AMK-valintakoe, syksy 2024

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla kannettavalla tietokoneella. AMK-valintakoe toteutetaan Vallu-valintakoepalvelussa.

AMK-valintakoe järjestetään syksyllä ajalla 28.10.- 30.10.2024. Ammattikorkeakoulujen tarjoamat valintakoetilaisuudet vaihtelevat ammattikorkeakouluittain. Löydät tarjolla olevat valintakoetilaisuudet taulukosta 2. Tutustu huolellisesti valintakokeeseen liittyviin ohjeisiin ennen AMK-valintakokeeseen osallistumista. 

AMK-valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

AMK-valintakoe on käytössä seuraavilla koulutusaloilla:

 • Humanistinen ala ja kasvatusala
 • Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
 • Luonnonvara-ala
 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • Merenkulun ala
 • Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoito-ala
 • Tekniikan ala

Suurin osa ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisistä hakukohteista käyttää AMK-valintakoetta. Näet taulukosta 1, ovatko omat hakukohteesi mukana AMK-valintakokeessa. Mikäli hakukohde ei käytä AMK-valintakoetta, tieto tästä löytyy Opintopolku.fi-palvelusta. Tällöin sinun tulee tarkistaa, onko koulutukseen hakemista varten määritelty esimerkiksi ennakkoon lähetettävä tehtävä tai erillinen valintakoe, johon pitää valmistautua.

Erillisiä soveltuvuuskokeita järjestetään AMK-valintakokeen lisäksi vain rakennusarkkitehti (AMK)- ja merikapteeni (AMK) -koulutuksiin haettaessa. Rakennusmestari (AMK) -koulutuksessa AMK-valintakokeen lisäksi opiskelijavalinnassa huomioidaan rakennusalan työkokemus.

Kulttuurialalla ei lähtökohtaisesti ole käytössä AMK-valintakoetta, mutta on mahdollista, että ammattikorkeakoulujen kulttuurialan yksittäiset hakukohteet voivat käyttää AMK-valintakoetta. Kulttuurialan valintakokeista löydät tietoa Opintopolku.fi-palvelusta ja ammattikorkeakoulujen sivuilta.

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan alan sekä merenkulun alan hakukohteissa on terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Tarkempaa tietoa saat kohdasta Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky.

Jos olet saanut paikan todistusvalinnassa, sinun ei tarvitse osallistua AMK-valintakokeeseen. Osallistumatta jättämisestä ei tarvitse ilmoittaa ammattikorkeakoululle, ellei sitä erikseen pyydetä esimerkiksi yksilöllisten järjestelyiden yhteydessä. Jos sinut on hyväksytty alempaan hakutoiveeseesi todistusvalinnassa, voit halutessasi tavoitella ylemmän hakutoiveesi paikkaa AMK-valintakokeella. 

AMK-valintakokeen sisältö ja kesto

AMK-valintakoe koostuu eri osioista (kuvio 1). Valintakokeen osiot ja kesto määräytyvät sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Sinun tulee suorittaa hyväksytysti kaikki hakukohteelle kuuluvat osiot, jotta voit tulla siihen valituksi.

Valintakokeen kullekin osiolle on määritelty tietty suoritusaika. Kun osiokohtainen aika tulee täyteen, osio sulkeutuu. Jos osio jää sinulta kesken, viimeisin versio tallentuu vastaukseksi. AMK-valintakokeen osiot voit suorittaa haluamassasi järjestyksessä, mutta jokainen avattu osio tulee suorittaa kerralla loppuun eikä osioon voi palata enää myöhemmin.  

Valintakokeen jokaisessa osiossa on myös mukana tehtäviä, joita testataan tulevia kokeita varten. Näitä tehtäviä ei pisteytetä tai osoiteta erikseen, mutta tehtävien suorittaminen on huomioitu kunkin osion suoritusajassa.

AMK-valintakokeen suorituskieli

Kokeen suorituskieli määräytyy hakukohteiden opetuskielen perusteella.

 • Jos haet vain suomenkielisiin hakukohteisiin, teet kokeen kaikki osiot suomeksi (pois lukien englannin kielen osio).
 • Jos haet vain ruotsinkielisiin hakukohteisiin, teet kokeen kaikki osiot ruotsiksi (pois lukien englannin kielen osio).
 • Jos haet sekä suomen- että ruotsinkielisiin hakukohteisiin, sinun täytyy valita kokeen alussa haluamasi kokeen suorituskieli: suomi tai ruotsi. Kokeen muusta suorituskielestä riippumatta suoritat opetuskielen osion sekä suomeksi että ruotsiksi. 

AMK-valintakokeen osiot

Kaikille koulutusaloille yhteiset osiot:

 • Päätöksentekotaidot (40 minuuttia): Suoritat osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Osiossa arvioidaan loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Tehtävissä tulee tunnistaa olennainen tieto epäolennaisesta, ottaa huomioon useita ratkaisuun vaikuttavia tekijöitä, arvioida päätösten perusteita sekä tehdä johtopäätöksiä eri tavoin esitetyn informaation perusteella. Tutustu päätöksentekotaitojen esimerkkitehtäviin.

  Kieli- ja viestintätaidot
 • Opetuskieli (suomi tai ruotsi) (30 minuuttia): Osion tehtävät määräytyvät hakukohteen opetuskielen perusteella. Suoritat osion tehtävät suomeksi, jos haet suomenkieliseen hakukohteeseen. Suoritat osion tehtävät ruotsiksi, jos haet ruotsinkieliseen hakukohteeseen. Jos haet suomen- ja ruotsinkieliseen hakukohteeseen, teet sekä suomen- että ruotsinkielisen opetuskielen osion tehtävät. Osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston ja tekstilajin hallintaa sekä kielellistä päättelyä. Tutustu opetuskielen esimerkkitehtäviin.
 • Englannin kieli (30 minuuttia): Suoritat osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Tutustu englannin kielen esimerkkitehtäviin.

Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat koulutusalakohtaiset osiot:

 • Matemaattiset taidot (40 minuuttia): Suoritat osion tehtävät, jos haet tekniikan alan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, merenkulun alan tai sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Osiossa arvioidaan matemaattisten perustaitojen osaamista. Matemaattisista osa-alueista painottuvat peruslaskutoimitukset, prosenttilaskut, ensimmäisen asteen yhtälöt, yksikkömuunnokset, geometria, matemaattis-looginen päättely sekä taulukoiden ja kuvaajien tulkinta. Tässä osiossa laskimen käyttö on kiellettyä. Tutustu matemaattisten taitojen esimerkkitehtäviin.
 • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (35 minuuttia): Suoritat osion tehtävät, jos haet tekniikan alan tai merenkulun alan hakukohteeseen. Osiossa arvioidaan valmiuksiasi matematiikassa ja fysiikassa. Kokeessa arvioidaan matemaattisia valmiuksiasi ratkaista lausekkeen sieventämiseen, yhtälön ratkaisemiseen sekä tasogeometriaan ja trigonometriaan (esimerkiksi suorakulmainen kolmio) liittyviä tehtäviä. Fysiikassa arvioidaan perustietojasi fysiikan ilmiöistä, kykyäsi tehdä fysiikan perustietämykseen tai annettuihin malleihin perustuvaa laskentaa ja päätelmiä sekä kykyäsi tulkita kaavioita ja kuvaajia. Tässä osiossa sinulla on käytössäsi valintakoejärjestelmän funktiolaskin. Tutustu matemaattis-luonnontieteellisten taitojen esimerkkitehtäviin.
  Koejärjestelmän funktiolaskin on käytössä vain tekniikan ja merenkulun alan kokeeseen kuuluvassa matemaattis-luonnontieteellisessä -osiossa. Tietokoneen käyttöjärjestelmän laskin-sovelluksen tai muun erillisen laskimen käyttäminen on kielletty. Huomioithan, että matemaattisten taitojen -osiossa tai muissa valintakokeen osioissa laskimen käyttö ei ole sallittua.

  Laskimen toiminnot:

  • yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku
  • sulkeet
  • toinen potenssi ja neliöjuuri
  • kymmenpotenssi ja yleinen potenssi
  • trigonometriset funktiot (kulmien arvot asteina)
  • luonnollinen logaritmi (ln) ja kymmenkantainen logaritmi (log)
  • vakiot π ja e
  • edellisen laskutoimituksen tulos ANS-muuttujassa
  • lausekkeen arvon asettaminen muistiin Min ja arvon lukeminen muistista Mout.
  Laskutoimitukset saa osin syötettyä myös näppäimistöltä.

  Esimerkki: Lausekkeen syöttäminen • Eettiset taidot (15 minuuttia): Suoritat osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunnistaa väittämien eettistä luonnetta. Tutustu eettisten taitojen esimerkkitehtäviin.
 • Tunneälytaidot (15 minuuttia): Suoritat osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunneälytaidoissa kuten tunteiden tunnistamisessa ja tunteiden hallinnassa. Tutustu tunneälytaitojen esimerkkitehtäviin.

Kuvio 1. AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain.

Huom.! Humakin kulttuurituottaja (AMK) -koulutuksen AMK-valintakokeen osiot ovat päätöksentekotaidot, opetuskieli ja englannin kieli.

AMK-valintakokeen pisteytys

AMK-valintakokeessa saat jokaisesta oikeasta vastauksesta yhden pisteen (1p) ja väärästä vastauksesta tai vastaamatta jättämisestä nolla pistettä (0p). Jokaisessa tehtävässä on vain yksi oikea vastausvaihtoehto. Valintakokeen jokaisessa osiossa on mukana myös tehtäviä, joita testataan tulevia kokeita varten. Näitä tehtäviä ei pisteytetä tai osoiteta erikseen, mutta tehtävien suorittaminen on huomioitu kunkin osion suoritusajassa.

Valintakokeen jälkeen hakijoiden pisteet skaalataan ja vertaistetaan osiokohtaisesti. Ensin kokeessa saavuttamasi pisteet muunnetaan opiskelijavalinnassa käytettävään pisteskaalaan (taulukko 1). Tämän jälkeen skaalatut pisteesi vertaistetaan. Vertaistamisessa hakijoiden pisteet asetetaan yhteismitalliseen muotoon AMK-valintakokeen yhtenäisen vaikeustason saavuttamiseksi.

Opiskelijavalinta tehdään AMK-valintakokeen kokonaispisteiden perusteella. Kokonaispisteesi muodostuvat hakukohteelle kuuluvien osioiden skaalatuista ja vertaistetuista pisteistä. Opiskelijavalinnassa jokaiselle osiolle on asetettu alin hyväksytty pistemäärä (taulukko 1). Sinun tulee saavuttaa alin hyväksytty pistemäärä kaikissa hakukohteelle kuuluvissa osioissa, jotta voit tulla valituksi hakukohteeseen.

Taulukko 1. Opiskelijavalinnassa käytettävä pisteskaala ja alimmat hyväksytyt pistemäärät.

Huom. Alimmat hyväksytyt pistemäärät päivittyvät syksyllä 2024.

