjeisiin ennen AMK-valintakokeeseen osallistumista. 

AMK-valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

AMK-valintakoe on käytössä seuraavilla koulutusaloilla:

 • Humanistinen ala ja kasvatusala
 • Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
 • Luonnonvara-ala
 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • Merenkulun ala
 • Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoito-ala
 • Tekniikan ala

Suurin osa ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisistä hakukohteista käyttää AMK-valintakoetta. Näet taulukosta 1, ovatko omat hakukohteesi mukana AMK-valintakokeessa. Mikäli hakukohde ei käytä AMK-valintakoetta, tieto tästä löytyy Opintopolku.fi-palvelusta. Tällöin sinun tulee tarkistaa, onko koulutukseen hakemista varten määritelty esimerkiksi ennakkoon lähetettävä tehtävä tai erillinen valintakoe, johon pitää valmistautua.

Erillisiä soveltuvuuskokeita järjestetään AMK-valintakokeen lisäksi vain rakennusarkkitehti (AMK)- ja merikapteeni (AMK) -koulutuksiin haettaessa. Rakennusmestari (AMK) -koulutuksessa AMK-valintakokeen lisäksi opiskelijavalinnassa huomioidaan rakennusalan työkokemus.

Kulttuurialalla ei lähtökohtaisesti ole käytössä AMK-valintakoetta, mutta on mahdollista, että ammattikorkeakoulujen kulttuurialan yksittäiset hakukohteet voivat käyttää AMK-valintakoetta. Kulttuurialan valintakokeista löydät tietoa Opintopolku.fi-palvelusta ja ammattikorkeakoulujen sivuilta.

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan alan sekä merenkulun alan hakukohteissa on terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Tarkempaa tietoa saat kohdasta Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky.

Jos olet saanut paikan todistusvalinnassa, sinun ei tarvitse osallistua AMK-valintakokeeseen. Osallistumatta jättämisestä ei tarvitse ilmoittaa ammattikorkeakoululle, ellei sitä erikseen pyydetä esimerkiksi yksilöllisten järjestelyiden yhteydessä. Jos sinut on hyväksytty alempaan hakutoiveeseesi todistusvalinnassa, voit halutessasi tavoitella ylemmän hakutoiveesi paikkaa AMK-valintakokeella. 

AMK-valintakokeen sisältö ja kesto

AMK-valintakoe koostuu eri osioista (kuvio 1). Valintakokeen osiot ja kesto määräytyvät sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Sinun tulee suorittaa hyväksytysti kaikki hakukohteelle kuuluvat osiot, jotta voit tulla siihen valituksi.

Valintakokeen kullekin osiolle on määritelty tietty suoritusaika. Kun osiokohtainen aika tulee täyteen, osio sulkeutuu. Jos osio jää sinulta kesken, viimeisin versio tallentuu vastaukseksi. AMK-valintakokeen osiot voit suorittaa haluamassasi järjestyksessä, mutta jokainen avattu osio tulee suorittaa kerralla loppuun eikä osioon voi palata enää myöhemmin.  

Valintakokeen jokaisessa osiossa on myös mukana tehtäviä, joita testataan tulevia kokeita varten. Näitä tehtäviä ei pisteytetä tai osoiteta erikseen, mutta tehtävien suorittaminen on huomioitu kunkin osion suoritusajassa.

AMK-valintakokeen suorituskieli

Kokeen suorituskieli määräytyy hakukohteiden opetuskielen perusteella.

 • Jos haet vain suomenkielisiin hakukohteisiin, teet kokeen kaikki osiot suomeksi (pois lukien englannin kielen osio).
 • Jos haet vain ruotsinkielisiin hakukohteisiin, teet kokeen kaikki osiot ruotsiksi (pois lukien englannin kielen osio).
 • Jos haet sekä suomen- että ruotsinkielisiin hakukohteisiin, sinun täytyy valita kokeen alussa haluamasi kokeen suorituskieli: suomi tai ruotsi. Kokeen muusta suorituskielestä riippumatta suoritat opetuskielen osion sekä suomeksi että ruotsiksi. 

AMK-valintakokeen osiot

Kaikille koulutusaloille yhteiset osiot:

 • Päätöksentekotaidot (40 minuuttia): Suoritat osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Osiossa arvioidaan loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Tehtävissä tulee tunnistaa olennainen tieto epäolennaisesta, ottaa huomioon useita ratkaisuun vaikuttavia tekijöitä, arvioida päätösten perusteita sekä tehdä johtopäätöksiä eri tavoin esitetyn informaation perusteella. Tutustu päätöksentekotaitojen esimerkkitehtäviin.

  Kieli- ja viestintätaidot
 • Opetuskieli (suomi tai ruotsi) (30 minuuttia): Osion tehtävät määräytyvät hakukohteen opetuskielen perusteella. Suoritat osion tehtävät suomeksi, jos haet suomenkieliseen hakukohteeseen. Suoritat osion tehtävät ruotsiksi, jos haet ruotsinkieliseen hakukohteeseen. Jos haet suomen- ja ruotsinkieliseen hakukohteeseen, teet sekä suomen- että ruotsinkielisen opetuskielen osion tehtävät. Osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston ja tekstilajin hallintaa sekä kielellistä päättelyä. Tutustu opetuskielen esimerkkitehtäviin.
 • Englannin kieli (30 minuuttia): Suoritat osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Tutustu englannin kielen esimerkkitehtäviin.

Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat koulutusalakohtaiset osiot:

 • Matemaattiset taidot (40 minuuttia): Suoritat osion tehtävät, jos haet tekniikan alan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, merenkulun alan tai sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Osiossa arvioidaan matemaattisten perustaitojen osaamista. Matemaattisista osa-alueista painottuvat peruslaskutoimitukset, prosenttilaskut, ensimmäisen asteen yhtälöt, yksikkömuunnokset, geometria, matemaattis-looginen päättely sekä taulukoiden ja kuvaajien tulkinta. Tässä osiossa laskimen käyttö on kiellettyä. Tutustu matemaattisten taitojen esimerkkitehtäviin.
 • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (35 minuuttia): Suoritat osion tehtävät, jos haet tekniikan alan tai merenkulun alan hakukohteeseen. Osiossa arvioidaan valmiuksiasi matematiikassa ja fysiikassa. Kokeessa arvioidaan matemaattisia valmiuksiasi ratkaista lausekkeen sieventämiseen, yhtälön ratkaisemiseen sekä tasogeometriaan ja trigonometriaan (esimerkiksi suorakulmainen kolmio) liittyviä tehtäviä. Fysiikassa arvioidaan perustietojasi fysiikan ilmiöistä, kykyäsi tehdä fysiikan perustietämykseen tai annettuihin malleihin perustuvaa laskentaa ja päätelmiä sekä kykyäsi tulkita kaavioita ja kuvaajia. Tässä osiossa sinulla on käytössäsi valintakoejärjestelmän funktiolaskin. Tutustu matemaattis-luonnontieteellisten taitojen esimerkkitehtäviin.
  Koejärjestelmän funktiolaskin on käytössä vain tekniikan ja merenkulun alan kokeeseen kuuluvassa matemaattis-luonnontieteellisessä -osiossa. Tietokoneen käyttöjärjestelmän laskin-sovelluksen tai muun erillisen laskimen käyttäminen on kielletty. Huomioithan, että matemaattisten taitojen -osiossa tai muissa valintakokeen osioissa laskimen käyttö ei ole sallittua.

  Laskimen toiminnot:

  • yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku
  • sulkeet
  • toinen potenssi ja neliöjuuri
  • kymmenpotenssi ja yleinen potenssi
  • trigonometriset funktiot (kulmien arvot asteina)
  • luonnollinen logaritmi (ln) ja kymmenkantainen logaritmi (log)
  • vakiot π ja e
  • edellisen laskutoimituksen tulos ANS-muuttujassa
  • lausekkeen arvon asettaminen muistiin Min ja arvon lukeminen muistista Mout.
  Laskutoimitukset saa osin syötettyä myös näppäimistöltä.

  Esimerkki: Lausekkeen syöttäminen • Eettiset taidot (15 minuuttia): Suoritat osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunnistaa väittämien eettistä luonnetta. Tutustu eettisten taitojen esimerkkitehtäviin.
 • Tunneälytaidot (15 minuuttia): Suoritat osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunneälytaidoissa kuten tunteiden tunnistamisessa ja tunteiden hallinnassa. Tutustu tunneälytaitojen esimerkkitehtäviin.

Kuvio 1. AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain.

Huom. Humakin kulttuurituottaja (AMK) -koulutuksen AMK-valintakokeen osiot ovat päätöksentekotaidot, opetuskieli ja englannin kieli.

AMK-valintakokeen pisteytys

AMK-valintakokeessa saat jokaisesta oikeasta vastauksesta yhden pisteen (1p) ja väärästä vastauksesta tai vastaamatta jättämisestä nolla pistettä (0p). Jokaisessa tehtävässä on vain yksi oikea vastausvaihtoehto. Valintakokeen jokaisessa osiossa on mukana myös tehtäviä, joita testataan tulevia kokeita varten. Näitä tehtäviä ei pisteytetä tai osoiteta erikseen, mutta tehtävien suorittaminen on huomioitu kunkin osion suoritusajassa.

Valintakokeen jälkeen hakijoiden pisteet skaalataan ja vertaistetaan osiokohtaisesti. Ensin kokeessa saavuttamasi pisteet muunnetaan opiskelijavalinnassa käytettävään pisteskaalaan (taulukko 1). Tämän jälkeen skaalatut pisteesi vertaistetaan. Vertaistamisessa hakijoiden pisteet asetetaan yhteismitalliseen muotoon AMK-valintakokeen yhtenäisen vaikeustason saavuttamiseksi.

Opiskelijavalinta tehdään AMK-valintakokeen kokonaispisteiden perusteella. Kokonaispisteesi muodostuvat hakukohteelle kuuluvien osioiden skaalatuista ja vertaistetuista pisteistä. Opiskelijavalinnassa jokaiselle osiolle on asetettu alin hyväksytty pistemäärä (taulukko 1). Sinun tulee saavuttaa alin hyväksytty pistemäärä kaikissa hakukohteelle kuuluvissa osioissa, jotta voit tulla valituksi hakukohteeseen.

Taulukko 1. Opiskelijavalinnassa käytettävä pisteskaala ja alimmat hyväksytyt pistemäärät.

OsioPäätöksentekotaidot Kieli- ja viestintätaidotMatemaattiset taidotMatemaattis-luonnontieteelliset taidotEettiset taidotTunneälytaidot
OpetuskieliEnglannin kieli
Pisteskaala0–1000–500–500–1000–1000–1000–100
Alin hyväksytty pistemäärä12,5*1512,520**12,5***3030
* Päätöksentekotaidot-osion alkuperäinen alin hyväksytty pistemäärä oli 25 pistettä. Osion vaikeustasosta johtuen osion lopullinen alin hyväksytty pistemäärä laskettiin 12,5 pisteeseen. 
** Matemaattiset taidot -osion alkuperäinen alin hyväksytty pistemäärä oli 30 pistettä. Osion vaikeustasosta johtuen osion lopullinen alin hyväksytty pistemäärä laskettiin 20 pisteeseen. 
*** Matemaattis-luonnontieteelliset taidot -osion alkuperäinen alin hyväksytty pistemäärä oli 25 pistettä. Osion vaikeustasosta johtuen osion lopullinen alin hyväksytty pistemäärä laskettiin 12,5 pisteeseen. 