OsioPäätöksentekotaidot Kieli- ja viestintätaidotMatemaattiset taidotMatemaattis-luonnontieteelliset taidotEettiset taidotTunneälytaidot
OpetuskieliEnglannin kieli
Pisteskaala0–1000–500–500–1000–1000–1000–100

AMK-valintakokeen aika ja paikka & AMK-valintakokeeseen ilmoittautuminen

AMK-valintakoe järjestetään syksyn 2024 yhteishaussa ajalla 28.10.- 30.10.2024. Kaikki valintakoepäivät eivät välttämättä ole käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa. Tutustu ennen yhteishaun alkamista tarjolla oleviin valintakoetilaisuuksiin (ks. taulukko 2).

Aamupäivän valintakoetilaisuus alkaa klo 9:00. Ilmoittautuminen alkaa klo 8:00.

Iltapäivän valintakoetilaisuus alkaa klo 14:00. Ilmoittautuminen alkaa klo 13:00.

Saavu paikalle hyvissä ajoin ennen valintakoetilaisuuden alkua. Valintakoetilassa tulee olla ennen valintakoetilaisuuden alkamisaikaa. Valintakokeeseen ei oteta myöhästyneitä hakijoita valintakoetilaisuuden alkamisajan jälkeen. Kokeesta saa poistua aikaisintaan yhden tunnin kuluttua kokeen alkamisesta.

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Valitse hakulomaketta täyttäessäsi itsellesi sopiva valintakoepaikka ja -aika tarjolla olevista vaihtoehdoista. Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita suorituspaikkoja, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikaksi voit valita myös ammattikorkeakoulun, johon et ole hakenut, mutta joka on esimerkiksi lähellä asuinpaikkaasi.

Jokainen ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyn määrän suorituspaikkoja. Valintakoetilaisuuksien paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Kun paikat yksittäisessä valintakoetilaisuudessa täyttyvät, vaihtoehto sulkeutuu ja sinun on valittava jokin toinen vaihtoehto.

Yhteishaun hakulomakkeella tekemäsi ilmoittautuminen on sitova, eikä valintakoepaikkaa ja -aikaa voi vaihtaa enää hakuajan jälkeen. Voit suorittaa valintakokeen vain siinä valintakoetilaisuudessa, mihin olet ilmoittautunut. Jos saavut väärään valintakoetilaisuuteen, et pääse suorittamaan valintakoetta. Pääset tarkistamaan AMK-valintakokeesi aika- ja paikkatiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palveluun hakulomakkeen lähettämisen jälkeen. Osallistumatta jättämisestä ei tarvitse ilmoittaa ammattikorkeakoululle, ellei sitä erikseen pyydetä esimerkiksi yksilöllisten järjestelyiden yhteydessä.

AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet sekä valintakoetilaisuudet

Taulukko 1. AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet ja aloituspaikat syksyn 2024 yhteishaussa.

Huom. Muutokset mahdollisia.

Centria-ammattikorkeakoulu (Centria)

Centria, päivitetty syksy 2024

       
Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kokkola 17 9 50 %

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak, päivitetty, syksy 2024

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), verkkototeutus 36 30 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Helsingin-kampus 18 15 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Helsingin-kampus 30 25 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, monimuotototeutus, Helsingin-kampus 15 12 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Helsingin-kampus 21 17 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Oulun-kampus 24 20 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Oulun-kampus 15 12 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Porin-kampus 24 20 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Porin-kampus 15 12 60 %

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia, päivitetty, syksy 2024

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtuma-ala, monimuotototeutus, Porvoo 20 13 67%
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 44 26 49%
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 70 54 37%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Helsinki 40 34 38%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus, Helsinki 42 25 49%

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK, päivitetty syksy 2024

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Valkeakoski 22 18 49%
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 32 19 80%
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 5 4 20%
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 28 17 70%
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 38 23 76%
Rakennusmestari (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 20 12 100%
Tradenomi (AMK), hevosalan liiketoiminta, monimuotototeutus 20 14 50%

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK, päivitetty, syksy 2024

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 15 11 49%
Kätilö (AMK), päivätoteutus 10 8 49%
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 15 11 50%
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 12 9 30%
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 8 49%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 15 11 49%
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 12 9 49%

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK, päivitetty, syksy 2024

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 36 31 40%
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkkototeutus 16 14 40%
Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, monimuotototeutus 25 21 100%
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus 40 34 100%
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), monimuotototeutus 25 21 100%
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus 21 18 60%
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 18 15 60%
Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 15 13 60%
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuotototeutus 21 18 60%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 24 20 60%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 24 20 60%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 18 15 60%
Sosionomi (AMK), verkkototeutus, Kotka 21 18 60%
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 18 15 60%
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 18 15 60%
Restonomi (AMK), matkailu- ja ravitsemisala, verkkototeutus 14 12 40%
Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisokasvatus ja nuorisotyö, verkkototeutus 16 14 40%

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK, päivitetty, syksy 2024

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, monimuotototeutus 6 4 30%
Restonomi (AMK), monimuotototeutus 10 6 40%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kajaani 16 10 40%

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia, päivitetty, syksy 2024

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 12 10 40%
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 14 11 40%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 27 22 68%
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 25 20 100%
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 20 17 71%
Terveydenhoitaja (AMK), Päivätoteutus 25 20 71%

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB, päivitetty, syksy 2024

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), kestävä kaupunkisuunnittelu, monimuotototeutus, Lahti 14 11 40%
Insinööri (AMK), puutekniikka, monimuotototeutus, Lahti 40 32 100%
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Lahti 50 40 100%
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia ja kiertotalouden ratkaisut, verkko-opinnot, Lahti 20 16 40%
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 17 14 49%
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 24 19 49%
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 19 15 49%
Fysioterapeutti (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 14 11 49%
Fysioterapeutti (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 16 13 49%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 19 15 49%
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 29 23 49%
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 24 19 49%
Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 14 11 49%
Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 14 11 49%

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK, päivitetty, syksy 2024

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapeutti (AMK), Rovaniemi, monimuoto-opinnot 12 10 60%
Metsätalousinsinööri (AMK), Rovaniemi, monimuoto-opinnot 18 14 60%
Rakennusmestari (AMK), Rovaniemi, monimuoto-opinnot 18 14 60%
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, Rovaniemi, verkko-opinnot 18 14 40%
Sairaanhoitaja (AMK), Kemi, monimuoto-opinnot 18 14 40%
Sosionomi (AMK), Kemi, verkko-opinnot 28 24 40%
Tradenomi (AMK), liiketalous, Rovaniemi, verkko-opinnot 16 13 40%
Tradenomi (AMK), liiketalous, Tornio, verkko-opinnot 40 32 40%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tornio, verkko-opinnot 20 16 40%

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea, päivitetty, syksy 2024

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Leppävaara 19 15 49%
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49%
Restonomi (AMK), ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 17 14 49%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49%
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Hyvinkää 17 14 49%
Tradenomi (AMK), liiketalous, projektijohtaminen, monimuotototeutus, Hyvinkää 18 14 60%
Tradenomi (AMK), liiketalous, henkilöstöjohtaminen, monimuotototeutus, Leppävaara 21 17 60%
Tradenomi (AMK), liiketalous, digitaalinen markkinointi, monimuotototeutus, Leppävaara 21 17 60%
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 36 28 60%
Tradenomi (AMK), liiketalous, oikeudellinen osaaminen, monimuotototeutus, Hyvinkää 21 17 60%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, digitaalisten palvelujen kehittäminen, monimuotototeutus, Tikkurila 21 17 60%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, digitaalisten palvelujen kehittäminen, monimuotototeutus, Leppävaara 24 19 60%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, kyberturvallisuus, monimuotototeutus, Leppävaara 24 19 60%
Tradenomi (AMK), turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, Leppävaara 24 19 60%
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 17 14 49%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 21 17 60%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 21 17 60%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 24 19 60%
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 24 19 60%
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Tikkurila 21 17 60%
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 24 19 60%
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 21 17 60%
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 24 19 60%
Sosionomi (AMK), rikosseuraamusala, monimuotototeutus, Tikkurila 12 10 60%

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia, päivitetty, syksy 2024

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, monimuotototeutus 37 30 49%
Ensihoitaja (AMK), ensihoito, päivätoteutus 14 11 49%
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, monimuotototeutus 12 10 49%
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 12 10 49%
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 12 10 49%
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 16 13 40%
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 28 23 40%
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 14 11 49%
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 13 11 49%
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, monimuotototeutus 25 20 49%
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus 59 47 49%
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 44 35 49%
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, varhaiskasvatus, monimuotototeutus 20 16 49%
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, verkkototeutus 15 12 49%
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, sosiaaliohjaus, monimuotototeutus 20 16 49%
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, monimuotototeutus 11 9 49%
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 14 11 49%
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 18 15 49%
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 35 28 100%

Oulun ammattikorkeakoulu

OAMK, päivitetty, syksy 2024

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus 28 22 40%
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 18 14 40%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu 14 11 40%
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Oulainen 12 10 40%
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 14 11 40%
Terveydenhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus 14 11 40%
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 14 11 40%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkopainotteinen monimuotototeutus 24 19 40%

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK, päivitetty, syksy 2024

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 13 10 52 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia, päivitetty, syksy 2024

   
Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Kätilö (AMK) päivätoteutus 15 14 50 %
Terveydenhoitaja (AMK) päivätoteutus 17 16 53 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK, päivitetty, syksy 2024

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), monimuotototeutus 15 10 60%
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, verkkopainotteinen monimuotototeutus 15 10 60%
Restonomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus 12 8 60%
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus 17 11 60%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 13 11 45%
Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus 15 10 60%
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 11 10 45%
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 13 9 60%
Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, verkkopainotteinen monimuotototeutus 18 12 60%

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK, päivitetty, syksy 2024

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus, Jyväskylä 10 85% 38%
Bioanalyytikko (AMK), monimuotototetus, Seinäjoki 9 85% 37%
Röntgenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Jyväskylä 9 85% 37%
Röntgenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Seinäjoki 9 85% 37%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tampere 32 85% 40%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Tampere 32 85% 40%
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Tampere, rajattu pohjakoulutus 16 80% 40%
Sosionomi (AMK), varhaiskasvatus, monimuotototeutus, rajattu pohjakoulutus 8 80% 40%
Insinööri (AMK), Biotuoteteniikka, päivätoteutus 7 80% 28%
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus, Tampere 15 80% 38%
Insinööri (AMK), LVI-talotekniikka, monimuotototeutus 20 80% 67%
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, Infrarakentaminen, monimuotototeutus 15 80% 60%
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 15 80% 45%
Insinööri (AMK), Säköinen talotekniikka, monimuotototeutus 20 80% 67%

Turun ammattikorkeakoulu

TurkuAMK, päivitetty, syksy 2024

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus 10 7 40%
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 10 8 40%
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 6 4 40%
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 32 24 40%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 14 11 40%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 20 15 40%
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 18 14 40%
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 10 8 40%
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 6 5 40%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 10 8 40%
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Salo 10 8 40%

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK, päivitetty, syksy 2024

     
Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 16 14 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkototeutus 8 7 40 %

Taulukko 2. AMK-valintakoetilaisuudet syksyn 2024 yhteishaussa.