AMK-valintakokeen aika ja paikka & AMK-valintakokeeseen ilmoittautuminen

AMK-valintakoe järjestetään syksyn 2023 yhteishaussa ajalla 30.10.–1.11.2023. Kaikki valintakoepäivät eivät välttämättä ole käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa. Tutustu ennen yhteishaun alkamista tarjolla oleviin valintakoetilaisuuksiin (ks. taulukko 2).

Aamupäivän valintakoetilaisuus alkaa klo 9:00. Ilmoittautuminen alkaa klo 8:00.

Iltapäivän valintakoetilaisuus alkaa klo 14:00. Ilmoittautuminen alkaa klo 13:00.

Saavu paikalle hyvissä ajoin ennen valintakoetilaisuuden alkua. Valintakoetilassa tulee olla ennen valintakoetilaisuuden alkamisaikaa. Valintakokeeseen ei oteta myöhästyneitä hakijoita valintakoetilaisuuden alkamisajan jälkeen. Kokeesta saa poistua aikaisintaan kahden tunnin kuluttua kokeen alkamisesta.

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Valitse hakulomaketta täyttäessäsi itsellesi sopiva valintakoepaikka ja -aika tarjolla olevista vaihtoehdoista. Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita suorituspaikkoja, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikaksi voit valita myös ammattikorkeakoulun, johon et ole hakenut, mutta joka on esimerkiksi lähellä asuinpaikkaasi.

Jokainen ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyn määrän suorituspaikkoja. Valintakoetilaisuuksien paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Kun paikat yksittäisessä valintakoetilaisuudessa täyttyvät, vaihtoehto sulkeutuu ja sinun on valittava jokin toinen vaihtoehto.

Yhteishaun hakulomakkeella tekemäsi ilmoittautuminen on sitova, eikä valintakoepaikkaa ja -aikaa voi vaihtaa enää hakuajan jälkeen. Voit suorittaa valintakokeen vain siinä valintakoetilaisuudessa, mihin olet ilmoittautunut. Jos saavut väärään valintakoetilaisuuteen, et pääse suorittamaan valintakoetta. Pääset tarkistamaan AMK-valintakokeesi aika- ja paikkatiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palveluun hakulomakkeen lähettämisen jälkeen. Osallistumatta jättämisestä ei tarvitse ilmoittaa ammattikorkeakoululle, ellei sitä erikseen pyydetä esimerkiksi yksilöllisten järjestelyiden yhteydessä.

AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet sekä valintakoetilaisuudet

Taulukko 1. AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet ja aloituspaikat syksyn 2023 yhteishaussa.

Huom. Muutokset mahdollisia.

Centria-ammattikorkeakoulu (Centria)

Centria, päivitetty syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 15 8 50 %

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), verkkototeutus, Helsingin-kampus 27 23 60%
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Helsingin-kampus 12 10 60%
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö, monimuotototeutus, Helsingin-kampus 12 10 60%
Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus, monimuotototeutus, Helsingin-kampus 12 10 60%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Helsingin-kampus 21 18 60%
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, monimuotototeutus, Helsingin-kampus 12 10 60%
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Helsingin-kampus 18 15 60%
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Oulun-kampus 18 15 60%
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Oulun-kampus 15 12 60%
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Porin-kampus 21 18 60%
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Porin-kampus 15 12 60%

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 70 54 37%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Helsinki 54 43 49%
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 34 17 49%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus, Helsinki 44 25 49%
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtuma-ala, monimuotototeutus, Porvoo 20 7 67%
Restonomi (AMK), majoitus- ja ravintolaliiketoiminta, monimuotototeutus, Helsinki 25 6 78%

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Forssa 26 21 65%
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 5 4 20%
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 5 4 20%
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 28 17 70%
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 38 23 76%
Rakennusmestari (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 40 24 100%
Tradenomi (AMK), hevosalan liiketoiminta, monimuotototeutus 20 12 50%

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus 10 4 49%
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus 10 4 49%
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus 40 16 100%
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 6 49%
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 15 9 49%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 10 6 49%
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 20 8 70%
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 20 8 50%
Kätilö (AMK), päivätoteutus 10 7 49%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 12 8 49%

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 32 26 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus 25 - 100 %
Insinööri (AMK), peliteknologiat, päivätoteutus 12 9 40 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, päivätoteutus 10 7 30 %
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), monimuotototeutus 25 - 100 %
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus 21 16 60 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 18 13 60 %
Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 15 12 60 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus 21 16 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 24 19 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 24 19 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 18 14 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kotka 21 16 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 18 14 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 18 14 60 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus 15 - 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä, päivätoteutus 12 10 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisokasvatus ja nuorisotyö, monimuotototeutus 30 - 100 %

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, monimuotototeutus 6 4 30%
Restonomi (AMK), monimuotototeutus 8 5 40%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kajaani 16 10 40%

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 12 8 48%
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 14 7 40%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 25 20 69%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 25 20 69%
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 20 16 71%
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 25 20 69%

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), konetekniikka, verkko-opinnot 24 19 49%
Insinööri (AMK), puutekniikka, verkko-opinnot 14 11 49%
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, monimuotototeutus, Lahti 19 15 49%
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 17 13 49%
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 24 19 49%
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 17 13 49%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49%
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49%
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainoitteinen monimuotototeutus, Lahti 29 23 49%
Fysioterapeutti (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 14 11 49%
Fysioterapeutti (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 14 11 49%
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 19 15 49%
Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 14 11 49%
Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 14 11 49%

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Metsätalousinsinööri (AMK), Rovaniemi, monimuoto-opinnot 18 14 60%
Rakennusmestari (AMK), Rovaniemi, monimuoto-opinnot 18 14 60%
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, Rovaniemi, verkko-opinnot 18 14 40%
Sairaanhoitaja (AMK), Kemi, monimuoto-opinnot 20 16 40%
Sairaanhoitaja (AMK), Rovaniemi, monimuoto-opinnot 20 16 40%
Sosionomi (AMK), Kemi, verkko-opinnot 32 26 50%
Tradenomi (AMK), liiketalous, Rovaniemi, verkko-opinnot 12 10 30%
Tradenomi (AMK), liiketalous, Tornio, monimuoto-opinnot 8 6 40%
Tradenomi (AMK), liiketalous, Tornio, päiväopinnot 3 2 40%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tornio, monimuoto-opinnot 8 6 40%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tornio, päiväopinnot 3 2 40%

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Leppävaara 17 13 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, projektijohtaminen, päivätoteutus, Tikkurila 15 12 49 %
Restonomi (AMK), ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus, päivätoteutus 17 13 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 17 13 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 19 15 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, henkilöstöjohtaminen, monimuotototeutus, Leppävaara 18 13 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, digitaalinen markkinointi, monimuotototeutus, Leppävaara 18 13 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, projektijohtaminen, monimuotototeutus, Hyvinkää 18 13 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 36 25 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, oikeudellinen osaaminen, monimuotototeutus, Hyvinkää 21 15 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, digitaalisen palveluiden kehittäminen, monimuotototeutus, Tikkurila 18 13 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, digitaalisen palveluiden kehittäminen, monimuotototeutus, Leppävaara 21 15 60 %
Tradenomi (AMK), turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuoto, Leppävaara 24 17 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus, kyberturvallisuus, Leppävaara 21 15 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 21 15 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 21 15 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lohja 12 9 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 12 9 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Tikkurila 21 15 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 18 13 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 18 13 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 21 15 60 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 24 17 60 %
Sosionomi (AMK), rikosseuraamusala, monimuoto, Tikkurila 12 9 60 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 17 12 49 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, monimuotototeutus 28 22 49%
Ensihoitaja (AMK), ensihoito, monitoteutus 14 11 49%
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, monimuotototeutus 12 10 49%
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 12 10 49%
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 11 9 49%
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 16 13 40%
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 28 22 40%
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 14 11 49%
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus (täydentävä) 4 0 100%
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 13 11 49%
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, monimuotototeutus 17 14 49%
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus 29 23 49%
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 44 35 49%
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, monimuotototeutus 20 16 49%
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivätoteutus 22 18 49%
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, monimuotototeutus 11 9 49%
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, monimuotototeutus (täydentävä) 28 0 100%
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 14 11 49%
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 17 14 49%
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 35 28 100%

Oulun ammattikorkeakoulu

OAMK, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus 10 8 40%
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus 32 26 40%
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 18 14 40%
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Oulainen 12 10 40%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu 22 18 40%
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 14 11 40%
Terveydenhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus 7 6 40%
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 14 11 40%
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 14 11 40%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkopainotteinen monimuotototeutus 28 22 40%

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 15 12 50 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Kätilö (AMK), päivätoteutus 15 12 50 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 15 12 50 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), monimuotototeutus 15 10 60%
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus 9 6 60%
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus 15 10 60%
Restonomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus 12 7 60%
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus 17 11 60%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 13 11 45%
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 18 12 60%
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 13 11 45%
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 12 8 60%
Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, verkkopainotteinen monimuotototeutus 18 12 60%

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 28 22 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 16 13 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus (rajattu pohjakoulutus) 16 13 40 %
Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 7 6 28 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 15 12 40 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 15 12 45 %
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus 23 18 70 %

Turun ammattikorkeakoulu

TurkuAMK, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 9 8 40 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 6 - 40 %
Insinööri (AMK), kemiantekniikka, monimuotototeutus 16 14 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 28 24 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 14 12 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 20 17 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 10 9 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 9 8 40 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 6 - 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Salo 10 9 40 %

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 20 16 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 10 5 50 %

Taulukko 2. AMK-valintakoetilaisuudet syksyn 2023 yhteishaussa.

Huom. AMK-valintakokeen suorituspaikkamäärien muutokset mahdollisia. Jos paikkamääriä lisätään haun aikana, asiasta tiedotetaan etusivulla.

Centria-ammattikorkeakoulu (Centria)

Centria päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Centria, Kokkolan kampus, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 49
iltapäivä/eftermiddag 49
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 49
iltapäivä/eftermiddag 49

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Helsingin kampus, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 130
iltapäivä/eftermiddag 140
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 133
iltapäivä/eftermiddag 140
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Oulun kampus, Albertinkatu 16 B, 90100 Oulu
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 60
iltapäivä/eftermiddag 60
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Porin kampus, Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 70
iltapäivä/eftermiddag 70

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
ma 30.10.2023 aamupäivä/förmiddag 382
iltapäivä/eftermiddag 382
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 382
iltapäivä/eftermiddag 382
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 382
iltapäivä/eftermiddag 381

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna
ma 30.10.2023 iltapäivä/eftermiddag 314
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 315
iltapäivä/eftermiddag 315

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jamk päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Jamk, Pääkampus, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
ma 30.10.2023 iltapäivä/eftermiddag 354
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 354
iltapäivä/eftermiddag 354
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 354