Huom. AMK-valintakokeen suorituspaikkamäärien muutokset mahdollisia. Jos paikkamääriä lisätään haun aikana, asiasta tiedotetaan etusivulla.

Centria-ammattikorkeakoulu (Centria)

Centria päivitetty syksy 2024

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Centria, Ylivieskan kampus, Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska
ti 29.10.2024 iltapäivä/eftermiddag 80
ke 30.10.2024 iltapäivä/eftermiddag 80

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak päivitetty syksy 2024

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Helsingin kampus, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
ti 29.10.2024 aamupäivä/förmiddag 198
iltapäivä/eftermiddag 198
ke 30.10.2024 aamupäivä/förmiddag 197
iltapäivä/eftermiddag 197
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Oulun kampus, Albertinkatu 16 B, 90100 Oulu
ti 29.10.2024 aamupäivä/förmiddag 80
iltapäivä/eftermiddag 80
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Porin kampus, Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori
ti 29.10.2024 aamupäivä/förmiddag 90
iltapäivä/eftermiddag 90

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia päivitetty syksy 2024

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
ma 28.10.2024 aamupäivä/förmiddag 422
iltapäivä/eftermiddag 423
ti 29.10.2024 aamupäivä/förmiddag 422
iltapäivä/eftermiddag 422
ke 30.10.2024 aamupäivä/förmiddag 422
iltapäivä/eftermiddag 422

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK päivitetty syksy 2024

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Hämeenlinna, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna
ti 29.10.2024 aamupäivä/förmiddag 328
iltapäivä/eftermiddag 328
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Riihimäki, Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki
ti 29.10.2024 aamupäivä/förmiddag 168
iltapäivä/eftermiddag 168

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jamk päivitetty syksy 2024

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Jamk, Pääkampus, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
ma 28.10.2024 iltapäivä/eftermiddag 448
ti 29.10.2024 aamupäivä/förmiddag 447
iltapäivä/eftermiddag 448
ke 30.10.2024 aamupäivä/förmiddag 447

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK päivitetty syksy 2024

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kotkan kampus, Salakuljettajankatu 4, 48100 Kotka
ke 30.10.2024 aamupäivä/förmiddag 340
iltapäivä/eftermiddag 340
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola
ti 29.10.2024 aamupäivä/förmiddag 198
iltapäivä/eftermiddag 198
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli
ti 29.10.2024 aamupäivä/förmiddag 335
iltapäivä/eftermiddag 335
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna ke 30.10.2024 iltapäivä/eftermiddag 216

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK päivitetty syksy 2024

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
KAMK, Taito 2, Ketunpolku 4, 87100 Kajaani
ti 29.10.2024 aamupäivä/förmiddag 112
iltapäivä/eftermiddag 112

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia päivitetty syksy 2024

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
ti 29.10.2024 aamupäivä/förmiddag 133
iltapäivä/eftermiddag 132

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB päivitetty syksy 2024

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lahden kampus, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
ma 28.10.2024 iltapäivä/eftermiddag 355
ti 29.10.2024 aamupäivä/förmiddag 355
iltapäivä/eftermiddag 355
ke 30.10.2024 aamupäivä/förmiddag 355
iltapäivä/eftermiddag 355
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lappeenrannan kampus, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
ma 28.10.2024 iltapäivä/eftermiddag 200
ti 29.10.2024 aamupäivä/förmiddag 200
iltapäivä/eftermiddag 200
ke 30.10.2024 aamupäivä/förmiddag 200
iltapäivä/eftermiddag 200

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK päivitetty syksy 2024

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Kemin kampus, Tietokatu 1, 94600 Kemi
ti 29.10.2024 aamupäivä/förmiddag 240
iltapäivä/eftermiddag 240
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Rovaniemen kampus, Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi
ti 29.10.2024 aamupäivä/förmiddag 390
iltapäivä/eftermiddag 390

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea päivitetty syksy 2024

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Hyvinkään kampus, Uudenmaankatu 22, 05800 Hyvinkää
ma 28.10.2024 aamupäivä/förmiddag 145
iltapäivä/eftermiddag 145
ti 29.10.2024 aamupäivä/förmiddag 145
iltapäivä/eftermiddag 145
ke 30.10.2024 aamupäivä/förmiddag 145
iltapäivä/eftermiddag 145
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Leppävaaran kampus, Vanha Maantie 9, 02650 Espoo
ma 28.10.2024 aamupäivä/förmiddag 305
iltapäivä/eftermiddag 305
ti 29.10.2024 aamupäivä/förmiddag 305
iltapäivä/eftermiddag 305
ke 30.10.2024 aamupäivä/förmiddag 305
iltapäivä/eftermiddag 305
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa
ma 28.10.2024 aamupäivä/förmiddag 291
iltapäivä/eftermiddag 291
ti 29.10.2024 aamupäivä/förmiddag 291
iltapäivä/eftermiddag 291
ke 30.10.2024 aamupäivä/förmiddag 291
iltapäivä/eftermiddag 291

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu päivitetty syksy 2024

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Metropolia, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
ma 28.10.2024 aamupäivä/förmiddag 898
iltapäivä/eftermiddag 898
ti 29.10.2024 aamupäivä/förmiddag 898
iltapäivä/eftermiddag 898
ke 30.10.2024 aamupäivä/förmiddag 899

Oulun ammattikorkeakoulu

Oamk päivitetty syksy 2024

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Oamk, Linnanmaan kampus, Yliopistokatu 9, 90570 Oulu ma 28.10.2024 aamupäivä/förmiddag 602
iltapäivä/eftermiddag 602
ti 29.10.2024 aamupäivä/förmiddag 601