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 320
iltapäivä/eftermiddag 320
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 280
iltapäivä/eftermiddag 280
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 320
iltapäivä/eftermiddag 320
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna ke 1.11.2023 iltapäivä/eftermiddag 289

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
KAMK, Taito 2, Ketunpolku 4, 87100 Kajaani
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 90
iltapäivä/eftermiddag 90

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 102
iltapäivä/eftermiddag 104
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 104

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lahden kampus, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
ma 30.10.2023 iltapäivä/eftermiddag 377
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 400
iltapäivä/eftermiddag 378
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 400
iltapäivä/eftermiddag 377
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lappeenrannan kampus, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
ma 30.10.2023 iltapäivä/eftermiddag 190
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 190
iltapäivä/eftermiddag 190
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 190
iltapäivä/eftermiddag 190

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Rovaniemen kampus, Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 355
iltapäivä/eftermiddag 360
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Kemin kampus, Tietokatu 1, 94600 Kemi
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 165
iltapäivä/eftermiddag 165

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Hyvinkään kampus, Uudenmaankatu 22, 05800 Hyvinkää
ma 30.10.2023 aamupäivä/förmiddag 135
iltapäivä/eftermiddag 135
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 135
iltapäivä/eftermiddag 135
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 135
iltapäivä/eftermiddag 135
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Leppävaaran kampus, Vanha Maantie 9, 02650 Espoo
ma 30.10.2023 aamupäivä/förmiddag 285
iltapäivä/eftermiddag 285
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 285
iltapäivä/eftermiddag 285
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 285
iltapäivä/eftermiddag 282
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa
ma 30.10.2023 aamupäivä/förmiddag 274
iltapäivä/eftermiddag 274
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 274
iltapäivä/eftermiddag 274
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 274
iltapäivä/eftermiddag 274

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Metropolia, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
ma 30.10.2023 aamupäivä/förmiddag 836
iltapäivä/eftermiddag 836
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 836
iltapäivä/eftermiddag 836
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 838

Oulun ammattikorkeakoulu

Oamk päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Oamk, Linnanmaan kampus, Yliopistokatu 9, 90570 Oulu ma 30.10.2023 aamupäivä/förmiddag 507
iltapäivä/eftermiddag 507
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 506

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SAMK, Porin kampus, Satakunnankatu 23, 28130 Pori
ma 30.10.2023 iltapäivä/eftermiddag 100
ti 31.10.2023 iltapäivä/eftermiddag 100
ke 1.11.2023 iltapäivä/eftermiddag 100

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Savonia, Microkadun kampus, Microkatu 1, 70210 Kuopio
ti 31.10.2023 iltapäivä/eftermiddag 283
ke 1.11.2023 iltapäivä/eftermiddag 283

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SeAMK, Frami F-rakennus, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki ma 30.10.2023 iltapäivä/eftermiddag 232
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 232
iltapäivä/eftermiddag 231

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
TAMK, Pääkampus, Teiskontie 33, 33520 Tampere ma 30.10.2023 iltapäivä/eftermiddag 544
ti 31.10.2023 iltapäivä/eftermiddag 544
ke 1.11.2023 iltapäivä/eftermiddag 544

Turun ammattikorkeakoulu

Turku AMK päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Turun AMK, Kupittaan kampus, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 480
iltapäivä/eftermiddag 480
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 480
iltapäivä/eftermiddag 480

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
VAMK, Palosaaren kampus, Wolffintie 30, 65200 Vaasa ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 130

AMK-valintakokeeseen saapuvalle

Tutustu sen ammattikorkeakoulun saapumisohjeisiin, mihin olet menossa tekemään AMK-valintakokeen: 

Mitä mukaan AMK-valintakokeeseen?

Valmistaudu valintakokeeseen huolehtimalla, että sinulla on valintakoepäivänä mukana tarvittavat välineet, joista on kerrottu tarkemmin alla.

Ota valintakokeeseen mukaan:

Voit lisäksi ottaa valintakokeeseen mukaan myös välttämättömät lääkkeet, korvatulpat sekä vesipullon ja pienet eväät. Ethän ota muita ylimääräisiä tavaroita mukaan valintakokeeseen. Älä käytä voimakkaita hajusteita (esim. hajuvettä), kun tulet kokeeseen. Vältä myös voimakkaasti tuoksuvia tai yleisesti allergisoivia juomia ja ruoka-aineita, jos otat eväitä mukaan.

Voit halutessasi ottaa mukaan myös langallisen hiiren. Huom. Langattomia verkkoyhteyksiä hyödyntäviä laitteita, esimerkiksi langattomia hiiriä, näppäimistöjä, kuulokkeita, älykelloja tai aktiivisuusrannekkeita ei saa käyttää valintakokeessa. Valintakoetilaan saa tuoda ainoastaan kannettavan tietokoneen ja suljetun matkapuhelimen.

Tietokoneen ruudun suojakalvoa ei saa käyttää AMK-valintakokeessa.

Henkilöllisyystodistus

Sinulla tulee olla valintakokeessa mukana kuvallinen henkilöllisyystodistus. Ilman hyväksyttävää henkilöllisyystodistusta et voi osallistua valintakokeeseen.

Hyväksyttäviä todistuksia ovat seuraavat voimassa olevat henkilöllisyystodistukset:

 • passi
 • poliisin myöntämä suomalainen, kuvallinen henkilökortti
 • suomalainen ajokortti
 • kuvallinen EU/ETA-maan henkilökortti

Myös vanhentunut passi tai henkilökortti kelpaa, jos sen voimassaolo on päättynyt enintään vuosi sitten. Vuoden aikaraja lasketaan siitä päivästä, kun osallistut AMK-valintakokeeseen. Sinut täytyy kuitenkin voida tunnistaa henkilöllisyystodistuksessa olevasta kuvasta.

Mikäli turvapaikan- tai oleskeluluvan hakijan passi on tilapäisesti viranomaisen hallussa, voidaan todistus passin luovuttamisesta viranomaiselle ja kopio passista hyväksyä henkilöllisyystodistukseksi.

Kannettava tietokone ja laitteistovaatimukset

AMK-valintakoe on digitaalinen koe, jonka suoritat omalla kannettavalla tietokoneella. Et voi osallistua valintakokeeseen ilman kannettavaa tietokonetta. Lataa valintakoetta varten tietokoneesi akku täyteen. Ota mukaan tietokoneesi virtajohto, jotta voit ladata tietokonettasi tarvittaessa. Valintakokeeseen et voi osallistua tabletilla tai puhelimella.

Valintakokeen toimivuus riippuu ensi sijassa sopivan selaimen käyttämisestä.

Suosittelemme käyttämään seuraavien selainten ajantasaisia versioita:
 • Chrome
 • Firefox
 • Edge
 • Safari
Selaimessa on oltava JavaScript ja evästeet käytössä. Voit tarkistaa sivulta https://selain.ammattikorkeakouluun.fi/ selaimesi version sekä sen, ovatko JavaScript ja evästeet käytössä. Tarkista selaimen asetuksista, että selainversiosi on ajan tasalla ja päivitä tarvittaessa.

Internetselainten lisäosat voivat estää kirjautumisen. Niiden poistamista tai kytkemistä pois päältä suositellaan ennen kokeeseen kirjautumista. Katso tarkemmat ohjeet Firefox- ja Chrome-selaimen lisäosien käytöstä poistamiseen. Mahdolliset VPN-ohjelmistot tulee ottaa pois päältä ennen kokeeseen kirjautumista.

Suosittelemme seuraavia käyttöjärjestelmiä tai niiden uudempia versioita:
 • Windows 10
 • macOS 12 (Monterey)
 • Ubuntu Linux 20.04 LTS
Mahdollisten yhteensopivuusongelmien vuoksi emme suosittele valintakokeen suorittamista tietokoneella, jossa on edellä mainittujen käyttöjärjestelmien vanhempi versio tai muu käyttöjärjestelmä.

Tunniste

Saat noin viikkoa ennen AMK-valintakoetta linkin tunnisteeseen, joka sisältää QR-koodin ja tiedon hakulomakkeella valitsemastasi valintakokeen ajasta ja paikasta. Linkki tunnisteeseen toimitetaan sinulle tekstiviestillä ja sähköpostilla hakulomakkeella ilmoittamiesi yhteystietojen perusteella viikolla 43 (viimeistään 25.10.2023). Linkin tunnisteeseen löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolku -palvelusta viikolla 43 (viimeistään 25.10.2023). Varaudu esittämään saamasi tunniste puhelimen näytöltä tai paperille tulostettuna valintakokeeseen saapuessasi.

Oma kynä

Ota valintakokeeseen mukaan oma kynä. Valintakoetilassa on jokaiselle tarjolla paperia omia muistiinpanoja varten.

Valintakoepäivän eteneminen

 • Saavu valintakokeeseen ajoissa ohjeiden mukaisesti. Valintakoetilassa tulee olla ennen valintakoetilaisuuden alkamisaikaa.
 • Ota mukaasi henkilöllisyystodistus, kannettava tietokone, tietokoneen virtajohto, tunniste ja kynä. Lue tarkemmat vaatimukset kohdasta ”Mitä mukaan AMK-valintakokeeseen?”.
 • Näytä henkilöllisyystodistus ja tunniste valvojalle, kun siirryt valintakoetilaan.
 • Sulje matkapuhelimesi, kun saavut valintakoetilaan. Matkapuhelimen käyttö on kielletty koko valintakokeen ajan.
 • Kytke tietokoneesi sähköverkkoon ja kirjaudu ohjeiden mukaisesti langattomaan koeverkkoon.
 • Ennen valintakokeen aloitusta saat valintakoetilassa ohjeet valintakokeen suorittamiseen. Noudata ohjeita huolellisesti.
 • Valintakoetilanteen aikana koetilassa vallitsee hiljaisuus. Mikäli tarvitset valvojan apua valintakokeen aikana, nosta kätesi ylös ja odota kunnes valvoja tulee luoksesi.
 • Valintakokeesta voi poistua aikaisintaan kahden tunnin kuluttua sen alkamisesta.

AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, avustaja, tekninen apuväline, rauhallinen koetila, erillinen näyttö, terveydentilan seurantaan käytettävä langaton elektroninen laite, opas- tai avustajakoira), täytä yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava asiantuntijalausunto, jossa kerrotaan, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä haet ja millä perusteella (mahdolliset diagnoosit ja muut perustelut haetuille tukitoimille).

Toimita yksilöllisten järjestelyjen hakemus liitteineen viimeistään 21.9.2023 klo 15.00 sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa AMK-valintakokeeseen. Tarkista alla olevista ohjeista, tuleeko hakemus toimittaa ko. ammattikorkeakouluun paperisena vai sähköisesti.

AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Millä perusteella yksilöllisiä järjestelyjä voi hakea?

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, avustaja, tekninen apuväline, rauhallinen koetila, erillinen näyttö, terveydentilan seurantaan käytettävä langaton elektroninen laite, opas- tai avustajakoira), täytä kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava asiantuntijalausunto, jossa kerrotaan, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä haet ja millä perusteella (mahdolliset diagnoosit ja muut perustelut haetuille tukitoimille). Toimita hakemus siihen ammattikorkeakouluun, jossa olet ilmoittanut osallistuvasi valintakokeeseen. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Miten haen yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa?