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK päivitetty syksy 2024

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SAMK, Porin kampus, Satakunnankatu 23, 28130 Pori
ma 28.10.2024 iltapäivä/eftermiddag 100
ti 29.10.2024 iltapäivä/eftermiddag 100
ke 30.10.2024 iltapäivä/eftermiddag 100

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia päivitetty syksy 2024

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Savonia, Microkadun kampus, Microkatu 1, 70210 Kuopio
ti 29.10.2024 iltapäivä/eftermiddag 134

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK päivitetty syksy 2024

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SeAMK, Frami F, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki ma 28.10.2024 iltapäivä/eftermiddag 220
ti 29.10.2024 aamupäivä/förmiddag 263
iltapäivä/eftermiddag 220
ke 30.10.2024 aamupäivä/förmiddag 263

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK päivitetty syksy 2024

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
TAMK, Pääkampus, Kuntokatu 3, Sisäänkäynti Teiskontien puolelta, 33520 Tampere ma 28.10.2024 iltapäivä/eftermiddag 412
ti 29.10.2024 iltapäivä/eftermiddag 412
ke 30.10.2024 iltapäivä/eftermiddag 411

Turun ammattikorkeakoulu

Turku AMK päivitetty syksy 2024

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Turun AMK, Kupittaan kampus, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku ma 28.10.2024 aamupäivä/förmiddag 420
iltapäivä/eftermiddag 470
ti 29.10.2024 aamupäivä/förmiddag 420
iltapäivä/eftermiddag 470

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK päivitetty syksy 2024

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
VAMK, Palosaaren kampus, Wolffintie 30, 65200 Vaasa ma 28.10.2024 aamupäivä/förmiddag 78

Mitä mukaan AMK-valintakokeeseen?

Valmistaudu valintakokeeseen huolehtimalla, että sinulla on valintakoepäivänä mukana tarvittavat välineet, joista on kerrottu tarkemmin alla.

Ota valintakokeeseen mukaan:

Voit lisäksi ottaa valintakokeeseen mukaan myös välttämättömät lääkkeet, korvatulpat sekä vesipullon ja pienet eväät. Ethän ota muita ylimääräisiä tavaroita mukaan valintakokeeseen. Älä käytä voimakkaita hajusteita (esim. hajuvettä), kun tulet kokeeseen. Vältä myös voimakkaasti tuoksuvia tai yleisesti allergisoivia juomia ja ruoka-aineita, jos otat eväitä mukaan.

Voit halutessasi ottaa mukaan myös langallisen hiiren. Huom. Langattomia yhteyksiä hyödyntäviä laitteita, esimerkiksi langattomia hiiriä, näppäimistöjä, kuulokkeita, älykelloja tai aktiivisuusrannekkeita ei saa käyttää valintakokeessa. Valintakoetilaan saa tuoda ainoastaan kannettavan tietokoneen ja suljetun matkapuhelimen.

Tietokoneen ruudun suojakalvoa ei saa käyttää AMK-valintakokeessa.

Henkilöllisyystodistus

Sinulla tulee olla valintakokeessa mukana kuvallinen henkilöllisyystodistus. Ilman hyväksyttävää henkilöllisyystodistusta et voi osallistua valintakokeeseen.

Hyväksyttäviä todistuksia ovat seuraavat voimassa olevat henkilöllisyystodistukset:

 • passi
 • poliisin myöntämä suomalainen, kuvallinen henkilökortti
 • suomalainen ajokortti
 • kuvallinen EU/ETA-maan henkilökortti

Myös vanhentunut passi tai henkilökortti kelpaa, jos sen voimassaolo on päättynyt enintään vuosi sitten. Vuoden aikaraja lasketaan siitä päivästä, kun osallistut AMK-valintakokeeseen. Sinut täytyy kuitenkin voida tunnistaa henkilöllisyystodistuksessa olevasta kuvasta.

Mikäli turvapaikan- tai oleskeluluvan hakijan passi on tilapäisesti viranomaisen hallussa, voidaan todistus passin luovuttamisesta viranomaiselle ja kopio passista hyväksyä henkilöllisyystodistukseksi.

Kannettava tietokone ja laitteistovaatimukset

AMK-valintakoe on digitaalinen koe, jonka suoritat omalla kannettavalla tietokoneella. Et voi osallistua valintakokeeseen ilman kannettavaa tietokonetta. Lataa valintakoetta varten tietokoneesi akku täyteen. Ota mukaan tietokoneesi virtajohto, jotta voit ladata tietokonettasi tarvittaessa. Valintakokeeseen et voi osallistua tabletilla tai puhelimella.

Valintakokeen toimivuus riippuu ensi sijassa sopivan selaimen käyttämisestä.

Suosittelemme käyttämään seuraavien selainten ajantasaisia versioita:
 • Chrome
 • Firefox
 • Edge
 • Safari
Selaimessa on oltava JavaScript ja evästeet käytössä. Voit tarkistaa sivulta https://selain.ammattikorkeakouluun.fi/ selaimesi version sekä sen, ovatko JavaScript ja evästeet käytössä. Tarkista selaimen asetuksista, että selainversiosi on ajan tasalla ja päivitä tarvittaessa.