Hae yksilöllisiä järjestelyjä erillisellä yksilöllisten järjestelyjen lomakkeella. Toimita hakemus liitteineen viimeistään 21.9.2023 klo 15.00 sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa AMK-valintakokeeseen. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava asiantuntijalausunto, jossa kerrotaan, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä haet ja millä perusteella (mahdolliset diagnoosit ja muut perustelut haetuille tukitoimille).

Osa ammattikorkeakouluista käyttää tulostettavaa paperista yksilöllisten järjestelyjen lomaketta. Paperista lomaketta käyttävien ammattikorkeakoulujen yksilöllisten järjestelyjen lomake tulostetaan ylempää tältä sivulta.

Sähköistä yksilöllisten järjestelyjen lomaketta käyttävät seuraavat ammattikorkeakoulut: DIAK, Haaga-Helia, HAMK, JAMK, KAMK, LAB, Laurea, Metropolia, SAMK, SeAMK, TAMK, Turun AMK ja Xamk.

Mikäli olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen jossakin yllä mainituista ammattikorkeakouluista, käytä yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen sähköistä yksilöllisten järjestelyjen hakulomaketta. Älä käytä tällöin paperista yksilöllisten järjestelyjen lomaketta.

Täytä lomake huolellisesti. Hakemuksessa tulee yksilöllisiä järjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi ilmoittaa henkilö- ja yhteystiedot sekä ammattikorkeakoulu, jossa osallistut AMK-valintakokeeseen.

Yksilöllisten järjestelyjen lomakkeella haetaan yksilöllisiä järjestelyitä AMK-valintakokeeseen. Huomioithan, että mahdollisiin muihin ammattikorkeakouluissa käytössä oleviin valintakokeisiin ei haeta yksilöllisiä järjestelyjä tällä lomakkeella. Muiden valintakokeiden yksilöllisiä järjestelyitä hakiessasi toimi niiden ammattikorkeakoulujen ohjeiden mukaan, joihin olet hakenut.

Jos yksilöllisiä järjestelyjä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, toimita hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemuksen liitteet - todistukset ja lausunnot

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukivaikeudesta tai oppimisvaikeudesta). Lausunnosta tulee käydä ilmi, miksi tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä ja lukea selkeästi, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä sinulle suositellaan. Lukivaikeuden vuoksi tukitoimia, esimerkiksi lisäaikaa hakevan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukivaikeuden osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka on hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Yksilöllisten järjestelyjen hakemusten käsittely ja ilmoitus yksilöllisistä järjestelyistä

Yksilöllisten järjestelyjen pyyntö käsitellään siinä ammattikorkeakoulussa, jossa olet osallistumassa valintakokeeseen. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa sinulle hyvissä ajoin ennen valintakoetta sähköpostitse yksilöllisistä järjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus.

Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Mikäli yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakemuksesi mukaisesti, ammattikorkeakoulu lähettää hakijalle kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.

Määräajan jälkeen lähetetty yksilöllisten järjestelyjen pyyntö otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Mikäli hakija on tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Seuraavia yksilöllisiä järjestelyitä ei ole mahdollista myöntää AMK-valintakokeessa:

 • helpotetut tehtävät
 • pistehyvitys
 • mahdollisuus olla suorittamatta jokin kokeen osioista
 • mahdollisuus käyttää sanakirjaa puutteellisen kielitaidon vuoksi
 • lisäaika puutteellisen kielitaidon vuoksi
 • laskimen käyttäminen matemaattisten taitojen osiossa
 • mahdollisuus suorittaa koe etäkokeena
 • mahdollisuus suorittaa koe paperilla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä AMK-valintakokeesta

Usein kysyttyjä kysymyksiä AMK-valintakokeesta

Miten ilmoittaudun AMK-valintakokeeseen?

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Valitse hakulomaketta täyttäessäsi itsellesi sopiva valintakoepaikka ja -aika tarjolla olevista vaihtoehdoista. Jokainen ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyn määrän suorituspaikkoja. Valintakoetilaisuuksien paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Kun paikat yksittäisessä valintakoetilaisuudessa täyttyvät, vaihtoehto sulkeutuu ja sinun on valittava jokin toinen vaihtoehto.

Olen hakenut Tampereen ammattikorkeakouluun, mutta asun Lappeenrannassa. Voinko tehdä AMK-valintakokeen Lappeenrannassa?

Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita paikkoja, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikaksi voit valita myös ammattikorkeakoulun, johon et ole hakenut, mutta joka on esimerkiksi lähellä asuinpaikkaasi.

Osallistunko eri päivinä AMK-valintakokeeseen, jos haen opiskelemaan liiketaloutta ja tekniikkaa?

Et. Teet yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi.

Olen saanut paikan todistusvalinnassa, tarvitseeko minun osallistua AMK-valintakokeeseen?

Jos olet saanut paikan todistusvalinnassa, sinun ei tarvitse osallistua AMK-valintakokeeseen. Jos sinut on hyväksytty alempaan hakutoiveeseesi, voit halutessasi tavoitella ylemmän hakutoiveesi paikkaa AMK-valintakokeella.

Miksi en ole saanut kutsua AMK-valintakokeeseen?

Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella tehty valintakoepaikan ja -ajan valinta toimii ilmoittautumisena. AMK-valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, mutta saat ennen valintakoetta linkin tunnisteeseen, joka sisältää QR-koodin ja tiedon hakulomakkeella valitsemastasi valintakokeen ajasta ja paikasta. Linkin tunnisteeseen löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolku -palvelusta. Voit osallistua AMK-valintakokeeseen ilman tunnistetta.