Internetselainten lisäosat voivat estää kirjautumisen. Niiden poistamista tai kytkemistä pois päältä suositellaan ennen kokeeseen kirjautumista. Katso tarkemmat ohjeet Firefox- ja Chrome-selaimen lisäosien käytöstä poistamiseen. Mahdolliset VPN-ohjelmistot tulee ottaa pois päältä ennen kokeeseen kirjautumista. Oheiseen PDF-tiedostoon on koottu laitteisto- ja verkkovaatimuksiin liittyviä lisäohjeita, jotka kannattaa huomioida ennen AMK-valintakokeeseen saapumista.

Suosittelemme seuraavia käyttöjärjestelmiä tai niiden uudempia versioita:
 • Windows 10
 • macOS 12 (Monterey)
 • Ubuntu Linux 20.04 LTS
Mahdollisten yhteensopivuusongelmien vuoksi emme suosittele valintakokeen suorittamista tietokoneella, jossa on edellä mainittujen käyttöjärjestelmien vanhempi versio tai muu käyttöjärjestelmä.

Tunniste

Saat noin viikkoa ennen AMK-valintakoetta linkin tunnisteeseen, joka sisältää QR-koodin ja tiedon hakulomakkeella valitsemastasi valintakokeen ajasta ja paikasta. Linkki tunnisteeseen toimitetaan sinulle tekstiviestillä ja sähköpostilla hakulomakkeella ilmoittamiesi yhteystietojen perusteella viikolla 43 (viimeistään 23.10.2024). Linkin tunnisteeseen löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolku -palvelusta viikolla 43 (viimeistään 23.10.2024). Varaudu esittämään saamasi tunniste puhelimen näytöltä tai paperille tulostettuna valintakokeeseen saapuessasi.

Oma kynä

Ota valintakokeeseen mukaan oma kynä. Valintakoetilassa on jokaiselle tarjolla paperia omia muistiinpanoja varten.

Valintakoepäivän eteneminen

 • Saavu valintakokeeseen ajoissa ohjeiden mukaisesti. Valintakoetilassa tulee olla ennen valintakoetilaisuuden alkamisaikaa.
 • Ota mukaasi henkilöllisyystodistus, kannettava tietokone, tietokoneen virtajohto, tunniste ja kynä. Lue tarkemmat vaatimukset kohdasta ”Mitä mukaan AMK-valintakokeeseen?”.
 • Näytä henkilöllisyystodistus ja tunniste valvojalle, kun siirryt valintakoetilaan.
 • Sulje matkapuhelimesi, kun saavut valintakoetilaan. Matkapuhelimen käyttö on kielletty koko valintakokeen ajan.
 • Kytke tietokoneesi sähköverkkoon ja kirjaudu ohjeiden mukaisesti langattomaan koeverkkoon.
 • Ennen valintakokeen aloitusta saat valintakoetilassa ohjeet valintakokeen suorittamiseen. Noudata ohjeita huolellisesti.
 • Valintakoetilanteen aikana koetilassa vallitsee hiljaisuus. Mikäli tarvitset valvojan apua valintakokeen aikana, nosta kätesi ylös ja odota kunnes valvoja tulee luoksesi.
 • Valintakokeesta voi poistua aikaisintaan yhden tunnin kuluttua sen alkamisesta.

AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Toimita yksilöllisten järjestelyjen hakemus liitteineen viimeistään 18.9.2024 klo 15.00 sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa AMK-valintakokeeseen. Huom. Yksilöllisten järjestelyiden ohjeet päivittyvät elokuussa, käy lukemassa päivitetyt ohjeet ennen yhteishaun alkamista.

Usein kysyttyjä kysymyksiä AMK-valintakokeesta

Usein kysyttyjä kysymyksiä AMK-valintakokeesta

Miten ilmoittaudun AMK-valintakokeeseen?

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Valitse hakulomaketta täyttäessäsi itsellesi sopiva valintakoepaikka ja -aika tarjolla olevista vaihtoehdoista. Jokainen ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyn määrän suorituspaikkoja. Valintakoetilaisuuksien paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Kun paikat yksittäisessä valintakoetilaisuudessa täyttyvät, vaihtoehto sulkeutuu ja sinun on valittava jokin toinen vaihtoehto.

Olen hakenut Tampereen ammattikorkeakouluun, mutta asun Lappeenrannassa. Voinko tehdä AMK-valintakokeen Lappeenrannassa?

Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita paikkoja, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikaksi voit valita myös ammattikorkeakoulun, johon et ole hakenut, mutta joka on esimerkiksi lähellä asuinpaikkaasi.

Osallistunko eri päivinä AMK-valintakokeeseen, jos haen opiskelemaan liiketaloutta ja tekniikkaa?

Et. Teet yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi.

Olen saanut paikan todistusvalinnassa, tarvitseeko minun osallistua AMK-valintakokeeseen?

Jos olet saanut paikan todistusvalinnassa, sinun ei tarvitse osallistua AMK-valintakokeeseen. Jos sinut on hyväksytty alempaan hakutoiveeseesi, voit halutessasi tavoitella ylemmän hakutoiveesi paikkaa AMK-valintakokeella.

Miksi en ole saanut kutsua AMK-valintakokeeseen?

Opintopolku.fi-palvelussa yhteishaun hakulomakkeella tehty valintakoepaikan ja -ajan valinta toimii ilmoittautumisena. AMK-valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, mutta saat ennen valintakoetta linkin tunnisteeseen, joka sisältää QR-koodin ja tiedon hakulomakkeella valitsemastasi valintakokeen ajasta ja paikasta. Linkin tunnisteeseen löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolku -palvelusta. Voit osallistua AMK-valintakokeeseen ilman tunnistetta.

Voiko AMK-valintakokeeseen valmistautua jotenkin erityisesti? Mitä tulisi huomioida?