Voiko AMK-valintakokeeseen valmistautua jotenkin erityisesti? Mitä tulisi huomioida?

AMK-valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

Varmista, että tiedät, milloin ja minne olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen. Pääset tarvittaessa tarkistamaan oman AMK-valintakokeesi aika- ja paikkatiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palveluun hakulomakkeen lähetyksen jälkeen.

Varmista, että sinulla on käytettävissäsi vaadittavat ominaisuudet täyttävä tietokone. Saavu valintakoetilaisuuteen ajoissa ohjeiden mukaisesti. Ota mukaasi tunniste, voimassa oleva virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus, tietokone, tietokoneen virtajohto sekä kynä. Voit ottaa mukaasi myös langallisen hiiren.

Mitä jos minulla ei ole omaa tietokonetta?

Sinun tulee huolehtia siitä, että sinulla on käytössäsi valintakoepäivänä vaatimukset täyttävä kannettava tietokone. Sinun kannattaa kysyä tietokonetta lainaksi omalta lähipiiriltäsi. Jotkut yritykset myös vuokraavat tietokoneita.

Millaista osaamista AMK-valintakoe testaa? 

Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin.

Millaisia tehtäviä AMK-valintakokeessa on?

AMK-valintakokeen sisältö määräytyy sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Löydät lisätietoa AMK-valintakokeen sisältö ja pisteytys -osiosta.

Onko AMK-valintakokeessa matematiikan osuus? 

AMK-valintakoe sisältää matematiikan osion kaikilla hakijoilla lukuun ottamatta humanistisen alan ja kasvatusalan koulutuksen hakukohteisiin hakeneita hakijoita.

Tarvitsenko AMK-valintakokeessa laskinta?

Koejärjestelmän funktiolaskin on käytössä vain tekniikan alaan kuuluvassa matemaattis-luonnontieteellisessä -osiossa. Tietokoneen käyttöjärjestelmän laskin-sovelluksen tai muun erillisen laskimen käyttäminen on kielletty. Huomioithan, että matemaattisten taitojen -osiossa tai muissa valintakokeen osioissa laskimen käyttö ei ole sallittua.

Saako AMK-valintakokeessa käyttää näppäimistön etsi-toimintoa (esimerkiksi "ctrl+F") tai suurentaa näkymää (esimerkiksi "ctrl+" -komennolla)?

Etsi-toiminnon käyttäminen esimerkiksi "ctrl+F"-komennolla on sallittua. Myös näkymän suurentaminen ja pienentäminen esimerkiksi "ctrl+"- tai "ctrl-"-komennoilla on sallittua.

Mikä on Vallu-valintakoepalvelu?

Vallu-valintakoepalvelu on AMK-valintakokeessa käytössä oleva koejärjestelmä. Koejärjestelmää on käytetty AMK-valintakokeessa vuodesta 2019 alkaen, mutta se nimettiin vasta vuonna 2023.

Vallu-valintakoepalvelu on käytössä myös monissa yliopistojen digitaalisissa valintakokeissa.

Voit harjoitella etukäteen Vallu-valintakoepalvelun käyttöä AMK-valintakokeen esimerkkitehtävien avulla.

Voiko AMK-valintakokeen aikana käydä wc:ssä?

Kokeen aikana voi käydä valvotusti wc:ssä.

Voinko ottaa korvatulpat mukaani AMK-valintakokeeseen?

Voit ottaa mukaan pienet korvatulpat. Huomioithan, että korvatulppien käyttö on hakijan omalla vastuulla, sillä jokin valvojan ohjeista voi tällöin mennä ohi.

Voinko ottaa AMK-valintakokeeseen mukaan vesipullon ja eväitä?

Juomapullon ja pienet eväät voi ottaa mukaan kokeeseen.

Voinko ottaa AMK-valintakokeeseen mukaan tarvitsemani lääkkeet?

Voit ottaa valintakokeeseen mukaan lääkkeet, jotka välttämättä tarvitset kokeen aikana.

Kuka korjaa AMK-valintakokeen?

Valintakoejärjestelmä laskee kokonaispisteesi AMK-valintakokeesta automaattisesti.

AMK-valintakokeen tulokset

Syksyn 2023 yhteishaku

AMK-valintakokeen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 24.11.2023. Saatat tulla vielä varasijalta valituksi 12.12.2023 klo 15.00 mennessä.

Näet AMK-valintakokeesta saamasi kokonaispisteet Oma Opintopolku -palvelussa, kun tulokset on julkaistu. AMK-valintakokeen pisteet ovat voimassa kyseisen haun ajan.

AMK-valintakokeen tehtäviä ja oikeita vastauksia ei julkaista.

Valintakoepisteet-palvelu

Näet AMK-valintakokeesta saamasi osiokohtaiset pisteet Valintakoepisteet-palvelussa.

Valintakoepisteet-palvelu on auennut 21.11.2023. AMK-valintakokeen osiokohtaisia pisteitä voi tarkastella Valintakoepisteet-palvelussa 3.1.2024 asti.

Valintakoepisteet-palveluun pääsee kirjautumaan seuraavasti:

 1. Mene sivulle https://tulokset.amkvalintakoe.fi
 2. Kirjaudu sisään käyttäen Suomi.fi-palvelun vahvaa tunnistautumista.

Linkin palveluun löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolusta.

Tasasijasäännöt

Mikäli AMK-valintakokeen tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys ensisijaisesti hakutoivejärjestyksen mukaan. Mikäli hakutoivejärjestys kriteerillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevaa hakijaa tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat. Ammattikorkeakoulu on määritellyt valintaperusteissaan, miten toimii ylitäytön/alitäytön/arvonnan osalta.

Valikko