AMK-valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

Varmista, että tiedät, milloin ja minne olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen. Pääset tarvittaessa tarkistamaan oman AMK-valintakokeesi aika- ja paikkatiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palveluun hakulomakkeen lähetyksen jälkeen.

Varmista, että sinulla on käytettävissäsi vaadittavat ominaisuudet täyttävä tietokone. Saavu valintakoetilaisuuteen ajoissa ohjeiden mukaisesti. Ota mukaasi tunniste, voimassa oleva virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus, tietokone, tietokoneen virtajohto sekä kynä. Voit ottaa mukaasi myös langallisen hiiren.

Mitä jos minulla ei ole omaa tietokonetta?

Sinun tulee huolehtia siitä, että sinulla on käytössäsi valintakoepäivänä vaatimukset täyttävä kannettava tietokone. Sinun kannattaa kysyä tietokonetta lainaksi omalta lähipiiriltäsi. Jotkut yritykset myös vuokraavat tietokoneita.

Millaista osaamista AMK-valintakoe testaa? 

Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin.

Millaisia tehtäviä AMK-valintakokeessa on?

AMK-valintakokeen sisältö määräytyy sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Löydät lisätietoa AMK-valintakokeen sisältö ja pisteytys -osiosta.

Onko AMK-valintakokeessa matematiikan osuus? 

AMK-valintakoe sisältää matematiikan osion kaikilla hakijoilla lukuun ottamatta humanistisen alan ja kasvatusalan koulutuksen hakukohteisiin hakeneita hakijoita.

Tarvitsenko AMK-valintakokeessa laskinta?

Koejärjestelmän funktiolaskin on käytössä vain tekniikan alaan kuuluvassa matemaattis-luonnontieteellisessä -osiossa. Tietokoneen käyttöjärjestelmän laskin-sovelluksen tai muun erillisen laskimen käyttäminen on kielletty. Huomioithan, että matemaattisten taitojen -osiossa tai muissa valintakokeen osioissa laskimen käyttö ei ole sallittua.

Saako AMK-valintakokeessa käyttää näppäimistön etsi-toimintoa (esimerkiksi "ctrl+F") tai suurentaa näkymää (esimerkiksi "ctrl+" -komennolla)?

Etsi-toiminnon käyttäminen esimerkiksi "ctrl+F"-komennolla on sallittua. Myös näkymän suurentaminen ja pienentäminen esimerkiksi "ctrl+"- tai "ctrl-"-komennoilla on sallittua.

Mikä on Vallu-valintakoepalvelu?

Vallu-valintakoepalvelu on AMK-valintakokeessa käytössä oleva koejärjestelmä. Koejärjestelmää on käytetty AMK-valintakokeessa vuodesta 2019 alkaen, mutta se nimettiin vasta vuonna 2023.

Vallu-valintakoepalvelu on käytössä myös monissa yliopistojen digitaalisissa valintakokeissa.

Voit harjoitella etukäteen Vallu-valintakoepalvelun käyttöä AMK-valintakokeen esimerkkitehtävien avulla.

Voiko AMK-valintakokeen aikana käydä wc:ssä?

Kokeen aikana voi käydä valvotusti wc:ssä.

Voinko ottaa korvatulpat mukaani AMK-valintakokeeseen?

Voit ottaa mukaan pienet korvatulpat. Huomioithan, että korvatulppien käyttö on hakijan omalla vastuulla, sillä jokin valvojan ohjeista voi tällöin mennä ohi.

Voinko ottaa AMK-valintakokeeseen mukaan vesipullon ja eväitä?

Juomapullon ja pienet eväät voi ottaa mukaan kokeeseen.

Voinko ottaa AMK-valintakokeeseen mukaan tarvitsemani lääkkeet?

Voit ottaa valintakokeeseen mukaan lääkkeet, jotka välttämättä tarvitset kokeen aikana.

Kuka korjaa AMK-valintakokeen?

Valintakoejärjestelmä laskee kokonaispisteesi AMK-valintakokeesta automaattisesti.

AMK-valintakokeen tulokset

Syksyn 2024 yhteishaku

AMK-valintakokeen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 21.11.2024. Saatat tulla vielä varasijalta valituksi 18.12.2024 klo 15.00 mennessä.

Näet AMK-valintakokeesta saamasi kokonaispisteet Oma Opintopolku -palvelussa, kun tulokset on julkaistu. AMK-valintakokeen pisteet ovat voimassa kyseisen haun ajan.

AMK-valintakokeen tehtäviä ja oikeita vastauksia ei julkaista.

Valintakoepisteet-palvelu

Näet AMK-valintakokeesta saamasi osiokohtaiset pisteet Valintakoepisteet-palvelussa.

Valintakoepisteet-palvelu aukeaa viimeistään 21.11.2024. Tieto palvelun aukeamisesta päivitetään tälle sivulle. AMK-valintakokeen osiokohtaisia pisteitä voi tarkastella Valintakoepisteet-palvelussa 7.1.2025 asti.

Valintakoepisteet-palveluun pääsee kirjautumaan seuraavasti:

 1. Mene sivulle (LINKKI PÄIVITTYY)
 2. Kirjaudu sisään käyttäen Suomi.fi-palvelun vahvaa tunnistautumista.

Linkin palveluun löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolusta.

Tasasijasäännöt

Mikäli AMK-valintakokeen tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys ensisijaisesti hakutoivejärjestyksen mukaan. Mikäli hakutoivejärjestys kriteerillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevaa hakijaa tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat. Ammattikorkeakoulu on määritellyt valintaperusteissaan, miten toimii ylitäytön/alitäytön/arvonnan osalta.

Valikko